Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0105(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0032/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0032/2015

Συζήτηση :

PV 10/03/2015 - 4
CRE 10/03/2015 - 4

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0046

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 451kWORD 57k
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Διαστάσεις και βάρη για ορισμένα οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα ***II
P8_TA(2015)0046A8-0032/2015
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές (11296/3/2014 – C8-0294/2014 – 2013/0105(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11296/3/2014 – C8-0294/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0195),

–  έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Επιτροπή, κατά τη σύνοδο ολομελείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να αποδεχθεί τη θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση, καθώς και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 18ης Δεκεμβρίου 2014, να εγκρίνει την εν λόγω θέση, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 8 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 69 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0032/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  προτείνει η πράξη να λάβει την ονομασία «οδηγία Leichtfried-Lupi σχετικά με τα βάρη και τις διαστάσεις των επαγγελματικής χρήσεως οχημάτων»(3)·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 133.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 15.4.2014, P7_TA(2014)0353.
(3) Οι Jörg Leichtfried και Maurizio Lupi ηγήθηκαν των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πράξη από πλευράς του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αντίστοιχα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 10 Μαρτίου 2015 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές
P8_TC2-COD(2013)0105

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2015/719.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου για την έγκριση τύπου

Η παρέκκλιση από το μέγιστο μήκος για τους αεροδυναμικούς θαλάμους και τις αεροδυναμικές διατάξεις στο πίσω μέρος βαρέων φορτηγών οχημάτων (τροποποίηση της οδηγίας 96/53/EΚ) απαιτεί τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο για την έγκριση τύπου (συγκεκριμένα, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1230/2012).

Η Επιτροπή επανεξετάζει επί του παρόντος τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με στόχο τη βελτίωση της γενικής ασφάλειας των οχημάτων. Όπως ζητεί το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009, η Επιτροπή θα υποβάλει, το 2015, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που θα συμπεριλαμβάνει, εφόσον απαιτείται, προτάσεις για την αναθεώρηση του κανονισμού αυτού ή άλλων σχετικών ενωσιακών πράξεων που αφορούν τη συμπερίληψη άλλων, νέων στοιχείων ασφαλείας, ιδίως για τα φορτηγά. Πρόθεση της Επιτροπής είναι να προτείνει, το 2016 το αργότερο, τις απαιτούμενες τροπολογίες, μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους και, κατά περίπτωση, εκτίμηση επιπτώσεων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου