Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2019(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0031/2015

Indgivne tekster :

A8-0031/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/03/2015 - 10.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0043

Vedtagne tekster
PDF 235kWORD 62k
Tirsdag den 10. marts 2015 - Strasbourg
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) – Belgien
P8_TA(2015)0043A8-0031/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), fra Belgien) (COM(2014)0725 – C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0725 – C8-0013/2015),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0031/2015),

A.  der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, og for at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af forordning (EU) nr. 1309/2013(4) afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Belgien indgav ansøgning EGF/2013/007 BE/Hainaut steel om økonomisk støtte fra EGF efter 708 afskedigelser i to virksomheder, der hænger sammen med lukningen af Duferco og personalenedskæringer hos NLMK, der er aktive inden for Nace rev. 2, hovedgruppe 24 "Fremstilling af metal", og som begge er beliggende i La Louvière i Hainaut-regionen; der henviser til, at afskedigelserne fandt sted i løbet af referenceperioden fra den 22. januar 2013 til den 22. oktober 2013 og hænger sammen med et fald i Unionens markedsandel inden for sektoren for stålproduktion;

E.  der henviser til, at den økonomiske EGF-støtte, der anmodes om, beløber sig til 981 956 EUR (50 % af det samlede budget);

F.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.  bemærker, at betingelserne i artikel 2, litra b), i EGF-forordningen er opfyldt, og er følgelig enig med Kommissionen i, at Belgien dermed er berettiget til økonomisk støtte i henhold til denne forordning;

2.  bemærker, at de belgiske myndigheder indgav ansøgningen om støtte fra EGF den 27. september 2013 i henhold til EGF-forordningen, som ikke begrænser vejledningsperioden, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 9. december 2014;

3.  udtrykker bekymring over procedurens længde fra datoen for de første afskedigelser til vurderingen af ansøgningen; minder om, at EGF's målsætning er at tilbyde bistand til afskedigede arbejdstagere så hurtigt som muligt; understreger, at EGF-ansøgningen blev indgivet den 27. september 2013, og at der følgelig gik næsten halvandet år, inden den blev sat til afstemning i Budgetudvalget;

4.  glæder sig over, at de belgiske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 1. juni 2013, længe før afgørelsen og endog ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

5.  mener, at afskedigelserne hos Duferco og NLMK hænger sammen med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, idet sektoren for produktion af stål har været genstand for alvorlige økonomiske forstyrrelser, herunder navnlig et hurtigt fald i EU's markedsandel; mener endvidere, at verdenshandelsmønstrene som følge af den økonomiske krise og en relativ stigning i produktionsomkostninger er blevet forværret af andre faktorer, som f.eks. et fald i efterspørgslen efter stål i automobilindustrien og i bygge- og anlægssektoren;

6.  bemærker, at produktionen af råstål ifølge oplysninger fra de belgiske myndigheder(5) faldt mellem 2006 og 2011 i EU-27 fra 206,9 mio. ton til 177,7 mio. ton (-14,1 %, dvs. en årlig tilbagegang på 3,0 %(6)), mens produktionen på verdensplan steg fra 1 249 mio. ton til 1 518,3 mio. ton (+21,6 %, dvs. en årlig fremgang på 4,0 %); forstår, at dette har ført til et fald i markedsandelen for EU-27 i produktionen af råstål målt i mængde fra 16,6 % i 2006 til 11,7 % i 2011 (-29,4 %, dvs. en årlig tilbagegang på 6,7 %), og påpeger til sammenligning, at Kinas markedsandel i den samme periode steg fra 33,7 % til 45,0 %;

7.  bemærker, at dette er den femte EGF-ansøgning i stålsektoren, hvoraf tre var baseret på globalisering, og én var baseret på den globale finansielle og økonomiske krise; understreger behovet for en effektiv og samordnet tilgang på EU-plan for at bekæmpe arbejdsløsheden i stålsektoren;

8.  bemærker, at afskedigelserne hos Duferco og NLMK forventes at have en negativ indvirkning på Hainaut-regionen, der er et tidligere kulmine- og stålforarbejdningsområde, hvor beskæftigelsesmønsteret er stærkt præget af den traditionelle sværindustri og den offentlige sektor, og hvor arbejdsløshedsprocenten i 2012 udgjorde 17,7 % sammenlignet med 15,8 % i gennemsnit i Vallonien og 11,2 % på nationalt plan(7) og toppede med 39 % for personer mellem 18 og 25 år; fremhæver, at de jobsøgendes lave kvalifikationsniveau (51 % har ingen videregående uddannelse, sammenlignet med 47 % i Vallonien) udgør en yderligere vanskelighed med hensyn til jobsøgningen;

9.  bemærker, at arbejdstagere fra Duferco og NLMK i betragtning af den økonomiske situation og antallet af afskedigelser i metalindustrien i regionen er nødt til at blive omskolet, hvis de skal gøre sig håb om at finde et nyt arbejde i regionen inden for et andet beskæftigelsesområde og inden for en anden sektor;

10.  noterer sig, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal medfinansieres, omfatter foranstaltninger til reintegration på arbejdsmarkedet af 701 afskedigede arbejdstagere (opdelt efter kategori): 1) individuel hjælp til jobsøgning, sagsforvaltning og generelle informationstjenester, 2) efteruddannelse og omskoling og 3) fremme af iværksætteri;

11.  glæder sig over, at arbejdsmarkedets parter og diverse organisationer har været inddraget i den generelle koordinering og gennemførelse af foranstaltningerne, herunder: fagforeninger (FGTB og CSC), FOREM (den offentlige beskæftigelses- og uddannelsestjeneste for Vallonien), de sektorspecifikke erhvervsmæssige og teknologiske kompetencecentre, der er aktive i Vallonien, agenturet for det franske fællesskab i Belgien under Den Europæiske Socialfond og den vallonske regering; glæder sig desuden over, at fagforeningerne er direkte involveret i forvaltningen af de to genplaceringsenheder, der specifikt er oprettet for hver virksomhed;

12.  glæder sig over de aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der er foreslået med henblik på at forbedre afskedigede arbejdstageres beskæftigelsesegnethed; minder om, at godtgørelse ikke er blandt de individualiserede tilbud, der skal finansieres af EGF;

13.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima og områdets potentiale;

14.  noterer sig, at de foreslåede foranstaltninger ligeledes er rettet mod en gruppe ledere i de berørte virksomheder;

15.  glæder sig over, at princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder samt princippet om ikke-forskelsbehandling er blevet og fortsat vil blive anvendt i EGF's forskellige gennemførelsesfaser og med hensyn til adgang til EGF-foranstaltninger;

16.  understreger, at EGF-støtte udelukkende må medfinansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig og langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

17.  bemærker, at foranstaltninger, som er obligatoriske i henhold til kollektive afskedigelsesprocedurer i Belgien, og som foretages som led i genplaceringsenhedernes normale aktivitet (f.eks. støtte til genplacering, efteruddannelse, hjælp til jobsøgning og karriererådgivning osv.) ikke er medtaget i denne EGF-ansøgning; bemærker, at over halvdelen af de samlede anslåede omkostninger skal bruges på genplaceringstjenester, navnlig støtte-, vejlednings- og integrationsforanstaltninger;

18.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

19.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855).
(5)Kilde: World Steel Association, Steel Statistical Yearbook 2012.
(6)Samlet årlig vækstrate.
(7)Kilde: Steunpunt WSE.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning

(ansøgning EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), fra Belgien)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/468).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik