Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2018(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0030/2015

Predkladané texty :

A8-0030/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2015 - 10.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0042

Prijaté texty
PDF 320kWORD 72k
Utorok, 10. marca 2015 - Štrasburg
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/014 DE/Aleo Solar - Nemecko
P8_TA(2015)0042A8-0030/2015
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Nemecko) (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0726 – C8-0012/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF)

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0030/2015),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Nemecko predložilo žiadosť EGF/2014/014 DE/Aleo Solar o finančný príspevok z EGF po prepustení 657 pracovníkov, 390 zo spoločnosti Aleo Solar AG, ktorá pôsobí v divízii 26 klasifikácie NACE 2 „Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov“, a 267 z jej dvoch dcérskych spoločností, pričom podľa očakávaní sa na opatreniach malo zúčastniť 476 osôb, počas referenčného obdobia od 7. marca 2014 do 7. júla 2014 a po ňom. Toto prepúšťanie súvisí s poklesom trhového podielu spoločností z Únie v odvetví solárnych modulov;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

1.  poznamenáva, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a preto súhlasí s Komisiou, že Nemecko má nárok na finančný príspevok podľa tohto nariadenia;

2.  poznamenáva, že nemecké orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 29. júla 2014, ktorú do 23. septembra 2014 doplnili o ďalšie informácie, a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 16. decembra 2014;

3.  víta skutočnosť, že nemecké orgány sa s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc rozhodli, že prepusteným pracovníkom začnú poskytovať personalizované služby 11. apríla 2014, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím konečného rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

4.  domnieva sa, že prepúšťanie v spoločnosti Aleo Solar AG súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, v rámci ktorých sa podiel Číny na príjmoch v období od roku 2005 do roku 2011 zvýšil z 11 % na 45 %, zatiaľ čo v prípade Nemecka sa znížil zo 64 % na 21 %; konštatuje, že z dôvodu obrovských nadmerných kapacít solárnych modulov v Číne, ktoré nedokážu absorbovať jej vlastní spotrebitelia ani spotrebitelia na svetovom trhu, klesli ceny v EÚ v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 o 40 %, a to na úroveň nižšiu, než sú výrobné náklady spoločnosti Aleo Solar; poznamenáva, že v roku 2013 EÚ schválila dodatočné clá na solárne moduly pochádzajúce z Číny a minimálnu cenu, ktorá je však stále nižšia ako výrobné náklady nemeckých výrobcov;

5.  poznamenáva, že v roku 2010 mala spoločnosť Aleo Solar AG obrat 550 miliónov EUR a zisk 43 miliónov EUR, ale od roku 2011 tieto hodnoty prudko klesali a v roku 2013 dosiahla spoločnosť stratu vo výške 92 miliónov EUR; zdôrazňuje, že spoločnosť vynaložila úsilie o reštrukturalizáciu a zlepšenie efektívnosti, ale nanešťastie sa nedokázala vrátiť k zisku;

6.  konštatuje, že ide o druhu žiadosť o príspevok z EGF v oblasti výroby solárnych modulov a že zrejme sa objavia ďalšie;

7.   poznamenáva, že prepúšťanie v spoločnosti Aleo Solar AG bude mať podľa očakávaní negatívny vplyv na región Prenzlau/Brandenburg, kde je príjem na obyvateľa výrazne nižší ako celoštátny priemer a najvyššia miera nezamestnanosti v Nemecku, a to 15,5 % resp. 16,4 %; upozorňuje, že zahrnutie prepustených pracovníkov zo spoločnosti Aleo Solar AG do týchto údajov by ju zvýšilo o 0,9 %; vyjadruje poľutovanie nad tým, že u prepustených pracovníkov neexistujú okamžité vyhliadky na nájdenie ekvivalentných pracovných miest z dôvodu pomerne nízkej hustoty obyvateľstva a nedostatku potenciálnych zamestnávateľov; v tejto oblasti pôsobia väčšinou malé a stredné podniky a iba 10 podnikov (0,3 %) má viac než 249 zamestnancov (podnik Aleo Solar AG bol jedným z týchto hlavných zamestnávateľov);

8.  poznamenáva, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, zahŕňa tieto opatrenia na opätovné začlenenie 476 prepustených pracovníkov do zamestnania: odborná príprava, profesijné poradenstvo a vedenie, skupiny pracovníkov s podobným profilom a workshopy, poradenstvo v oblasti podnikania, medziregionálne poradenstvo, hľadanie zamestnania prostredníctvom profesionálneho vyhľadávača pracovných príležitostí, nadväzujúce odborné vedenie/poradenstvo pre pracovníkov, ktorí si našli nové pracovné miesto, ale môžu potrebovať odborné poradenstvo na jeho udržanie alebo z dôvodu potreby presťahovať sa, príspevok na odbornú prípravu vo výške 60 % predchádzajúcich čistých príjmov pracovníka v súlade s článkom 7 ods. 1 písm.b) nariadenia o EGF;

9.  poznamenáva, že orgány chcú využiť povolené maximum 35 % všetkých nákladov na príspevky a stimuly vo forme príspevkov na odbornú prípravu (Transferkurzarbeitergeld), ktoré predstavujú v závislosti od stavu domácnosti príjemcu 60 % alebo 67 % predchádzajúcich čistých príjmov pracovníkov, čo je v súlade s praxou uplatňovanou u nezamestnaných pracovníkov v Nemecku; konštatuje, že príspevok na odbornú prípravu nie je náhradou za pasívne sociálne ochranné opatrenia a je spojený s prísnymi podmienkami účasti na odbornej príprave a iných organizovaných aktivitách;

10.  víta skutočnosť, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii so zástupcami cieľových príjemcov, pričom sa zohľadňoval potenciál oblasti, ako aj príslušné podnikateľské prostredie;

11.  pripomína význam, ktorý zohráva zvyšovanie možností zamestnania všetkých pracovníkov prostredníctvom upravenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu;

12.  poznamenáva, že 164 pracovníkov podniku Aleo Solar AG prepustených v meste Prenzlau znovu zamestnalo ázijské konzorcium, ktoré odkúpilo závod od likvidátora; poznamenáva, že dôvodom na poskytnutie prístupu týchto pracovníkov k opatreniam financovaným z EGF, ktorý uviedli nemecké orgány, bola skutočnosť, že ich nové zamestnanie v tom čase nebolo isté;

13.  poznamenáva, že 104 pracovníkov prepustených z administratívneho centra v Oldenburgu nie je zahrnutých do opatrení, ktoré sa majú financovať z EGF; konštatuje, že situácia v oblasti zamestnanosti v tomto regióne je omnoho sľubnejšia;

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že u prepustených pracovníkov existuje vysoké riziko dlhodobej nezamestnanosti, a preto zdôrazňuje dôležitosť opatrení, ktoré nabádajú pracovníkov na hľadanie práce v bezprostrednom okolí a na to, aby prijímali pracovné ponuky v iných regiónoch;

15.  zastáva názor, že pracovníci vo veku 55 až 64 rokov a 15 až 29 rokov sú vystavení vyššiemu riziku predĺženej nezamestnanosti a vylúčenia z trhu práce; domnieva sa preto, že títo pracovníci majú osobitné potreby, pokiaľ ide o poskytovanie personalizovaného prístupu;

16.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti, pričom koordinovaný balík by mal byť zlučiteľný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

17.  zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

18.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

19.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Nemecko)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/473.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia