Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2021(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0033/2015

Texte depuse :

A8-0033/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2015 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0045

Texte adoptate
PDF 385kWORD 72k
Marţi, 10 martie 2015 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare- cererea EGF/2014/011 BE/Caterpillar - Belgia
P8_TA(2015)0045A8-0033/2015
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 10 martie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/011 BE/Caterpillar din partea Belgiei) (COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0735 – C8-0015/2015),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (1)(Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (3)(AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0033/2015),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât autoritățile belgiene au depus cererea EGF/2014/011 BE/Caterpillar pentru o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a celor 1 030 de disponibilizări efectuate de întreprinderea Caterpillar Belgium S.A., care își desfășoară activitatea în sectorul economic clasificat în cadrul diviziunii 28 („Fabricarea altor mașini și echipamente n.a.p.”) a NACE a doua revizuire, în perioada de referință 1 ianuarie 2014 - 30 aprilie 2014 și după această perioadă, din cauza scăderii cererii în Europa, 630 de lucrători fiind vizați de măsuri;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG sunt îndeplinite și, prin urmare, este de acord cu Comisia că Belgia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului respectiv;

2.  ia act de faptul că autoritățile belgiene au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 22 iulie 2014 și au completat-o cu informații suplimentare până la 16 septembrie 2014, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 9 decembrie 2014;

3.  constată că bugetul total este de 2 038 090 EUR, din care o sumă de 73 378 EUR este destinată implementării, iar contribuția financiară din partea FEG se ridică la 1 222 854 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din totalul costurilor aferente măsurilor propuse;

4.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile belgiene au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 1 aprilie 2014, cu mult înainte de decizia și chiar de cererea de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus; constată că serviciile personalizate deja oferite vor fi eligibile pentru finanțare din partea FEG;

5.  consideră că disponibilizările din cadrul Caterpillar Belgium S.A. au legătură cu schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale ca urmare a globalizării, deoarece producția și importul de echipamente din Asia în Europa a devenit o opțiune mai puțin costisitoare pentru această întreprindere decât producția în Europa pentru o piață aflată în scădere; constată că unitatea de producție din Gosselies a fost afectată de efectele suferite de partenerii săi din aval și din amonte, produsele din oțel și metal europene fiind afectate de concurența din partea economiilor emergente, iar criza din 2009 a afectat vigoarea sectoarelor construcției și mineritului din Europa, aceste sectoare fiind clienții cei mai importanți ai întreprinderii Caterpillar;

6.  constată că cererea de echipamente pentru construcții a avut de suferit din cauza unei scăderi a investițiilor private și publice în infrastructură, care a fost provocată de performanțele slabe ale economiei mondiale;

7.  constată că aceasta este cea de-a 12-a cerere de asistență din partea FEG depusă de sectorul „Fabricarea altor mașini și echipamente n.a.p.”, cererile anterioare fiind distribuite în mod egal între criteriile legate de criza comercială și criza economică;

8.  regretă faptul că mulți dintre șomerii din regiunea Charleroi sunt slab calificați (59 % nu au urmat o formă de învățământ secundar superior), iar 43 % sunt în șomaj de peste 2 ani; regretă că rata ocupării forței de muncă din Charleroi este printre cele mai scăzute din Regiunea Valonă, situându-se la 52,26 %; salută, prin urmare, faptul că autoritățile au decis să solicite finanțare din partea FEG pentru a-i ajuta pe lucrătorii disponibilizați;

9.  constată că disponibilizările din cadrul întreprinderii Caterpillar ar putea avea efecte negative majore pentru regiunea Charleroi, în care situația pieței forței de muncă este foarte dificilă din cauza predominanței locurilor de muncă în sectoare industriale tradiționale și a lipsei de noi sectoare; subliniază că nivelul scăzut al calificărilor lucrătorilor disponibilizați face dificilă găsirea unui nou loc de muncă în actualul context economic nefavorabil; recomandă Consiliului să efectueze un studiu în vederea identificării cazurilor antreprenoriale din zonă care s-au soldat cu succes și să ajute persoanele disponibilizate propunându-le idei de proiecte inspirate din cazurile cele mai reușite;

10.  constată că 18 % dintre lucrătorii disponibilizați vizați de măsuri sunt în pericol să fie excluși de pe piața forței de muncă deoarece fac parte din grupa de vârstă cuprinsă între 55 și 64 de ani;

11.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțat vizează trei domenii principale: reconversie, formare și reciclare profesională, precum și promovarea antreprenoriatului;

12.  ia act de faptul că peste jumătate din costurile totale estimate urmează să fie cheltuite pentru servicii de reconversie, și anume pentru măsuri de sprijin, orientare și integrare; ia act de faptul că aceste servicii vor fi oferite de FOREM (serviciul public de ocupare a forței de muncă și de formare profesională din Regiunea Valonă), în calitate de organism intermediar în ceea ce privește punerea în practică a acestei cereri;

13.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu beneficiarii vizați și cu partenerii sociali, ținându-se cont de potențialul zonei și de mediul de afaceri;

14.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate de aceștia în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile reale ale mediului de afaceri;

15.  recomandă ca în viitor să se recurgă la dispozițiile Regulamentului privind FEG pentru a sprijini tinerii din regiunea în cauză care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare;

16.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor, iar pachetul în cauză ar trebui să fie compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

17.  subliniază că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea sustenabilă, pe termen lung, a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor, în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

18.  salută faptul că, în trecut, s-a acordat sprijin financiar din Fondul social european unui proiect (En Train – En Transition-Reconversion-Accompagnement) care viza dezvoltarea de metode pedagogice pentru unitățile de reconversie în general și că este probabil ca rezultatele acestui proiect să se dovedească a fi utile la punerea în aplicare a măsurilor planificate;

19.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/011 BE/Caterpillar din partea Belgiei)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2015/471.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate