Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2018(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0030/2015

Předložené texty :

A8-0030/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/03/2015 - 10.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0042

Přijaté texty
PDF 395kWORD 70k
Úterý, 10. března 2015 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2014/014 DE/Aleo Solar – Německo
P8_TA(2015)0042A8-0030/2015
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/014 DE/Aleo Solar předložená Německem) (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0726 – C8-0012/2015),

–  s ohledem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“)(3), a zejména na bod 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0030/2015),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tak, aby se zkrátila doba jejich posuzování a schvalování, a dále o rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Německo poté, co bylo v souvislosti se zmenšením podílu Unie na trhu společností zabývajících se výrobou solárních modulů propuštěno 657 osob – 390 ze společnosti Aleo Solar AG, která působí v rámci klasifikace NACE 2 oddíl 26 („Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení“), a 267 z jejích dvou dceřiných společností –, předložilo žádost EGF/2014/014 DE/Aleo Solar týkající se finančního příspěvku z fondu EFG, přičemž se předpokládá, že se daných opatření zúčastní v referenčním období od 7. března 2014 do 7. července 2014 a po něm 476 osob;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  konstatuje, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a souhlasí proto s Komisí, že Německo má podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  bere na vědomí, že německé orgány předložily žádost o finanční příspěvek z fondu EFG dne 29. července 2014 a doplňovaly ji o dodatečné informace až do 23. září 2014 a že hodnocení této žádosti vydala Komise dne 16. prosince 2014;

3.  vítá rozhodnutí německých orgánů zahájit ode dne 11. dubna 2014 – tedy se značným předstihem před podáním vlastní žádosti o poskytnutí finanční podpory z fondu EFG a konečným rozhodnutím o navrženém koordinovaném souboru opatření – realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

4.  domnívá se, že propouštění ve společnosti Aleo Solar AG je spojené s významnými strukturálními změnami ve struktuře světového obchodu v důsledku globalizace, kdy se podíl příjmů Číny zvýšil v letech 2005 až 2011 z 11 % na 45 % a podíl příjmů Německa snížil z 64 % na 21 %; podotýká, že vzhledem k ohromné nadměrné výrobní kapacitě solárních modulů v Číně, kterou nedokáží absorbovat její vlastní spotřebitelé ani světový trh, došlo v EU v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 ke snížení cen o 40 %, tedy pod výrobní náklady společnosti Aleo Solar AG; poukazuje na to, že v roce 2013 schválila EU další cla na solární moduly pocházející z Číny a minimální cenu, která je však stále nižší než výrobní náklady německých výrobců;

5.  konstatuje, že v roce 2010 měla společnost Aleo Solar AG obrat ve výši 550 milionů EUR a zisk, který dosahoval 43 milionů EUR, přičemž po roce 2011 tyto hodnoty prudce klesaly a do roku 2013 dosáhly ztráty společnosti 92 milionů EUR; poukazuje na to, že společnost učinila nejrůznější snahy o restrukturalizaci a zvýšení účinnosti, že se jí však bohužel nepodařilo znovu dosáhnout ziskovosti;

6.  podotýká, že toto je druhá žádost o pomoc z fondu EFG z oblasti výroby solárních modulů a že budou následovat další;

7.  podotýká, že propouštění ve společnosti Aleo Solar AG bude mít podle očekávání negativní vliv na region Prenzlau/Braniborsko, kde je příjem na osobu o mnoho nižší než německý průměr a nezaměstnanost, která dosahuje 15,5 %, resp. 16,4 %, je nejvyšší v Německu; upozorňuje na to, že po započtení propuštěných pracovníků ze společnosti Aleo Solar AG se tato hodnota zvýší o 0,9 %; vyjadřuje politování nad tím, že neexistuje žádná bezprostřední vyhlídka, že by propuštění pracovníci nalezli jakákoli ekvivalentní nová pracovní místa, a to vzhledem k relativně nízké hustotě obyvatel a nedostatku potenciálních zaměstnavatelů: v této oblasti působí převážně malé a střední podniky a pouze 10 podniků (0,3 %) zaměstnává více než 249 pracovníků (společnost Aleo Solar AG byla jedním z těchto velkých zaměstnavatelů);

8.  konstatuje, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb, který má být spolufinancován, zahrnuje v zájmu opětovného začlenění 476 propuštěných pracovníků na trh práce následující opatření: odbornou přípravu, profesní poradenství a vedení, skupiny / workshopy podobných pracovníků, poradenství v oblasti podnikání, meziregionální poradenství týkající se mobility, hledání práce ze strany profesionálního hledače zaměstnání, návazné odborné vedení pracovníků, kteří si našli novou práci, avšak mohou potřebovat poradenství, aby si tuto práci udrželi nebo protože se kvůli ní budou muset přestěhovat, příspěvek na odbornou přípravu ve výši 60 % předchozího čistého příjmu pracovníka v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG;

9.  podotýká, že orgány plánují využít maximální povolenou část veškerých nákladů (35 %) na příspěvky a pobídky ve formě příspěvků na odbornou přípravu (Transferkurzarbeitergeld), které tvoří 60 % nebo 67 % předchozího čistého příjmu pracovníka v závislosti na situaci domácnosti příjemce což je v souladu s praxí uplatňovanou u nezaměstnaných pracovníků v Německu; podotýká, že příspěvek na odbornou přípravu nenahrazuje pasivní opatření sociální ochrany a váže se na přísné podmínky, které je nutné k účasti na odborné přípravě a jiné činnosti, jež byla zorganizována, splnit;

10.  vítá skutečnost, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb byl vypracován po konzultaci se zástupci cílových příjemců a po zohlednění potenciálu oblasti a podnikatelského prostředí;

11.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků na základě vhodné odborné přípravy a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného souboru opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

12.  konstatuje, že 164 pracovníků společnosti Aleo Solar, kteří byli propuštěni ve městě Prenzlau, bylo znovu zaměstnáno asijským konsorciem, které koupilo závod od likvidátora; konstatuje, že důvodem, který uvedly německé orgány pro poskytnutí přístupu těchto pracovníků k opatřením, jež se mají financovat z EFG, byla skutečnost, že jejich nové zaměstnání nebylo v té době jisté;

13.  konstatuje, že 104 pracovníků, kteří byli propuštěni z administrativního centra v Oldenburgu, není zahrnuto do opatření, která se mají financovat z EFG; konstatuje, že situace v oblasti zaměstnanosti v tomto regionu je mnohem příznivější;

14.  vyjadřuje politování nad tím, že u propuštěných pracovníků existuje vysoké riziko dlouhodobé nezaměstnanosti, a proto zdůrazňuje význam opatření, která vybízejí pracovníky k hledání práce nejen v bezprostředním okolí a k přijetí pracovních nabídek i v jiných regionech;

15.  domnívá se, že pracovníci ve věku 55 až 64 let a 15 až 29 let jsou vystaveni vyššímu riziku prodloužené nezaměstnanosti a vyloučení z trhu práce; domnívá se proto, že tito pracovníci mají specifické potřeby, pokud jde o poskytování individualizovaného přístupu;

16.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíku individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

17.  zdůrazňuje, že na základě pomoci z fondu EFG lze spolufinancovat pouze aktivní opatření na pracovním trhu, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že pomoc z fondu EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle právních předpisů členských států nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

18.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

(žádost EGF/2014/014 DE/Aleo Solar předložená Německem)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2015/473.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí