Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0105(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0032/2015

Ingediende teksten :

A8-0032/2015

Debatten :

PV 10/03/2015 - 4
CRE 10/03/2015 - 4

Stemmingen :

PV 10/03/2015 - 10.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0046

Aangenomen teksten
PDF 222kWORD 188k
Dinsdag 10 maart 2015 - Straatsburg
Afmetingen en gewichten voor wegvoertuigen binnen de Gemeenschap ***II
P8_TA(2015)0046A8-0032/2015
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2015 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (11296/3/2014 – C8-0294/2014 – 2013/0105(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (11296/3/2014 – C8-0294/2014),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 2013(1),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0195),

–  gezien de door de Commissie tijdens de plenaire zitting van het Parlement gedane toezegging het standpunt van het Parlement in tweede lezing over te nemen, en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van18 december 2014 gedane toezegging dit standpunt overeenkomstig artikel 294, lid 8, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 69 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0032/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in tweede lezing vast;

2.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  stelt voor om te verwijzen naar de handeling als "de Richtlijn Leichtfried-Lupi over de gewichten en afmetingen van bedrijfsvoertuigen"(3);

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 327 van 12.11.2013, blz. 133.
(2) Aangenomen teksten van 15.4.2014, P7_TA(2014)0353.
(3) Jörg Leichtfried en Maurizio Lupi hebben namens het Parlement respectievelijk de Raad de onderhandelingen over de handeling geleid.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 10 maart 2015 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten
P8_TC2-COD(2013)0105

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU) 2015/719.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Commissie inzake de herziening van het kader voor typegoedkeuring

De uitzondering betreffende de maximumlengte van aerodynamische cabines en aerodynamische voorzieningen aan de achterzijde van vrachtwagens, zoals voorzien in de nieuwe richtlijn betreffende maximumgewichten en -afmetingen van vrachtwagens (wijziging van Richtlijn 96/53/EG), vereist dat er wijzigingen worden aangebracht in het juridisch kader voor typegoedkeuring (Verordening (EG) nr. 661/2009 en Verordening (EU) nr. 1230/2012).

Momenteel herziet de Commissie Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op verbetering van de algemene veiligheid van voertuigen. Zoals voorgeschreven in artikel 17 van Verordening (EG) nr. 661/2009 zal de Commissie in 2015 bij het Europees Parlement en de Raad een evaluatieverslag indienen, in voorkomend geval met voorstellen tot wijziging van deze verordening of andere relevante Uniewetgeving met betrekking tot het opnemen van nieuwe veiligheidsvoorzieningen voor met name vrachtwagens. De Commissie is voornemens uiterlijk in 2016 de nodige wijzigingen voor te stellen, na de belanghebbenden te hebben geraadpleegd en na in voorkomend geval een effectbeoordeling te hebben uitgevoerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid