Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2550(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0143/2015

Debatter :

PV 12/02/2015 - 3.2
CRE 12/02/2015 - 3.2

Omröstningar :

PV 12/02/2015 - 4.2

Antagna texter :

P8_TA(2015)0037

Antagna texter
PDF 139kWORD 56k
Torsdagen den 12 februari 2015 - Strasbourg
Saudiarabien: fallet Raif Badawi
P8_TA(2015)0037RC-B8-0143/2015

Europaparlamentets resolution av den 12 februari 2015 om fallet Raif Badawi, Saudiarabien (2015/2550(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Saudiarabien, särskilt de om mänskliga rättigheter, och i synnerhet den av den 11 mars 2014 om Saudiarabien, dess förbindelser med EU och dess roll i Mellanöstern och Nordafrika(1),

–  med beaktande av uttalandet av den 9 januari 2015 från talespersonen för Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

–  med beaktande av uttalandet från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, med en vädjan till de saudiska myndigheterna att sätta stopp för bestraffningen av Raif Badawi,

–  med beaktande av artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948 och artikel 19 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av den arabiska stadgan om mänskliga rättigheter, som ratificerades av Saudiarabien 2009, vars artikel 32.1 garanterar rätten till information samt åsiktsfrihet och yttrandefrihet och vars artikel 8 förbjuder fysisk eller psykisk tortyr eller grym, förnedrande, förödmjukande eller omänsklig behandling,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om tortyr och misshandel och EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Raif Badawi, bloggare och människorättsaktivist, anklagades för avfall och dömdes av brottmålsdomstolen i Jeddah i maj 2014 till tio års fängelse, 1 000 piskrapp och böter på 1 miljon SAR (228 000 EUR) efter att ha skapat webbsidan ”Fria saudiska liberalers nätverk” för social, politisk och religiös debatt, som ansågs vara en förolämpning mot islam. Domen förbjuder även Badawi att använda några som helst medier och att resa utomlands under tio år efter det att han har avtjänat sitt fängelsestraff.

B.  Den 9 januari 2015 fick Badawi ta emot sina första femtio piskrapp framför moskén al-Jafali i Jeddah. De sår han då ådrog sig var så djupa att läkarna, när han fördes till en fängelseklinik för en läkarkontroll, konstaterade att han inte skulle tåla ytterligare en omgång piskrapp.

C.  Domar som utdömer kroppstraff, inklusive spöstraff, är strikt förbjudna enligt internationell människorättslagstiftning, däribland FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som Saudiarabien har ratificerat.

D.  Den 6 juli 2014 dömde den specialiserade brottmålsdomstolen Waleed Abu al-Khair, framstående människorättsförsvarare och tillika Raif Badawis advokat, till femton års fängelse och femton års reseförbud efter avtjänat fängelsestraff, efter att han inrättat människorättsorganisationen ”Övervakare av mänskliga rättigheter i Saudiarabien”.

E.  Fallet Badawi är ett av många fall där hårda domar och trakasserier har använts mot saudiska människorättsaktivister och andra reformförespråkare som förföljs för att de uttryckt sina åsikter. Flera av dem har dömts enligt förfaranden som inte lever upp till internationella normer för rättvisa rättegångar, vilket bekräftades av FN:s f.d. högkommissarie för mänskliga rättigheter i juli 2014.

F.  Saudiarabien har en aktiv grupp online-aktivister och det högsta antalet twitteranvändare i Mellanöstern. Internet är dock kraftigt censurerat och tusentals webbplatser har blockerats, och nya bloggar och webbplatser behöver tillstånd från informationsministeriet. Saudiarabien finns med på Reportrar utan gränsers lista över ”internets fiender” på grund av censuren av saudiska medier och internet och bestraffningen av personer som kritiserar landets regering eller religionen.

G.  Yttrandefrihet och press- och mediefrihet, både på och utanför nätet, är avgörande förutsättningar och katalysatorer för demokratisering och reformer och fungerar som en nödvändig kontroll av makten.

H.  Trots att den avlidne kung Abdullah under sitt styre införde några försiktiga reformer är det saudiska politiska och sociala systemet fortfarande mycket odemokratiskt; det förvandlar kvinnor och shiamuslimer till andra klassens medborgare, diskriminerar allvarligt mot landets många utländska arbetare och undertrycker brutalt alla avvikande röster.

I.  Antalet avrättningar och takten i vilken de verkställs är mycket oroväckande. Under 2014 avrättades fler än 87 personer, de flesta genom offentlig halshuggning. Minst 21 personer har avrättats sedan början av 2015. Mellan 2007 och 2012 rapporterades 423 avrättningar. Dödsstraffet kan utdömas för en lång rad olika brott.

J.  Konungariket Saudiarabien är en inflytelserik politisk, ekonomisk, kulturell och religiös aktör i Mellanöstern och den muslimska världen, och grundare och ledande medlem av Gulfstaternas samarbetsråd och G-20.

K.  I november 2013 valdes Saudiarabien in som medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter för en treårsperiod.

L.  Den så kallade Islamiska staten och Saudiarabien föreskriver nästintill identiska straff för en rad brott, bl.a. dödsstraff för hädelse, mord, homosexuella handlingar, stöld eller förräderi, död genom stening för äktenskapsbrott och amputation av händer och fötter för banditdåd.

M.  Saudiarabien spelar en ledande roll för att finansiera, sprida och främja en särskilt extremistisk tolkning av islam världen över. Den mest sekteristiska visionen av islam har inspirerat terroristorganisationer såsom den så kallade Islamiska staten och al-Qaida.

N.  De saudiarabiska myndigheterna hävdar att de gör gemensam sak med medlemsstaterna, särskilt i den världsomspännande kampen mot terrorn. En ny lag mot terrorism som antogs i januari 2014 innehåller bestämmelser som gör att alla avvikande meningar eller oberoende organisationer kan tolkas som terroristbrott.

1.  Europaparlamentet fördömer med kraft spöstraffet mot Raif Badawi och anser det vara en grym och chockerande handling från de saudiarabiska myndigheternas sida. Parlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att se till att Raif Badawi inte utsätts för ytterligare spöstraff och att omedelbart och villkorslöst försätta honom på fri fot, eftersom han betraktas som en samvetsfånge som gripits och dömts enbart på grundval av att han utövat sin rätt till yttrandefrihet. Parlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att se till att hans dom och straff, inbegripet hans reseförbud, annulleras.

2.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att se till att Raif Badawi skyddas från tortyr och annan misshandel och att han får den läkarvård han behöver samt att han omedelbart och regelbundet får möjlighet att träffa sina anhöriga och de advokater han själv har valt.

3.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att villkorslöst släppa Raif Badawis advokat, liksom alla människorättsförsvarare och andra samvetsfångar som gripits och dömts enbart för att det har utövat sin rätt till yttrandefrihet.

4.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt alla former av kroppsstraff, då de innebär en oacceptabel och förnedrande behandling som strider mot den mänskliga värdigheten, och oroar sig för staters användning av spöstraff och begär att detta straff ska avskaffas. Parlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att respektera förbudet mot tortyr som är inskrivet i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som Saudiarabien har undertecknat och ratificerat. Parlamentet uppmanar Saudiarabien att underteckna den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

5.  Europaparlamentet framhäver den rättsliga reformprocess som inletts av Saudiarabien för att stärka möjligheten att bättre skydda individuella rättigheter, men är fortfarande mycket oroat över människorättssituationen i Saudiarabien som fortsätter att vara ett av världens mest förtryckande länder. Parlamentet ser fallet med Raif Badawi som en symbol för angreppet mot yttrandefriheten och möjligheten att fredligt uttrycka en avvikande mening i landet och i vidare bemärkelse som en symbol för konungarikets karakteristiska politik av intolerans och extremistisk tolkning av islamisk lag.

6.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de saudiska myndigheterna att avskaffa den specialiserade brottmålsdomstolen, som inrättades 2008 för att döma i terroristmål, men som i ökande utsträckning används för att åtala fredliga dissidenter i till synes politiskt motiverade fall och i förfaranden som strider mot den grundläggande rätten till en rättvis rättegång.

7.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att tillåta en oberoende press och oberoende medier och att garantera yttrandefrihet, föreningsfrihet och rätten att delta i fredliga sammankomster för alla invånare i Saudiarabien. Parlamentet fördömer förtrycket av fredliga aktivister och demonstranter och betonar att fredligt förespråkande av grundläggande juridiska rättigheter eller uttryckande av kritiska kommentarer via sociala medier är uttryck för en grundläggande rättighet.

8.  Europaparlamentet påminner Saudiarabiens ledarskap om dess utfästelse att upprätthålla högsta möjliga standarder för främjandet och skyddet av mänskliga rättigheter när det 2013 med framgång ansökte om medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

9.  Europaparlamentet anser att Saudiarabien skulle vara en mer trovärdig och effektiv partner i kampen mot terroristorganisationer såsom den så kallade Islamiska staten och al-Qaida om det inte ägnade sig åt sådana otidsenliga och extremistiska seder som offentliga halshuggningar, stening och andra former av tortyr, liknande de som används av IS.

10.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att aktivt och på ett kreativt sätt stödja grupper i det civila samhället och enskilda personer som försvarar mänskliga rättigheter i Saudiarabien, bl.a. genom anordnandet av fängelsebesök, rättegångsövervakning och offentliga uttalanden.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt sin delegation för förbindelserna med Arabiska halvön att ta upp frågan om Raif Badawi och andra samvetsfångar under dess kommande besök i Saudiarabien och att lämna en rapport till parlamentets underutskott för mänskliga rättigheter.

12.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att ompröva sina förbindelser med Saudiarabien, på ett sätt som innebär att landet kan verka för att tillgodose sina ekonomiska samt energi- och säkerhetsrelaterade intressen utan att samtidigt undergräva trovärdigheten i sina viktigaste människorättsåtaganden.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, FN:s generalsekreterare, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, kung Salman bin Abdulaziz, Konungariket Saudiarabiens regering och generalsekreteraren för Konungariket Saudiarabiens centrum för nationell dialog.

(1) Antagna texter, P7_TA(2014)0207.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy