Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2154(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0012/2015

Ingivna texter :

A8-0012/2015

Debatter :

PV 10/02/2015 - 13
CRE 10/02/2015 - 13

Omröstningar :

PV 11/02/2015 - 9.21
CRE 11/02/2015 - 9.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0035

Antagna texter
PDF 243kWORD 73k
Onsdagen den 11 februari 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen
P8_TA(2015)0035A8-0012/2015

Europaparlamentets resolution av den 11 februari 2015 om arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen (2014/2154(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stilla havet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000(1) (Cotonouavtalet) och ändrat för första gången i Luxemburg den 25 juni 2005(2) och för andra gången i Ouagadougou den 22 juni 2010(3),

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 13 juni 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005(4),

–  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens arbetsordning, som antogs den 3 april 2003(5) och senast ändrades i Addis Abeba (Etiopien) den 27 november 2013(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014-2020(7),

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 11 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2013 om förberedelse av den fleråriga finansieringsramen för finansieringen av EU:s samarbete med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet samt de utomeuropeiska länderna och territorierna under perioden 2014-2020 (elfte Europeiska utvecklingsfonden)(9),

–  med beaktande av sina beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2012(10) och av den 3 april 2014 om avslutandet av räkenskaperna för åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2012(11), och av sin resolution av den 3 april 2014 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2012(12),

–  med beaktande av de resolutioner som antogs av den gemensamma parlamentariska AVS–EG-församlingen den 27 november 2013 om följande: respekt för rättsstatsprincipen – den roll som innehas av ett opartiskt och oberoende rättsväsen; syd-syd-samarbetet och trepartssamarbetet: möjligheter och utmaningar för AVS-länderna; de sociala och miljömässiga effekterna av betesbruk i AVS-länderna och säkerhet i området kring de stora sjöarna,

–  med beaktande av de resolutioner som antogs av den gemensamma parlamentariska AVS–EG-församlingen den 19 juni 2013 om följande: återkommande hot mot demokratin och den politiska stabiliteten i AVS-länderna till följd av militärkupper samt världssamfundets roll; avtal om ekonomiskt partnerskap – vägen framåt; hälso- och sjukvårdspersonal i AVS-länderna; situationen i Republiken Guinea och situationen i Centralafrikanska republiken,

–  med beaktande av de resolutioner som antogs av den gemensamma parlamentariska AVS–EG-församlingen den 29 november 2012 om följande: den politiska och humanitära krisen i Somalia: utmaningar för Europeiska unionen och AVS-gruppen; IKT-baserat företagande och dess inverkan på utvecklingen i AVS-länderna; vikten av tillgång till energi för en hållbar ekonomisk utveckling och uppnåendet av millennieutvecklingsmålen,

–  med beaktande av de resolutioner som antogs av den gemensamma parlamentariska AVS–EG-församlingen den 30 maj 2012 om följande: Libyen-konfliktens politiska inverkan på närliggande AVS- och EU-länder; prisvolatilitet – hur de globala marknaderna för jordbruksprodukter fungerar och hur de påverkar AVS-ländernas livsmedelsförsörjning; de sociala och miljömässiga konsekvenserna av gruvdrift i AVS-länderna,

–  med beaktande av den kommuniké som antogs den 19 juli 2013 i Abuja (Nigeria) vid den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens regionala möte för staterna i Västafrika(13),

–  med beaktande av den kommuniké som antogs den 16 februari 2013 i Santo Domingo (Dominikanska republiken) vid den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens regionala möte för staterna i Västindien(14),

–  med beaktande av den kommuniké som antogs den 20 juli 2012 i Apia (Samoa) vid den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens regionala möte för staterna i Stillahavsområdet(15),

–  med beaktande av den kommuniké som antogs den 24 februari 2012 i Lusaka (Zambia) vid den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens regionala sammanträde för staterna i Södra Afrika(16),

–  med beaktande av uppförandekoden för ledamöter i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen som deltar i valobservatörsuppdrag, antagen den 19 juni 2013,

–  med beaktande av FN:s millennieförklaring av den 18 september 2000 där världssamfundet gemensamt fastställer millennieutvecklingsmålen i syfte att utrota fattigdomen,

–  med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda för förändring (COM(2011)0637),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A8-0012/2015), och av följande skäl:

A.  Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen har en unik ställning, eftersom det är den enda multilaterala interparlamentariska församling som inrättats i enlighet med ett internationellt avtal, Cotonouavtalet.

B.  Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen har kommit att bli en äkta parlamentarisk församling, som fungerar som ett forum för en öppen och uppriktig diskussion av frågor av central betydelse för utvecklingssamarbetet. Den bidrar också i betydande utsträckning till partnerskapet på lika villkor mellan AVS-länderna och EU.

C.  Cotonouavtalet mellan medlemmarna i gruppen av AVS-stater och EU är inriktat på målet att minska och i slutändan utrota fattigdomen. Samarbetet bör också bidra till hållbar ekonomisk utveckling, vilket är en viktig grund för varaktig fred och säkerhet samt för demokratisk och politisk stabilitet i AVS-länderna.

D.  Under 2013 anordnades undersökningsuppdrag till Mali i syfte att öka kunskaperna om den bräckliga situationen i landet, till Liberia i syfte att bidra till den politiska dialogen i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 8 i Cotonouavtalet och till Haiti i syfte att kontrollera återuppbyggnaden och den politiska situationen.

E.  Efter det att församlingen antog en uppförandekod för ledamöter av församlingen som deltar i valobservatörsuppdrag har det skapats ett nytt klimat som bidrar till mervärde, t.ex. i fallet med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens gemensamma uppdrag till presidentvalet i Mali och till parlamentsvalet och den andra omgången av presidentvalet i Madagaskar.

F.  Översynen av Cotonouavtalet 2010 stärkte den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens roll och dess regionala aspekter.

G.  Det bör säkerställas att församlingen deltar till fullo inom ramen för den politiska dialog som förs i enlighet med artikel 8 i Cotonouavtalet.

H.  Det vore viktigt att stimulera en regelbunden informell dialog, grundad på en omfattande analys, med olika grupper av berörda officiella och inofficiella aktörer, i olika AVS–EU-forum (den gemensamma parlamentariska församlingen, AVS–EU-ministerrådet, den privata sektorn och dialoger inom det civila samhället i AVS-länderna och EU) och i andra forum som inte har direkta intressen i AVS–EU-världen.

I.   Under perioden 2003–2013 hölls nästan alla de möten som anordnades av den gemensamma parlamentariska församlingens europeiska del i princip i det land som innehade det roterande ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. De roterande ordförandeskapen måste respektera de åtaganden som gjorts i Cotonouavtalet i detta hänseende.

J.  Den snabba tillväxten i Briks-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) och i andra tillväxtekonomier på det globala planet samt i AVS-länderna och AVS-regionerna påverkar i allt större utsträckning AVS-gruppen och de nuvarande förbindelserna mellan AVS-länderna och EU.

K.  Enligt de nya resebestämmelser som antagits av Europaparlamentets presidium får ackrediterade ledamotsassistenter inte längre bistå ledamöterna under den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens plenarsammanträden, vilket får stora konsekvenser för parlamentsarbetet.

1.  Europaparlamentet välkomnar att den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen, såsom en av Cotonouavtalets gemensamma institutioner, fortsätter att fungera som en ram för en öppen, demokratisk och vittomfattande dialog mellan ledamöter av Europaparlamentet och parlamentariker från AVS-länderna om genomförandet av detta avtal, inbegripet granskning av det utvecklingssamarbete som sker genom Europeiska utvecklingsfonden och ingående och genomförande av avtalen om ekonomiskt partnerskap. Parlamentet välkomnar församlingens förmåga att fungera som ett forum där svåra och kontroversiella frågor kan diskuteras öppet och uppriktigt. Parlamentet anser därför att det framtida avtal som ska ersätta Cotonouavtalet måste innehålla ett uttryckligt omnämnande av förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, vilket Europaparlamentet har krävt vid upprepade tillfällen.

2.  Europaparlamentet betonar behovet att stärka den politiska dialogen och framhäver i detta sammanhang även den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens roll när det gäller att främja och försvara de principer som fastslås i artikel 9 i Cotonouavtalet, särskilt rättsstatsprincipen och principen om god samhällsstyrning.

3.  Europaparlamentet betonar mervärdet av att hålla församlingens möten i de EU-medlemsstater som innehar EU:s roterande ordförandeskap, och anser att denna rotation bör fortsätta i framtiden. Parlamentet oroar sig över de olyckliga omständigheter som ledde till att det irländska ordförandeskapet inte ställde upp som värd för det 25:e mötet. Parlamentet lovordar däremot Danmarks regering som gick med på att stå som värd för det mycket lyckade 23:e mötet i Horsens, där det skapades kontakter på kultur- och utbildningsområdet mellan invånare i Horsens och delegater från AVS-länderna. Parlamentet beklagar djupt det bristande intresse som några av de EU-medlemsstater som har innehaft, eller som i framtiden förväntas inneha, EU:s roterande ordförandeskap har visat för att stå som värd för den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens sammanträden. Parlamentet uppmanar de EU-medlemsstater som innehar EU:s roterande ordförandeskap att engagera sig mer i arbetet med att förbereda, organisera och stå som värd för församlingens sammanträden.

4.  Europaparlamentet understryker betydelsen av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens möten, inbegripet mötena i de ständiga utskotten, men beklagar att deltagandet mellan EU-medlemmar och AVS-medlemmar ofta har varit ojämnt och oroar sig över att antalet deltagande Europaparlamentsledamöter har sjunkit, särskilt under omröstningarna. Parlamentet noterar att deltagandet har varit jämnare i uppdragen, t.ex. de regionala mötena, och hoppas att dessa exempel kommer att följas för möten som församlingen i framtiden kommer att hålla i Bryssel.

5.  Europaparlamentet påminner om det åtagande som gjorts av den avgående vice ordföranden/höga representanten om att Europeiska unionens råd bör vara representerat på ministernivå vid församlingens möten, och uppmanar den tillträdande vice ordföranden/höga representanten att respektera detta åtagande.

6.  Europaparlamentet påminner om AVS–EU-ministerrådets skyldighet att lägga fram en årlig rapport för församlingen om genomförandet av Cotonouavtalet, vilken bör innehålla politiska, socioekonomiska och miljömässiga inslag och inte bara utgöra en sammanställning av hållna möten.

7.  Europaparlamentet påminner om att de gemensamma institutionerna i enlighet med artikel 14 i det ändrade Cotonouavtalet ska sträva efter att åstadkomma samordning, samstämmighet och komplementaritet samt ett välfungerande och ömsesidigt informationsflöde. Parlamentet anser att på samma sätt som Europaparlamentets talman bjuds in att delta vid Europeiska rådets möten bör den gemensamma församlingens två ordförande ges tillfälle att delta i AVS–EU-ministerrådets möten. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att ytterligare förbättra det befintliga samarbetet och att se till att den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen bjuds in att delta vid nästa möte i det gemensamma ministerrådet.

8.  Europaparlamentet betonar vilken viktig roll AVS-ländernas nationella parlament, lokala myndigheter och icke-statliga aktörer spelar i förberedandet och övervakningen av landstrategidokumenten och de regionala strategidokumenten och i genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Parlamentet uppmanar kommissionen och AVS-ländernas regeringar att garantera deras engagemang genom att i god tid förse AVS-ländernas parlament med all tillgänglig information och genom att bistå dem i utövandet av demokratisk kontroll, särskilt med hjälp av kapacitetsuppbyggnad.

9.  Europaparlamentet noterar det arbete som gjorts av arbetsgrupperna i Europaparlamentets utskott för utveckling när det gäller granskning av bedömningen och övervakningen av programdokument för AVS-länderna och AVS-regionerna inom ramen för elfte Europeiska utvecklingsfonden, och efterlyser ett förfarande för att rapportera till AVS-medlemmarna om resultaten av denna process.

10.  Europaparlamentet uppskattar att den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens presidium inte längre sysslar enbart med administrativa frågor utan också använder sina möten för politiska diskussioner, genom att på föredragningslistan för sina möten i Bryssel och Addis Abeba ha tagit upp frågor av ömsesidigt intresse, såsom frågan om AVS–EU-förbindelserna efter 2020. Parlamentet anser att man bör fortsätta med denna praxis i framtiden.

11.  Europaparlamentet uppmanar den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens presidium att slå in på en mer strategisk väg när det gäller församlingens arbetsprogram och de ständiga utskottens val av rapporter för att se till att rapporterna är nära kopplade till församlingens strategiska mål och bidrar framför allt till förhandlingarna om utvecklingsramen efter 2015 och AVS–EU-förbindelserna efter 2020.

12.  Europaparlamentet bekräftar på nytt sin oro över det försämrade politiska och humanitära läget i flera AVS-länder och AVS-regioner, inklusive över de följder som en sådan försämring får på olika nivåer både inom länderna och regionerna själva och över gränserna, och uttrycker solidaritet med de drabbade befolkningarna. Parlamentet uppmanar den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen att fortsätta att övervaka läget i AVS-länder i kris, att fästa större uppmärksamhet vid länder som uppvisar tecken på instabilitet och att uppmana AVS- och EU-länderna att på ett samordnat sätt bekämpa ebolautbrottet i Västafrika.

13.  Europaparlamentet välkomnar att den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen får en allt mer parlamentarisk – och därmed politisk – karaktär, vilket tillsammans med allt aktivare ledamöter och högre kvalitet på debatterna utgör en viktig del i partnerskapet mellan AVS och EU. Parlamentet uppmanar den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen att stärka dialogen om mänskliga rättigheter i linje med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och med Cotonouavtalet, och att föra upp denna dialog på sina föredragningslistor som en återkommande punkt.

14.  Europaparlamentet uppmärksammar att det pågår en diskussion om förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020 och om AVS-gruppens framtid, och betonar att den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen bör spela en viktig roll i denna process. Parlamentet understryker i detta avseende att det behövs en omfattande och förstärkt gemensam parlamentarisk granskning, oberoende av vad slutresultatet blir. Parlamentet betonar att det eventuella framtida avtal som ska ersätta Cotonouavtalet bör innehålla ett uttryckligt omnämnande av förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, vilket Europaparlamentet har krävt vid upprepade tillfällen.

15.  Europaparlamentet upprepar sin djupa oro över antagandet av och diskussionen om lagstiftning som ytterligare kriminaliserar homosexualitet i vissa AVS-länder. Parlamentet uppmanar den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen att föra upp detta ämne på föredragningslistan för sina debatter. Parlamentet anser att man måste förstärka principen om icke-förhandlingsbara människorättsklausuler och skärpa påföljderna om dessa klausuler inte efterlevs, bland annat i de fall då det rör sig om diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning eller könsidentitet eller gentemot hiv/aids-drabbade.

16.  Europaparlamentet anser att diskussionen om tiden efter Cotonouavtalet bör vara en möjlighet att noggrant analysera både brister och framgång i det nuvarande avtalet i fråga om hållbar socioekonomisk utveckling i AVS-länderna. Parlamentet anser även att allt framtida utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete mellan AVS-länderna och EU, liksom handels- och investeringsavtal, bör garantera att inget AVS-land förlorar på det.

17.  Europaparlamentet uppmanar den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens presidium att inom församlingen utnämna två ständiga föredragande på området konsekvent politik för utveckling som ska samarbeta nära med Europaparlamentets ständiga föredragande på motsvarande område, och utarbeta en halvårsrapport om genomförandet av artikel 12 i det reviderade Cotonouavtalet.

18.  Europaparlamentet anser att man i samband med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens sammanträden även bör hålla möten med organisationer i det civila samhället i de berörda länderna. Tanken bakom detta är att verka för en bredare vision och dra nytta av deras samlade erfarenheter och verksamhet, med särskild fokus på bästa praxis, för att knyta starkare band med dessa organisationer.

19.  Europaparlamentet anser att avtal om ekonomiska partnerskap med AVS-länder bör tjäna sådana utvecklingsmål som återspeglar både nationella och regionala intressen och AVS-befolkningarnas behov, i syfte att minska fattigdomen, uppnå millennieutvecklingsmålen och se till att de grundläggande mänskliga rättigheterna respekteras, däribland de socioekonomiska rättigheterna, såsom rätten till mat och rätten till tillgång till grundläggande offentliga tjänster.

20.  Europaparlamentet uppmanar den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen att utarbeta en gemensam strategi för fastställandet av den framtida utvecklingsramen efter 2015. Parlamentet uppmuntrar AVS-medlemmarnas engagemang i förhandlingarna om de nya målen för hållbar utveckling.

21.  Europaparlamentet välkomnar att det hölls framgångsrika regionala möten, såsom anges i Cotonouavtalet och den gemensamma parlamentariska AVS−EU-församlingens arbetsordning, under 2012 och 2013. Parlamentet konstaterar att dessa möten möjliggör en verklig diskussion om regionala frågor, inklusive konfliktförebyggande och konfliktlösning, regional integration och regionalt samarbete samt förhandlingar om avtal om ekonomiskt partnerskap som är förenliga med WTO:s bestämmelser. Parlamentet lovordar organisatörerna av de framgångsrika mötena i Nigeria, Dominikanska republiken, Samoa och Zambia.

22.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är med de seminarier som anordnas under den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens plenarsammanträden som ett komplement till plenardebatterna. Parlamentet uppmanar presidiet, som är ansvarigt för att övervaka hur församlingens resolutioner och beslut följs upp, att stärka sin roll och att se till att det sker en uppföljning med ordföranden och föredraganden för det ständiga utskottet i fråga.

23.  Europaparlamentet välkomnar att parlamentets medordförande i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen deltagit i EU:s utvecklingsministrars informella möten och vid det sjunde toppmötet för AVS-ländernas stats- och regeringschefer.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att i förväg lämna skriftliga svar på de muntliga frågor som läggs fram vid församlingens möten.

25.  Europaparlamentet uppmanar de stater som ännu inte har gjort det att ratificera det reviderade Cotonouavtalet.

26.  Europaparlamentet uttrycker sin uppskattning för kommissionsledamot Piebalgs starka engagemang i församlingens arbete och hans värdefulla bidrag till detta arbete.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, AVS-rådet, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens presidium samt Danmarks, Surinams, Irlands och Etiopiens regeringar och parlament.

(1) EUT L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) EUT L 287, 28.10.2005, s. 4.
(3) EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.
(4) Antagna texter, P7_TA(2013)0273.
(5) EUT C 231, 26.9.2003, s. 68.
(6) EUT C 64, 4.3.2014, s. 38.
(7) EUT L 77, 15.3.2014, s. 44.
(8) Antagna texter, P7_TA(2013)0571.
(9) Antagna texter, P7_TA(2013)0076.
(10) EUT L 266, 5.9.2014, s. 145.
(11) EUT L 266, 5.9.2014, s. 158.
(12) EUT L 266, 5.9.2014, s. 147.
(13) APP 101.509.
(14) APP 101.351.
(15) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_samoa/pdf/apia_communique_fin_en.pdf
(16) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_lusaka/pdf/lusaka_communique_final_en.pdf

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy