Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2019(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0031/2015

Predložena besedila :

A8-0031/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2015 - 10.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0043

Sprejeta besedila
PDF 312kWORD 71k
Torek, 10. marec 2015 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – vloga EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) – Belgija
P8_TA(2015)0043A8-0031/2015
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2015 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) iz Belgije) (COM(2014)0725 – C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0725 – C8-0013/2015),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1927/2006 z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0031/2015),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila Uredba (EU) št. 1309/2013(4) sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo ESPG zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Belgija predložila vlogo EGF/2013/007 BE/Hainaut steel za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpustitve 708 presežnih delavcev v dveh podjetjih, povezanih z zaprtjem podjetja Duferco in zmanjšanjem števila zaposlenih v podjetju NLMK, ki delujeta v oddelku 24 NACE 2 „Proizvodnja kovin“ in se nahajata v mestu La Louvière v regiji Hainaut; ker je do odpuščanj prišlo v referenčnem obdobju med 22. januarjem 2013 in 22. oktobrom 2013, povezana pa so z zmanjšanjem tržnega deleža Unije v sektorju proizvodnje jekla;

E.  ker zahtevani finančni prispevek iz ESPG znaša 981 956 EUR (50 % celotnega proračuna);

F.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG;

1.  ugotavlja, da so pogoji iz člena 2(b) uredbe o ESPG izpolnjeni in se zato strinja s Komisijo, da je Belgija upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.  ugotavlja, da so belgijske oblasti vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 27. septembra 2013, v skladu z uredbo o ESPG, ki ne določa rokov za posredovanje informacij, Komisija pa je svojo oceno predložila 9. decembra 2014;

3.  je zaskrbljen, saj je bil postopek od dneva, ko je bil odpuščen prvi presežni delavec, do ocene vloge precej dolg; opozarja, da je cilj ESPG čimprejšnja možna pomoč presežnim delavcem; poudarja, da je bila vloga za sredstva ESPG predložena 27. septembra 2013, do glasovanja o njej v Odboru za proračun bo tako minilo skoraj leto in pol;

4.  pozdravlja dejstvo, da so se belgijski organi odločili, da bodo za prizadete delavce začeli prilagojene ukrepe izvajati 1. junija 2013, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi delavcem zagotovili hitro pomoč;

5.  meni, da je število presežnih delavcev v podjetjih Duferco in NLMKD povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, saj je sektor proizvodnje jekla doživel resne gospodarske motnje, zlasti hiter padec tržnega deleža EU; zaradi gospodarske krize in relativnega dviga proizvodnih stroškov so se poslabšali svetovni trgovinski tokovi, poleg tega tudi zaradi drugih dejavnikov, kot sta upad povpraševanja po jeklu v avtomobilski industriji in gradbeništvu;

6.  ugotavlja, da se je v skladu s podatki, na katere se sklicujejo belgijski organi(5), proizvodnja surovega jekla v EU-27 med letoma 2006 in 2011 s 206,9 milijona ton zmanjšala na 177,7 milijona ton (−14,1 %; −3,0 % letne rasti(6)), medtem ko se je proizvodnja na svetovni ravni s 1249 milijona ton povečala na 1518,3 milijona ton (+21,6 %; +4,0 % letne rasti); razume, da je to povzročilo upad tržnega deleža EU-27 v proizvodnji surovega jekla, merjenega volumsko, s 16,6 % leta 2006 na 11,7 % leta 2011 (−29,4 %; − 6.7 % letne rasti) in kot primerjavo navaja, da se je v istem obdobju tržni delež Kitajske povečal s 33,7 % na 45,0 %;

7.  ugotavlja, da je to peta vloga za sredstva iz ESPG v jeklarskem sektorju, pri čemer so tri temeljile na globalizaciji, ena pa na svetovni finančni in gospodarski krizi; poudarja, da potrebujemo učinkovit in usklajen pristop na ravni Unije, da bi se spopadli z brezposelnostjo v jeklarskem sektorju;

8.  ugotavlja, da bo odpuščanje v družbah Duferco in NLMK negativno vplivalo na razmere v regiji Hainaut, ki je nekdanje premogovniško in jeklarsko območje, na katerem je zaposlovanje močno odvisno od tradicionalne težke industrije in javnega sektorja, kjer je leta 2012 stopnja brezposelnosti znašala 17,7 % v primerjavi s povprečjem 15,8 % v Valoniji in 11,2 % na nacionalni ravni(7), pri čemer je za osebe, stare od 18 do 25 let, dosegla 39 %; poudarja, da je nizka raven kvalifikacij iskalcev zaposlitve (51 % jih nima višje sekundarne izobrazbe, v primerjavi s 47 % v Valoniji) še dodatna težava pri iskanju zaposlitve;

9.  ugotavlja, da se bodo morali delavci družb Duferco in NLMK, glede na gospodarske razmere in število odpuščanj v metalurški industriji v regiji, prekvalificirati, da bodo lahko našli zaposlitev v drugih poklicih in drugih sektorjih;

10.  ugotavlja, da usklajeni sveženj prilagojenih storitev, ki se bodo sofinancirale, vsebuje naslednje ukrepe za ponovno vključitev 701 presežnih delavcev v postopek zaposlovanja (po kategorijah): (1) pomoč posameznikom pri iskanju zaposlitve, vodenje primerov in storitve splošnega obveščanja, (2) usposabljanje in prekvalifikacija ter (3) spodbujanje samostojnega podjetništva;

11.  pozdravlja dejstvo, da so pri splošnem usklajevanju in izvajanju ukrepov sodelovali različni socialni partnerji in organizacije: sindikati (FGTB, CSC), FOREM (javna služba za zaposlovanje in usposabljanje regije Valonija), sektorski centri za poklicno in tehnološko usposabljanje, ki delujejo v regiji Valonija, agencija za Evropski socialni sklad Francoske skupnosti v Belgiji in valonska vlada; odobrava tudi dejstvo, da so sindikati neposredno vključeni v upravljanje dveh enot za pomoč pri prezaposlovanju, ki sta bili posebej ustanovljeni za vsako posamezno podjetje;

12.  pozdravlja aktivne ukrepe na trgu dela, ki so namenjeni izboljševanju zaposljivosti presežnih delavcev; opozarja, da nadomestila niso med prilagojenimi storitvami, za katere bodo porabljena sredstva ESPG;

13.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje v okviru usklajenega svežnja ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju in potencialom tega območja.

14.  ugotavlja, da so predlagani ukrepi namenjeni tudi skupini vodstvenih delavcev zadevnih družb;

15.  pozdravlja, da sta se načeli enakosti med ženskami in moškimi ter nediskriminacije uporabljali med različnimi fazami izvajanja in dostopa do ukrepov iz ESPG ter se bosta še naprej uporabljali;

16.  poudarja, da se lahko s pomočjo iz ESPG sofinancirajo le aktivni ukrepi na trgu dela, ki vodijo do stalne in dolgoročne zaposlitve; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

17.  opaža, da ukrepi, ki so v Belgiji obvezni v skladu s postopki kolektivnega odpuščanja in se izvajajo kot del standardnih dejavnosti enote za pomoč pri prezaposlovanju (npr. podpora pri iskanju nadomestne zaposlitve, usposabljanje, pomoč pri iskanju zaposlitve in poklicno svetovanje itd), niso vključeni v to vlogo za pomoč iz ESPG; ugotavlja, da naj bi bila več kot polovica skupnih ocenjenih stroškov namenjena storitvam prezaposlovanja, namreč ukrepom podpore, usmerjanja in ponovnega vključevanja na trg dela;

18.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Uredba (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 855).
(5)Vir: Svetovno jeklarsko združenje, Steel Statistical Yearbook 2012.
(6)Skupna letna stopnja rasti.
(7)Vir: Steunpunt WSE.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju

(vloga EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) iz Belgije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/468.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov