Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2020(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0035/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0035/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0044

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 487kWORD 77k
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal - Βέλγιο
P8_TA(2015)0044A8-0035/2015
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, από το Βέλγιο) (COM(2014)0734 – C8-0014/2015 – 2015/2020(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0734 – C8‑0014/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία , της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0035/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, για την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, για την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 1 285 εργαζομένων στην εταιρεία ArcelorMittal Liège S.A., εταιρεία που ασκεί τις δραστηριότητές της στη NACE αναθ. 2 κλάδος 24 «Παραγωγή βασικών μετάλλων», με αναμενόμενη συμμετοχή στα μέτρα 910 ατόμων, κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 1η Μαΐου 2014, απολύσεις που συνδέονται με σοβαρή οικονομική διαταραχή, ιδίως ταχεία μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, συμφωνεί ως εκ τούτου με την Επιτροπή ότι το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 22 Ιουλίου 2014, εντός 12 εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία ικανοποιήθηκαν τα κριτήρια παρέμβασης και τη συμπλήρωσαν με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2014, και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 9 Δεκεμβρίου 2014·

3.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους την 1η Ιανουαρίου 2014, πολύ πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

4.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στην ArcelorMittal Liège S.A συνδέονται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, καθώς μεταξύ του 2007 και του 2013 η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην ΕΕ-27 μειώθηκε από 210,1 εκατομμύρια τόνους σε 166,2 εκατομμύρια τόνους(4) (-20,9 %· – 3,8 % της ετήσιας ανάπτυξης(5)), ενώ, σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή αυξήθηκε από 1 348,1 εκατ. τόνους σε 1 649,3 εκατ. τόνους (+22,3 %· +3,4 % της ετήσιας ανάπτυξης). Σημειώνει ότι η μείωση του μεριδίου της Ένωσης στην παραγωγή χάλυβα από το 16 % της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα το 2007 στο 10 % το 2013 ήταν σημαντικότερη απ’ ό,τι στις ΗΠΑ και στη Ρωσία, ενώ παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση στο μερίδιο της Ασίας, από 56 % σε 67 % κατά την ίδια περίοδο, με αποτέλεσμα ο τομέας της μεταλλουργίας στη Λιέγη να συρρικνωθεί τα τελευταία έτη, από 6 193 θέσεις εργασίας σε 40 επιχειρήσεις το 2007 σε 4 187 θέσεις εργασίας σε 35 επιχειρήσεις το 2012, σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 32 % της απασχόλησης στον τομέα·

5.  τονίζει ότι τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου επιδεινώθηκαν εξαιτίας άλλων παραγόντων, όπως η μείωση της ζήτησης χάλυβα στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των κατασκευών στην Ένωση λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς και μιας σχετικής αύξησης του κόστους παραγωγής (πρώτες ύλες, ενέργεια, περιβαλλοντικοί περιορισμοί κ.λπ.). Οι παράγοντες αυτοί έχουν πλήξει την ανταγωνιστικότητα της χαλυβουργίας στην Ένωση και έχουν προκαλέσει την απώλεια μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας στον τομέα του χάλυβα τα τελευταία έτη λόγω του κλεισίματος μονάδων παραγωγής και της αναδιάρθρωσης που πραγματοποίησαν πολλοί παραγωγοί χάλυβα στην Ευρώπη·

6.  επισημαίνει την ανάγκη για μια αποτελεσματική και συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να αντιστραφεί η πτωτική τάση που χαρακτηρίζει τον χαλυβουργικό τομέα της Ένωσης· επισημαίνει την ανάγκη ορθών και στοχοθετημένων επενδύσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η καινοτομία θα είναι η κινητήρια δύναμη της ανταγωνιστικότητας της χαλυβουργίας της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι οι θέσεις απασχόλησης θα παραμείνουν στην Ευρώπη·

7.  επισημαίνει το συμπέρασμα της έκθεσης προόδου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη που περιέχεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, βάσει του οποίου έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή οι μισές από τις δράσεις που προβλέπονται στην ανακοίνωση· επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των σχετικών δράσεων προκειμένου να υπάρξουν εκείνα τα απτά αποτελέσματα που θα δώσουν νέα ορμή στον χαλυβουργικό τομέα της Ένωσης·

8.  σημειώνει ότι πρόκειται για την τέταρτη αίτηση ΕΤΠ του τομέα της χαλυβουργίας, τρεις από αυτές συνδέονται με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης(6) και μία με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση(7)· προτρέπει την Επιτροπή να προλάβει περαιτέρω απολύσεις στον τομέα αυτό μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής μέτρων πρόληψης και τόνωσης·

9.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στην ArcelorMittal Liège S.A. αναμένεται να έχουν τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή της Λιέγης, μια περιοχή που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τομέα της μεταλλουργίας, όπου ο αντίκτυπος της συρρίκνωσης της ArcelorMittal είναι ακόμη πιο σημαντικός, δεδομένου ότι το μερίδιο της ArcelorMittal στην τοπική απασχόληση είναι 78,9 % στον μεταλλουργικό τομέα και 14,3 % στον μεταποιητικό τομέα·

10.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί καλύπτει τρεις κύριους τομείς: αναπροσανατολισμός, κατάρτιση και επανακατάρτιση και προώθηση της επιχειρηματικότητας· επισημαίνει πόση σημασία έχει να εξασφαλιστεί ότι η παροχή των υπηρεσιών επανακατάρτισης διεκπεραιώνεται κατά τρόπο που συνάδει με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας στην ενδιαφερόμενη περιοχή·

11.  τάσσεται υπέρ της χρησιμοποίησης στο μέλλον των διατάξεων του κανονισμού ΕΤΠ για την παροχή στήριξης σε νέους της περιοχής που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης·

12.  επιδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους στοχευόμενους δικαιούχους και τους κοινωνικούς εταίρους·

13.  παρατηρεί ότι περισσότερες από τις μισές συνολικές υπολογιζόμενες δαπάνες προορίζονται για υπηρεσίες αναδιάταξης και συγκεκριμένα για μέτρα ενίσχυσης, καθοδήγησης και ενσωμάτωσης· σημειώνει ότι τις εν λόγω υπηρεσίες θα παράσχει ο FOREM (δημόσια υπηρεσία για την απασχόληση και την κατάρτιση της Περιοχής της Βαλλονίας) που λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας για την εφαρμογή της παρούσας αίτησης·

14.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕTΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

16.  τονίζει ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

17.  σημειώνει ότι μέτρα που είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τη βελγική ομοσπονδιακή νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις και που εφαρμόζονται συνήθως από τα Γραφεία Αναπροσανατολισμού (π.χ. βοήθεια για την επανένταξη στην αγορά εργασίας, κατάρτιση, υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας και παροχή συμβουλών σε θέματα σταδιοδρομίας κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ΕΤΠ·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι έχει χορηγηθεί στο παρελθόν χρηματοδοτική υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε έργο (En Train – En Transition-Reconversion-Accompagnement), το οποίο είχε στόχο την ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων για τα γραφεία αναπροσανατολισμού εν γένει και διότι τα πορίσματα αυτού του έργου ενδέχεται να αποδειχτούν χρήσιμα κατά την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4)Πηγή: World Steel Association, Steel Statistical Yearbook 2014.
(5) Με βάση τον όγκο παραγωγής.
(6)Περιπτώσεις EGF/2009/022 BG/Kremikovtsi (αίτηση που απορρίφθηκε από την Επιτροπή), EGF/2012/010 RO/Mechel [COM(2014)0255, 7.5.2014], EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) [COM(2014)0725, 9.12.2014] και EGF/2013/002 BE/Carsid [COM(2014)0553, 5.9.2014].
(7)Περίπτωση EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich. Απόφαση 2011/652/ΕΕ της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 (ΕΕ L 263 της 7.10.2011, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

(αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, από το Βέλγιο)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/472.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου