Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2021(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0033/2015

Predložena besedila :

A8-0033/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2015 - 10.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0045

Sprejeta besedila
PDF 303kWORD 68k
Torek, 10. marec 2015 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar – Belgija
P8_TA(2015)0045A8-0033/2015
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2015 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar iz Belgije) (COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0735 – C8-0015/2015),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0033/2015),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo ESPG zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Belgija predložila vlogo EGF/2014/011 BE/Caterpillar za finančni prispevek iz ESPG po tem, ko je bilo zaradi manjšega povpraševanja v Evropi v referenčnem obdobju od 1. januarja 2014 do 30. aprila 2014 in po njem odpuščenih 1030 presežnih delavcev iz podjetja Caterpillar Belgium S.A., ki deluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 28 NACE Rev. 2 („Proizvodnja drugih strojev in naprav d. n.“), pri čemer naj bi v ukrepih sodelovalo 630 delavcev;

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG;

1.  ugotavlja, da so pogoji iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in se zato strinja s Komisijo, da je Belgija upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.  ugotavlja, da so belgijski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 22. julija 2014 in jo dopolnili z dodatnimi informacijami do vključno 16. septembra 2014, Komisijo pa je svojo oceno predložila 9. decembra 2014;

3.  ugotavlja, da celotni proračun znaša 2 038 090 EUR, od tega je 73 378 EUR namenjenih izvajanju, in da finančni prispevek iz ESPG znaša 1 222 854 EUR, kar predstavlja 60 % celotnih stroškov predlaganih ukrepov;

4.  pozdravlja dejstvo, da so se belgijski organi odločili, da bodo za prizadete delavce začeli prilagojene ukrepe izvajati 1. aprila 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi delavcem zagotovili hitro pomoč; ugotavlja, da so prilagojene storitve, ki so bile že ponujene, upravičene do sredstev ESPG;

5.  meni, da je odpuščanje presežnih delavcev v podjetju Caterpillar Belgium S.A. povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, saj je proizvajanje v Aziji in uvažanje v Evropo postalo cenejše od proizvodnje v Evropi za padajoči trg; ugotavlja, da je proizvodni obrat Gosselies trpel zaradi razlik, ki so se pojavile na začetku in koncu dobavne verige jeklenih in kovinskih izdelkov v Evropi, ki so bili prizadeti zaradi velike konkurence iz gospodarstev v vzponu in zaradi učinkov krize leta 2009 v evropskem gradbenem in rudarskem sektorju, ki sta najpomembnejši stranki podjetja Caterpillar;

6.  ugotavlja, da je povpraševanje po gradbenih strojih upadlo zaradi zmanjšanja zasebnih in javnih naložb v infrastrukturo, ki je posledica neuspešnosti svetovnega gospodarstva;

7.  ugotavlja, da je to dvanajsta vloga iz sektorja „Proizvodnja drugih strojev in naprav d.n.“, pri čemer so predhodne vloge enako porazdeljene med merila za trgovinsko in gospodarsko krizo;

8.  obžaluje, da so številni brezposelni v regiji Charleroi nizko kvalificirani (59 % jih nima višje srednje izobrazbe) in da jih je 43 % brezposelnih že več kot dve leti; obžaluje, da je stopnja zaposlenosti v Charleroiju med najnižjimi v Valoniji in znaša 52,26 %; zato odobrava dejstvo, da so se oblasti odločile zaprositi za finančna sredstva ESPG, da bi pomagale odpuščenim delavcem;

9.  ugotavlja, da bodo odpuščanja v podjetju Caterpillar verjetno imela ogromne negativne posledice v regiji Charleroi, ki se sooča z zelo težkimi razmerami na trgu dela zaradi njene prevelike odvisnosti od tradicionalnega industrijskega zaposlovanja in pomanjkanja novih industrijskih sektorjev; poudarja, da imajo odpuščeni delavci zaradi nizke stopnje kvalifikacije velike težave pri iskanju nove službe, zlasti v neugodnem gospodarskem okviru; priporoča, da Komisija izvede raziskavo o uspešnih podjetnikih na tem območju in pomaga presežnim delavcem s projektnimi zamislimi po vzoru najboljših zgledov;

10.  ugotavlja, da 18 % ciljnih presežnih delavcev, ki naj bi sodelovali v ukrepih, grozi izključitev s trga dela, saj pripadajo starostni skupini od 55 do 64 let;

11.  ugotavlja, da usklajeni sveženj sofinanciranih prilagojenih storitev pokriva tri glavna področja: prezaposlovanje, usposabljanje in prekvalifikacija ter spodbujanje podjetništva;

12.  ugotavlja, da naj bi se več kot polovica skupnih ocenjenih stroškov porabila za storitve prezaposlovanja, in sicer za ukrepe podpore, usmerjanja in ponovnega vključevanja na trg dela; ugotavlja, da bo te storitve izvajala služba FOREM (javna služba za zaposlovanje in usposabljanje regije Valonija), ki pri izvajanju ukrepov iz te vloge deluje kot posrednik;

13.  pozdravlja dejstvo, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju z upravičenci, ki bodo prejeli pomoč, in socialnimi partnerji, ob upoštevanju priložnosti, ki jih ponujata zemljepisno območje in poslovno okolje;

14.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v okviru usklajenega svežnja, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

15.  se zavzema za to, da bi se v prihodnje izkoristile določbe uredbe o ESPG v podporo mladim na tem območju, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET);

16.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

17.  poudarja, da se lahko s pomočjo iz ESPG sofinancirajo le aktivni ukrepi na trgu dela, ki vodijo do stalne in dolgoročne zaposlitve; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

18.  pozdravlja dejstvo, da je bila v preteklosti iz Evropskega socialnega sklada dodeljena finančna podpora projektu (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement), katerega cilj je bil razviti pedagoške metode, namenjene enotam za pomoč pri prezaposlovanju na splošno, in da bodo zaključki tega projekta najverjetneje koristni pri izvedbi načrtovanih ukrepov;

19.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar iz Belgije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/471.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov