Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2018(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0030/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0030/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2015 - 10.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0042

Hyväksytyt tekstit
PDF 227kWORD 60k
Tiistai 10. maaliskuuta 2015 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2014/014 DE/Aleo solar, Saksa)
P8_TA(2015)0042A8-0030/2015
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/014 DE/Aleo solar, Saksa) (COM(2014)0726 – C8‑0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0726 – C8-0012/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0030/2015),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  ottaa huomioon, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Saksa jätti hakemuksen EGF/2014/014 DE/Aleo Solar EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev.2:n kaksinumerotasoon 26 (Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla toimiva Aleo Solar AG ja sen kaksi tytäryhtiötä olivat vähentäneet viiteajanjaksolla 7. maaliskuuta 2014–7. heinäkuuta 2014 ja sen jälkeen yhteensä 657 työntekijää – 390 Aleo Solar AG:n palveluksesta ja 267 tytäryhtiöistä – joista 476:n odotetaan osallistuvan toimiin; toteaa, että työntekijävähennykset ovat yhteydessä EU:n markkinaosuuden pienenemiseen aurinkomoduulialan yrityksissä;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  toteaa, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät, ja on näin ollen komission kanssa yhtä mieltä siitä, että Saksa on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että Saksan viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 29. heinäkuuta 2014 ja sitä täydentäviä lisätietoja 23. syyskuuta 2014 asti ja että komissio antoi hakemuksesta arvionsa 16. joulukuuta 2014;

3.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Saksan viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 11. huhtikuuta 2014 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille ja jo ennen EGR-tukihakemuksen jättämistä;

4.  toteaa, että Aleo Solar AG:n irtisanomiset liittyvät globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin, kun otetaan huomioon, että vuosina 2005–2011 Kiinan osuus tuloista kasvoi 11 prosentista 45 prosenttiin, kun taas Saksan osuus laski 64 prosentista 21 prosenttiin; ottaa huomioon, että Kiinalla on aurinkomoduulien alalla valtavasti ylikapasiteettia, joka ylittää niin sen omien kuluttajien kuin maailmanmarkkinoidenkin tarpeet, ja että vuonna 2011 EU:n hinnat laskivat 40 prosenttia verrattuna vuoteen 2010 eli tasolle, joka oli alempi kuin Aleo Solar AG:n tuotantokustannukset; ottaa huomioon, että vuonna 2013 EU hyväksyi lisätullit Kiinasta peräisin oleville aurinkomoduuleille sekä vähimmäishinnan, joka on kuitenkin edelleen alempi kuin saksalaisten tuottajien tuotantokustannukset;

5.  ottaa huomioon, että vuonna 2010 Aleo Solar AG:n liikevaihto oli 550 miljoonaa euroa ja voitto 43 miljoonaa euroa ja että tämä laski nopeasti vuodesta 2011 alkaen ja vuoteen 2013 mennessä tappiot olivat jo 92 miljoonaa euroa; korostaa, että valitettavasti yritys ei huolimatta erilaisista yrityksistä rakenneuudistusten tekemiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi ole onnistunut enää saamaan toiminnastaan kannattavaa;

6.  toteaa, että tämä on toinen aurinkomoduulien valmistusta koskeva EGR-hakemus ja että monia muita on odotettavissa;

7.  toteaa, että Aleo Solar AG:n työntekijävähennyksien odotetaan vaikuttavan haitallisesti Prenzlaun / Brandenburgin alueeseen, jossa tulo asukasta kohden on selvästi alhaisempi kuin kansallinen keskiarvo ja jossa on Saksan korkeimmat työttömyysasteet, 15,5 ja 16,4 prosenttia; korostaa, että työttömyysaste olisi 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi, jos Aleo Solar AG:n irtisanotut laskettaisiin mukaan; pitää valitettavana, että ei ole nähtävissä, että vähennetyt työntekijät löytäisivät vastaavia uusia työpaikkoja, sillä alueen väestötiheys on suhteellisen alhainen eikä alueella ole potentiaalisia työnantajia: alueella toimii pääasiassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja vain 10 yritystä (0,3 %) työllistää enemmän kuin 249 työntekijää (Aleo Solar AG oli yksi näistä suurista työnantajista);

8.  toteaa, että yhteisrahoitettava yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti muodostuu seuraavista toimenpiteistä, joilla edistetään 476 vähennetyn työntekijän paluuta työmarkkinoille: ammattikoulutus, uraneuvonta ja ohjaus, vertaisryhmät/workshopit, yrittäjyysneuvonta, alueiden välinen neuvonta, työnhaku työnhaun ammattilaisen avustuksella, seurantatoimena tapahtuva mentorointi työntekijöille, jotka ottavat vastaan uuden työpaikan jonkin matkan päässä aiemmasta kodistaan tai tarvitsevat apua työpaikan säilyttämiseksi, ja koulutusavustus, jonka määrä on määrä on 60 prosenttia työntekijän aikaisemmista nettotuloista EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

9.  toteaa, että viranomaiset aikovat käyttää suurimman sallitun määrän eli 35 prosenttia avustusten ja kannustimien kustannuksista koulutusavustukseen (Transferkurzarbeitergeld), jonka määrä on 60 prosenttia tai 67 prosenttia työntekijän aikaisemmista nettotuloista tuensaajan kotitalouden tilanteen mukaan, mikä vastaa Saksassa työttömiksi jääviin työntekijöihin sovellettavaa käytäntöä; toteaa, että koulutusavustus ei korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä ja että sen edellytyksenä on, että edunsaaja osallistuu koulutukseen ja muihin järjestettyihin toimiin;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu kohteena olevien edunsaajien ja työmarkkinaosapuolten edustajia ja otettu huomioon alueen potentiaali ja liiketoimintaympäristö;

11.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

12.  toteaa, että selvittäjä myi Prenzlaun tuotantolaitoksen aasialaiselle konsortiolle, joka on ottanut takaisin 164 Aleo Solar AG:n irtisanomaa työntekijää; toteaa, että Saksan viranomaisten mukaan nämä työntekijät ovat kelpoisia osallistumaan EGR‑toimenpiteisiin, sillä heidän uusien työpaikkojensa pysyvyydestä ei tuolloin ollut varmuutta;

13.  toteaa, että Aleo Solar AG:n hallinnosta Oldenburgin alueelta vähennetyt 104 työntekijää eivät kuulu niiden toimenpiteiden piiriin, joille on tarkoitus saada EGR:n rahoitusta; toteaa, että työllisyystilanne on Oldenburgin alueella paljon lupaavampi;

14.  pitää valitettavana, että vähennettyjen työntekijöiden riski joutua pitkäaikaistyöttömiksi on suuri, ja korostaa näin ollen sellaisten toimenpiteiden merkitystä, joilla kannustetaan työntekijöitä kääntämään katseensa myös lähialueen ulkopuolelle ja ottamaan vastaan työtarjouksia sieltä, mistä niitä voi löytyä;

15.  toteaa, että 55–64-vuotiaiden ja 15–29-vuotiaiden työntekijöiden riski joutua pitkäaikaistyöttömäksi ja syrjäytyä työmarkkinoilta on suuri; katsoo sen vuoksi, että näillä työntekijöillä on yksilöllisiä palveluja koskevia erityistarpeita;

16.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tulevaisuudessa vaadittavia taitoja ja että palvelujen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

17.  painottaa, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; muistuttaa, ettei EGR:n tuki saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

18.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

19.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Saksa)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/473.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö