Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2018(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0030/2015

Esitatud tekstid :

A8-0030/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/03/2015 - 10.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0042

Vastuvõetud tekstid
PDF 226kWORD 59k
Teisipäev, 10. märts 2015 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/014 DE/Aleo Solar – Saksamaa
P8_TA(2015)0042A8-0030/2015
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2015. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Saksamaa taotlus EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0726 – C8-0012/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0030/2015),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %-ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike meetmete ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Saksamaa esitas taotluse EGF/2014/014 DE/Aleo Solar fondist rahalise toetuse saamiseks seoses 657 töötaja koondamisega vaatlusperioodil, mis kestis 7. märtsist 2014 kuni 7. juulini 2014, ning pärast seda (390 töötajat koondati NACE Rev. 2 osa 26 („Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine”) alla kuuluvas majandussektoris tegutsenud ettevõttest Aleo Solar AG ning veel 267 töötajat koondati selle kahest tütarettevõttest), kusjuures meetmetes osaleb eeldatavasti 476 töötajat ning koondamised on seotud liidu ettevõtete turuosa vähenemisega päikesepaneelide sektoris;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  märgib, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud tingimused on täidetud, ja nõustub seega komisjoniga, et Saksamaal on õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Saksamaa ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 29. juulil 2014, seejärel esitasid nad selle kohta lisateavet 23. septembrini 2014 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 16. detsembril 2014;

3.  väljendab heameelt asjaolu üle, et töötajate kiireks abistamiseks otsustasid Saksamaa ametiasutused alustada individuaalsete teenuste pakkumist koondatud töötajatele 11. aprillil 2014. aastal, st varakult enne otsuse saamist selle kohta, kas kavandatava kooskõlastatud paketi jaoks eraldatakse fondist vahendeid või mitte, ning isegi enne sellekohase taotluse esitamist;

4.  on seisukohal, et koondamised ettevõttes Aleo Solar AG on seotud maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutustega, mille käigus Hiina tuluosa on ajavahemikul 2005–2011 kasvanud 11 % asemel 45 %-ni, kuid Saksamaa osa on langenud 64 % asemel 21 %-ni; märgib, et kuna Hiinas on tekkinud tohutu päikesepaneelide tootmisvõimsuse ülejääk, mille ärakasutamisega ei tule toime ei Hiina enda tarbijad ega ka maailmaturg, odavnesid hinnad ELis 2011. aastal 2010. aastaga võrreldes 40 % ja langesid Aleo Solar AG tootmiskuludest allapoole; märgib, et 2013. aastal kiitis EL heaks täiendava tollimaksu Hiinast pärit päikesepaneelidele ja miinimumhinna, mis on aga ikka Saksa tootjate tootmiskuludest väiksem;

5.  märgib, et 2010. aastal oli ettevõtte Aleo Solar AG käive 550 miljonit eurot ja kasum 43 miljonit eurot, ent alates 2011. aastast hakkas see kiiresti kahanema ning 2013. aastaks oli tegemist juba 92 miljoni euro suuruse kahjumiga; rõhutab, et hoolimata mitmesugustest restruktureerimispüüetest ja tõhususe parandamise alastest jõupingutustest ei õnnestunud ettevõttel uuesti kasumisse jõuda;

6.  märgib, et tegemist on teise päikesepaneelide tootmise valdkonnas esitatud taotlusega fondist toetuse saamiseks, kuid neid esitatakse kindlasti veel;

7.   märgib, et koondamised ettevõttes Aleo Solar AG mõjuvad kindlasti kahjulikult kogu Prenzlau/Brandenburgi piirkonnale, kus sissetulek elaniku kohta jääb riigi keskmisele tunduvalt alla ning ka töötuse määr on Saksamaa kõrgeim (vastavad näitajad 15,5 % ja 16,4 %); toonitab, et ettevõttest Aleo Solar AG koondatud töökohtade juurdearvestamine suurendab töötuse määra 0,9 %; peab kahetsusväärseks, et koondatud töötajatel puuduvad suhteliselt madala rahvastikutiheduse ja potentsiaalsete tööandjate vähesuse tõttu väljavaated kiiresti uue samaväärse töö leidmiseks; kõnealuses piirkonnas on enamasti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning ainult 10 ettevõttes (0,3 %) on rohkem kui 249 töötajat (Aleo Solar AG oli üks neist suurtest tööandjatest);

8.  märgib, et kaasrahastatav kooskõlastatud individuaalne teenustepakett sisaldab 476 koondatud töötaja tööturule tagasipöördumiseks järgmisi meetmeid: kutsekoolitusmeetmed, karjäärinõustamine ja juhendamine, sarnases olukorras olevate töötajate rühmade ja õpikodade tegevus, ettevõtlusalane nõustamine, piirkondadevahelise liikuvusega seotud nõustamine, töökohaotsingud elukutselise töökohaleidja abil, hilisem juhendamine töötajate jaoks, kes on leidnud uue töökoha, kuid vajavad nõu selle säilitamiseks või seoses asjaoluga, et uus töökoht eeldab elukohavahetust, ning koolitustoetus, mis moodustab 60 % töötaja varasemast netosissetulekust, kooskõlas fondi määruse artikli 7 lõike 1 punktiga b;

9.  märgib, et ametiasutuste kava kulutada maksimaalne lubatud summa (35 % kõikidest kulutustest) toetustele, täpsemalt koolitustoetusele (Transferkurzarbeitergeld), mis moodustab 60 % või 67 % (sõltuvalt toetusesaaja perekonnaseisust) töötaja varasemast netosissetulekust, on kooskõlas Saksamaal töötuks jäänud töötajate puhul järgitavate tavadega; märgib, et koolitustoetus ei asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid ning see on seotud range kohustusega osaleda koolitustel ja muudes organiseeritud tegevustes;

10.  peab kiiduväärseks asjaolu, et kooskõlastatud individuaalse teenuste paketi koostamisel on konsulteeritud sihtrühmaks olevate toetusesaajate esindajatega ning arvesse on võetud ka piirkonna ja ettevõtluskeskkonna potentsiaali;

11.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevust; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ettevõtluskeskkonnale;

12.  märkis, et likvideerija müüs Prenzlau tootmisüksuse ühele Aasia konsortsiumile, kes on uuesti tööle võtnud 164 Aleo Solar AG koondatud töötajat; märgib, et Saksamaa ametiasutused on lubanud nendel töötajatel fondi rahastatud meetmetes osaleda, põhjendades seda väitega, et nende uue töökoha kindlus ei olnud toona teada;

13.  märgib, et 104 töötajat koondati Oldenburgis asuvast halduskeskusest, kuid fondi rahastatavad meetmed neid ei hõlma; märgib, et selles piirkonnas on tööhõive olukord oluliselt paljutõotavam;

14.  peab kahetsusväärseks, et koondatud töötajatel on tõsine oht jääda pikaajaliseks töötuks, ning toonitab seega, kui olulised on meetmed, mille abil ergutada töötajaid otsima tööd ka vahetust ümbrusest kaugemal ning võtma vastu tööpakkumisi muudest piirkondadest;

15.  on seisukohal, et 55–64-aastaseid ja 15–29-aastaseid töötajaid ähvardab suurem pikaajalise töötuse ja tööturult kõrvaletõrjutuse oht; on seetõttu seisukohal, et nendel töötajatel on pakutavate individuaalsete teenuste puhul neile eriomased vajadused;

16.  tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja vajalikest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

17.  rõhutab, et fondi toetusest võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riigisisese õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite võetavaid ümberkorraldamise meetmeid;

18.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

19.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Saksamaa taotlus EGF/2014/014 DE/Aleo Solar)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2015/473).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika