Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2018(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0030/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0030/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2015 - 10.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0042

Usvojeni tekstovi
PDF 383kWORD 71k
Utorak, 10. ožujka 2015. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2014/014 DE/Aleo Solar - Njemačka
P8_TA(2015)0042A8-0030/2015
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 10. ožujka 2015. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, iz Njemačke) (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0726 – C8‑0012/2015),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir ishode trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8‑0030/2015),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im pomogla pri reintegraciji na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Njemačka podnijela zahtjev EGF/2014/014 DE/Aleo Solar za financijski doprinos iz EGF-a uslijed otpuštanja 657 osoba, 390 njih iz poduzeća Aleo Solar AG, koje se bavi djelatnostima iz 26. odjeljka klasifikacije NACE 2 „Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda”, a 267 iz njegove dvije podružnice, dok se u mjerama očekuje sudjelovanje 476 osoba, tijekom i nakon referentnog razdoblja od 7. ožujka 2014. do 7. srpnja 2014., što je povezano s padom tržišnog udjela Unije u poduzećima koja se bave solarnim modulima;

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

1.  napominje da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni te se stoga slaže s Komisijom da Njemačka ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  prima na znanje da su 29. srpnja 2014. njemačke vlasti predale zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a, da su ga dopunile dodatnim informacijama do 23. rujna 2014. i da je Komisija procjenu zahtjeva učinila dostupnom 16. prosinca 2014.;

3.  pozdravlja činjenicu da su njemačke vlasti radi što bržeg pružanja pomoći radnicima odlučile pokrenuti provedbu usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika 11. travnja 2014., mnogo prije konačne odluke o odobravanju sredstava EGF-a, pa čak i podnošenja zahtjeva, za predloženi usklađeni paket;

4.  smatra da su otpuštanja u poduzeću Aleo Solar AG povezana s velikim strukturnim promjenama u svjetskim trgovinskim tokovima uzrokovanih globalizacijom, s obzirom na to da se između 2005. i 2011. udio Kine u prihodima povećao s 11 % na 45 %, dok je udio Njemačke pao sa 64 % na 21 %; napominje da su prekomjerni kapaciteti Kine u solarnim modulima preveliki i za kinesko i svjetsko tržište, zbog čega su u 2011. cijene u EU-u pale za 40 % u odnosu na 2010., i to na iznos koji je manji od troškova proizvodnje poduzeća Aleo Solar AG; primjećuje da je 2013. EU odobrio dodatne carine na solarne module porijeklom iz Kine te minimalnu cijenu koja je, međutim, i dalje manja od troškova proizvodnje njemačkih proizvođača;

5.  prima na znanje da je poduzeće Aleo Solar AG u 2010. ostvarilo promet od 550 milijuna EUR i dobit od 43 milijuna EUR, dok je od 2011. uslijedio nagli pad te su 2013. zabilježeni gubici u iznosu od 92 milijuna EUR; naglašava da je došlo do brojnih pokušaja restrukturiranja i povećanja učinkovitosti koji, nažalost, nisu doveli do ponovnog postizanja isplativosti;

6.  konstatira da je ovo drugi zahtjev za EGF u vezi s proizvodnjom solarnih modula te da će ih uslijediti još nekoliko;

7.   napominje da se očekuje da će otpuštanja u poduzeću Aleo Solar AG imati negativan utjecaj na grad Prenzlau i pokrajinu Brandenburg, gdje je dohodak po glavi stanovnika daleko ispod nacionalnog prosjeka, a stope nezaposlenosti, koja iznose 15,5 % i 16,4 %, najveće u Njemačkoj; naglašava da bi se ubrajanjem otpuštenih iz poduzeća Aleo Solar AG ta stopa povećala za 0,9 %; žali što ne postoje izgledi da će se otpušteni radnici moći u bliskoj budućnosti zaposliti na sličnim poslovima, i to zbog relativno niske gustoće naseljenosti i nedostatka potencijalnih poslodavaca: na tom području prevladavaju mala i srednja poduzeća, a više od 249 radnika zaposleno je u samo 10 poduzeća (0,3 %) (Aleo Solar AG bio je jedan od velikih poslodavaca);

8.  prima na znanje da su u usklađenom paketu usluga prilagođenih potrebama radnika, a za koje se traži sufinanciranje, obuhvaćene sljedeće mjere za ponovno uključivanje 476 otpuštenih radnika na tržište rada: strukovno usavršavanje, profesionalno savjetovanje i usmjeravanje, radionice i skupine sustručnjaka, poduzetničko savjetovanje, međuregionalno savjetovanje u svrhu mobilnosti, traženje posla uz profesionalnu pomoć, pružanje naknadnih mentorskih usluga radnicima koji su pronašli novi posao, ali im je potrebno savjetovanje kako bi ga zadržali ili zato što posao uključuje preseljenje, te naknada za osposobljavanje u iznosu od 60 % prethodnog neto dohotka radnika u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Uredbe o EGF-u;

9.  napominje da vlasti planiraju iskoristiti maksimalno dozvoljenih 35 % svih troškova na naknade i poticaje u obliku naknada za osposobljavanje (Transferkurzarbeitergeld) koji čine 60 % ili 67 % prethodnog neto dohotka radnika, ovisno o stanju kućanstva korisnika, što je u skladu s praksom postupanja s radnicima u Njemačkoj koji ostanu bez posla; konstatira da naknada za osposobljavanje ne zamjenjuje pasivne mjere socijalne zaštite i strogo je uvjetovana pristankom na osposobljavanje i ostale organizirane aktivnosti;

10.  pozdravlja činjenicu da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavljen u dogovoru s predstavnicima ciljanih korisnika, uzimajući u obzir potencijal područja i poslovnog okruženja;

11.  podsjeća na važnost prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere kada je riječ o povećanju zapošljivosti svih radnika; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

12.  napominje da je azijski konzorcij, koji je kupio tvornicu od stečajnog upravitelja, zaposlio 164 otpuštena radnika poduzeća Aleo Solar AG u Prenzlauu; napominje da bi njemačke vlasti tim radnicima omogućile korištenje mjerama financiranima EGF-om i to objašnjavaju time što u to vrijeme njihovo ponovno zapošljavanje nije bilo sigurno;

13.  napominje da 104 otpuštena radnika iz administrativnog centra u Oldenburgu nisu uključena u mjere koje bi bile financirane EGF-om; napominje da je u toj regiji stanje u pogledu zapošljavanja mnogo povoljnije;

14.  žali zbog postojanja velikog rizika dugotrajne nezaposlenosti za otpuštene radnike i stoga naglašava važnost mjera kojima se radnici potiču da ne traže posao isključivo u neposrednoj blizini i prihvate ponude za zapošljavanje i u drugim regijama;

15.  smatra da su radnici u dobnim skupinama od 55 do 64 te 15 do 29 godina izloženi većem riziku dugotrajne nezaposlenosti i isključenja s tržišta rada; stoga smatra da treba uzeti u obzir posebne potrebe radnika prilikom osmišljavanja pristupa prilagođenom njima;

16.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa prilagođenih usluga trebale uzeti u obzir buduće potrebe tržišta rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivog gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

17.  naglašava da se financijskim doprinosima iz EGF-a mogu sufinancirati samo aktivne mjere na tržištu rada koje vode k trajnom, dugoročnom zaposlenju; ponavlja da se tim doprinosima ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća niti mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

18.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

19.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, iz Njemačke)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/473.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti