Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2020(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0035/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0035/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/03/2015 - 10.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0044

Elfogadott szövegek
PDF 242kWORD 75k
2015. március 10., Kedd - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal referenciaszámú kérelem – Belgium
P8_TA(2015)0044A8-0035/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. március 10-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0734 – C8-0014/2015 – 2015/2020(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0734 – C8‑0014/2015),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2), és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás), és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0035/2015),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-ról szóló rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Belgium 1285 munkavállalónak a 2014. január 1. és 2014. május 1. közötti referencia-időszak alatt és után a NACE 2. rendszer szerinti 24. ágazatban (fémalapanyag gyártása) működő ArcelorMittal Liège S.A. vállalatnál történő elbocsátását követően „EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal” referenciaszámon kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt amiatt, hogy az ágazat súlyos gazdasági csapást szenvedett el mindenekelőtt azért, mert gyorsan csökkent az Unió piaci részesedése; mivel várhatóan 910-en vesznek majd részt az intézkedésekbenn;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  megállapítja, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdése a) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, ezért egyetért a Bizottsággal abban, hogy Belgium jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  megállapítja, hogy a belga hatóságok 2014. július 22-én − a beavatkozási kritériumok teljesülésétől számított 12 héten belül − nyújtották be az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és azt 2014. szeptember 16-án további információkkal egészítettek ki, és hogy a Bizottság a kérelem értékelését 2014. december 9-én közzétette;

3.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a belga hatóságok a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. január 1-jén, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat, illetve még a kérelem benyújtása előtt megkezdték;

4.  megítélése szerint az ArcelorMittal Liège S.A.-nál bekövetkezett elbocsátások összefüggésben vannak a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változásokkal, mivel a 27 tagú EU-ban 2007 és 2013 között a nyersacél gyártása 210,1 millió tonnáról 166,2 millió tonnára esett vissza(4) (−20,9%; −3,8%-os éves növekedési ráta(5)), míg a gyártás világszinten 1348,1 millió tonnáról 1649,3 millió tonnára nőtt (+22,3%; +3,4%-os éves növekedési ráta); rámutat, hogy az uniós acélgyártás 2007-ben a világ össztermelésének 16%-át, míg 2013-ban már csupán 10%-át tette ki, ami jelentősebb visszaesés, mint az Egyesült Államokban vagy Oroszországban, míg ugyanebben az időszakban Ázsia részesedése jelentősen, 56%-ról 67%-ra nőtt, amelynek hatására a liège-i fémfeldolgozó ipar az utóbbi években háttérbe szorult, 2007-ben az ágazathoz tartozó 40 vállalat 6193 munkavállalót foglalkoztatott, míg 2012-ben már csak 35 vállalat maradt, 4187 munkavállalóval, ezen időszak alatt tehát az ágazaton belüli foglalkoztatás 32%-kal esett vissza;

5.  rámutat, hogy a kereskedelemben bekövetkezett változásokat más tényezők is súlyosbították, például az, hogy a gazdasági válság hatására az Unióban a gépjárműiparban és az építőiparban csökkent az acél iránti kereslet, továbbá arányaikban nőttek az előállítási költségek (nyersanyagok, energia, környezeti korlátok stb.). E tényezők hátrányosan befolyásolták az Unió acéliparának versenyképességét, és hatásukra több európai acélgyártó üzem bezárásra vagy szerkezetátalakításra kényszerült, ami az acélipari ágazatban számos munkahely megszűnéséhez vezetett az elmúlt években;

6.  hangsúlyozza, hogy uniós szintű hatékony és összehangolt megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy visszafordítható legyen az uniós acélipar versenyképességének csökkenése; hangsúlyozza a megfelelő és célirányos beruházások szükségességét annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az uniós acélipar globális versenyképességének fő mozgatórugóját, az innovációt, és hogy garantálni lehessen a munkahelyek megőrzését Európában;

7.  tudomásul veszi a „Cselekvési terv a versenyképes és fenntartható európai acéliparért” című, 2013. június 11-i bizottsági közlemény végrehajtásával kapcsolatban elért eredményekről szóló jelentést, amely arra a következtetésre jut, hogy a közleményben előirányzott intézkedések felét megvalósították; hangsúlyozza, hogy az uniós acélipar újbóli beindítását eredményező kézzelfogható eredmények elérése érdekében biztosítani kell az előirányzott intézkedések megfelelő végrehajtását;

8.  megállapítja, hogy az acélipari ágazatban ez a negyedik EGAA-kérelem, amelyek közül három a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változásokhoz(6), a egy pedig a globális pénzügyi és gazdasági válsághoz(7) kapcsolódik; sürgeti a Bizottságot, hogy megelőző és ösztönző intézkedések kidolgozása és végrehajtása révén előzze meg a további elbocsátásokat az ágazatban;

9.  tudomásul veszi, hogy az ArcelorMittal Liège S.A.-nál bekövetkezett elbocsátások várhatóan rendkívül negatív hatással fognak járni az acélipari ágazattól erősen függő Liège térségére nézve, ahol az ArcelorMittalon belüli leépítésnek azért is nagy a jelentősége, mert a vállalat a fémiparon belül a helyi foglalkoztatás 78,9%-át, a feldolgozóiparban pedig a 14,3%-át biztosítja.

10.  megjegyzi, hogy a társfinanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja három fő területre terjed ki: újrafoglalkoztatás, képzés és átképzés, valamint a vállalkozói kedv ösztönzése; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az átképzési szolgáltatások az adott régió aktuális munkaerő-piaci igényeihez igazodjanak;

11.  javasolja, hogy a jövőben az EGAA-rendelet alapján a munkanélküli, illetve oktatásban vagy képzésben nem részesülő fiataloknak is lehessen támogatást nyújtani ebben a régióban;

12.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az intézkedésekkel megcélzott kedvezményezettekkel és a szociális partnerekkel egyeztetve készült el;

13.  rámutat, hogy a becsült összköltség több mint felét újrafoglalkoztatási szolgáltatásokra, nevezetesen támogatási, orientációs és visszailleszkedési intézkedésekre kell majd fordítani; megjegyzi, hogy ezeket a szolgáltatásokat az e kérelem végrehajtásában közvetítő szervként eljáró FOREM (a vallon régió állami foglalkoztatási és képzési szolgálata) fogja nyújtani;

14.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

15.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, a csomagnak pedig összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

16.  hangsúlyozza, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

17.  megállapítja, hogy a csoportos létszámcsökkentés esetén Belgiumban előírt és az újrafoglalkoztatási egységek szokásos tevékenységeinek részeként végrehajtott intézkedések (pl. az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása érdekében nyújtott támogatás, képzés, álláskereséshez nyújtott segítség és karrier-tanácsadás stb.) nem szerepelnek ebben az EGAA-kérelemben;

18.  üdvözli, hogy az Európai Szociális Alap a múltban pénzügyi támogatást nyújtott egy olyan projektnek (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement), amelynek az volt a célja, hogy általános pedagógiai módszereket dolgozzon ki az újrafoglalkoztatási egységek számára, és örömmel fogadja, hogy e projekt megállapításai várhatóan hasznosak lesznek a tervezett intézkedések végrehajtása során;

19.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

20.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

21.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4)Forrás: Acélipari Világszövetség, Steel Statistical Yearbook 2014 (Acélstatisztikai évkönyv).
(5)Összesített éves növekedési ütem.
(6)Az EGF/2009/022 BG/Kremikovtsi kérelem (a Bizottság elutasította a kérelmet), az EGF/2012/010 RO/Mechel kérelem (COM(2014)0255, 2014. május 7.), az EGF/2013/007 BE/Hainaut steel kérelem (Duferco-NLMK) (COM(2014)0725, 2014. december 9.) és az EGF/2013/002 BE/Carsid kérelem (COM(2014)0553, 2014. szeptember 5.).
(7)Az EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich kérelem, a 2011. szeptember 27-i 2011/652/EU határozat (HL L 263., 2011.10.7., 9.o.).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

(Belgium „EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/472 határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat