Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2018(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0030/2015

Texte depuse :

A8-0030/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2015 - 10.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0042

Texte adoptate
PDF 388kWORD 73k
Marţi, 10 martie 2015 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2014/014 DE/Aleo Solar - Germania
P8_TA(2015)0042A8-0030/2015
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 10 martie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/014 DE/Aleo Solar din partea Germaniei) (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0726 – C8-0012/2015),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0030/2015),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea procesării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Germania a depus cererea EGF/2014/014 DE/Aleo Solar pentru o contribuție financiară din partea FEG în urma disponibilizării, în perioada de referință 7 martie 2014 - 7 iulie 2014 și ulterior acesteia, ca urmare a scăderii cotei de piață a societăților din sectorul energiei solare, a 657 de persoane – 390 din cadrul Aleo Solar AG, întreprindere încadrată în diviziunea 26 din NACE 2 (Fabricarea de calculatoare, produse electronice și optice), și 267 de persoane din cadrul a două dintre filiale sale – dintre care se estimează că 476 vor participa la măsurile în cauză;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG sunt îndeplinite și, prin urmare, este de acord cu Comisia că Germania are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului respectiv;

2.  ia act de faptul că autoritățile germane au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 29 iulie 2014 și au completat-o cu informații suplimentare până la 23 septembrie 2014, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 16 decembrie 2014;

3.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile germane au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 11 aprilie 2014, cu mult înainte de decizia și chiar de cererea de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

4.  consideră că disponibilizările din cadrul Aleo Solar AG au legătură cu schimbările majore apărute în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, cifra de afaceri a societăților chineze din domeniu crescând de la 11% la 45%, în timp ce a celor din Germania a scăzut de la 64% la 21% între 2005 și 2011; constată că, din cauza supracapacităților enorme ale Chinei din domeniul modulelor solare, pe care nici consumatorii interni, nici piața mondială nu le poate absorbi, prețurile UE au scăzut cu 40% în 2011 comparativ cu 2010 și deci sub costurile de producție ale Aleo Solar AG; constată că în 2013 UE a aprobat aplicarea unor taxe suplimentare pe modulele solare originare din China și un preț minim care, cu toate acestea, se situează sub nivelul costurilor de producție ale producătorilor germani;

5.  constată că, în 2010, cifra de afaceri a Aleo Solar AG a fost de 550 de milioane EUR, cu un profit de 43 de milioane de euro care a început să scadă brusc în 2011, ajungând în 2013 la pierderi în valoare de 92 de milioane EUR; subliniază că au fost depuse numeroase eforturi de restructurare și de îmbunătățire a eficienței, dar că, din păcate, întreprinderea nu a reușit să își redobândească profitabilitatea;

6.  constată că aceasta este cea de-a doua cerere EFG din sectorul fabricării de module solare și că vor urma și altele;

7.  ia act de preconizarea că disponibilizările din cadrul Aleo Solar vor avea un efect negativ asupra regiunii Prenzlau/Brandenburg, unde venitul pe cap de locuitor este cu mult sub nivelul mediu la nivel național, iar rata șomajului este cea mai mare din Germania, mai precis de 15,5% și, respectiv, de 16,4%; subliniază că, dacă se includ și disponibilizările din cadrul Aleo Solar, rata șomajului ar crește cu 0,9%; regretă faptul că nu există nicio perspectivă imediată ca lucrătorii concediați să găsească noi locuri de muncă echivalente, din cauza unei densități relativ scăzute a populației și a lipsei unor angajatori potențiali: în zonă există în principal întreprinderi mici și mijlocii, doar zece întreprinderi (0,3 %) având mai mult de 249 de angajați (Aleo Solar a fost unul dintre acești angajatori importanți);

8.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțat include următoarele măsuri pentru reintegrarea în câmpul muncii a celor 476 de lucrători disponibilizați: formare profesională, consiliere și îndrumare profesională, ateliere și grupuri de lucru cu persoane aflate în aceeași situație, consiliere interregională pentru mobilitate, căutarea unui loc de muncă de către societăți specializate în domeniu, monitorizarea ulterioară a lucrătorilor care și-au găsit un nou loc de muncă, dar care au nevoie de ajutor pentru a-și asigura acest loc de muncă sau pentru că acesta din urmă presupune restabilirea într-o altă localitate, o alocație de formare de 60% din venitul net anterior al lucrătorului în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG;

9.  constată că autoritățile intenționează să utilizeze plafonul maxim permis de 35 % din costurile totale pentru alocații și stimulente sub forma alocațiilor de formare („Transferkurzarbeitergeld” - alocație pe termen scurt în vederea găsirii unui nou loc de muncă), care reprezintă 60 % sau 67 % din venitul net anterior al lucrătorului, în funcție de situația gospodăriei familiale a beneficiarului, ceea ce corespunde practicii în cazul lucrătorilor care își pierd locul de muncă în Germania; constată că alocația de formare nu ține locul măsurilor pasive de protecție socială și este condiționată de reguli stricte de participare la activități de formare și la alte activități organizate;

10.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu reprezentanții beneficiarilor vizați și cu partenerii sociali, ținând cont de potențialul zonei și al mediului de afaceri;

11.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate de aceștia în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

12.  constată că 164 dintre lucrătorii disponibilizați în Prenzlau au fost reangajați de către un consorțiu din Asia, care a cumpărat întreprinderea de la lichidator; observă că motivul în temeiul căruia autoritățile germane au făcut posibil ca acești lucrători să beneficieze de pe urma măsurilor ce urmează a fi finanțate de către FEG este acela că siguranța noului lor loc de muncă nu era certă la momentul respectiv;

13.  constată că cei 104 lucrători disponibilizați în centrul administrativ din Oldenburg nu sunt incluși în măsurile care urmează să beneficieze de finanțare din partea FEG; observă că situația ocupării locurilor de muncă în această regiune este mult mai promițătoare;

14.  regretă faptul că riscul unui șomaj pe termen lung pentru lucrătorii disponibilizați este semnificativ și subliniază, prin urmare, importanța măsurilor care îi încurajează pe lucrători să se orienteze în afara zonei imediate și să accepte oferte de locuri de muncă ce pot fi găsite în alte regiuni;

15.  consideră că lucrătorii care se încadrează în grupele de vârstă 55-64 de ani și 15-29 de ani sunt expuși unui risc mai mare de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii; prin urmare, consideră că lucrătorii în cauză au nevoi specifice în ceea ce privește oferta de abordări personalizate;

16.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor, iar pachetul în cauză ar trebui să fie compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

17.  subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea sustenabilă, pe termen lung, a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor, în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

18.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/014 DE/Aleo Solar din partea Germaniei)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2015/473.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate