Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0265(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0022/2015

Indgivne tekster :

A8-0022/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/03/2015 - 10.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0048

Vedtagne tekster
PDF 296kWORD 63k
Tirsdag den 10. marts 2015 - Strasbourg
Interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner ***I
P8_TA(2015)0048A8-0022/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0550),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0241/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 5. februar 2014 fra Den Europæiske Centralbank(1),

–  der henviser til udtalelse af 11. december 2013 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 21. januar 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 61, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7‑0167/2014),

–  der henviser til de ændringsforslag, der blev vedtaget ved plenarmødet den 3. april 2014(3),

–  der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 18. september 2014 om uafsluttede sager fra den syvende valgperiode,

–  der henviser til tillægsbetænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0022/2015),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)EUT C 193 af 24.6.2014, s. 2.
(2) EUT C 170 af 5.6.2014, s. 78.
(3) Vedtagne tekster af samme dato, P7_TA(2014)0279.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. marts 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner
P8_TC1-COD(2013)0265

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2015/751).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik