Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2021(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0033/2015

Indgivne tekster :

A8-0033/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/03/2015 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0045

Vedtagne tekster
PDF 230kWORD 58k
Tirsdag den 10. marts 2015 - Strasbourg
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/011 BE/Caterpillar - Belgien
P8_TA(2015)0045A8-0033/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/011 BE/Caterpillar, fra Belgien) (COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0735 – C8-0015/2015),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0033/2015),

A.  der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med henblik på at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Belgien indgav ansøgning EGF/2014/011 BE/Caterpillar om økonomisk støtte fra EGF efter 1030 afskedigelser i Caterpillar Belgium S.A., der er en virksomhed, som er aktiv inden for hovedgruppe 28 i Nace rev. 2 "Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n", og at 630 personer forventes at deltage i foranstaltningerne i løbet af og efter referenceperioden fra den 1. januar 2014 til den 30. april 2014, der hænger sammen med et fald i efterspørgslen i Europa;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.  bemærker, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og er følgelig enig med Kommissionen i, at Belgien er berettiget til økonomisk støtte i henhold til denne forordning;

2.  bemærker, at de belgiske myndigheder indgav ansøgningen om støtte fra EGF den 22. juli 2014 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 16. september 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 9. december 2014;

3.  bemærker, at det samlede budget er på 2 038 090 EUR, hvoraf 73 378 EUR er afsat til gennemførelse, og at EGF's finansielle støtte udgør 1 222 854 EUR, svarende til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger;

4.  glæder sig over, at de belgiske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 1. april 2014, længe før afgørelsen og endog ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke; bemærker, at disse individualiserede tjenester, der allerede tilbydes, er berettigede til EGF-finansiering;

5.  mener, at afskedigelserne hos Caterpillar Belgium S.A. er forbundet med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, idet det er blevet billigere for virksomheden at fremstille og importere udstyr fra Asien til Europa end at producere i Europa for et marked, der er i tilbagegang; bemærker, at produktionsanlægget i Gosselies har lidt under negative virkninger i tidligere og i efterfølgende produktionsled, idet stål- og metalprodukter i Europa har været udsat for konkurrence fra nye vækstøkonomier og krisen i 2009, der svækkede de europæiske sektorer for bygge og anlæg samt minedrift, som er Caterpillars vigtigste kunder;

6.  bemærker, at efterspørgslen efter maskiner til bygge- og anlægsindustrien har lidt under faldende private og offentlige investeringer i infrastruktur som følge af krisen i den globale økonomi;

7.  bemærker, at dette er den tolvte EGF-ansøgning fra sektoren "Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n", idet tidligere ansøgninger har været ligeligt fordelt mellem kriterierne om handel og den økonomiske krise;

8.  beklager, at mange af de arbejdsløse i Charleroi-regionen er lavtuddannede (59 % har ikke uddannelse på gymnasialt niveau), og 43 % har været arbejdsløse i mere end to år; beklager, at beskæftigelsen i Charleroi er blandt de laveste i Vallonien med 52,26 %; glæder sig derfor over, at myndighederne besluttede at anvende EGF-finansiering til at hjælpe afskedigede arbejdstagere;

9.  bemærker, at afskedigelserne hos Caterpillar forventes at have omfattende negative konsekvenser for Charleroi-regionen, der står over for en yderst vanskelig arbejdsmarkedssituation som følge af dens alt for store afhængighed af traditionel beskæftigelse i industrien og mangel på nye industrier; påpeger, at de afskedigede arbejdstageres lave kvalifikationsniveau gør det vanskeligt for dem at finde et nyt job i en ugunstig økonomisk situation; anbefaler, at Kommissionen gennemfører en undersøgelse for at finde frem til succeshistorierne blandt iværksættere i området og hjælpe de afskedigede personer med projektidéer inspireret af de bedste sager;

10.  bemærker, at 18 % af de afskedigede arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, og som ventes at deltage i foranstaltningerne, er truet af udelukkelse fra arbejdsmarkedet, da de indgår i aldersgruppen 55-64 år;

11.  bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal medfinansieres, omfatter tre hovedområder: genplacering, efteruddannelse og omskoling og fremme af iværksætteri;

12.  bemærker, at over halvdelen af de samlede anslåede omkostninger skal bruges på genplaceringstjenester, nemlig støtte-, vejlednings- og integrationsforanstaltninger; bemærker, at disse tjenester vil blive stillet til rådighed af FOREM (den offentlige arbejds- og uddannelsesformidling i Vallonien), som fungerer som bemyndiget organ i forbindelse med gennemførelsen af denne ansøgning;

13.  glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med de modtagere, der er tiltænkt støtte, og arbejdsmarkedets parter under hensyntagen til områdets og erhvervsmiljøets potentiale;

14.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

15.  støtter, at bestemmelserne i EGF-forordningen fremover skal anvendes til at støtte unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET), i denne region;

16.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

17.  understreger, at EGF-støtte udelukkende må medfinansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig og langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

18.  glæder sig over, at økonomisk støtte fra Den Europæiske Socialfond tidligere er blevet tildelt et projekt (En Train – En Transition-Reconversion-Accompagnement), der havde til formål at udvikle pædagogiske metoder for genplaceringsinstanser generelt, og at resultaterne af dette projekt sandsynligvis vil vise sig nyttige i forbindelse med gennemførelsen af de planlagte foranstaltninger;

19.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

20.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/011 BE/Caterpillar, fra Belgien)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/471).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik