Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2018(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0030/2015

Indgivne tekster :

A8-0030/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/03/2015 - 10.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0042

Vedtagne tekster
PDF 232kWORD 59k
Tirsdag den 10. marts 2015 - Strasbourg
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/014 DE/Aleo Solar – Tyskland
P8_TA(2015)0042A8-0030/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, fra Tyskland) (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0726 – C8-0012/2015),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0030/2015),

A.  der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, og for at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til afskedigede arbejdstagere, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Tyskland indgav ansøgning EGF/2014/014 DE/Aleo Solar om økonomisk støtte fra EGF efter 657 afskedigelser, 390 hos Aleo Solar AG, der er en virksomhed, som er aktiv inden for hovedgruppe 26 i NACE rev. 2 "Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter", og 267 hos dens to dattervirksomheder, og at 476 personer forventes at deltage i foranstaltningerne i løbet af og efter referenceperioden fra den 7. marts 2014 til den 7. juli 2014, der hænger sammen med et fald i Unionens markedsandel inden for solarvirksomheder;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.  bemærker, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og er følgelig enig med Kommissionen i, at Tyskland er berettiget til økonomisk støtte i henhold til nævnte forordning;

2.  bemærker, at de tyske myndigheder indgav ansøgningen om støtte fra EGF den 29. juli 2014 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 23. september 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 16. december 2014;

3.  glæder sig over, at de tyske myndigheder for at sikre arbejdstagerne hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 11. april 2014, længe før afgørelsen og endog ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

4.  mener, at afskedigelserne hos Aleo Solar AG er knyttet til gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene som følge af globaliseringen, idet Kinas andel af indtægterne steg fra 11 % til 45 %, mens Tysklands andel faldt fra 64 % til 21 % mellem 2005 og 2011; bemærker, at Kina har en enorm overkapacitet inden for solcellemoduler, som hverken landets egne forbrugere eller verdensmarkedet kan absorbere, og at dette har medført, at EU-priserne faldt med 40 % i 2011 sammenlignet med priserne i 2010 og således til et niveau under produktionsomkostningerne for Aleo Solar AG; bemærker, at EU i 2013 godkendte tillægstold for solcellemoduler med oprindelse i Kina og en minimumspris, som imidlertid stadig er under produktionsomkostningerne for tyske producenter;

5.  bemærker, at Aleo Solar AG i 2010 havde en omsætning på 550 mio. EUR og en fortjeneste på 43 mio. EUR, og at den hurtigt faldt fra 2011, og at virksomheden i 2013 havde nået et tab på 92 mio. EUR; understreger, at der er gjort forskellige bestræbelser på at omstrukturere og forbedre effektiviteten, men at det desværre ikke er lykkedes at vende tilbage til rentabilitet;

6.  bemærker, at dette er den anden EGF-ansøgning vedrørende fremstilling af solcellemoduler, og at der er flere på vej;

7.   bemærker, at afskedigelserne hos Aleo Solar AG forventes at have negative konsekvenser for Prenzlau/Brandenburg-regionen, hvor indkomsten pr. indbygger ligger et godt stykke under det nationale gennemsnit, og hvor arbejdsløshedsprocenten er den højeste i Tyskland på henholdsvis 15,5 % og 16,4 %; fremhæver, at medtagelsen af afskedigelserne fra Aleo Solar AG ville øge denne arbejdsløshedsprocent med 0,9 %; beklager, at der ikke umiddelbart er udsigt til, at de afskedigede arbejdstagere kan finde tilsvarende nyt arbejde som følge af den relativt lave befolkningstæthed og mangel på potentielle arbejdsgivere, idet området har flest små og mellemstore virksomheder, og kun ti virksomheder (0,3 %) har mere end 249 arbejdstagere (Aleo Solar AG var en af disse store arbejdsgivere);

8.  bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal medfinansieres, omfatter følgende foranstaltninger til reintegration på arbejdsmarkedet af 476 afskedigede arbejdstagere: erhvervsuddannelse, karriererådgivning og vejledning, peergrupper/workshopper, iværksætterrådgivning, tværregional rådgivning med henblik på mobilitet, jobsøgning af en professionel jobsøger, opfølgende mentorordning for arbejdstagere, der har fundet et nyt job, men kan have behov for rådgivning for at sikre dette job, eller fordi det indebærer flytning, og uddannelsestilskud på 60 % af arbejdstagernes tidligere nettoindtægt i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen;

9.  bemærker, at myndighederne planlægger at anvende de maksimalt tilladte 35 % af alle omkostninger til tilskud og incitamenter i form af uddannelsestilskud (Transferkurzarbeitergeld), som udgør 60 % eller 67 % af en arbejdstagers tidligere nettoindtægt – afhængigt af modtagerens husholdningssituation – hvilket stemmer overens med praksis, når arbejdstagere bliver arbejdsløse i Tyskland; bemærker, at uddannelsestilskuddet ikke er en erstatning for passive socialsikringsforanstaltninger, og at det er knyttet til strenge betingelser om at gennemføre en uddannelse og andre aktiviteter, der er blevet arrangeret;

10.  glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanter for modtagerne under hensyntagen til områdets og erhvervsmiljøets potentiale;

11.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

12.  bemærker, at 164 af de arbejdstagere hos Aleo Solar AG, som blev afskediget i Prenzlau, blev ansat af et asiatisk konsortium, som købte fabrikken fra kurator; bemærker, at de tyske myndigheders begrundelse for at give disse arbejdstagere mulighed for at udnytte de foranstaltninger, der skal finansieres af EGF, er, at sikkerheden i deres nye ansættelse ikke var vis på det pågældende tidspunkt;

13.  bemærker, at de 104 arbejdstagere, som blev afskediget i det administrative center i Oldenburg, ikke indgår i de foranstaltninger, som skal finansieres af EGF; bemærker, at beskæftigelsessituationen i denne region er meget mere lovende;

14.  beklager, at risikoen for langtidsarbejdsløshed for de afskedigede medarbejdere er stor, og understreger derfor betydningen af foranstaltninger, der opfordrer arbejdstagerne til at søge uden for nærområdet og tage imod jobtilbud, der kan findes i andre regioner;

15.  mener, at arbejdstagere i aldersgruppen 55-64 år og 15-29 år har en større risiko for langtidsarbejdsløshed og udelukkelse fra arbejdsmarkedet; mener derfor, at disse arbejdstagere har et særligt behov med hensyn til en individualiseret tilgang;

16.  minder om, at udformningen af den koordinerede pakke af individualiserede tjenester i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør påregne fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og bør være kompatibel med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

17.  understreger, at EGF-støtte udelukkende må medfinansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig og langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

18.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

19.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, fra Tyskland)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/473).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik