Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2550(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B8-0143/2015

Dibattiti :

PV 12/02/2015 - 3.2
CRE 12/02/2015 - 3.2

Votazzjonijiet :

PV 12/02/2015 - 4.2

Testi adottati :

P8_TA(2015)0037

Testi adottati
PDF 238kWORD 72k
Il-Ħamis, 12 ta' Frar 2015 - Strasburgu
L-Arabja Sawdija: il-każ tas-Sur Raif Badawi
P8_TA(2015)0037RC-B8-0143/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Frar 2015 dwar il-każ tas-Sur Raif Badawi, l-Arabja Sawdija (2015/2550(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Arabja Sawdija, b’mod partikolari dawk li jikkonċernaw id-drittijiet tal-bniedem u, b’mod partikolari, dik tal-11 ta' Marzu 2014 dwar l-Arabja Sawdija, ir-relazzjonijiet tagħha mal-UE u r-rwol tagħha fil-Lvant Nofsani u fl-Afrika ta' Fuq(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tad-9 ta' Jannar 2015 tal-Kelliema tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-Kummissjoni, Federica Mogherini,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Zeid Ra’ad Al Hussein, fejn jappella lill-awtoritajiet tal-Arabja Sawdija jwaqqfu l-piena ta' Raif Badawi,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 18 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948 u l-Artikolu 19 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti,

–  wara li kkunsidra l-Karta Għarbija tad-Drittijiet tal-Bniedem, ratifikata mill-Arabja Sawdija fl-2009, li l-Artikolu 32(1) tagħha jiggarantixxi d-dritt għall-informazzjoni u l-libertà tal-opinjoni u tal-espressjoni; u l-Artikolu 8 jipprojbixxi t-tortura fiżika jew psikoloġika jew it-trattament krudil, degradanti, umiljanti jew inuman,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar it-Tortura u t-Trattament Ħażin, u dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi Raif Badawi, li huwa blogger u attivist tad-drittijiet tal-bniedem, ġie akkużat b'apostasija u ngħata s-sentenza mill-Qorti Kriminali ta' Ġeddah f'Mejju 2014 ta' 10 snin ħabs, 1 000 daqqa ta' frosta u multa ta' SAR 1 miljun (EUR 228 000) wara li ħoloq il-websajt “Free Saudi Liberals Network" għad-dibattitu soċjali, politiku u reliġjuż li tqieset bħala insult lill-Iżlam; billi s-sentenza tipprojbixxi wkoll lis-Sur Badawi milli juża kwalunkwe mezz tal-midja u milli jivvjaġġa barra l-pajjiż għal 10 snin wara li jinħeles mill-ħabs;

B.  billi fid-9 ta' Jannar 2015, is-Sur Badawi rċieva l-ewwel sett ta' 50 daqqa ta' frosta tiegħu quddiem il-moskea al-Ġafali f’Ġeddah, li rriżulta f’feriti li tant kienu profondi li meta ttieħed fi klinika tal-ħabs għal eżami mediku, instab mit-tobba li ma kienx se jkun jiflaħ għal sett ieħor ta' daqqiet ta' frosta;

C.  billi l-verdetti ġudizzjarji li jimponu piena tal-ġisem, inkluż is-swat bil-frosta, huma strettament ipprojbiti skont id-dritt internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, inkluża l-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti, li l-Arabja Sawdija rratifikat;

D.  billi fis-6 ta' Lulju 2014, l-avukat ta' Raif Badawi, id-difenzur prominenti tad-drittijiet tal-bniedem Waleed Abu al-Khair, ingħata s-sentenza mill-Qorti Kriminali Speċjalizzata ta' 15-il sena ħabs, li warajhom jiġu 15-il sena ta' projbizzjoni fuq l-ivvjaġġar, wara li stabbilixxa l-organizzazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem “Monitor of Human Rights in Saudi Arabia”;

E.  billi l-każ tas-Sur Badawi huwa wieħed minn ħafna każijiet li fihom intużaw sentenzi ħorox u molestja kontra attivisti Sawdijin tad-drittijiet tal-bniedem u difensuri Sawdijin oħra tar-riformi ppersegwitati talli esprimew il-fehmiet tagħhom, li għadd minnhom ġew ikkundannati, taħt proċeduri li ma jissodisfawx l-istandards internazzjonali ta' proċess ġust, kif ġie konfermat mill-ex-Kummissarju Għoli tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU f'Lulju 2014;

F.  billi l-Arabja Sawdija għandha komunità enerġetika sew ta' attivisti online u l-ogħla għadd ta' utenti ta' Twitter fil-Lvant Nofsani; billi, madankollu, l-internet huwa ċċensurat b’mod qawwi, fejn eluf ta' websajts jiġu bblukkati u l-bloggijiet u l-websajts il-ġodda jeħtieġu liċenzja mill-Ministeru tal-Informazzjoni; billi l-Arabja Sawdija tinsab fuq il-lista tal-“Għedewwa tal-Internet” tar-Reporters Without Borders (Reporters Mingħajr Fruntieri) minħabba ċ-ċensura tal-midja Sawdija u tal-internet u l-ikkastigar ta' dawk li jikkritikaw lill-gvern jew lir-reliġjon;

G.  billi l-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-istampa u tal-midja, kemm online kif ukoll offline, huma kundizzjonijiet preliminari kruċjali u katalizzaturi għad-demokratizzazzjoni u għar-riforma u huma kontrolli essenzjali fuq il-poter;

H.  billi minkejja l-introduzzjoni ta' xi riformi b’kawtela matul ir-renju tal-mejjet Re Abdullah, is-sistema politika u soċjali Sawdija għadha waħda profondament mhux demokratika, tagħmel lin-nisa u lill-Misilmin Xiti ċittadini tat-tieni klassi, tiddiskrimina serjament kontra l-forza tax-xogħol barranija kbira tal-pajjiż u severament trażżan il-vuċijiet tad-dissidenza;

I.  billi l-għadd u l-pass tal-eżekuzzjonijiet hija kwistjoni ta' inkwiet serju; billi aktar minn 87 ruħ ingħataw il-mewt fl-2014, fil-parti l-kbira tagħhom permezz ta' qtugħ ir-ras quddiem il-pubbliku; billi tal-inqas 21 ruħ ingħataw il-mewt mill-bidu tal-2015 ’il hawn; billi ġew irrappurtati 423 eżekuzzjoni bejn l-2007 u l-2012; billi l-piena tal-mewt tista' tiġi imposta għal firxa wiesgħa ta' offiżi;

J.  billi r-Renju tal-Arabja Sawdija huwa attur politiku, ekonomiku, kulturali u reliġjuż influwenti fil-Lvant Nofsani u fid-dinja Iżlamika, u fundatur u membru ewlieni tal-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf (GCC) u tal-Grupp G-20;

K.  billi f’Novembru 2013 l-Arabja Sawdija ġiet eletta bħala membru tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU għal perjodu ta' tliet snin;

L.  billi l-hekk imsejjaħ Stat Iżlamiku u l-Arabja Sawdija jippreskrivu pieni kważi identiċi għal għadd kbir ta' reati, inkluża l-piena tal-mewt għad-dagħa, il-qtil, atti ta' omosesswalità, is-serq jew it-tradiment, il-mewt permezz tat-tħaġġir għall-adulterju u l-qtugħ tal-idejn u tas-saqajn għall-brigantaġġ;

M.  billi l-Arabja Sawdija taqdi rwol ewlieni fil-finanzjament, fit-tixrid u l-promozzjoni madwar id-dinja kollha ta' interpretazzjoni partikolarment estremista tal-Iżlam; billi l-viżjoni l-aktar settarja tal-Iżlam ispirat organizzazzjonijiet terroristiċi bħalma huma l-hekk imsejjaħ Stat Iżlamiku u l-al-Qaeda;

N.  billi l-awtoritajiet tal-Arabja Sawdija jallegaw li huma sħab tal-Istati Membri, partikolarment fil-ġlieda dinjija kontra t-terrur; billi liġi ġdid ta' kontra t-terroriżmu adottata f’Jannar 2014 tinkludi dispożizzjonijiet li jippermettu li l-espressjonijiet kollha ta' dissidenza jew assoċjazzjonijiet indipendenti jiġu interpretati bħala reati terrroristiċi;

1.  Jikkundanna bil-qawwa s-swat bil-frosta ta' Raif Badawi bħala att krudil u xokkanti mill-awtoritajiet tal-Arabja Sawdija; jistieden lill-awtoritajiet tal-Arabja Sawdija jwaqqfu għalkollox kwalunkwe swat bil-frosta ulterjuri ta' Raif Badawi u jeħilsuh immedjatament u mingħajr kundizzjonijiet, peress li hu meqjus bħala priġunier tal-kuxjenza, miżmum u mogħti sentenza għall-unika raġuni li eżerċita d-dritt tiegħu tal-libertà tal-espressjoni; jistieden lill-awtoritajiet tal-Arabja Sawdija jiżguraw li l-kundanna u s-sentenza tiegħu, inkluża l-projbizzjoni fuq l-ivvjaġġar tiegħu, jiġu annullati;

2.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Arabja Sawdija jiżguraw li Raif Badawi jiġi mħares mit-tortura u minn trattament ħażin ieħor, u li jingħata kwalunkwe attenzjoni medika li jista' jkollu bżonn, kif ukoll aċċess immedjat u regolari għall-familja tiegħu u għall-avukati li jagħżel hu;

3.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Arabja Sawdija jeħilsu b’mod mingħajr kundizzjonijiet lill-avukat ta' Raif Badawi, u lid-difensuri kollha tad-drittijiet tal-bniedem u lill-priġunieri tal-kuxjenza l-oħra kollha li huma miżmuma u mogħti sentenza sempliċement talli eżerċitaw id-dritt tagħhom għal-libertà tal-espressjoni;

4.  Jikkundanna bil-qawwa s-suriet kollha ta' pieni tal-ġisem bħala trattament inaċċettabbli u degradanti kuntrarji għad-dinjità tal-bniedem u jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-użu tas-swat bil-frosta min-naħa tal-istat, filwaqt li jappella bil-qawwa għall-abolizzjoni stretta ta' dan is-swat bil-frosta; jistieden lill-awtoritajiet tal-Arabja Sawdija jirrispettaw il-projbizzjoni tat-tortura, hekk kif inhi mnaqqxa b’mod l-aktar notevoli fil-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti, li l-Arabja Sawdija ffirmat u rratifikat; jistieden lill-Arabja Sawdija tiffirma l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi;

5.  Jenfasizza l-proċess ta' riforma ġudizzjarja li daħlet għalih l-Arabja Sawdija bil-ħsieb li ssaħħaħ il-possibilità ta' protezzjoni mtejba tad-drittijiet individwali, iżda għadu mħasseb serjament minħabba s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Arabja Sawdija, li għadha ssib postha fost il-pajjiżi l-aktar repressivi fid-dinja; iqis il-każ ta' Raif Badawi bħala simbolu tal-attakk fuq il-libertà tal-espressjoni u tad-dissidenza paċifika fil-pajjiż, u b’mod aktar wiesa’ huwa simbolu tal-politiki karatteristiċi tar-Renju ta' intolleranza u interpretazzjoni estremista tal-liġi Iżlamika;

6.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Arabja Sawdija jabolixxu l-Qorti Kriminali Speċjalizzata, li ġiet stabbilita fl-2008 biex tipproċessa l-każijiet tat-terroriżmu iżda kulma jmur aktar bdiet tħarrek lil dissidenti paċifiċi fuq akkużi li apparentement kienu politikament immotivati u fi proċedimenti li jiksru d-dritt fundamentali għal proċess ġust;

7.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Arabja Sawdija jippermettu l-istampa u l-midja indipendenti u jiżguraw il-libertà tal-espressjoni, tal-assoċjazzjoni u tal-għaqda paċifika għall-abitanti kollha tal-Arabja Sawdija; jikkundanna r-repressjoni tal-attivisti u tad-dimostranti meta jagħmlu dimostrazzjoni paċifika; jenfasizza li d-difiża paċifika tad-drittijiet ġuridiċi bażiċi jew l-għemil ta' rimarki kritiċi permezz tal-użu tal-midja soċjali huma espressjonijiet ta' dritt indispensabbli;

8.  Ifakkar lit-tmexxija tal-Arabja Sawdija fl-impenn tagħha li “tiddefendi l-ogħla standards fil-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem” meta applikat b’suċċess għas-sħubija fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2013;

9.  Jemmen li l-Arabja Sawdija tkun sieħba aktar kredibbli u effettiva fil-ġlieda lill-organizzazzjonijiet terroristiċi bħalma huwa l-hekk imsejjaħ Stat Iżlamiku (IS) u l-al-Qaeda kieku ma kenitx twettaq prattiki anakronistiċi u estremisti, bħalma huma l-qtugħ ir-ras fil-pubbliku, it-tħaġġir u suriet oħra ta' tortura, simili għal dawk imwettqa mill-IS;

10.  Jistieden lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u lill-Kummissjoni jagħtu l-appoġġ tagħhom, b’mod attiv u kreattiv, lill-gruppi tas-soċjetà ċivili u lill-individwi li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem fl-Arabja Sawdija, inkluż permezz tal-arranġament ta' żjajjar fil-ħabsijiet, il-monitoraġġ tal-proċessi u dikjarazzjonijiet pubbliċi;

11.  Jagħti istruzzjonijiet lid-Delegazzjoni tiegħu għar-Relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija biex tqajjem il-kwistjoni ta' Raif Badawi u l-priġunieri tal-kuxjenza l-oħra matul iż-żjara tagħha li se ssir fil-futur qrib fl-Arabja Sawdija u tirrapporta lura lis-Sottokumitat tiegħu għad-Drittijiet tal-Bniedem;

12.  Jistieden lill-UE u l-Istati Membri tagħha jikkunsidraw mill-ġdid ir-relazzjoni tagħhom mal-Arabja Sawdija, b’tali mod li jippermettilha ssegwi l-interessi ekonomiċi, enerġetiċi u ta' sigurtà tagħha, filwaqt li ma jdgħajjifx il-kredibilità tal-impenji ewlenin tagħha fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem;

13.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affari jiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-Majestà Tiegħu ir-Re Salman bin Abdulaziz, lill-Gvern tar-Renju tal-Arabja Sawdija, u lis-Segretarju Ġenerali taċ-Ċentru għad-Djalogu Nazzjonali tar-Renju tal-Arabja Sawdija.

(1) Testi adottati, P7_TA(2014)0207.

Avviż legali - Politika tal-privatezza