Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2021(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0033/2015

Внесени текстове :

A8-0033/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/03/2015 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0045

Приети текстове
PDF 477kWORD 71k
Вторник, 10 март 2015 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar — Белгия
P8_TA(2015)0045A8-0033/2015
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar от Белгия) (COM(2014)0735 — C8‑0015/2015 — 2015/2021(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0735 — C8–0015/2015),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0033/2015),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Белгия подаде заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на 1030 съкращения в дружеството Caterpillar Belgium S.A., което осъществява дейност в разделение 28 на NACE 2 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“, като се очаква 630 лица да вземат участие в мерките през референтния период от 1 януари 2014 г. до 30 април 2014 г. и след него, във връзка със спад в търсенето в Европа;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отбелязва, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и следователно изразява съгласие с Комисията, че Белгия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че белгийските органи са внесли заявлението за финансово участие от ЕФПГ на 22 юли 2014 г. и са го допълвали с информация до 16 септември 2014 г., както и че Комисията е представила своята оценка на 9 декември 2014 г.;

3.  Отбелязва, че общият бюджет е в размер на 2 038 090 EUR, от които 73 378 EUR са за изпълнение на мерките и че финансовото участие на ЕФПГ възлиза на 1 222 854 EUR, което представлява 60% от общите разходи за предложените мерки;

4.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, белгийските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 1 април 2014 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет; отбелязва, че тези персонализирани услуги, които вече са били предложени, ще бъдат допустими за финансиране по ЕФПГ;

5.  Счита, че съкращенията в дружеството Caterpillar Belgium S.A. са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, като производството и вносът на оборудване от Азия в Европа са станали по-евтини за дружеството от производството в Европа за един западащ пазар; отбелязва, че производствената база на Госелие е засегната от отрицателните последици нагоре и надолу по веригата по отношение на изделията от стомана и метали в Европа, засегнати от конкуренцията от бързо развиващите се икономики и от кризата от 2009 г., които отслабиха секторите на строителството и минното производство в Европа, които представляват най-важните клиенти на дружеството Caterpillar;

6.  Отбелязва, че търсенето на строителни машини е засегнато поради намаляването на частните и публичните инвестиции в инфраструктурата, което се дължи на слабите резултати на световната икономика;

7.  Отбелязва, че това е дванадесетото заявление по линия на ЕФПГ от сектора „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“, като предходните заявления са равномерно разпределени между критериите във връзка с търговията и икономическата криза;

8.  Изразява съжаление, че много от безработните лица в региона Шарлероа са нискоквалифицирани (59% не са завършили гимназиален етап на средното образование) и че 43% са били безработни в продължение на повече от 2 години; изразява съжаление, че равнището на заетост в Шарлероа е сред най-ниските в региона Валония — 52,26%; следователно приветства факта, че органите са решили да кандидатстват за финансиране по ЕФПГ, за да помогнат на съкратените работници;

9.  Отбелязва, че се очаква съкращенията в дружеството Caterpillar да имат голямо отрицателно въздействие върху региона на Шарлероа, който е изправен пред една много сложна ситуация на пазара на труда предвид прекомерната му зависимост от заетостта в традиционната промишленост и липсата на нови промишлени сектори; посочва, че ниското равнище на квалификация на съкратените работници затруднява намирането на нови работни места в един неблагоприятен икономически контекст; препоръчва Комисията да проведе проучване, за да определи успешните примери на предприемачи в областта и да помогне на съкратените лица с идеи за проекти, почерпени от най-добрите примери;

10.  Отбелязва, че 18% от съкратените работници от целевата група, за които се очаква да участват в мерките, са застрашени от изключване от пазара на труда, тъй като са част от възрастовата група на 55—64-годишните;

11.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да се съфинансират, обхваща три основни области: пренасочване, обучение и преквалификация и насърчаване на предприемачеството;

12.  Отбелязва, че повече от половината от общия размер на очакваните разходи трябва да бъдат направени за услуги по пренасочване, а именно мерки за подпомагане, ориентиране и интегриране; отбелязва, че тези услуги ще бъдат предоставени от публичната служба по заетостта и обучението на регион Валония (FOREM), която действа като междинно звено при осъществяването на дейностите по това заявление;

13.  Приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен чрез консултации с бенефициентите от целевите групи и социалните партньори при отчитане на потенциала на областта и на стопанската среда;

14.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

15.  Препоръчва разпоредбите на Регламента за ЕФПГ да се използват в бъдеще с цел подкрепа на младите хора, които не участват във форма на заетост, образование или обучение в този регион;

16.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

17.  Подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества действия, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерки за преструктуриране на дружества или сектори;

18.  Приветства факта, че в миналото е била отпусната финансова помощ от Европейския социален фонд за проект (EnTrain — En Transition-Reconversion-Accompagnement), насочен най-общо към разработването на педагогически методи за звената по пренасочване, както и че резултатите от този проект могат да се окажат полезни при изпълнението на планираните мерки;

19.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar, подадено от Белгия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/471.)

Правна информация - Политика за поверителност