Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2020(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0035/2015

Texte depuse :

A8-0035/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2015 - 10.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0044

Texte adoptate
PDF 397kWORD 76k
Marţi, 10 martie 2015 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal - Belgia
P8_TA(2015)0044A8-0035/2015
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 10 martie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal din partea Belgiei) (COM(2014)0734 – C8-0014/2015 – 2015/2020(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0734 – C8-0014/2015),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0035/2015),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Belgia a depus cererea EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal pentru o contribuție financiară din partea FEG în urma disponibilizării, în perioada de referință 1 ianuarie 2014 - 1 mai 2014 și ulterior acesteia, ca urmare a unor perturbări economice grave, în special a scăderii rapide a cotei de piață a Uniunii, a 1 285 de lucrători de la ArcelorMittal Liège S.A., o întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul economic clasificat în cadrul diviziunii 24 („Prelucrarea metalelor de bază”) a NACE a doua revizuire, estimându-se că 910 dintre cei 1 285 de lucrători disponibilizați vor participa la măsurile în cauză;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG sunt îndeplinite și, prin urmare, este de acord cu Comisia că Belgia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului respectiv;

2.  ia act de faptul că autoritățile belgiene au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 22 iulie 2014, în termen de 12 săptămâni de la data la care au fost îndeplinite criteriile de intervenție, și au completat-o cu informații suplimentare până la 16 septembrie 2014, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 9 decembrie 2014;

3.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile belgiene au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 1 ianuarie 2014, cu mult înainte de decizia și chiar de cererea de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

4.  consideră că disponibilizările de la ArcelorMittal Liège S.A. au fost determinate de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale ca urmare a globalizării, deoarece între 2007 și 2013 producția de oțel brut din EU-27 a scăzut de la 210,1 milioane de tone la 166,2 milioane de tone(4) (− 20,9 %, rata de creștere anuală fiind de − 3,8 %(5)), în timp ce, la nivel mondial, producția a crescut de la 1 348,1 milioane de tone la 1 649,3 milioane de tone (+ 22,3 %, rata de creștere anuală fiind de + 3,4 %); constată că reducerea cotei Uniunii în producția oțelului de la 16 % din producția mondială în 2007 la 10 % în 2013 a fost mai importantă decât cea din Statele Unite sau din Rusia, cota Asiei înregistrând totodată o creștere bruscă de la 56 % la 67 % în aceeași perioadă, ceea ce a determinat sectorul siderurgic din Liège să se contracteze în ultimii ani, de la 6 193 de locuri de muncă distribuite în 40 de întreprinderi în 2007 la 4 187 de locuri de muncă în 35 de întreprinderi în 2012, ceea ce reprezintă o reducere de 32 % a ocupării forței de muncă în acest sector;

5.  subliniază că efectele acestor schimbări intervenite în structura schimburilor comerciale au fost agravate și de alți factori, precum scăderea cererii de oțel în sectorul automobilelor și în cel al construcțiilor din Uniune ca o consecință a crizei economice și creșterea relativă a costurilor de producție (materii prime, energie, cerințele de mediu etc.); acești factori au afectat competitivitatea industriei siderurgice a Uniune și au determinat pierderea unui număr mare de locuri de muncă în acest sector în ultimii ani ca urmare a închiderii uzinelor și a restructurării mai multor producători de oțel din Europa;

6.  subliniază că, pentru a inversa tendința de scădere a competitivității sectorului siderurgic al Uniunii, este necesară o abordare eficientă și coordonată la nivelul Uniunii; subliniază că sunt necesare investiții adecvate și specifice cu scopul de a garanta inovarea, care este principalul factor determinant al competitivității mondiale a sectorului siderurgic al Uniunii și oferă garanții privind păstrarea locurilor de muncă în Europa;

7.  ia act de raportul privind progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a planului de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa din 11 iunie 2013 și de concluziile acestuia, potrivit cărora jumătate dintre acțiunile prevăzute în comunicare au fost realizate; subliniază necesitatea de a asigura punerea în aplicare adecvată a acțiunilor în cauză pentru a obține rezultate concrete, care să conducă la relansarea sectorului siderurgic al Uniunii;

8.  constată că aceasta este cea de-a patra cerere de asistență din partea FEG depusă de sectorul siderurgic, trei dintre aceste cereri fiind legate de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării(6), iar una de criza financiară și economică mondială(7); îndeamnă Comisia să împiedice noi disponibilizări în acest sector prin elaborarea și punerea în aplicare a unor măsuri de prevenire și de stimulare;

9.  constată că disponibilizările de la ArcelorMittal Liège S.A. pot produce efecte negative semnificative în regiunea Liège, care este puternic dependentă de sectorul siderurgic, impactul produs de contractarea întreprinderii ArcelorMittal fiind cu atât mai important, cu cât cota deținută de această întreprindere pe piața locală a forței de muncă este de 78,9 % în cadrul sectorului siderurgic și de 14,3 % în cadrul sectorului de producție;

10.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțat vizează trei domenii principale: redistribuirea, formarea și reciclarea profesională, precum și promovarea spiritului antreprenorial; subliniază că este important să se ia măsurile necesare pentru ca serviciile de reciclare profesională să corespundă nevoilor concrete de pe piața muncii din regiunea vizată;

11.  recomandă ca în viitor să se recurgă la dispozițiile Regulamentului privind FEG pentru a sprijini tinerii din regiunea în cauză care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare;

12.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu beneficiarii vizați și cu partenerii sociali;

13.  ia act de faptul că peste jumătate din costurile totale estimate urmează să fie cheltuite pentru servicii de reconversie, și anume pentru măsuri de sprijin, orientare și integrare; ia act de faptul că aceste servicii vor fi oferite de FOREM (serviciul public de ocupare a forței de muncă și de formare profesională din Regiunea Valonă), în calitate de organism intermediar în ceea ce privește punerea în practică a acestei cereri;

14.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate de aceștia în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile reale ale mediului de afaceri;

15.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor iar pachetul în cauză ar trebui să fie compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

16.  subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea sustenabilă, pe termen lung, a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor, în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

17.  ia act de faptul că măsurile obligatorii în temeiul procedurilor de disponibilizare colectivă în Belgia, care sunt luate în cadrul activităților standard desfășurate de unitățile de reconversie (de exemplu, sprijin în vederea plasării personalului disponibilizat, formare, asistență pentru căutarea unui loc de muncă și orientare profesională etc.) nu sunt incluse în prezenta cerere FEG;

18.  salută faptul că în trecut s-a acordat sprijin financiar din Fondul social european unui proiect (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement) care viza dezvoltarea de metode pedagogice pentru unitățile de reconversie în general și că este probabil ca rezultatele acestui proiect să se dovedească a fi utile la punerea în aplicare a măsurilor planificate;

19.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Sursă: World Steel Association, Steel Statistical Yearbook 2014 (Asociația Mondială a Oțelului, Anuarul statistic al oțelului 2014).
(5) Rata de creștere anuală compusă.
(6) Cazurile EGF/2009/022 BG/Kremikovtsi (cerere respinsă de Comisie), EGF/2012/010 RO/Mechel (COM(2014)0255 din 7.5.2014), EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (COM(2014)0725 din 9.12.2014), EGF/2013/002 BE/Carsid (COM(2014)0553 din 5.9.2014).
(7) Cazul EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich. Decizia 2011/652/UE din 27 septembrie 2011 (JO L 263, 7.10.2011, p. 9).


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

(cererea EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal din partea Belgiei)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2015/472.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate