Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2019(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0031/2015

Texte depuse :

A8-0031/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2015 - 10.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0043

Texte adoptate
PDF 398kWORD 75k
Marţi, 10 martie 2015 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) - Belgia
P8_TA(2015)0043A8-0031/2015
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 10 martie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară [cererea EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) din partea Belgiei] (COM(2014)0725 – C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0725 – C8-0013/2015),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0031/2015),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1309/2013(4) reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Belgia a depus cererea EGF/2013/007 BE/Hainaut steel pentru o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a 708 disponibilizări la două întreprinderi cauzate de închiderea Duferco și de reducerile de personal de la NLMK, întreprinderi încadrate în diviziunea 24 din NACE Rev. 2 („Prelucrarea metalelor de bază”), ambele situate în localitatea La Louvière din regiunea Hainaut; întrucât disponibilizările au avut loc în perioada de referință 22 ianuarie 2013 - 22 octombrie 2013 și au legătură cu scăderea cotei de piață a Uniunii în sectorul producției de oțel;

E.  întrucât contribuția financiară solicitată din FEG se ridică la 981 956 EUR (50% din costurile totale);

F.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că condițiile prevăzute la articolul 2 litera (b) din Regulamentul privind FEG sunt îndeplinite și, prin urmare, este de acord cu Comisia că Belgia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului respectiv;

2.  ia act de faptul că autoritățile belgiene au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 27 septembrie 2013 în temeiul Regulamentului privind FEG, care nu impune un termen pentru evaluare, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 9 decembrie 2014;

3.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu durata procedurii de la data efectuării primelor disponibilizări și până la evaluarea cererii; reamintește că obiectivul FEG este de a oferi asistență lucrătorilor disponibilizați cât mai curând posibil; subliniază că cererea de asistență din partea FEG a fost depusă la 27 septembrie 2013, ceea ce înseamnă că intervalul de timp până când cererea a ajuns să fie votată în Comisia pentru bugete a fost de aproape un an și jumătate;

4.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile belgiene au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 1 iunie 2013, cu mult înainte de decizia și chiar de cererea de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

5.  consideră că disponibilizările efectuate în cadrul Duferco și NLMK au legătură cu schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale ca urmare a globalizării, având în vedere faptul că sectorul producției de oțel a fost marcat de perturbări economice grave, în special de un declin rapid al cotei de piață a UE; în plus, ca o consecință a crizei economice și a creșterii relative a costurilor de producție, practicile comerciale internaționale au fost afectate și de alți factori, cum ar fi scăderea cererii de oțel în sectorul automobilelor și în cel al construcțiilor;

6.  observă că, potrivit datelor menționate de autoritățile belgiene(5), în perioada 2006-2011, producția de oțel brut din UE-27 a scăzut de la 206,9 milioane de tone la 177,7 milioane de tone (– 14,1 %; creștere anuală – 3,0 %(6)), în timp ce, la nivel mondial, producția a crescut de la 1 249 milioane de tone la 1 518,3 milioane de tone (+ 21,6 %; creștere anuală de + 4,0 %); înțelege că acest lucru a dus la scăderea cotei de piață a UE-27 în ceea ce privește producția de oțel brut, măsurată în termeni de volum, de la 16,6 % în 2006 la 11,7 % în 2011 (– 29,4 %; creștere anuală de – 6,7 %) și subliniază, prin comparație, creșterea cotei de piață a Chinei, de la 33,7 % la 45,0 % în aceeași perioadă;

7.  observă că aceasta este cea de-a cincea cerere FEG din sectorul siderurgic; trei cereri s-au referit la efectele globalizării și o cerere la efectele crizei financiare și economice mondiale; subliniază că este nevoie de o abordare eficientă și coordonată la nivelul Uniunii pentru a combate șomajul din sectorul siderurgic;

8.  observă că se estimează că disponibilizările din cadrul Duferco și NLMK vor avea un impact negativ asupra regiunii Hainaut, o fostă zonă siderurgică și de exploatare a cărbunelui în care ocuparea forței de muncă depinde puternic de industria grea tradițională și de sectorul public, unde, în 2012, rata șomajului era de 17,7 %, comparativ cu 15,8 % în medie în Regiunea Valonă și cu 11,2 % la nivel național(7), și ajungea la un nivel ridicat de 39 % în cazul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani; subliniază că nivelul de calificare scăzut al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (51 % nu au studii liceale, comparativ cu 47 % în Valonia) reprezintă un obstacol suplimentar în calea căutării unui loc de muncă;

9.  observă că, în contextul situației economice și al numărului de disponibilizări din industria metalurgică din regiune, lucrătorii din cadrul Duferco și NLMK vor fi nevoiți să recurgă la reconversie profesională pentru a putea găsi locuri de muncă în alte domenii sau în alte sectoare;

10.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțat conține următoarele măsuri pentru reintegrarea în muncă a 701 de lucrători disponibilizați (grupați pe categorii): (1) asistență individuală pentru căutarea unui loc de muncă, servicii de gestionare a dosarelor și servicii generale de informare, (2) formare și reconversie profesională, precum și (3) promovarea spiritului antreprenorial;

11.  salută faptul că diverși parteneri sociali și organizații au fost implicați în coordonarea generală și punerea în aplicare a măsurilor, incluzând: sindicatele (FGTB, CSC), FOREM (serviciul public de ocupare a forței de muncă și de formare profesională din Regiunea Valonă), centrele sectoriale de formare profesională și tehnologică care își desfășoară activitatea în Regiunea Valonă, Agenția Fondului social european din Belgia francofonă și guvernul valon; apreciază și faptul că sindicatele sunt direct implicate în gestionarea celor două unități de reconversie, înființate în mod special pentru fiecare întreprindere în parte;

12.  salută măsurile active pe piața muncii propuse pentru a ameliora capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor disponibilizați; reamintește că alocațiile nu sunt enumerate printre serviciile personalizate care urmează să fie sprijinite prin FEG;

13.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate de aceștia în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile reale ale mediului de afaceri și la potențialul zonei;

14.  ia act de faptul că măsurile propuse vizează și un grup de manageri din cadrul întreprinderilor în cauză;

15.  salută faptul că, pe parcursul diferitelor etape ale executării FEG și în cursul accesării acestuia, au fost și vor fi aplicate principiile egalității și nediscriminării între femei și bărbați;

16.  subliniază că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea durabilă și pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

17.  ia act de faptul că măsurile obligatorii în temeiul procedurilor de disponibilizare colectivă în Belgia, care sunt luate în cadrul activităților standard desfășurate de unitățile de reconversie (de exemplu, sprijin în vederea plasării personalului disponibilizat, formare, asistență pentru căutarea unui loc de muncă și orientare profesională etc.) nu sunt incluse în prezenta cerere FEG; ia act de faptul că peste jumătate din costurile totale estimate urmează să fie cheltuite pentru servicii de reconversie, și anume pentru măsuri de sprijin, orientare și integrare;

18.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 855).
(5)Sursa: World Steel Association, Steel Statistical Yearbook 2012 (Asociația Mondială a Oțelului, Anuarul statistic al oțelului 2012).
(6)Rata de creștere anuală compusă.
(7)Sursa: Steunpunt WSE.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară

[cererea EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) din partea Belgiei]

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2015/468.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate