Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2019(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0031/2015

Predkladané texty :

A8-0031/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2015 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0043

Prijaté texty
PDF 323kWORD 73k
Utorok, 10. marca 2015 - Štrasburg
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) - Belgicko
P8_TA(2015)0043A8-0031/2015
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), Belgicko) (COM(2014)0725 – C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0725 – C8-0013/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0031/2015),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia (EÚ) č. 1309/2013(4) odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Belgicko predložilo žiadosť EGF/2013/007 BE/Hainaut steel o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 708 pracovníkov v dvoch spoločnostiach, ktoré súviselo so zatvorením podniku Duferco a znížením počtu zamestnancov v podniku NLMK, ktoré pôsobia v divízii 24 klasifikácie NACE 2 (výroba základných kovov) a nachádzajú sa v meste La Louvière v provincii Hennegavsko; keďže k prepúšťaniu došlo počas referenčného obdobia od 22. januára 2013 do 22. októbra 2013, pričom bolo spojené s poklesom podielu Únie na trhu v sektore výroby ocele;

E.  keďže požadovaný finančný príspevok z EGF predstavuje sumu 981 956 EUR (50 % celkového rozpočtu);

F.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o EGF;

1.  poznamenáva, že podmienky stanovené v článku 2 písm. b) nariadenia o EGF sú splnené, a preto súhlasí s Komisiou, že Belgicko je oprávnené na finančný príspevok podľa tohto nariadenia;

2.  poznamenáva, že belgické orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 27. septembra 2013 v súlade s nariadením o EGF, v ktorom nie je obmedzená lehota na posúdenie, a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 9. decembra 2014;

3.  vyjadruje znepokojenie nad dĺžkou trvania postupu od dátumu prvého prepúšťania až po posúdenie žiadosti; pripomína, že cieľom EGF je čo najrýchlejšie pomôcť prepusteným pracovníkom; zdôrazňuje, že žiadosť o príspevok z EGF bola predložená 27. septembra 2013, a časový odstup pred hlasovaním vo Výbore pre rozpočet tak dosiahol takmer rok a pol;

4.  víta skutočnosť, že s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc belgické orgány rozhodli, že personalizované služby sa dotknutým pracovníkom začnú poskytovať 1. júna 2013, teda v značnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík a dokonca pred predložením žiadosti o túto podporu;

5.  domnieva sa, že prepúšťanie v podnikoch Duferco a NLMK je spojené s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, keďže v odvetví výroby ocele došlo k vážnym hospodárskym problémom, najmä k rýchlemu znižovaniu trhového podielu Únie; okrem toho v dôsledku hospodárskej krízy a relatívneho zvýšenia výrobných nákladov prispeli k zhoršeniu štruktúry svetového obchodu aj iné faktory, ako je znížený dopyt po oceli v automobilovom a stavebnom odvetví;

6.  konštatuje, že na základe údajov belgických orgánov(5) klesol objem výroby surovej ocele v období 2006 až 2011 v EÚ-27 z 206,9 milióna ton na 177,7 milióna ton (- 14,1 %; - 3,0 % ročnej miery rastu(6)), pričom z celosvetového hľadiska výroba vzrástla z 1 249 milióna ton na 1 518,3 milióna ton (+ 21,6 %; + 4,0 % ročnej miery rastu); berie na vedomie, že to spôsobilo pokles trhového podielu EÚ-27 na výrobe surovej ocele z hľadiska objemu zo 16,6 % v roku 2006 na 11,7 % v roku 2011 (- 29,4 %; - 6,7 % ročnej miery rastu), a na porovnanie poukazuje na nárast podielu Číny na trhu počas toho istého obdobia z 33,7 % na 45 %;

7.  konštatuje, že toto je piata žiadosť o príspevok z EGF v oceliarskom odvetví, pričom tri žiadosti súviseli s globalizáciou a jedna žiadosť so svetovou finančnou a hospodárskou krízou; zdôrazňuje potrebu účinného a koordinovaného prístupu na úrovni Únie s cieľom bojovať proti nezamestnanosti v oceliarskom odvetví;

8.  poznamenáva, že prepúšťanie v podnikoch Duferco a NLMK bude mať podľa očakávaní negatívny vplyv na provinciu Hennegavsko, ktorá bývala oblasťou ťažby uhlia a oceliarskej výroby a v ktorej zamestnanosť silne závisí od tradičného ťažkého priemyslu a verejného sektora, kde bola miera nezamestnanosti v roku 2012 na úrovni 17,7 % v porovnaní s priemerom 15,8 % vo Valónsku a 11,2 % na celoštátnej úrovni(7), pričom nezamestnanosť osôb vo veku 18 – 25 rokov predstavovala 39 %; zdôrazňuje, že nízka úroveň kvalifikácie uchádzačov o zamestnanie (51 % z nich nemá vyššie stredné vzdelanie v porovnaní so 47 % vo Valónsku) predstavuje ďalší problém pri hľadaní práce;

9.  konštatuje, že vzhľadom na hospodársku situáciu a počet prepustených pracovníkov v metalurgickom priemysle v regióne sa pracovníci z podnikov Duferco a NLMK s cieľom nájsť si nové zamestnanie v regióne budú musieť rekvalifikovať, aby si našli zamestnanie v iných profesiách a iných odvetviach;

10.  konštatuje, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, zahŕňa tieto opatrenia na opätovné začlenenie 701 prepustených pracovníkov do zamestnania (zoskupené podľa kategórie): 1) individuálna pomoc pri hľadaní zamestnania, vybavovanie konkrétnych prípadov a všeobecné informačné služby, 2) odborná príprava a rekvalifikácia a 3) podpora podnikania;

11.  víta skutočnosť, že na všeobecnej koordinácii a vykonávaní opatrení sa zúčastnili rôzni sociálni partneri a organizácie, medzi nimi: odbory (FGTB, CSC), FOREM (verejná služba valónskeho regiónu pre zamestnanosť a odbornú prípravu), strediská rezortnej odbornej a technickej prípravy pôsobiace vo valónskom regióne, agentúra Európskeho sociálneho fondu (ESF) vo francúzskom spoločenstve v Belgicku, ako aj vláda Valónska; ďalej oceňuje, že odbory sa priamo zapájajú do správy dvoch osobitných rekvalifikačných stredísk, ktoré boli zriadené pre každý z podnikov;

12.  víta navrhované aktívne opatrenia na trhu práce na zlepšenie možností zamestnania prepustených pracovníkov; pripomína, že v balíku personalizovaných služieb financovaných z EGF nie sú uvedené príspevky;

13.  pripomína, že je dôležité zlepšovať možnosti zamestnania všetkých pracovníkov prostredníctvom upravenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu a potenciálu tejto oblasti;

14.  konštatuje, že navrhované opatrenia sa zameriavajú aj na skupinu vedúcich pracovníkov dotknutých podnikov;

15.  víta skutočnosť, že počas rôznych fáz vykonávania opatrení financovaných z EGF a v rámci prístupu k nim sa uplatňuje a bude uplatňovať zásada rovnosti medzi ženami a mužmi, ako aj zásada nediskriminácie;

16.  zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

17.  poznamenáva, že opatrenia, ktoré sú podľa postupov pri hromadnom prepúšťaní v Belgicku povinné a ktoré sa vykonávajú ako súčasť štandardných aktivít rekvalifikačných stredísk (napr. podpora v podobe presunu na iné pracovisko, odborná príprava, pomoc pri hľadaní práce, kariérne poradenstvo atď.), nie sú zahrnuté do tejto žiadosti o pomoc z EGF; poznamenáva, že viac než polovica celkových odhadovaných nákladov sa má vynaložiť na služby v oblasti prechodu do iného zamestnania, najmä na podporné, usmerňovacie a integračné opatrenia;

18.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

19.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006 (Ú. v EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855).
(5)Zdroj: World Steel Association, Steel Statistical Yearbook 2012 (Svetové oceliarske združenie, Oceliarska štatistická ročenka 2014).
(6)Kumulovaná ročná miera rastu.
(7)Zdroj: Steunpunt WSE.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení

(žiadosť EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) Belgicko)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/468.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia