Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2019(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0031/2015

Předložené texty :

A8-0031/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/03/2015 - 10.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0043

Přijaté texty
PDF 399kWORD 72k
Úterý, 10. března 2015 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) – Belgie
P8_TA(2015)0043A8-0031/2015
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) předložená Belgií) (COM(2014)0725 – C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0725 – C8 -0013/2015),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0031/2015),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci;

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení (EU) č. 1309/2013(4) odráží dohodu mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí předložených EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Belgie předložila žádost EGF/2013/007 BE/Hainaut steel o finanční příspěvek z EFG v návaznosti na propuštění 708 pracovníků ze dvou podniků, k němuž došlo v souvislosti s uzavřením podniku Duferco a snižováním počtu zaměstnanců v podniku NLMK působících podle klasifikace NACE 2 v oddíle 24 ve výrobě základních kovů v La Louvière v provincii Hainaut; vzhledem k tomu, že propouštění, k němuž došlo během referenčního období od 22. ledna 2013 do 22. října 2013, je spojeno s poklesem podílu Unie na trhu v odvětví výroby oceli;

E.  vzhledem k tomu, že finanční příspěvek požadovaný z EFG činí 981 956 EUR (50 % celkového rozpočtu);

F.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  konstatuje, že podmínky stanovené v čl. 2 písm. b) nařízení o EFG jsou splněny, a souhlasí proto s Komisí, že Belgie má podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  bere na vědomí, že belgické orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 27. září 2013 v souladu s nařízením o EFG, které neomezuje lhůtu pro posouzení, a že hodnocení této žádosti vydala Komise dne 9. prosince 2014;

3.  vyjadřuje znepokojení nad délkou trvání celého postupu od data prvních propouštění do posouzení žádosti; připomíná, že cílem EFG je nabídnout pomoc propuštěným pracovníkům co nejrychleji; zdůrazňuje, že žádost o příspěvek z EFG byla předložena dne 27. září 2013, a odstup mezi jejím předložením a hlasováním v Rozpočtovém výboru o této žádosti tak činí téměř 1,5 roku;

4.  vítá rozhodnutí belgických orgánů zahájit ode dne 1. června 2013 – tedy se značným předstihem před vlastní žádostí o poskytnutí finanční podpory z EFG a konečným rozhodnutím o navrženém koordinovaném souboru opatření – realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

5.  domnívá se, že propouštění v podnicích Duferco a NLMK jsou spojena s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, jelikož odvětví výroby oceli čelí vážným hospodářským otřesům, zejména rychlému poklesu podílu EU na trhu v této oblasti; v důsledku hospodářské krize a poměrného zvýšení výrobních nákladů se struktura světového obchodu zhoršila i vlivem dalších činitelů, jako je snížení poptávky po oceli v automobilovém a stavebním odvětví;

6.  bere na vědomí, že podle údajů, na něž odkazují belgické orgány(5), se mezi lety 2006 a 2011 objem výroby surové oceli ve 27 členských státech EU snížil z 206,9 milionu tun na 177,7 milionu tun (-14,1 %, roční růst -3,0 %(6)), zatímco na celosvětové úrovni se objem výroby zvýšil z 1 249,0 milionu tun na 1 518,3 milionu tun (+21,6 %, roční růst +4,0 %); je si vědom toho, že v důsledku této skutečnosti se z hlediska objemu výroby podíl 27 členských států EU na trhu výroby surové oceli snížil z 16,6 % v roce 2006 na 11,7 % v roce 2011 (-29,4 %, roční růst -6,7 %), a pro srovnání poukazuje na nárůst čínského podílu na trhu z 33,7 % na 45 %, k němuž došlo ve stejném období;

7.  bere na vědomí, že se jedná o pátou žádost o finanční příspěvek z EFG pro odvětví výroby oceli, z nichž tři byly důsledkem globalizace a jedna důsledkem celosvětové finanční a hospodářské krize; zdůrazňuje, že za účelem boje proti nezaměstnanosti v tomto odvětví je zapotřebí účinného a koordinovaného přístupu na úrovni Unie;

8.  bere na vědomí, že se očekává, že propouštění v podnicích Duferco a NLKM budou mít negativní dopad na region Hainaut, který je bývalou oblastí těžby uhlí a ocelářské výroby, v níž je zaměstnanost silně závislá na tradičním těžkém průmyslu a na veřejném sektoru a v roce 2012 zde míra nezaměstnanosti dosahovala 17,7 % ve srovnání s průměrnou mírou nezaměstnanosti 15,8 % ve Valonsku a s 11,2 % na celostátní úrovni(7), přičemž ve skupině osob ve věku od 18 do 25 let činila 39 %; zdůrazňuje, že při hledání pracovního místa je dodatečným problémem nízká úroveň kvalifikace uchazečů o zaměstnání (51 % z nich nedosáhlo vyššího středního vzdělání oproti 47 % ve Valonsku);

9.  bere na vědomí, že aby bývalí zaměstnanci společností Duferco a NLMK našli v tomto regionu nové pracovní místo, budou v souvislosti s místní hospodářskou situací a s četným propouštěním v hutním průmyslu nuceni se rekvalifikovat a hledat jiná zaměstnání v jiných odvětvích;

10.  konstatuje, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb, který má být spolufinancován, zahrnuje následující opatření za účelem opětovného začlenění 701 propuštěných pracovníků na trh práce (podle kategorií): 1) individuální pomoc při hledání pracovního místa, vyřizování konkrétních případů a obecné informační služby, 2) odborné vzdělávání a rekvalifikace a 3) podpora podnikání;

11.  vítá skutečnost, že do obecné koordinace a provádění opatření byli zahrnuti sociální partneři a organizace, jako jsou odbory (FGTB, CSC), FOREM (veřejná služba Valonského regionu pro zaměstnanost a odbornou přípravu), odvětvová střediska odborného a technického vzdělávání působící ve Valonském regionu, agentura Francouzského společenství v Belgii pro Evropský sociální fond a valonská vláda; dále oceňuje skutečnost, že odbory jsou přímo zapojeny do řízení dvou rekvalifikačních středisek, která byla pro každou ze společností účelově zřízena;

12.  vítá aktivní opatření na trhu práce navržená ke zlepšení zaměstnatelnosti propuštěných pracovníků; připomíná, že v souboru individualizovaných služeb financovaných z EFG nejsou uvedeny dávky;

13.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného souboru opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí a potenciálu této oblasti;

14.  bere na vědomí, že navrhovaná opatření jsou rovněž zaměřena na skupinu manažerů těchto společností;

15.  vítá skutečnost, že během jednotlivých etap provádění opatření z EFG a také v rámci přístupu k těmto opatřením byly a i nadále budou uplatňovány zásada rovnosti žen a mužů a rovněž zásada nediskriminace;

16.  zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na pracovním trhu, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

17.  konstatuje, že opatření, která jsou povinná v rámci belgických postupů při hromadném propouštění a která patří mezi standardní činnosti rekvalifikačních středisek (např. podpora při převedení do jiného zaměstnání − outplacementu −, odborná příprava, pomoc při hledání zaměstnání a profesní poradenství), nejsou součástí této žádosti o podporu z EFG; konstatuje, že více než polovina celkových odhadovaných nákladů je určena na rekvalifikační služby, konkrétně podpůrná, poradenská a integrační opatření;

18.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855).
(5)Zdroj: Světová asociace výrobců oceli (WSA – World Steel Association), Steel Statistical Yearbook 2012 („Ocelářská statistická ročenka 2012“).
(6)Složená roční míra růstu.
(7)Zdroj: Steunpunt WSE.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení

(žádost EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) předložená Belgií)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2015/468.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí