Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2019(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0031/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0031/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0043

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 482kWORD 76k
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) - Βέλγιο
P8_TA(2015)0043A8-0031/2015
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), από το Βέλγιο) (COM(2014)0725 – C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0725 – C8‑0013/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0031/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(4) αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, για την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, για την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut steel για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 708 εργαζομένων σε δύο εταιρείες, απολύσεις που συνδέονται με το κλείσιμο της Duferco και με τη μείωση του προσωπικού στην NLMK, που ασκούν τις δραστηριότητές τους στη NACE αναθ. 2 κλάδος 24 («Παραγωγή βασικών μετάλλων») και είναι αμφότερες εγκατεστημένες στην La Louvière στην περιοχή Hainaut· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από 22 Ιανουαρίου 2013 έως 22 Οκτωβρίου 2013 και συνδέονται με μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης στον τομέα της παραγωγής χάλυβα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά που ζητείται από το ΕΤΠ ανέρχεται σε 981 956 EUR (50 % του συνολικού κόστους)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού για το ΕΤΠ, συμφωνεί συνεπώς με την Επιτροπή ότι το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 27 Σεπτεμβρίου 2013 δυνάμει του κανονισμού ΕΤΠ, ημερομηνία που αφήνει χρονικά περιθώρια για την εξέταση και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 9 Δεκεμβρίου 2014·

3.  εκφράζει ανησυχίες για τη διάρκεια της διαδικασίας από την ημερομηνία των πρώτων απολύσεων έως την αξιολόγηση της αίτησης· υπενθυμίζει ότι ο στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια στους απολυθέντες εργαζομένους το συντομότερο δυνατόν· επισημαίνει ότι η αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ υποβλήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, το οποίο σημαίνει ότι μέχρι να ψηφιστεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών είχε περάσει σχεδόν ενάμισης χρόνος·

4.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους την 1η Ιουνίου 2013, πολύ πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

5.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στην Duferco και NLMK συνδέονται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, δεδομένου ότι ο τομέας της παραγωγής χάλυβα έχει υποστεί σοβαρή οικονομική διαταραχή, ιδίως ταχεία μείωση του μεριδίου αγοράς της ΕΕ· πέραν αυτού, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης και μιας σχετικής αύξησης του κόστους παραγωγής, η μορφή του παγκόσμιου εμπορίου επιδεινώθηκε εξαιτίας άλλων παραγόντων, όπως η μείωση της ζήτησης χάλυβα στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των κατασκευών·

6.  σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται από τις βελγικές αρχές(5), μεταξύ του 2006 και του 2011, η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην ΕΕ- 27 μειώθηκε από 206,9 εκατομμύρια τόνους σε 177,7 εκατομμύρια τόνους (− 14,1 %· – 3,0 % της ετήσιας ανάπτυξης(6)), ενώ, σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή αυξήθηκε από 1 249 εκατομμύρια τόνους σε 1 518,3 εκατομμύρια τόνους (+ 21,6 %· + 4,0 % της ετήσιας ανάπτυξης)· αντιλαμβάνεται ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεριδίου αγοράς της ΕΕ-27 στην παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα κατ’ όγκον, από 16,6 % το 2006 σε 11,7 % το 2011 (− 29,4 %· – 6,7 % της ετήσιας ανάπτυξης) και επισημαίνει, για λόγους σύγκρισης, την αύξηση του μεριδίου της αγοράς της Κίνας από 33,7% σε 45,0% κατά το ίδιο χρονικό διάστημα·

7.  σημειώνει ότι αυτή είναι η πέμπτη αίτηση ΕΤΠ στον τομέα του χάλυβα, τρεις βασίζονταν στην παγκοσμιοποίηση και μία στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση· επισημαίνει την ανάγκη για μια αποτελεσματική και συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να καταπολεμηθεί η απασχόληση στον χαλυβουργικό τομέα·

8.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στις Duferco και NLMK αναμένεται ότι θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή Hainaut, πρώην περιοχή εξόρυξης άνθρακα και παραγωγής χάλυβα στην οποία η απασχόληση εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την παραδοσιακή βαριά βιομηχανία και τον δημόσιο τομέα, όπου το 2012, το ποσοστό ανεργίας ήταν 17,7 %, σε σύγκριση με 15,8 % κατά μέσο όρο στη Βαλονία και 11,2 % σε εθνικό επίπεδο(7) και έφθασε στο 39% για τα άτομα ηλικίας από 18 έως 25 ετών· τονίζει ότι το χαμηλό επίπεδο των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων που αναζητούν εργασία (το 51 % δεν διαθέτουν ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε σύγκριση με το 47 % στη Βαλονία) συνιστά πρόσθετη δυσκολία για την αναζήτηση εργασίας·

9.  παρατηρεί ότι, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών και του αριθμού των απολύσεων στον μεταλλουργικό κλάδο της περιοχής, θα υποχρεωθούν οι εργαζόμενοι της Duferco και της NLMK, εφόσον επιθυμούν να βρουν νέα απασχόληση στην περιοχή, να επανεκπαιδευθούν για να εργαστούν σε άλλους κλάδους και σε άλλες εργασίες·

10.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί περιλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη των 701 απολυθέντων στην αγορά εργασίας (ομαδοποιημένα ανά κατηγορία): (1) εξατομικευμένη βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, διαχείριση ατομικών περιπτώσεων και γενικές υπηρεσίες πληροφόρησης, (2) κατάρτιση και επαγγελματικός αναπροσανατολισμός και (3) προώθηση της επιχειρηματικότητας·

11.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι διάφοροι κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις συμμετείχαν στον γενικό συντονισμό και την υλοποίηση των μέτρων μεταξύ άλλων: τα συνδικάτα (FGTB, CSC), η FOREM (η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και κατάρτισης της περιφέρειας της Βαλονίας), τα τομεακά κέντρα επαγγελματικής και τεχνολογικής κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια της Βαλονίας, ο οργανισμός της Γαλλικής Κοινότητας Βελγίου που είναι αρμόδιος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η κυβέρνηση της Βαλονίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα συνδικάτα συμμετέχουν απευθείας στη διαχείριση των γραφείων αναπροσανατολισμού που δημιουργήθηκαν ειδικά για κάθε μια επιχείρηση χωριστά·

12.  επιδοκιμάζει τα ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που προτάθηκαν για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων που απολύθηκαν· υπενθυμίζει ότι τα επιδόματα δεν περιλαμβάνονται στις εξειδικευμένες υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ·

13.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά και στις δυνατότητες της περιοχής·

14.  παρατηρεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα απευθύνονται επίσης σε ομάδα διευθυντικών στελεχών των ενδιαφερομένων εταιριών·

15.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και η πολιτική κατά των διακρίσεων εφαρμόστηκαν και θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται κατά τα διάφορα στάδια της εφαρμογής του ΕΤΠ και κατά την πρόσβαση στο ΕΤΠ·

16.  τονίζει ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

17.  σημειώνει ότι μέτρα που είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τη βελγική ομοσπονδιακή νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις και τα οποία εφαρμόζονται ως μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων από τα Γραφεία Αναπροσανατολισμού (π.χ. βοήθεια για την επανένταξη στην αγορά εργασίας, κατάρτιση, υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας και παροχή συμβουλών σε θέματα σταδιοδρομίας κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ΕΤΠ· παρατηρεί ότι περισσότερες από τις μισές συνολικές υπολογιζόμενες δαπάνες προορίζονται για υπηρεσίες αναδιάταξης και συγκεκριμένα για μέτρα ενίσχυσης, καθοδήγησης και ενσωμάτωσης·

18.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) EE L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855).
(5)Πηγή: World Steel Association, Στατιστική επετηρίδα χάλυβα 2012.
(6)Σύνθετος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης.
(7)Πηγή: Steunpunt WSE.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013 , μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), από το Βέλγιο)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/468.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου