Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2020(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0035/2015

Predložena besedila :

A8-0035/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2015 - 10.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0044

Sprejeta besedila
PDF 309kWORD 72k
Torek, 10. marec 2015 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal - Belgija
P8_TA(2015)0044A8-0035/2015
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2015 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal iz Belgije) (COM(2014)0734 – C8-0014/2015 – 2015/2020(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0734 – C8-0014/2015),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014 – 2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0035/2015),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja,

D.  ker je Belgija predložila vlogo EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal za finančni prispevek iz ESPG, potem ko je bilo v referenčnem obdobju od 1. januarja 2014 do 1. maja 2014 in po njem zaradi hujših gospodarskih motenj in hitrega upadanja tržnega deleža Unije odpuščenih 1285 presežnih delavcev v podjetju ArcelorMittal Liège S.A., ki deluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 24 NACE 2 („Proizvodnja kovin“), pri čemer naj bi v ukrepih sodelovalo 910 delavcev,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG;

1.  ugotavlja, da so pogoji iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjeni, in se zato strinja s Komisijo, da je Belgija upravičena do finančnega prispevka na podlagi navedene uredbe;

2.  je seznanjen, da so belgijski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 22. julija 2014, v 12 tednih od datuma, ko so bila merila za pomoč izpolnjena, in jo dopolnili z dodatnimi informacijami do vključno 16. septembra 2014, Komisija pa je svojo oceno dala na voljo 9. decembra 2014;

3.  pozdravlja dejstvo, da so se belgijski organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 1. januarja 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem zagotovili hitro pomoč;

4.  meni, da je odpuščanje presežnih delavcev v podjetju ArcelorMittal Liège S.A. povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, saj se je proizvodnja jekla v EU-27 letoma 2007 in 2013 zmanjšala z 210,1 milijona ton na 166,2 milijona ton(4) (−20,9 %; − 3,8 % letne rasti(5)), medtem ko se je proizvodnja na svetovni ravni povečala s 1348,1 milijona ton na 1649,3 milijona ton (+22,3 %; + 3,4 % letne rasti); ugotavlja, da se je delež EU v proizvodnji jekla zmanjšal s 16 % svetovne proizvodnje v letu 2007 na 10 % v letu 2013, kar je precej več kot v Združenih državah in Rusiji, medtem ko je tržni delež Azije v istem obdobju močno narasel, s 56 % na 67 %, zaradi česar se je kovinskopredelovalna industrija v Liègeu v zadnjih letih krčila, in sicer s 6193 delovnih mest v 40 podjetjih v letu 2007 na 4187 delovnih mest v 35 podjetjih v letu 2012, kar pomeni zmanjšanje zaposlenosti v tem sektorju za 32 %;

5.  opozarja, da so bile posledice teh sprememb v trgovinskih tokovih še hujše zaradi drugih dejavnikov, kot sta upad povpraševanja po jeklu v avtomobilski industriji in gradbeništvu v Uniji zaradi gospodarske krize ter relativni dvig proizvodnih stroškov (surovine, energija, okoljske omejitve itd.); ugotavlja, da so ti dejavniki ogrozili konkurenčnost jeklarske industrije Unije ter v zadnjih letih privedli do množičnega odpuščanja v jeklarskem sektorju zaradi zapiranja obratov in prestrukturiranja več proizvajalcev jekla v Evropi;

6.  poudarja, da je potreben učinkovit in usklajen pristop na ravni Unije, da bi ustavili upad konkurenčnosti jeklarskega sektorja Unije; poudarja, da so potrebne ustrezne in usmerjene naložbe, da bi podprli inovacije kot glavno gonilno silo svetovne konkurenčnosti jeklarskega sektorja Unije in jamstvo za ohranitev delovnih mest v Evropi;

7.  je seznanjen s poročilom o napredku pri izvajanju sporočila Komisije o akcijskem načrtu za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi z dne 11. junija 2013, iz katerega je razvidno, da je bila izvedena polovica ukrepov, predvidenih v tem sporočilu; poudarja, da je treba poskrbeti za ustrezno izvedbo teh ukrepov, da bi dosegli oprijemljive rezultate, ki bodo pripomogli k ponovni oživitvi jeklarskega sektorja Unije;

8.  ugotavlja, da je to že četrta vloga za sredstva ESPG iz jeklarskega sektorja, in sicer so bile tri vloge povezane z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije(6), ena pa s svetovno finančno in gospodarsko krizo(7); poziva Komisijo, naj oblikuje in sprejme preventivne in spodbujevalne ukrepe, da bi preprečila nadaljnje odpuščanje v tem sektorju;

9.  ugotavlja, da bo imelo odpuščanje v podjetju ArcelorMittal Liège S.A. po pričakovanjih zelo neugodne posledice za lieško regijo, ki je zelo odvisna od kovinskopredelovalne industrije, še toliko bolj, ker je delež podjetja ArcelorMittal v lokalnem zaposlovanju znašal 78,9 % za kovinski sektor in 14,3 % za celotni proizvodni sektor;

10.  ugotavlja, da usklajeni sveženj sofinanciranih prilagojenih storitev pokriva tri glavna področja: prezaposlovanje, usposabljanje in prekvalifikacija ter spodbujanje podjetništva; poudarja, da je pomembno poskrbeti za to, da se bodo pri prekvalifikaciji upoštevale dejanske potrebe trga dela na danem območju;

11.  se zavzema za to, da bi se v prihodnje izkoristile določbe uredbe o ESPG v podporo mladim na tem območju, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET);

12.  pozdravlja dejstvo, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju z upravičenci, ki bodo prejeli pomoč, in socialnimi partnerji;

13.  ugotavlja, da naj bi bila več kot polovica skupnih ocenjenih stroškov namenjena storitvam prezaposlovanja, namreč ukrepom podpore, usmerjanja in ponovnega vključevanja na trg dela; ugotavlja, da bo te storitve izvajala služba FOREM (javna služba za zaposlovanje in usposabljanje regije Valonija), ki pri izvajanju ukrepov iz te vloge deluje kot posrednik;

14.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v usklajenem svežnju, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

15.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti razvoj na trgu dela in potrebne spretnosti in da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

16.  poudarja, da se lahko s pomočjo iz ESPG sofinancirajo le aktivni ukrepi na trgu dela, ki vodijo do stalne in dolgoročne zaposlitve; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

17.  opaža, da ukrepi, ki so v Belgiji obvezni v skladu s postopki kolektivnega odpuščanja in se izvajajo kot del standardnih dejavnosti enote za pomoč pri prezaposlovanju (npr. podpora pri iskanju nadomestne zaposlitve, usposabljanje, pomoč pri iskanju zaposlitve, poklicno svetovanje itd), niso vključeni v to vlogo za pomoč iz ESPG;

18.  pozdravlja, da je bila v preteklosti iz Evropskega socialnega sklada dodeljena finančna podpora projektu (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement), katerega cilj je bil razviti pedagoške metode, namenjene enotam za pomoč pri prezaposlovanju na splošno, in da bodo zaključki tega projekta najverjetneje koristni pri izvedbi načrtovanih ukrepov;

19.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2)UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3)UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4)Vir: Svetovno jeklarsko združenje, Steel Statistical Yearbook 2014.
(5)Skupna letna stopnja rasti.
(6)Vloge EGF/2009/022 BG/Kremikovtsi (Komisija je vlogo zavrnila), EGF/2012/010 RO/Mechel (COM(2014)0255 z dne 7. maja 2014), EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (COM(2014)0725 z dne 9. decembra 2014), EGF/2013/002 BE/Carsid (COM(2014)0553 z dne 5. septembra 2014).
(7)Vloga EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich. Sklep 2011/652/EU z dne 27. septembra 2011 (UL L 263, 7.10.2011, str. 9).


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

(vloga EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal iz Belgije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/472.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov