Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0105(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0032/2015

Indgivne tekster :

A8-0032/2015

Forhandlinger :

PV 10/03/2015 - 4
CRE 10/03/2015 - 4

Afstemninger :

PV 10/03/2015 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0046

Vedtagne tekster
PDF 223kWORD 53k
Tirsdag den 10. marts 2015 - Strasbourg
Dimensioner og vægt for vejkøretøjer i brug i Fællesskabet ***II
P8_TA(2015)0046A8-0032/2015
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. marts 2015 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (11296/3/2014 – C8-0294/2014 – 2013/0105(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (11296/3/2014 – C8‑0294/2014),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juli 2013(1),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0195),

–  der henviser til, at Kommissionen på Europa-Parlamentets plenarmøde forpligtede sig til at acceptere Parlamentets holdning ved andenbehandling, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18. december 2014 forpligtede sig til at godkende denne holdning, jf. artikel 294, stk. 8, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 69,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A8‑0032/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved andenbehandling;

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  foreslår, at der henvises til retsakten som følger: "Leichtfried-Lupi-direktivet om vægt og dimensioner for erhvervskøretøjer"(3);

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 327 af 12.11.2013, s. 133.
(2) Vedtagne tekster af 15.4.2014, P7_TA(2014)0353.
(3) Jörg Leichtfried og Maurizio Lupi ledede forhandlingerne om retsakten for henholdsvis Parlamentet og Rådet.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 10. marts 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/... om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet
P8_TC2-COD(2013)0105

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2015/719).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Udtalelse fra Kommissionen om revision af rammerne for typegodkendelse

Undtagelsen for maksimal længde for aerodynamiske førerhuse og bagmonterede aerodynamiske anordninger gældende for tunge godskøretøjer, der er fastsat i det nye direktiv om største tilladte vægt og dimensioner for tunge godkøretøjer (ændring af direktiv 96/53/EF), kræver, at der foretages ændringer af de retlige rammer for typegodkendelse (nemlig af forordning (EF) nr. 661/2009 og forordning (EU) nr. 1230/2012).

Kommissionen er i øjeblikket i færd med at gennemgå Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med henblik på at forbedre den generelle sikkerhed ved køretøjerne. Som fastsat i artikel 17 i forordning (EF) nr. 661/2009 skal Kommissionen i 2015 forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, der, hvis hensigtsmæssigt, vil indeholde forslag om ændring af denne forordning eller af andre relevante fællesskabsretsakter vedrørende indførelse af flere nye sikkerhedsfunktioner for især lastbiler. Kommissionen agter at fremsætte forslag om de fornødne ændringer efter en høring af interessehaverne og, i hensigtsmæssigt omfang, gennemførelse af en konsekvensanalyse, senest i 2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik