Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2021(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0033/2015

Teksty złożone :

A8-0033/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/03/2015 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0045

Teksty przyjęte
PDF 386kWORD 71k
Wtorek, 10 marca 2015 r. - Strasburg
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar - Belgia)
P8_TA(2015)0045A8-0033/2015
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar z Belgii) (COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0735 – C8-0015/2015),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (PMI z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0033/2015),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60 % łącznych szacunkowych kosztów proponowanych środków, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, co do rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz co do finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

D.  mając na uwadze, że Belgia złożyła wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar o wkład finansowy z EFG w związku ze zwolnieniami 1030 pracowników w przedsiębiorstwie Caterpillar Belgium S.A., które działało w sektorze gospodarki klasyfikowanym do działu 28 NACE 2 „Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanaˮ, przy czym 630 osób ma zostać objętych środkami pomocowymi − w trakcie lub po upływie okresu referencyjnego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. − co jest konsekwencją spadku popytu w Europie;

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG;

1.  zauważa, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione, i w związku z tym zgadza się z Komisją, iż Belgia ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 22 lipca 2014 r. władze Belgii złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG i uzupełniły go dodatkowymi informacjami do dnia 16 września 2014 r., a także zauważa, że Komisja udostępniła swoją ocenę dnia 9 grudnia 2014 r.;

3.  odnotowuje, że całkowity budżet wynosi 2 038 090 EUR, z czego 73 378 EUR przeznaczone jest na wdrażanie, oraz że wkład finansowy z EFG wynosi 1 222 854 EUR, co stanowi 60 % całkowitych kosztów proponowanych działań;

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Belgii postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 1 kwietnia 2014 r., a więc na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet, a nawet przed złożeniem odpowiedniego wniosku; zauważa, że te już świadczone zindywidualizowane usługi będą się kwalifikowały do finansowania z EFG;

5.  uważa, że zwolnienia pracowników w Caterpillar Belgium S.A. związane są z poważnymi zmianami w strukturze handlu światowego spowodowanymi globalizacją, gdzie wytwarzanie i przywóz urządzeń z Azji do Europy jest tańszy dla przedsiębiorstwa, niż produkcja w samej Europie na zmniejszający się rynek; zauważa, że zakład produkcyjny w Gosselies doświadczył negatywnych skutków zarówno na wyższym, jak i niższym szczeblu rynku, ponieważ podmioty wytwarzające produkty ze stali i metalu ucierpiały na skutek konkurencji ze strony gospodarek wschodzących, a kryzys w 2009 r. osłabił europejski sektor budowlany i górniczy, które są najważniejszymi klientami Caterpillara;

6.  zwraca uwagę, że popyt na maszyny budowlane spadł w związku ze zmniejszeniem prywatnych i publicznych inwestycji w infrastrukturę spowodowanym złymi wynikami gospodarki światowej;

7.  odnotowuje, że jest to dwunasty wniosek dotyczący EFG, który napłynął z sektora „Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanaˮ, a poprzednie wnioski rozkładały się równo pomiędzy kryteriami w zakresie handlu i kryzysu gospodarczego;

8.  ubolewa nad tym, że wiele osób bezrobotnych w regionie Charleroi jest nisko wykwalifikowanych (59 % nie ma wykształcenia średniego II stopnia) oraz że 43 % jest na bezrobociu od ponad dwóch lat; wyraża ubolewanie w związku z tym, że wskaźnik zatrudnienia w Charleroi – 52,26 % – należy do najniższych wskaźników w regionie Walonii; zatem z zadowoleniem przyjmuje, że władze wystąpiły z wnioskiem o finansowanie z EFG, aby wesprzeć zwolnionych pracowników;

9.  zauważa, że zwolnienia w przedsiębiorstwie Caterpillar będą mieć poważny negatywny wpływ na region Charleroi, który stoi w obliczu bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy ze względu na zbytnią zależność od tradycyjnego zatrudnienia w przemyśle i braku nowych gałęzi przemysłu; podkreśla, że niski poziom kwalifikacji zwolnionych pracowników utrudnia im znalezienie nowej pracy w niesprzyjających warunkach gospodarczych; zaleca, aby Komisja przeprowadziła badanie mające na celu stwierdzenie przypadków sukcesu przedsiębiorców w regionie oraz wsparcie zwolnionych pracowników dzięki pomysłom na projekty inspirowane najlepszymi przypadkami;

10.  uważa, że 18 % zwolnionych pracowników, którzy mają skorzystać ze środków pomocy, jest zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, ponieważ należą oni do grupy wiekowej 55-64;

11.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje trzy główne obszary: przeniesienie pracowników, szkolenia i przekwalifikowanie oraz promowanie przedsiębiorczości;

12.  zwraca uwagę, że ponad połowa całkowitych przewidywanych środków ma być przeznaczona na usługi dotyczące przeniesienia pracowników, a mianowicie wsparcie, doradztwo i  środki integracyjne; odnotowuje, że usługi te będą świadczone przez FOREM (publiczne służby zatrudnienia i szkoleń regionu Walonii), który pośredniczy w realizacji niniejszego wniosku;

13.  wyraża zadowolenie, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w porozumieniu z osobami objętymi pomocą i z partnerami społecznymi, przy uwzględnieniu potencjału regionu i otoczenia biznesowego;

14.  przypomina, że ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

15.  opowiada się za wykorzystaniem w przyszłości postanowień rozporządzenia w sprawie EFG do wsparcia młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się w tym regionie;

16.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien także wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

17.  podkreśla, że w ramach pomocy z EFG można współfinansować jedynie aktywne środki na rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

18.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w przeszłości przyznano wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektowi (En Train – En Transition-Reconversion-Accompagnement), który miał na celu opracowanie metod pedagogicznych na potrzeby jednostek ds. przeniesienia pracowników, oraz że wyniki tego projektu prawdopodobnie okażą się przydatne przy realizacji planowanych działań;

19.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2)Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3)Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji (wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar z Belgii)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2015/471.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności