Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2020(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0035/2015

Predkladané texty :

A8-0035/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2015 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0044

Prijaté texty
PDF 320kWORD 73k
Utorok, 10. marca 2015 - Štrasburg
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal - Belgicko
P8_TA(2015)0044A8-0035/2015
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgicko) (COM(2014)0734 – C8-0014/2015 – 2015/2020(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0734 – C8-0014/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0035/2015),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Belgicko podalo žiadosť EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 1 285 pracovníkov podniku ArcelorMittal Liège S.A. pôsobiacom v divízii 24 klasifikácie NACE 2 (Výroba základných kovov), ktoré súviselo s vážnymi hospodárskymi problémami, najmä rýchlym znižovaním trhového podielu Únie, pričom 910 týchto pracovníkov sa malo zúčastniť na opatreniach počas referenčného obdobia od 1. januára 2014 do 1. mája 2014, ako aj po tomto období;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

1.  poznamenáva, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a preto súhlasí s Komisiou, že Belgicko má nárok na finančný príspevok podľa uvedeného nariadenia;

2.  poznamenáva, že belgické orgány podali žiadosť o finančný príspevok z EGF 22. júla 2014, teda v priebehu 12 týždňov odo dňa, keď boli splnené stanovené intervenčné kritériá, pričom do 16. septembra 2014 ju doplnili o dodatočné informácie, a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 9. decembra 2014;

3.  víta skutočnosť, že s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc belgické orgány rozhodli, že personalizované služby sa dotknutým pracovníkom začnú poskytovať 1. januára 2014, teda v značnom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík a dokonca pred predložením žiadosti o túto podporu;

4.  domnieva sa, že prepúšťanie v podniku ArcelorMittal Liège S.A. je spojené s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, keďže v období 2007 až 2013 klesol objem výroby surovej ocele v EÚ-27 z 210,1 milióna ton na 166,2 milióna ton(4) (- 20,9 %; - 3,8 % ročnej miery rastu(5)), pričom z celosvetového hľadiska výroba vzrástla z 1 348,1 milióna ton na 1 649,3 milióna ton (+ 22,3 %; + 3,4 % ročnej miery rastu); konštatuje, že zníženie podielu Únie na celosvetovej výrobe ocele zo 16 % v roku 2007 na 10 % v roku 2013 bolo výraznejšie ako v prípade USA a Ruska, zatiaľ čo v tom istom období sa podiel Ázie prudko zvýšil z 56 % na 67 %, pričom v kovospracujúcom priemysle v Liège v posledných rokoch klesol počet pracovných miest zo 6 193 v 40 podnikoch v roku 2007 na 4 187 v 35 podnikoch v roku 2012, čo z hľadiska zamestnanosti v tomto odvetví predstavuje 32 % zníženie;

5.  zdôrazňuje, že k zhoršeniu dôsledkov týchto zmien v usporiadaní obchodu prispeli aj iné faktory, ako je znížený dopyt po oceli v automobilovom a stavebnom odvetví v Únii v dôsledku hospodárskej krízy a relatívne zvýšenie výrobných nákladov (na suroviny, energie, obmedzenia týkajúce sa životného prostredia atď.); tieto faktory narušili konkurencieschopnosť oceliarskeho priemyslu Únie a v posledných rokoch viedli k vysokému počtu zrušených pracovných miest v oceliarskom odvetví v dôsledku zatvárania závodov a reštrukturalizácie niekoľkých výrobcov ocele v Európe;

6.  zdôrazňuje potrebu účinného a koordinovaného prístupu na úrovni Únie s cieľom zvrátiť pokles konkurencieschopnosti oceliarskeho odvetvia Únie; zdôrazňuje potrebu riadnych a cielených investícií zameraných na zabezpečenie inovácie ako hnacej sily celkovej konkurencieschopnosti oceliarskeho odvetvia Únie a záruky udržania pracovných miest v Európe;

7.  berie na vedomie správu o pokroku pri vykonávaní oznámenia Komisie z 11. júna 2013 s názvom Akčný plán pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe, v ktorej závere sa uvádza, že sa vykonala polovica opatrení uvedených v oznámení; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť riadne vykonávanie príslušných opatrení s cieľom dosiahnuť hmatateľné výsledky, čo povedie k oživeniu oceliarskeho odvetvia Únie;

8.  konštatuje, že toto je štvrtá žiadosť o podporu z EGF v oceliarskom odvetví, pričom tri žiadosti súviseli s veľkými zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie(6) a jedna žiadosť so svetovou finančnou a hospodárskou krízou(7); naliehavo vyzýva Komisiu, aby ďalšiemu prepúšťaniu v tomto odvetví predchádzala vyvíjaním a uplatňovaním preventívnych a stimulačných opatrení;

9.  konštatuje, že prepúšťanie v podniku ArcelorMittal Liège S.A. bude mať zrejme nesmierne nepriaznivé dôsledky pre región Liège, ktorý je vo vysokej miere závislý od kovospracujúceho odvetvia, pričom vplyv znižovania počtu zamestnancov v podniku ArcelorMittal je o to významnejší, že jeho podiel na miestnej zamestnanosti je 78,9 % v rámci kovospracujúceho odvetvia a 14,3 % v rámci výrobných činností;

10.  konštatuje, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktoré sa majú spolufinancovať, sa týka týchto troch hlavných oblastí: prechod do iného zamestnania, odborná príprava a rekvalifikácia a podpora podnikania; zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia toho, aby sa rekvalifikačné služby vykonávali v súlade so skutočnými potrebami pracovného trhu v príslušnom regióne;

11.  obhajuje budúce využitie ustanovení nariadenia o EGF na podporu mladých ľudí v tomto regióne, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy;

12.  víta skutočnosť, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii s cieľovými príjemcami a sociálnymi partnermi;

13.  poznamenáva, že viac než polovica celkových odhadovaných nákladov sa má vynaložiť na služby v oblasti prechodu do iného zamestnania, najmä na podporné, usmerňovacie a integračné opatrenia; poznamenáva, že tieto služby bude poskytovať FOREM (verejná služba valónskeho regiónu pre zamestnanosť a odbornú prípravu), ktorá pôsobí ako sprostredkovateľský orgán pri vykonávaní tohto programu;

14.  pripomína dôležitosť zlepšovania možností zamestnania všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu;

15.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti, pričom koordinovaný balík by mal byť zlučiteľný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

16.  zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

17.  poznamenáva, že opatrenia, ktoré sú podľa postupov pri hromadnom prepúšťaní v Belgicku povinné a ktoré sa vykonávajú ako súčasť štandardných aktivít rekvalifikačných stredísk (napr. podpora v podobe presunu na iné pracovisko, odborná príprava, pomoc pri hľadaní práce a pracovné poradenstvo atď.), nie sú zahrnuté do tejto žiadosti o pomoc z EGF;

18.  víta skutočnosť, že z Európskeho sociálneho fondu sa v minulosti poskytla finančná podpora na projekt (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement), ktorého cieľom bolo rozvíjať všeobecné pedagogické metódy rekvalifikačných stredísk, pričom zistenia z tohto projektu sa pravdepodobne ukážu ako užitočné pri vykonávaní plánovaných opatrení;

19.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

20.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Zdroj: World Steel Association, Steel Statistical Yearbook 2014. (Svetové oceliarske združenie, Oceliarska štatistická ročenka 2014).
(5)Kumulovaná ročná miera rastu.
(6) Žiadosti EGF/2009/022 BG/Kremikovtsi (Komisia žiadosť zamietla), EGF/2012/010 RO/Mechel (COM(2014)0255 zo 7.5.2014), EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (COM(2014)0725 z 9.12.2014), EGF/2013/002 BE/Carsid (COM(2014)0553 z 5.9.2014).
(7) Žiadosť EGF/2010/007 AT/Štajersko a Dolné Rakúsko. Rozhodnutie 2011/652/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 263, 7.10.2011, s. 9).


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

(žiadosť EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgicko)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/472.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia