Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2018(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0030/2015

Внесени текстове :

A8-0030/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/03/2015 - 10.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0042

Приети текстове
PDF 479kWORD 73k
Вторник, 10 март 2015 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar — Германия
P8_TA(2015)0042A8-0030/2015
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, подадено от Германия) (COM(2014)0726 — C8‑0012/2015 — 2015/2018(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0726 — C8‑0012/2015),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0030/2015),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията , както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Германия подаде заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ във връзка с извършени съкращения на 657 работници, 390 от Aleo Solar AG, дружество осъществявало дейност в икономическия сектор, класиран съгласно NACE Rev. 2 като разделение 26 („Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“), и 267 от двете му дъщерни предприятия, като в мерките се очаква за вземат участие 476 души, по време и след референтния период от 7 март 2014 г. до 7 юли 2014 г., поради спад на пазарния дял на Съюза в дружества, произвеждащи соларни модули;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отбелязва, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и следователно изразява съгласие с Комисията, че Германия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че германските органи са внесли заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ на 29 юли 2014 г. и са го допълвали с информация до 23 септември 2014 г., както и че Комисията е представила своята оценка на 16 декември 2014 г.;

3.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, германските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 11 април 2014 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

4.  Като има предвид, че съкращенията в Aleo Solar AG са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, като делът на приходите на Китай в периода от 2005 г. до 2011 г. се е увеличил от 11% на 45%, докато този на Германия е намалял от 64% на 21%; отбелязва, че поради изградения от Китай огромен свръхкапацитет за производство на соларни модули, който не може да бъде поет нито от неговите собствени потребители, нито от световния пазар, през 2011 г. цените в ЕС са се понижили с 40% в сравнение с 2010 г., достигайки равнище, което е било под производствените разходи на Aleo Solar AG; отбелязва, че през 2013 г. ЕС одобри въвеждането на допълнителни мита за соларни модули с произход от Китай и на минимална цена, която обаче е все още под производствените разходи на германските производители;

5.  Отбелязва, че през 2010 г. Aleo Solar AG има оборот в размер на 550 милиона евро и печалба в размер на 43 милиона евро, която обаче намалява бързо след 2011 г., за да се стигне през 2013 г. до загуби в размер на 92 милиона евро; подчертава, че са направени различни усилия за преструктуриране и подобряване на ефективността на дружеството, но че за съжаление то не е успяло отново да постигне рентабилност;

6.  Отбелязва, че това е второто заявление до ЕФПГ, свързано с производството на соларни модули и че се очакват още няколко;

7.  Отбелязва, че съкращенията в Aleo Solar AG се очаква да имат значително отрицателно въздействие върху местната и регионалната икономика в Пренцлау и Бранденбург, където доходът на глава от населението е доста под средния за страната, а безработицата е най-висока в Германия, съответно 15,5% и 16,4%; подчертава, че включването на съкратените работници от Aleo Solar AG ще увеличи нивото на безработицата с още 0,9%; изразява съжаление, че няма непосредствена перспектива съкратените работници да намерят равностойни нови работни места, поради относително ниската гъстота на населението и липсата на потенциални работодатели: в района преобладават малките и средните предприятия, като едва 10 предприятия (0,3 %) имат повече от 249 работници (Aleo Solar AG е бил един от тези големи работодатели);

8.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва следните мерки за повторното интегриране на 476 съкратени работници на пазара на труда: професионално обучение, съвети за професионално развитие и професионално ориентиране, групи от лица в сходно положение / работни семинари, съвети в областта на предприемачеството, съвети с междурегионална насоченост, търсене на работа от експерт, специализиран в търсенето на работа, последващи насоки за работници след започването на нова работа или във връзка с необходимо преместване след намиране на ново работно място на известно разстояние от предходно жилище, помощи за обучение, възлизащи на 60% от предходните нетни доходи на работниците в съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от регламента за ЕФПГ;

9.  Отбелязва, че органите възнамеряват да използват максимално разрешените 35% от всички разходи за надбавки и стимули под формата на помощи за обучение (Transferkurzarbeitergeld), които възлизат на 60% или 67% от предходните нетни доходи на работниците — в зависимост от броя на членовете на домакинството на получателя — което съответства на практиката при съкращаване на работници в Германия; отбелязва, че помощите за обучение не заместват пасивните мерки за социална закрила и са обвързани със строги условия за участие в обучение и други организирани дейности;

10.  Приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен като са били проведени консултации с представители на бенефициентите от целевите групи и като са били взети предвид потенциалът на региона и стопанската среда;

11.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с действителната стопанска среда;

12.  Отбелязва, че 164 от работниците, съкратени от Aleo Solar AG в Пренцлау са били назначени обратно от азиатски консорциум, който е купил производствения обект от ликвидатора; отбелязва, че доводите, посочени от германските органи за даване на възможност на тези работници да се възползват от мерките, предвидени за финансиране по линия на ЕФПГ, са, че сигурността на новите им работни места не е гарантирана;

13.  Отбелязва, че 104 работници, съкратени в административния център в Олденбург, не са включени в мерките, предназначени за финансиране по линия на ЕФПГ; отбелязва, че положението със заетостта в този регион е много по-обещаващо;

14.  Изразява съжаление, че рискът от трайна безработица на съкратените работници е висок и подчертава във връзка с това значението на мерките, които насърчават работниците да търсят работа извън зоната в непосредствена близост и да приемат предложения за работа в други региони;

15.  Счита, че при работниците от възрастовите групи 55—64 и 15—29 има по-висок риск от продължителна безработица и изключване от пазара на труда; счита поради това, че тези работници имат специфични потребности при прилагане на персонализирания подход;

16.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че пакетът следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

17.  Подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерки за преструктуриране на дружества или сектори;

18.  Одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

19.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, подадено от Германия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/473.)

Правна информация - Политика за поверителност