Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2021(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0033/2015

Predkladané texty :

A8-0033/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2015 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0045

Prijaté texty
PDF 314kWORD 69k
Utorok, 10. marca 2015 - Štrasburg
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar - Belgicko
P8_TA(2015)0045A8-0033/2015
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgicko) (COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0735 – C8-0015/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0033/2015),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a čo najrýchlejšie a najúčinnejšie dostupná v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ku ktorej dospeli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Belgicko podalo žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 1030 pracovníkov spoločnosti Caterpillar Belgium S.A., ktorá pôsobí v divízii 28 klasifikácie NACE 2 (Výroba strojov a zariadení i. n.), z ktorých 630 by sa malo zúčastniť na opatreniach počas referenčného obdobia od 1. januára 2014 do 30. apríla 2014, ako aj po tomto období, pričom toto prepúšťanie súvisí s poklesom dopytu v Európe;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o EGF;

1.  poznamenáva, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a preto súhlasí s Komisiou, že Belgicko má nárok na finančný príspevok podľa uvedeného nariadenia;

2.  poznamenáva, že belgické orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 22. júla 2014, ktorú do 16. septembra 2014 doplnili o dodatočné informácie, a že Komisia poskytla svoje posúdenie 9. decembra 2014;

3.  berie na vedomie, že celkový rozpočet je 2 038 090 EUR, z ktorých 73 378 EUR je určených na realizáciu, a že finančný príspevok z EGF predstavuje sumu 1 222 854 EUR, čo tvorí 60 % celkových nákladov na navrhované opatrenia;

4.  víta skutočnosť, že s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc belgické orgány rozhodli, že personalizované služby sa dotknutým pracovníkom začnú poskytovať 1. apríla 2014, teda v značnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík a dokonca pred predložením žiadosti o túto podporu; konštatuje, že tieto už ponúknuté personalizované služby budú oprávnené na financovanie z EGF;

5.  berie na vedomie, že prepúšťanie v spoločnosti Caterpillar Belgium S.A. je spojené s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu z dôvodu globalizácie, keďže výroba zariadení v Ázii a ich dovoz do Európy sa stal pre spoločnosť lacnejší než výroba v Európe pre upadajúci trh; konštatuje, že výrobný závod Gosselies bol negatívne ovplyvnený na strane dodávateľov aj klientov, pričom oceľové a kovové výrobky v Európe zasiahla konkurencia z krajín s rýchlo sa rozvíjajúcou ekonomikou a kríza v roku 2009 oslabila európsky stavebný a ťažobný priemysel, v ktorých pôsobia najvýznamnejší klienti spoločnosti Caterpillar;

6.  konštatuje, že dopyt po stavebných strojoch klesol v dôsledku nižších súkromných a verejných investícií do infraštruktúry, čo bolo spôsobené nízkou výkonnosťou svetového hospodárstva;

7.  konštatuje, že ide o 12. žiadosť o podporu z EGF v sektore Výroba strojov a zariadení i. n., pričom predchádzajúce žiadosti vychádzali rovnako z obchodných a hospodárskych krízových kritérií;

8.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že mnoho nezamestnaných osôb v regióne Charleroi má nízku kvalifikáciu (59 % nemá ukončené vyššie sekundárne vzdelanie) a 43 % je nezamestnaných dlhšie ako dva roky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že miera zamestnanosti v Charleroi na úrovni 52,26 % patrí k najnižším vo Valónskom regióne; víta preto, že sa orgány v snahe pomôcť prepusteným pracovníkom rozhodli podať žiadosť o financovanie z EGF;

9.  konštatuje, že prepúšťanie v spoločnosti Caterpillar bude mať podľa očakávaní veľmi negatívny vplyv na región Charleroi, v ktorom nastáva veľmi zložitá situácia na trhu práce, keďže väčšina pracovných miest sa nachádzala v tradičných priemyselných odvetviach a nové odvetvia chýbajú; upozorňuje, že nízka úroveň kvalifikácie prepustených pracovníkov znamená, že v nepriaznivých ekonomických podmienkach bude pre nich ťažké nájsť si novú prácu; odporúča, aby Komisia vykonala prieskum s cieľom klasifikovať úspešné podnikateľské projekty v tejto oblasti a poskytnúť tak prepusteným pracovníkom projektové nápady inšpirované tými najlepšími postupmi;

10.  konštatuje, že vylúčenie z trhu práce hrozí 18 % cieľových prepustených pracovníkov, ktorí sa majú zúčastniť na opatreniach, keďže patria do vekovej skupiny 55 – 64 rokov;

11.  konštatuje, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktoré sa majú spolufinancovať, sa týka týchto troch hlavných oblastí: prechod do iného zamestnania, odborná príprava a rekvalifikácia a podpora podnikania;

12.  poznamenáva, že viac než polovica celkových odhadovaných nákladov sa má vynaložiť na služby v oblasti prechodu do iného zamestnania, najmä podporné, usmerňovacie a integračné opatrenia; poznamenáva, že tieto služby bude poskytovať FOREM (verejná služba Valónskeho regiónu pre zamestnanosť a odbornú prípravu), ktorá pôsobí ako sprostredkovateľský orgán pri vykonávaní tejto žiadosti;

13.  víta skutočnosť, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii s cieľovými príjemcami a sociálnymi partnermi, pričom sa zohľadňoval potenciál oblasti, ako aj príslušné podnikateľské prostredie;

14.  pripomína význam, ktorý zohráva zvyšovanie možností zamestnania všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu;

15.  obhajuje budúce využitie ustanovení nariadenia o EGF na podporu mladých ľudí v tomto regióne, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy;

16.  pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a tento návrh by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

17.  zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

18.  víta skutočnosť, že z Európskeho sociálneho fondu sa v minulosti poskytla finančná podpora na projekt (En Train – En Transition-Reconversion-Accompagnement), ktorého cieľom bolo rozvíjať všeobecné pedagogické metódy rekvalifikačných stredísk, pričom zistenia z tohto projektu sa pravdepodobne ukážu ako užitočné pri vykonávaní plánovaných opatrení;

19.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

20.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgicko)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/471.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia