Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2566(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0169/2015

Predkladané texty :

B8-0169/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0039

Prijaté texty
PDF 219kWORD 56k
Štvrtok, 12. februára 2015 - Štrasburg
Zriadenie osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku
P8_TA(2015)0039B8-0169/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. februára 2015 o zriadení, pôsobnosti, zložení a funkčnom období osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (2015/2566(RSO))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Konferencie predsedov,

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie preskúmať, ako sa vo všetkých členských štátoch uplatňujú pravidlá o daňových rozhodnutiach podľa pravidiel EÚ týkajúcich sa štátnej pomoci,

–  so zreteľom na povinnosť všetkých členských štátov vyplývajúcu z daňových pravidiel EÚ poskytovať spontánnou výmenou iným členským štátom informácie o daňových rozhodnutiach, najmä ak je možné, že iný členský štát by prišiel o príjmy z daní alebo že úspora na daniach by vznikla na základe umelých prevodov ziskov v rámci skupín podnikov,

–  so zreteľom na článok 197 rokovacieho poriadku,

1.  rozhodol zriadiť Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku s cieľom preskúmať, ako sa v praxi uplatňujú právne predpisy EÚ o štátnej pomoci a zdaňovaní v súvislosti s daňovými rozhodnutiami a ďalšími opatreniami podobného charakteru alebo účinku, ktoré vydávajú členské štáty, ak je takéto uplatňovanie aktom členského štátu alebo Komisie;

2.  rozhodol, že osobitný výbor má tieto právomoci:

   a) analyzovať a skúmať postupy pri uplatňovaní článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o daňové rozhodnutia a iné opatrenia podobného charakteru alebo účinku vydávané členskými štátmi od 1. januára 1991;
   b) analyzovať a posudzovať postupy Komisie, ktoré spočívajú v priebežnom skúmaní všetkých systémov pomoci poskytovanej v členských štátoch v súlade s článkom 108 ZFEÚ, navrhovaní primeraných opatrení, ktoré si vyžaduje postupný vývoj alebo fungovanie vnútorného trhu, členským štátom, kontrolovaní, či je pomoc, ktorú poskytuje štát alebo ktorá sa poskytuje prostredníctvom zdrojov štátu, zlučiteľná s vnútorným trhom a či sa nezneužíva, rozhodovaní o tom, že dotknutý štát má v priebehu určitého obdobia zrušiť alebo zmeniť takúto pomoc, a postupovaní záležitosti Súdnemu dvoru Európskej únie v prípade, že dotknutý štát nezabezpečí súlad, v dôsledku čoho bol údajne vydaný vysoký počet daňových rozhodnutí, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi EÚ o štátnej pomoci;
   c) analyzovať a skúmať, ako členské štáty zabezpečujú od 1. januára 1991 dodržiavanie povinností stanovených v nariadení Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúcom podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie(1), pokiaľ ide o povinnosť spolupracovať a poskytovať všetky potrebné dokumenty;
   d) analyzovať a skúmať dodržiavanie povinností stanovených v smernici Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní a dane poistnej prémie(2) a v smernici Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS(3), pokiaľ ide o oznamovanie informácií o daňových rozhodnutiach členskými štátmi spontánnou výmenou iným členským štátom od 1. januára 1991;
   e) analyzovať a posudzovať postupy Komisie týkajúce sa riadneho uplatňovania smerníc 77/799/EHS a 2011/16/EÚ v súvislosti s oznamovaním informácií o daňových rozhodnutiach členskými štátmi spontánnou výmenou iným členským štátom;
   f) analyzovať a posudzovať dodržiavanie zásady lojálnej spolupráce zakotvenej v článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii členskými štátmi, ako je napríklad plnenie povinností pomáhať pri plnení úloh Únie a neprijať žiadne opatrenie, ktoré by mohlo ohroziť dosiahnutie cieľov Únie, vzhľadom na údajný rozsah agresívneho daňového plánovania, ktoré členské štáty umožňujú, ako aj pravdepodobných závažných následkov, ktoré to malo na verejné financie EÚ a v jej rámci;
   g) analyzovať a posudzovať dimenziu agresívneho daňového plánovania vykonávaného spoločnosťami usadenými alebo zriadenými v členských štátoch, ktorá sa týka tretích krajín, ako aj výmenu informácií s tretími krajinami v tejto súvislosti;
   h) predkladať akékoľvek odporúčania, ktoré považuje v tejto oblasti za potrebné;

3.  rozhodol, že osobitný výbor bude zložený zo 45 členov;

4.  rozhodol, že funkčné obdobie osobitného výboru bude trvať 6 mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia;

5.  považuje za vhodné, aby osobitný výbor predložil správu vypracovanú dvoma spoluspravodajcami.

(1) Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 336, 27.12.1977, s. 15.
(3) Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia