Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2016(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0036/2015

Predložena besedila :

A8-0036/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2015 - 10.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0041

Sprejeta besedila
PDF 308kWORD 68k
Torek, 10. marec 2015 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/009 PL/Zachem – Poljska
P8_TA(2015)0041A8-0036/2015
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2015 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/009 PL/Zachem iz Poljske) (COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0013 – C8-0010/2015),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0036/2015),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bil pri sprejetju Uredbe (EU) št. 1309/2013(4) upoštevan dogovor Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se v Komisiji ter Parlamentu in Svetu poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva ESPG, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, ter da se razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev z vključitvijo samozaposlenih in mladih ter financiranjem spodbud za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Poljska predložila vlogo EGF/2013/009 PL/Zachem za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpustitve 615 presežnih delavcev v podjetju Zaklady Chemiczne Zachem in pri dveh dobaviteljih, povezane z opustitvijo proizvodnje in reorganizacijo podjetja Zachem, ki je bilo razvrščeno v oddelek 20 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov) in je delovalo v regiji Kujavsko-Pomorjansko na ravni NUTS 2; ker so se 404 izmed 615 presežnih delavcev prijavili kot brezposelni pri zavodu za zaposlovanje v Bydgoszczu; ker je do odpuščanja prišlo v referenčnem obdobju od 31. marca 2013 do 31. julija 2013, povezano pa je z zmanjšanjem tržnega deleža Unije v kemični industriji;

E.  ker zahtevani finančni prispevek iz ESPG znaša 115 205 EUR (50 % celotnega proračuna);

F.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG;

1.  ugotavlja, da so pogoji iz člena 2(a) uredbe o ESPG izpolnjeni, in se zato strinja s Komisijo, da je Poljska upravičena do finančnega prispevka na podlagi navedene uredbe;

2.  ugotavlja, da so poljski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 9. oktobra 2013, v skladu z uredbo o ESPG, ki ne določa rokov za posredovanje informacij, Komisija pa je svojo oceno dala na voljo 21. januarja 2015;

3.  je zaskrbljen, saj je bil postopek od dneva, ko je bil odpuščen prvi presežni delavec, do ocene vloge precej dolg; opozarja, da je cilj ESPG čim prejšnja možna pomoč presežnim delavcem;

4.  pozdravlja dejstvo, da so se poljski organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 4. marca 2013, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem zagotovili hitro pomoč;

5.  ugotavlja, da se je delež Unije na svetovnem trgu kemikalij med letoma 1992 in 2012 močno zmanjšal, in sicer s 35,2 % v letu 1992 na 17,8 % v letu 2012(5); ugotavlja, da se je proizvodnja kemikalij v zadnjih letih selila v Azijo, zlasti na Kitajsko, kjer se je njen delež zaradi povečanja prodaje na trgih v razvoju, nižjih stroškov dela, dostopa do trgov, subvencij, davkov in predpisov povečal, in sicer z 8,7 % leta 2002 na 30,5 % leta 2012; zato ocenjuje, da je odpuščanje v podjetju Zachem in njegovih dveh dobaviteljih povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije;

6.  poudarja, da je bilo podjetje Zachem največji delodajalec v regiji in da so v referenčnem obdobju delavci, ki jih je to podjetje posredno ali neposredno odpustilo, predstavljali 60 % vseh novih prijavljenih brezposelnih na območnem zavodu za zaposlovanje v Bydgoszczu;

7.  ugotavlja, da bo odpuščanje v podjetju Zachem in njegovih dobaviteljih verjetno negativno vplivalo na razmere v regiji Kujavsko-Pomorjansko, kjer je brezposelnost kljub gospodarski rasti najvišja v državi in je julija 2013 znašala 17,4 %;

8.  ugotavlja, da so ukrepi, ki jih podpira ESPG, namenjeni 50 najbolj prikrajšanim delavcem in da vsebujejo naslednja dva ukrepa: spodbude za zaposlovanje in intervencijska dela;

9.  ugotavlja, da bo največji del stroškov prilagojenih storitev odpadel na financiranje spodbud za zaposlovanje 45 delavcev, da bi zagotovili spodbude delodajalcem, ki so se odločili, da bodo te delavce zaposlili za vsaj 24 mesecev;

10.  ugotavlja, da se podpora v manjšem obsegu zagotavlja 5 odpuščenim delavcem, starim nad 50 let, za kritje njihovih socialnih prispevkov; ugotavlja, da je za to starostno skupino značilno višje tveganje dolgotrajne brezposelnosti in izključitve s trga dela;

11.  pozdravlja dejstvo, da se ukrepi ESPG dopolnjujejo z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; ugotavlja zlasti, da naj bi usklajeni sveženj prilagojenih storitev dopolnil številne že obstoječe ukrepe za presežne delavce v okviru operativnega programa za človeški kapital, ki se sofinancira iz Evropskega socialnega sklada, in druge ukrepe, ki so jih uvedli zavodi za zaposlovanje v regiji; poudarja, da je pomembno zagotoviti, da se v primeru tovrstnih dopolnilnih ukrepov prepreči dvojno financiranje;

12.  ugotavlja, da naj bi se prilagojene storitve izvajale do 30. septembra 2015 in da je po začasnih podatkih doslej novo službo našlo že 36 oseb, ki so sodelovale v teh ukrepih; ugotavlja, da je bilo ob koncu leta 2014 izvršenega 59 % načrtovanega proračuna;

13.  pozdravlja dejstvo, da je regionalni odbor za socialni dialog razpravljal o možnostih za pomoč delavcem, ki so izgubili službo v podjetju Zachem in njegovih dobaviteljih, in da je bil predlagani sveženj prilagojenih ukrepov obravnavan na seji sveta za zaposlovanje v Bydgoszczu, na kateri so sodelovali tudi sindikati, predstavniki podjetij ter predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti;

14.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti;

15.  pozdravlja dejstvo, da sta se načeli enakosti med ženskami in moškimi ter nediskriminacije uporabljali med različnimi fazami izvajanja in sodelovanja v ukrepih iz ESPG ter se bosta še naprej uporabljali;

16.  poudarja, da se lahko s pomočjo iz ESPG sofinancirajo le aktivni ukrepi na trgu dela, ki vodijo do stalne in dolgoročne zaposlitve; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

17.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

18.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo, skupaj s prilogo, posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Uredba (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 855).
(5)Evropska kemična industrija. Dejstva in številke 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju

(vloga EGF/2013/009 PL/Zachem iz Poljske)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/469.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov