Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2016(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0036/2015

Texte depuse :

A8-0036/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2015 - 10.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0041

Texte adoptate
PDF 394kWORD 71k
Marţi, 10 martie 2015 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2013/009 PL/Zachem - Polonia
P8_TA(2015)0041A8-0036/2015
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 10 martie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/009 PL/Zachem idin partea Poloniei) (COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0013 – C8-0010/2015),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0036/2015),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât această cerere este una dintre ultimele două urmând a fi procesate conform Regulamentului privind FEG din 2006, iar adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1309/2013(4) reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Polonia a depus cererea EGF/2013/009 PL/Zachem pentru o contribuție financiară din partea FEG în urma disponibilizării a 615 persoane de la întreprinderea Zaklady Chemiczne Zachem și de la doi furnizori, disponibilizare cauzată de întreruperea producției și de reorganizarea întreprinderii Zachem, care funcționează în cadrul diviziunii 20 din NACE Rev. 2 („Fabricarea substanțelor și a produselor chimice”) în regiunea NUTS 2 din provincia Kujawsko-Pomorskie; întrucât 404 din cei 615 lucrători disponibilizați s-au înregistrat ca șomeri la Biroul districtual pentru ocuparea forței de muncă din Bydgoszcz; întrucât disponibilizările au avut loc în perioada de referință 31 martie 2013-31 iulie 2013 și au legătură cu scăderea cotei de piață a Uniunii în industria chimică;

E.  întrucât contribuția financiară solicitată din FEG se ridică la 115 205 EUR (50 % din costurile totale);

F.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG și, prin urmare, este de acord cu Comisia că Polonia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului respectiv;

2.  ia act de faptul că autoritățile polone au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 9 octombrie 2013 în temeiul Regulamentului privind FEG, care nu impune un termen pentru evaluare, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 21 ianuarie 2015;

3.  își exprimă preocuparea în legătură cu durata procedurii începând de la data efectuării primelor disponibilizări și până la evaluarea cererii; reamintește că obiectivul FEG este de a oferi asistență lucrătorilor disponibilizați cât mai rapid posibil;

4.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile polone au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 4 martie 2013, cu mult înainte de decizia și chiar de cererea de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

5.  observă că, între 1992 și 2012, cota Uniunii pe piața mondială a produselor chimice a scăzut drastic, de la 35,2 % în 1992 la 17,8 % în 2012(5); observă că tendințele din ultimii ani arată migrarea producției de produse chimice înspre Asia, în special către China, unde fabricarea de produse chimice a cunoscut o creștere a cotei de piață de la 8,7 % în 2002 la 30,5 % în 2012, ca urmare a creșterii vânzărilor de pe piețele emergente și a costurilor mai scăzute ale forței de muncă, accesului la piețe, subvențiilor, impozitelor și reglementării; consideră, prin urmare, că disponibilizările de la Zachem și de la cei doi furnizori ai săi sunt legate de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale ca urmare a globalizării;

6.  subliniază că întreprinderea Zachem era cel mai mare angajator din regiune și că în perioada de referință dată lucrătorii disponibilizați direct sau indirect de la Zachem au reprezentat 60 % din totalul șomerilor nou înregistrați la Biroul districtual pentru ocuparea forței de muncă din Bydgoszcz;

7.  constată că, potrivit estimărilor, disponibilizările de la întreprinderea Zachem și de la furnizorii acesteia vor avea un impact negativ asupra provinciei Kujawsko-Pomorskie, unde s-a înregistrat cea mai ridicată rată a șomajului din țară, și anume 17,4 % în iulie 2013, în pofida dezvoltării economice de care a beneficiat această regiune;

8.  observă că măsurile sprijinite de FEG vizează 50 de lucrători, care se află într-o situație extrem de dezavantajoasă, și se împart în următoarele două tipuri: măsuri de stimulare a angajării și măsuri de intervenție;

9.  constată că cea mai mare parte a cheltuielilor aferente serviciilor personalizate va fi dedicată măsurilor de stimulare a angajării, care vizează 45 de lucrători și au ca scop stimularea angajatorilor care decid să ofere acestor lucrători un loc de muncă pentru cel puțin 24 de luni;

10.  constată că pentru cinci lucrători disponibilizați, care au peste 50 de ani, se oferă un sprijin mai redus prin care vor fi acoperite contribuțiile lor sociale; ia act de faptul că acest grup de vârstă se supune unui un risc mai ridicat de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii;

11.  salută complementaritatea măsurilor din cadrul FEG cu acțiunile finanțate de fondurile structurale; observă, în special, că pachetul coordonat de servicii personalizate vizează completarea numeroaselor măsuri aflate în curs de desfășurare și puse la dispoziția lucrătorilor disponibilizați în cadrul Programului operațional pentru capitalul uman cofinanțat din Fondul social european și a celorlalte măsuri adoptate de birourile pentru ocuparea forței de muncă din regiune; subliniază că este important să se evite finanțarea dublă în astfel de cazuri de măsuri complementare;

12.  ia act de faptul că serviciile personalizate vor fi oferite, conform programării, până la 30 septembrie 2015 și că, potrivit datelor provizorii, 36 de persoane și-au găsit până în prezent un nou loc de muncă datorită participării la serviciile oferite în cadrul pachetului; constată că execuția bugetului planificat a ajuns la 59 % la sfârșitul anului 2014;

13.  salută faptul că Comisia pentru dialog social din provincia în cauză a discutat posibilitățile de oferire de asistență lucrătorilor disponibilizați de la Zachem și de la furnizorii săi și că pachetul propus de măsuri personalizate a fost discutat în cadrul unei reuniuni a Consiliului pentru ocuparea forței de muncă din Bydgoszcz, la care au participat reprezentanți ai sindicatelor, ai mediului de afaceri și ai administrației locale și regionale;

14.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale;

15.  salută faptul că, pe parcursul diferitelor etape ale executării FEG și în cursul accesării acestuia, au fost și vor fi aplicate în continuare principiile egalității și nediscriminării între femei și bărbați;

16.  subliniază că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea sustenabilă, pe termen lung, a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

17.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4)Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 855).
(5)Industria chimică europeană. Fapte & cifre 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară

(cererea EGF/2013/009 PL/Zachem din partea Poloniei)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2015/469.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate