Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2016(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0036/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0036/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0041

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 482kWORD 72k
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem - Πολωνία
P8_TA(2015)0041A8-0036/2015
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem, από την Πολωνία) (COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0013 – C8‑0010/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0036/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή περιλαμβάνεται στις δύο τελευταίες που εξετάστηκαν δυνάμει του κανονισμού ΕΤΠ του 2006 και ότι η έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(4) αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία υπέβαλε την αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 615 εργαζομένων στην Zaklady Chemiczne Zachem και 2 προμηθευτές, που συνδέονται με την διακοπή της παραγωγής και την αναδιοργάνωση της εταιρείας, η οποία ασκεί τις δραστηριότητές της στον κλάδο 20 της NACE αναθ. 2 «Κατασκευή χημικών και χημικών προϊόντων» στην περιφέρεια NUTS 2 της επαρχίας Kujawsko-Pomorskie· λαμβάνοντας υπόψη ότι 404 άτομα από τους 615 απολυθέντες εργαζομένους καταχωρίσθηκαν ως άνεργοι στο επαρχιακό γραφείο εργασίας του Bydgoszcz· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις λόγω πλεονασμού πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς από 31 Μαρτίου 2013 έως 31 Ιουλίου 2013 και συνδέονται με μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης στη χημική βιομηχανία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ανέρχεται σε 115 205 EUR (50% του συνολικού προϋπολογισμού)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, συμφωνεί συνεπώς με την Επιτροπή ότι η Πολωνία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι πολωνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 9 Οκτωβρίου 2013 δυνάμει του κανονισμού ΕΤΠ, ημερομηνία που αφήνει χρονικά περιθώρια για την εξέταση, και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 21 Ιανουαρίου 2015·

3.  εκφράζει ανησυχίες για τη διάρκεια της διαδικασίας από την ημερομηνία των πρώτων απολύσεων έως την αξιολόγηση της αίτησης· υπενθυμίζει ότι ο στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια στους απολυθέντες εργαζομένους το συντομότερο δυνατόν·

4.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι πολωνικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους στις 4 Μαρτίου 2013, πολύ πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

5.  σημειώνει ότι το μερίδιο της Ένωσης στην παγκόσμια αγορά των χημικών προϊόντων μειώθηκε δραστικά από το 1992 έως το 2012, ξεκινώντας από 35,2% το 1992 και φτάνοντας στο 17,8% το 2012(5)· παρατηρεί ότι η τάση των τελευταίων ετών κατέδειξε τη μετατόπιση της παρασκευής χημικών προϊόντων προς την Ασία και ιδίως την Κίνα όπου η παραγωγή χημικών προϊόντων από μερίδιο 8,7% το 2002 αυξήθηκε σε μερίδιο 30,5% το 2012, λόγω της αύξησης των πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές και του χαμηλότερου κόστους εργασίας, της πρόσβασης στις αγορές, των επιδοτήσεων, των φόρων και των ρυθμιστικών πλαισίων· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι οι απολύσεις στην Zachem και στους δύο προμηθευτές της συνδέονται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης·

6.  υπογραμμίζει ότι η Zachem ήταν ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής και ότι στη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, το ποσοστό των εργαζομένων που είχαν απολυθεί άμεσα ή έμμεσα από την Zachem ισούταν με το 60% του συνόλου των προσφάτως καταχωρισθέντων ως ανέργων ατόμων στο επαρχιακό γραφείο εργασίας του Bydgoszcz·

7.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στην Zachem και τους προμηθευτές της αναμένεται ότι θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επαρχία Kujawsko-Pomorskie η οποία είχε το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στη χώρα, που ανερχόταν στο 17,4% τον Ιούλιο 2013, παρά την οικονομική ανάπτυξη από την οποία έχει ωφεληθεί η περιφέρεια·

8.  σημειώνει ότι τα μέτρα που θα στηρίξει το ΕΤΠ απευθύνονται στους 50 εργαζομένους που ευρίσκονται στην πλέον μειονεκτική θέση και περιλαμβάνουν τα εξής δύο μέτρα: κίνητρα για προσλήψεις και εργασίες παρέμβασης·

9.  σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους των εξατομικευμένων υπηρεσιών θα διατεθεί σε κίνητρα για προσλήψεις που θα αφορούν 45 εργαζομένους, θα είναι δε υπηρεσίες που αποσκοπούν στην παροχή κινήτρου σε εργοδότες οι οποίοι αποφασίζουν να προσλάβουν αυτούς τους εργαζομένους για τουλάχιστον 24 μήνες·

10.  σημειώνει ότι μικρότερης κλίμακας στήριξη παρέχεται σε 5 απολυμένους ηλικίας άνω των 50 ετών για να καλύπτουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισής τους· παρατηρεί ότι η εν λόγω ηλικιακή ομάδα διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο παρατεταμένης ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας·

11.  επιδοκιμάζει τη συμπληρωματικότητα των μέτρων ΕΤΠ με τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· σημειώνει ιδιαίτερα ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει στόχο να συμπληρώσει τα πολυάριθμα τρέχοντα μέτρα που διατίθενται για τους απολυόμενους εργαζομένους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανθρώπινο Κεφάλαιο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και τα άλλα μέτρα που εφαρμόζονται από τα γραφεία απασχόλησης στην περιοχή· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτών των συμπληρωματικών δράσεων αποτρέπεται η διπλή χρηματοδότηση·

12.  σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες προβλέπεται να παρέχονται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ότι, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα, 36 άτομα έχουν βρει νέα απασχόληση λόγω της συμμετοχής στις υπηρεσίες που προβλέπονται στη δέσμη μέχρι σήμερα· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προγραμματισμένου προϋπολογισμού έφτασε στο 59% στο τέλος του έτους 2014·

13.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η επιτροπή κοινωνικού διαλόγου της επαρχίας συζήτησε τις δυνατότητες παροχής βοήθειας σε εργαζομένους που απολύθηκαν από τη Ζachem και τους προμηθευτές της και ότι η προτεινόμενη δέσμη εξατομικευμένων μέτρων συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου απασχόλησης στο Bydgoszcz, μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, επιχειρήσεων και τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων της κυβέρνησης·

14.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου·

15.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και η πολιτική κατά των διακρίσεων εφαρμόστηκαν και θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται κατά τα διάφορα στάδια της εφαρμογής του ΕΤΠ και κατά την πρόσβαση στο ΕΤΠ·

16.  τονίζει ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

17.  εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855).
(5)Η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία. Facts & Figures 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 , μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem από την Πολωνία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/469.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου