Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2561(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0144/2015

Forhandlinger :

PV 12/02/2015 - 3.1
CRE 12/02/2015 - 3.1

Afstemninger :

PV 12/02/2015 - 4.1
CRE 12/02/2015 - 4.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0036

Vedtagne tekster
PDF 140kWORD 58k
Torsdag den 12. februar 2015 - Strasbourg
Burundi: Bob Rugurikas tilfælde
P8_TA(2015)0036RC-B8-0144/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 12. februar 2015 om Burundi: sagen om Bob Rugurika (2015/2561(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Burundi, især beslutningen af 18. september 2014 om Burundi, navnlig sagen om Pierre Claver Mbonimpa(1),

–  der henviser til Cotonou-aftalen,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds erklæring af 10. april 2014 om situationen i Burundi,

–  der henviser til Arusha-freds- og forsoningsaftalen,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 22. juli 2014 om De Store Søers område,

–  der henviser til rapporterne fra FN's kontor i Burundi (BNUB),

–  der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og vedrørende ytringsfrihed samt til Rådets konklusioner fra juni 2014, hvori det forpligtede sig til at om at intensivere arbejdet vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til udtalelsen af 25. april 2013 fra den nationale rådgivende kommission for menneskerettighederne (CNCDH),

–  der henviser til erklæringen fra EU's delegation til Burundi af 10. september 2014,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at de burundiske myndigheder den 20. januar 2015 arresterede og tilbageholdt menneskerettighedsforkæmperen Bob Rugurika, direktør for Radio Publique Africaine (RPA), efter at han havde nægtet at afsløre sine kilder nogle dage efter, at hans radiostation havde sendt en række dybdeborende reportager om drabene i september 2014 af tre ældre italienske nonner, Lucia Pulici, Olga Raschietti og Bernadetta Boggian, i Kamenge, en by nord for Bujumbura;

B.  der henviser til, at udsendelserne indeholdt beskyldninger om, at højtstående efterretningsofficerer, der var blevet tilbudt retten til at kommentere inden udsendelser, havde været involveret i drabene;

C.  der henviser til, at de burundiske myndigheder ikke har fremlagt noget bevis, der begrunder tilbageholdelsen af Bob Rugurika for "brud på den offentlige solidaritet, overtrædelse af tavspligt, støtte til en kriminel og meddelagtighed i mord"; der henviser til, at denne arrestation udgør en del af regeringens angreb på ytringsfriheden, der er rettet mod journalister, aktivister og medlemmer af politiske partier; der henviser til, at sådanne angreb er taget til i styrke i tiden op til valget, der skal afholdes i Burundi i maj og juni 2015;

D.  der henviser til, at den internationale menneskerettighedslovgivning, herunder det afrikanske charter om menneskerettigheder og folkets rettigheder og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der begge er ratificeret af Burundi, tydeligt fastslår, at varetægtsfængsling bør baseres på en troværdig og juridisk begrundet sigtelse; der henviser til, at de burundiske myndigheder ikke har fremlagt noget bevis for, at det er nødvendigt at tilbageholde Bob Rugurika;

E.  der henviser til, at det ikke er første gang, at Burundis regering forsøger at forhindre medierne og menneskerettighedsgrupper i at offentliggøre følsomme oplysninger og rapportere om påståede statslige overgreb; der henviser til, at journalister på trods af den vedvarende chikane ikke er veget tilbage fra at dokumentere og rapportere om kontroversielle emner, blandt dem. Pierre Claver Mbonimpa, der er en førende menneskerettighedsforkæmper, der blev arresteret maj 2014 for bemærkninger fremsat i Radio Publique Africaine, og som senere blev løsladt, selv om anklagerne mod ham ikke er frafaldet;

F.  der henviser til, at Burundi i juni 2013 vedtog en restriktiv presselov, der begrænser mediefrihed og de emner, som journalister har lov til at rapportere om, og som potentielt kriminaliserer rapportering om emner, som f.eks. den offentlige orden og sikkerhed; der henviser til, at Burundis journalistforbund har indbragt sagen for Den Østafrikanske Domstol;

G.  der henviser til, at vedtagelsen af en række restriktive love i tiden op til valget i 2015, herunder medieloven fra april 2013, har forværret den chikane og de trusler, som journalister og andre, hvis kritiske røster fordømmer politiske mord, korruption og dårlig forvaltning af landet, har været udsat for siden 2010;

H.  der henviser til, at Burundi er placeret på plads 142 ud af 180 lande i Journalister uden Grænsers pressefrihedsindeks for 2014;

I.  der henviser til, at den særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere i Afrika, Reine Alapini-Gansou, har fordømt denne arrestation og krævet øjeblikkelig løsladelse af Bob Rugurika, og har mindet de burundiske myndigheder om det ansvar, der er opstået som følge af erklæringen om principperne om ytringsfrihed i Afrika og af Kigali- og Grand Bayerklæringen;

J.  der henviser til, at retten til ytringsfrihed er garanteret af den burundiske forfatning og af internationale og regionale aftaler ratificeret af Burundi og er også en del af den nationale strategi for god regeringsførelse og bekæmpelse af korruption; retten til ytringsfriheden er endvidere en væsentlig forudsætning for afholdelsen af frie og retfærdige valg i 2015, og for at resultaterne heraf kan accepteres af alle deltagere;

K.  der henviser til, at en fri, retfærdig, gennemsigtig og fredelig valgproces i 2015 vil gøre det muligt for landet, der stadig befinder sig i en postkonfliktsituation, at komme ud af det politiske dødvande, der blev skabt af valgprocessen i 2010;

L.  der henviser til, at EU-repræsentanter - i tilslutning til Parlamentets beslutning af 18. september 2014, og navnlig henvisningen heri til artikel 96 i Cotonoupartnerskabsaftalen - har insisteret på behovet for inkluderende deltagelse i valgprocessen af alle politiske kræfter i landet i overensstemmelse med køreplanen og adfærdskodeksen;

M.  der henviser til, at Burundis regering har bekræftet sin forpligtelse til at handle for at sikre, at forhandlingerne med alle politiske kræfter i landet respekterer de to ovennævnte dokumenter, og har gentaget sin anmodning til EU og dets medlemsstater om at yde materiel og finansiel støtte til den igangværende valgproces og sende observatører til Burundi før, under og efter valget;

N.  der henviser til, at EU for nylig bevilgede Burundi 432 mio. EUR fra den Europæiske Udviklingsfond 2014-2020 som bistand til forbedring af blandt andet regeringsførelsen og civilsamfundet;

O.  der henviser til, at Burundi i øjeblikket oplever sin værste politiske krise siden afslutningen på den 12-årige borgerkrig i landet i 2005, og henviser til, at dette ikke blot er en trussel mod landets interne stabilitet, men også mod stabiliteten i nabolandene i en allerede urolig del af Afrika;

1.  fordømmer den uberettigede tilbageholdelse af Bob Rugurika og kræver hans øjeblikkelige og ubetingede løsladelse; opfordrer samtidigt myndighederne til at forsætte deres efterforskning af de tragiske drab af de tre italienske nonner og drage de ansvarlige til ansvar; opfordrer ligeledes til gennemførelsen af en uafhængig undersøgelse af drabet på de tre nonner;

2.  fordømmer alle krænkelser af menneskerettighederne i Burundi og indførelsen af restriktive love forud for landets præsident- og parlamentsvalg i 2015, især de love, der har en skadelig indvirkning på oppositionen, medierne og civilsamfundet ved at begrænse ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden;

3.  opfordrer de burundiske myndigheder til at sikre en passende og rimelig balance mellem mediefriheden, herunder frihed til journalister til at undersøge og rapportere om forbrydelser, og behovet for at sikre integriteten af efterforskningen i kriminalsager;

4.  opfordrer Burundis regering til at tillade en reel og åben politisk debat i tiden op til valget i 2015, og til at respektere køreplanen og adfærdskodeks, der er forhandlet i FN-regi og undertegnet af alle de politiske ledere i Burundi; minder om, at det i Burundis fatning hedder: "Præsidenten for republikken vælges for en femårig periode og kan genvælges én gang. Ingen kan bestride embedet som præsident i mere end to perioder";

5.  opfordrer Burundis regering til at respektere tidsplanen for valget og inddrage oppositionspartierne i overvågningen af valget, herunder fasen med delvis registrering af nye vælgere, som aftalt mellem den uafhængige nationale valgkommission (CENI) og de politiske partier på evalueringsmødet den 29.-30. januar 2015 om registreringen af vælgere;

6.  udtrykker dyb bekymring over indblandingen fra regeringen i den interne ledelse af oppositionspartierne, den manglende frihed for disse partier til at føre valgkamp og retsvæsenets stigende tendens til at udelukke oppositionsledere fra valgprocessen;

7.  opfordrer indtrængende den burundiske regering til at træffe foranstaltninger til kontrol af ungdomsafdelingen af CNDD-FDD og forhindre den i at intimidere og overfalde formodede modstandere, og til at drage omsorg for, at de ansvarlige for disse overgreb stilles til ansvar; opfordrer til en uafhængig, international undersøgelse af anklagerne om, at CNDD-FDD bevæbner og træner sin ungdomsafdeling; opfordrer indtrængende lederne af oppositionspartierne til at forhindre, at der øves vold mod deres modstandere;

8.  understreger vigtigheden af at respektere adfærdskodeksen for valgspørgsmål (Code de bonne conduite en matière électorale) og den valgkøreplan, som ved FN-mægling blev undertegnet af de politiske aktører i 2013 og støtter fuldt FN og det internationale samfund i udførelsen af arbejdet for at forhindre yderligere eskalering af den politiske vold i tiden op til valget i 2015 og bistå med at genskabe sikkerhed og fred på lang sigt;

9.  opfordrer alle de parter, der er involveret i valgprocessen, herunder de organer, der tilrettelægger valget, og sikkerhedstjenesterne, til at respektere forpligtelserne i henhold til Arusha-aftalen, og minder om, at denne aftale bragte borgerkrigen til ophør og er grundlaget for Burundis forfatning;

10.  understreger den ledende rolle, som EU bør spille i overvågningen af situationen forud for valget med henblik på at undgå enhver tilsidesættelse af forpligtelser, hvilket kunne få alvorlige følger for både demokratiseringsprocessen og freden og sikkerheden i Burundi og i hele De Store Søers Område;

11.  gentager, at Burundi er forpligtet af menneskerettighedsklausulen i Cotonou-aftalen, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder til at respektere de universelle menneskerettigheder, herunder ytringsfriheden; opfordrer den burundiske regering til at muliggøre reel og åben politisk debat forud for valget i 2015 uden frygt for intimidering ved at afholde sig fra indblanding i oppositionspartiernes interne ledelse, fra at indføre restriktioner på alle partiernes valgkampagne – især i landdistrikter –, og fra at udnytte retsvæsenet til at udelukke politiske modstandere;

12.  opfordrer Kommissionen, næstformanden/den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til fortsat at arbejde hen imod en klar og principfast EU-politik over for Burundi, som sætter fokus på de vedvarende alvorlige menneskerettighedskrænkelser, i tråd med EU's strategiske rammer for menneskerettigheder; opfordrer Kommissionen til at overveje at iværksætte høringer med Burundi, jf. artikel 96 i Cotonou-aftalen, med henblik på en eventuel suspension fra aftalen og til at træffe enhver hensigtsmæssig foranstaltning, mens disse høringer pågår;

13.  opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til at anvende den forstærkede politiske dialog i henhold til artikel 8 i Cotonou-partnerskabsaftalen med Burundis regering og konkret drøfte indskrænkningen af det politiske rum i Burundi samt etablere klare og konkrete benchmarks for at måle udviklingen og en strategi med henblik på at reagere på den;

14.  opfordrer Burundis regering, oppositionspartiernes ledere og civilsamfundsaktivisterne til at gøre deres yderste for at støtte Freds- og Forsoningskommissionen (PRC) på demokratisk og gennemsigtig vis med henblik på at afklare spørgsmålet om fortidens forbrydelser og tage skridt til at forberede fremtiden;

15.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at frigive de midler, der er nødvendige for at dække de humanitære behov i denne del af verden, og til at arbejde sammen med FN's organer, navnlig omkring problemet med kronisk fejlernæring;

16.  opfordrer Kommissionen til forbindelse med fordelingen af støtte i perioden 2014-2020 at prioritere de ngo’er og internationale organisationer, der arbejder direkte med befolkningen, og lægge pres på Burundis regering for at få den til at gennemføre de reformer, der er nødvendige for en konsolidering af staten;

17.  pålægger sin formand at fremsende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Burundis regering og regeringerne i landene i De Store Søers Område, Den Afrikanske Union, FN ' s generalsekretær, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0023.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik