Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2021(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0033/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0033/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2015 - 10.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0045

Usvojeni tekstovi
PDF 393kWORD 69k
Utorak, 10. ožujka 2015. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2014/011 BE/Caterpillar - Belgija
P8_TA(2015)0045A8-0033/2015
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 10. ožujka 2015. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/011 BE/Caterpillar iz Belgije) (COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0735 – C8‑0015/2015),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) 1927/2006.(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir ishode trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0033/2015),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im se pružila pomoć prilikom njihova ponovnog uključivanja na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćenjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Belgija podnijela zahtjev EGF/2014/011 BE/Caterpillar za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 1030 radnika u poduzeću Caterpillar Belgium S.A. koje se bavi djelatnostima iz 28. odjeljka klasifikacije NACE 2 „Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.ˮ te se očekuje da će tijekom referentnog razdoblja od 1. siječnja 2014. do 30. travnja 2014. 630 osoba biti obuhvaćeno mjerama povezanim s smanjenom potražnjom u Europi;

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u,

1.  napominje da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni te se stoga slaže s Komisijom da Belgija ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  konstatira da su belgijske vlasti predale zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a 22. srpnja 2014., da su ga dopunile dodatnim informacijama do 16. rujna 2014. i da je Komisija svoju procjenu učinila dostupnom 9. prosinca 2014.;

3.  napominje da ukupni proračun iznosi 2 038 090 EUR, od čega je 73 378 EUR predviđeno za njegovu provedbu, a ukupan financijski doprinos zatražen iz EGF-a iznosi 1 222 854 EUR, tj. 60 % ukupnih troškova predloženih mjera;

4.  pozdravlja činjenicu da su belgijske vlasti 1. travnja 2014. radi brze pomoći radnicima odlučile započeti provedbu usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika, što je bilo mnogo prije odluke o odobravanju zahtjeva, pa čak i podnošenja zahtjeva za odobravanje sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket; napominje da će te već ponuđene usluge prilagođene potrebama pogođenih radnika biti prihvatljive za financiranje sredstvima iz EGF-a;

5.  smatra da su otpuštanja u poduzeću Caterpillar Belgium S.A. povezana s velikim strukturnim promjenama u svjetskim trgovinskim tokovima nastalim zbog globalizacije, s obzirom na to da je robu postalo jeftinije proizvoditi u Aziji i uvoziti nego je proizvoditi u Europi za opadajuće tržište; napominje da je proizvodno mjesto Gosselies pogođeno negativnim posljedicama povezanima s proizvodnjom i potražnjom jer su proizvodi od čelika i metala u Europi ugroženi zbog konkurencije iz gospodarstava u usponu, a europski građevinski i rudarski sektori, koji su najvažniji klijenti poduzeća Caterpillar, oslabljeni su uslijed krize 2009. godine;

6.  prima na znanje da je potražnja za građevinskim strojevima doživjela pad zbog smanjenja privatnih i javnih ulaganja u infrastrukturu prouzročenog poteškoćama u svjetskom gospodarstvu;

7.  napominje da je ovo dvanaesti zahtjev za mobilizaciju EGF-a iz sektora „Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.”, a prethodni su zahtjevi u jednakom broju podneseni zbog trgovinskih kriterija i kriterija povezanih s gospodarskom krizom;

8.  žali zbog toga što su mnogi nezaposleni u regiji Charleroi niskokvalificirani (59 % nema završenu srednju školu), a 43 % ih je nezaposleno dulje od dvije godine; žali zbog toga što je stopa zaposlenosti u Charleroiu među najnižima u regiji Valoniji i iznosi 52,26 %; stoga pozdravlja činjenicu da su vlasti odlučile podnijeti zahtjev za sredstva iz EGF-a kako bi pomogle otpuštenim radnicima;

9.  napominje da će otpuštanja u poduzeću Caterpillar imati izuzetno negativan učinak na regiju Charleroi u kojoj je situacija na tržištu rada izuzetno teška zbog toga što se previše oslanjalo na zapošljavanje u tradicionalnim industrijama, a nedostaje novih industrija; ističe da je otpuštenim radnicima teško pronaći novi posao u nepovoljnim gospodarskim uvjetima s obzirom na to da su niskokvalificirani; preporučuje Komisiji da provede istraživanje o uspješnim poduzetnicima u toj regiji kako bi se njihovim iskustvima otpuštenim radnicima pomoglo s idejama za projekte;

10.  prima na znanje da je 18 % ciljanih otpuštenih radnika koji će biti obuhvaćeni mjerama suočeno s rizikom od isključenosti s tržišta rada s obzirom na to da je riječ o dobnoj skupini od 55 do 64 godine starosti;

11.  napominje da sufinancirani usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama obuhvaća tri područja: preraspodjelu radnika, osposobljavanje i prekvalifikaciju i promicanje poduzetništva;

12.  napominje da će se više od polovice ukupnih predviđenih troškova potrošiti na usluge preraspodjele, prije svega na mjere za pružanje podrške, usmjeravanje i integraciju; napominje da će te usluge provoditi FOREM (javna služba za zapošljavanje i osposobljavanje regije Valonije) koji služi kao posredničko tijelo u provedbi ovog zahtjeva;

13.  pozdravlja činjenicu da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavljen u dogovoru s predstavnicima ciljanih korisnika i socijalnih partnera, uzimajući u obzir potencijal područja i poslovnog okruženja;

14.  podsjeća na važnost prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere kada je riječ o zapošljivosti svih radnika; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

15.  zalaže se da se odredbe Uredbe o EGF-u ubuduće koriste za pružanje pomoći mladima iz te regije koji nisu zaposleni, ne školuju se niti se osposobljavaju;

16.  podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen s prelaskom na održivo gospodarstvo koje učinkovito gospodari resursima;

17.  naglašava da se financijskim doprinosima iz EGF-a mogu sufinancirati samo aktivne mjere na tržištu rada koje vode k trajnom, dugoročnom zaposlenju; ponavlja da se tim doprinosima ne smiju zamijeniti niti aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća niti mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

18.  pozdravlja činjenicu da je financijska pomoć iz Europskog socijalnog fonda u prošlosti bila dodijeljena projektu (En Train ‒ En Transition-Reconversion-Accompagnement) kojim se htjelo općenito razviti pedagoške metode za djelatnike odjela za nalaženje novog posla te da će zaključci tog projekta vjerojatno biti korisni u provedbi planiranih mjera;

19.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

20.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20. 12. 2013., str. 1.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/011 BE/Caterpillar, iz Belgije)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/471.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti