Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2021(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0033/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0033/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0045

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 470kWORD 73k
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar - Bέλγιο
P8_TA(2015)0045A8-0033/2015
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar, από το Βέλγιο) (COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0735 – C8‑0015/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0033/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, για την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, για την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 1 030 εργαζομένων στην Caterpillar Belgium S.A., εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο 28 «Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.» της NACE αναθ. 2, με αναμενόμενη συμμετοχή στα μέτρα 630 ατόμων, απολύσεις που επήλθαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 30ή Απριλίου 2014 και μετά την εν λόγω περίοδο και οι οποίες συνδέονται με τη μείωση της ζήτησης στην Ευρώπη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ, συμφωνεί ως εκ τούτου με την Επιτροπή ότι το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 22 Ιουλίου 2014, τη συμπλήρωσαν με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2014, και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 9 Δεκεμβρίου 2014·

3.  σημειώνει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2 038 090 EUR, από τα οποία 73 378 EUR προορίζονται για την εκτέλεση, και ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ ανέρχεται σε 1 222 854 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει 60 % του συνολικού κόστους των μέτρων που προτείνονται·

4.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους την 1η Απριλίου 2014, πολύ πριν από την απόφαση και μάλιστα και από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων· σημειώνει ότι αυτές οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που ήδη παρέχονται θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΠ·

5.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στην Caterpillar Belgium S.A. συνδέονται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, όπου η παραγωγή και εισαγωγή εξοπλισμού από την Ασία στην Ευρώπη έχουν καταστεί φθηνότερες από την παραγωγή στην Ευρώπη για μια φθίνουσα αγορά· σημειώνει ότι η μονάδα παραγωγής Gosselies πάσχει από αρνητικές επιπτώσεις τόσο ανάντη όσο και κατάντη με τα προϊόντα χάλυβα και τα μεταλλικά προϊόντα στην Ευρώπη να έχουν πληγεί από τον ανταγωνισμό από τις αναδυόμενες οικονομίες και την κρίση του 2009 να έχει αποδυναμώσει τους ευρωπαϊκούς τομείς κατασκευών και εξόρυξης, οι οποίοι είναι οι πιο σημαντικοί πελάτες της Caterpillar·

6.  σημειώνει ότι η ζήτηση για μηχανήματα του τομέα των κατασκευών υπέστη πλήγμα λόγω μείωσης των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων σε υποδομές η οποία προκλήθηκε από τις χαμηλές επιδόσεις της παγκόσμιας οικονομίας·

7.  σημειώνει ότι πρόκειται για την δωδέκατη αίτηση ΕΤΠ του τομέα «Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.», με τις μισές προηγούμενες αιτήσεις να έχουν υποβληθεί παραπέμποντας στο κριτήριο των διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και τις άλλες μισές παραπέμποντας στο κριτήριο της οικονομικής κρίσης·

8.  εκφράζει τη λύπη του, διότι πολλοί από τους ανέργους στην περιοχή του Σαρλερουά είναι άτομα χαμηλών δεξιοτήτων (το 59 % δεν έχουν ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και το 43 % έχουν παραμείνει άνεργοι για περισσότερο από 2 έτη· εκφράζει τη λύπη του, διότι το ποσοστό απασχόλησης στο Σαρλερουά είναι από τα χαμηλότερα στη Βαλλονία ανερχόμενο σε 52,26 %· χαιρετίζει συνεπώς το ότι οι αρχές αποφάσισαν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης από το ΕΤΠ για να βοηθηθούν οι απολυμένοι·

9.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στην Caterpillar αναμένεται να έχουν τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή του Σαρλερουά, στην οποία η κατάσταση της αγοράς εργασίας είναι πολύ δύσκολη λόγω της υπέρμετρης στήριξής της στην παραδοσιακή απασχόληση στον βιομηχανικό τομέα και της έλλειψης νέων βιομηχανιών· επισημαίνει ότι τα χαμηλά επίπεδα προσόντων των εργαζομένων που απολύθηκαν δυσχεραίνει την εύρεση νέας εργασίας από αυτούς σε ένα δυσμενές οικονομικό πλαίσιο· συνιστά να διεξαγάγει η Επιτροπή έρευνα για να προσδιορισθούν επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρηματικότητας στην περιοχή και να βοηθηθούν οι απολυμένοι με ιδέες έργων οι οποίες αντλούν έμπνευση από τις βέλτιστες περιπτώσεις·

10.  σημειώνει ότι 18 % των απολυμένων στους οποίους απευθύνονται τα μέτρα και οι οποίοι αναμένεται να συμμετάσχουν σε αυτά αντιμετωπίζουν το φάσμα του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας καθόσον εντάσσονται στην ομάδα ηλικίας των 55-64 ετών·

11.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί καλύπτει τρεις τομείς: αναπροσανατολισμό, κατάρτιση και επανακατάρτιση και προώθηση της επιχειρηματικότητας·

12.  σημειώνει ότι άνω του ημίσεος του συνολικού κατ’ εκτίμηση κόστους πρόκειται να δαπανηθεί για την παροχή υπηρεσιών αναπροσανατολισμού, ήτοι μέτρων στήριξης, καθοδήγησης και ένταξης· σημειώνει ότι αυτές οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τη FOREM (τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και κατάρτισης της Περιφέρειας της Βαλλονίας), η οποία δρα ως ενδιάμεσος φορέας στην υλοποίηση αυτής της παρέμβασης·

13.  επιδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους στοχευόμενους δικαιούχους και τους κοινωνικούς εταίρους λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό της περιοχής και το επιχειρηματικό περιβάλλον·

14.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

15.  πρεσβεύει για μελλοντική χρήση των διατάξεων του κανονισμού ΕΤΠ την παροχή στήριξης στους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) στην περιοχή αυτή·

16.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προλαμβάνει τις αναμενόμενες μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να συνάδει με την μεταστροφή προς μία αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη οικονομία·

17.  τονίζει ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

18.  χαιρετίζει το ότι χρηματοδοτική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει δοθεί στο παρελθόν σε έργο (En Train – En Transition-Reconversion-Accompagnement) το οποίο αποσκοπούσε στην ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων για τα Γραφεία Αναπροσανατολισμού εν γένει και ότι οι διαπιστώσεις από αυτό το έργο πιθανότατα θα αποδειχθούν χρήσιμες στην υλοποίηση των σχεδιαζόμενων μέτρων·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar, από το Βέλγιο)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/471.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου