Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2018(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0030/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0030/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0042

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 474kWORD 75k
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar - Γερμανία
P8_TA(2015)0042A8-0030/2015
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, από τη Γερμανία) (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0726 – C8‑0012/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0030/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 657 εργαζομένων, 390 από την Aleo Solar AG, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο 26 «Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων» της NACE αναθ. 2, και 267 από τις δύο θυγατρικές της, με αναμενόμενη συμμετοχή 476 ατόμων στα μέτρα, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από 7 Μαρτίου 2014 έως 7 Ιουλίου 2014 και μετά την περίοδο αυτή, απολύσεις που συνδέονται με μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης στις εταιρείες ηλιακών προϊόντων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ, συμφωνεί ως εκ τούτου με την Επιτροπή ότι η Γερμανία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι γερμανικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 29 Ιουλίου 2014 και τη συμπλήρωσαν με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2014, και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 16 Δεκεμβρίου 2014·

3.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι γερμανικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους στις 11 Απριλίου 2014, πολύ πριν από την απόφαση και μάλιστα και από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

4.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στην Aleo Solar AG συνδέονται με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή διεξαγωγής του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, με το μερίδιο των εσόδων της Κίνας να σημειώνει αύξηση από 11% σε 45%, ενώ αυτό της Γερμανίας σημειώνει μείωση από 64% σε 21% μεταξύ 2005 και 2011· σημειώνει ότι λόγω της τεράστιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας ηλιακών συλλεκτών της Κίνας, την οποία ούτε οι δικοί της καταναλωτές ούτε η παγκόσμια αγορά είναι σε θέση να απορροφήσουν, οι τιμές της ΕΕ μειώθηκαν κατά 40 % το 2011 σε σύγκριση με το 2010 και επομένως κάτω του κόστους παραγωγής της Aleo Solar· σημειώνει ότι το 2013 η ΕΕ ενέκρινε την επιβολή πρόσθετων δασμών στους ηλιακούς συλλέκτες προελεύσεως Κίνας και μια ελάχιστη τιμή, η οποία είναι, ωστόσο, χαμηλότερη του κόστους παραγωγής των γερμανών παραγωγών·

5.  σημειώνει ότι το 2010 η Aleo Solar AG είχε κύκλο εργασιών 550 εκατομμυρίων EUR και κέρδος 43 εκατομμυρίων EUR το οποίο όμως μειώθηκε απότομα από το 2011 και έως το 2013 είχε μετατραπεί σε απώλειες ύψους 92 εκατομμυρίων EUR· τονίζει ότι οι καταβλήθηκαν διάφορες προσπάθειες για αναδιάρθρωση και βελτίωση της αποδοτικότητας, αλλά ότι, δυστυχώς, η εταιρεία δεν κατόρθωσε να επιστρέψει στην κερδοφορία·

6.  σημειώνει ότι αυτή είναι η δεύτερη αίτηση ΕΤΠ όσον αφορά τον τομέα παραγωγής ηλιακών συλλεκτών και θα ακολουθήσουν κι άλλες·

7.   σημειώνει ότι οι απολύσεις στην Aleo Solar αναμένεται ότι θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις περιοχές Prenzlau / Brandenburg, όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι σαφώς χαμηλότερο του εθνικού μέσου εισοδήματος και το ποσοστό ανεργίας είναι το υψηλότερο στη Γερμανία ανερχόμενο σε 15,5% και 16,4 % αντιστοίχως· τονίζει ότι ο συνυπολογισμός των απολύσεων από την Aleo Solar θα αυξήσει το ποσοστό αυτό κατά 0,9%· εκφράζει τη λύπη του, διότι δεν υπάρχει άμεση προοπτική να εξεύρουν οι απολυμένοι ισοδύναμες νέες θέσεις εργασίας λόγω σχετικά χαμηλής πυκνότητας πληθυσμού και έλλειψης δυνάμει εργοδοτών· η περιοχή έχει κυρίως μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, και μόνο 10 επιχειρήσεις (0,3 %) απασχολούν περισσότερους από 249 εργαζομένους (η Aleo Solar ήταν ένας από αυτούς τους μείζονες εργοδότες)·

8.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί περιλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 476 απολυθέντων: επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματικός προσανατολισμός, ομάδες ομοτίμων / εργαστήρια, επιχειρηματικές συμβουλές, διαπεριφερειακές συμβουλές, αναζήτηση εργασίας από ειδικό στην αναζήτηση θέσεων εργασίας, επακόλουθη καθοδήγηση για τους εργαζομένους που βρήκαν νέα εργασία αλλά ενδέχεται να χρειάζονται συμβουλές για να την διασφαλίσουν ή επειδή συνεπάγεται μετεγκατάσταση, επίδομα κατάρτισης ύψους 60% του προηγούμενου καθαρού εισοδήματος του εργαζομένου σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ·

9.  σημειώνει ότι οι αρχές σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό 35 % του συνολικού κόστους για επιδόματα και κίνητρα υπό τη μορφή επιδομάτων κατάρτισης (Transferkurzarbeitergeld) που συνιστούν το 60 % ή 67 % του προηγουμένου καθαρού εισοδήματος ενός εργαζομένου – συναρτήσει της κατάστασης του νοικοκυριού του δικαιούχου – το οποίο συνάδει με την πρακτική οσάκις εργαζόμενοι καθίστανται άνεργοι στη Γερμανία· σημειώνει ότι το επίδομα κατάρτισης δεν υποκαθιστά τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας και συνδέεται με αυστηρές προϋποθέσεις για παρακολούθηση εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων που έχουν διοργανωθεί·

10.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των στοχευόμενων δικαιούχων λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό της περιοχής και το επιχειρηματικό περιβάλλον·

11.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

12.  σημειώνει ότι 164 από τους εργαζόμενους της Aleo Solar AG που απολύθηκαν στο Prenzlau προσλήφθηκαν εκ νέου από ασιατική κοινοπραξία η οποία αγόρασε τη μονάδα από τον εκκαθαριστή· σημειώνει ότι η συλλογιστική των γερμανικών αρχών για να παρασχεθεί η δυνατότητα σε αυτούς τους εργαζομένους να επωφεληθούν από τα μέτρα που θα χρηματοδοτήσει το ΕΤΠ είναι ότι τη στιγμή εκείνη η νέα τους απασχόληση δεν ήταν ασφαλής·

13.  σημειώνει ότι οι 104 εργαζόμενοι στο κέντρο διοίκησης στο Oldenburg που απολύθηκαν δεν περιλαμβάνονται στα μέτρα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠ· σημειώνει ότι η κατάσταση της απασχόλησης σε αυτή την περιοχή είναι πολύ περισσότερο ελπιδοφόρα·

14.  εκφράζει τη λύπη του, διότι ο κίνδυνος ανεργίας μακράς διαρκείας για του απολυμένους είναι υψηλός και τονίζει συνεπώς τη σημασία των μέτρων που ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να προβούν σε αναζήτηση πέραν της άμεσης περιοχής τους και να δεχθούν προσφορές απασχόλησης που μπορούν να εξευρεθούν σε άλλες περιφέρειες·

15.  θεωρεί ότι για τους εργαζόμενους που εμπίπτουν στις ομάδες ηλικίας 55-64 και 15-29 ετών είναι υψηλότερος ο κίνδυνος παρατεταμένης ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας· κρίνει συνεπώς ότι, όσον αφορά την προσφορά εξατομικευμένης προσέγγισης, οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν ιδιαίτερες ανάγκες·

16.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕTΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προλαμβάνει τις μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να συνάδει με τη μεταστροφή προς μία αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη οικονομία·

17.  τονίζει ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

18.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.
(2) EE L 347, 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, από τη Γερμανία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/473.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου