Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2017(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0034/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0034/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0049

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 495kWORD 86k
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit - Βέλγιο
P8_TA(2015)0049A8-0034/2015
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, από το Βέλγιο) (COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0009 – C8‑0011/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0034/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι οποίες επιδεινώνονται σημαντικά από την οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση, και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να είναι επαρκής και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για την τελευταία αίτηση που θα εξετασθεί δυνάμει του κανονισμού του 2006·

Δ.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση των στόχων και των κριτηρίων του κανονισμού για το ΕΤΠ που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, με στόχο να ενσωματωθούν και να διευκολυνθούν οι αιτήσεις από πιο αραιοκατοικημένες περιοχές και χώρες·

E.  επιδοκιμάζει την αύξηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, ύστερα από τις απολύσεις 257 εργαζομένων λόγω του κλεισίματος της μονάδας του ομίλου Saint-Gobain Sekurit (SGS) η οποία βρίσκεται στην περιοχή Auvelais και παρήγε υαλοπίνακες ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από 31 Αυγούστου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 και μετά από αυτήν και συνδέονται με μείωση της παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά που ζητείται από το ΕΤΠ ανέρχεται σε 1 339 928 EUR (50 % του συνολικού κόστους)·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι η αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια που ορίζει το άρθρο 2 στοιχείο α) και το άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, εμπίπτει στην κατηγορία των εξαιρετικών περιστάσεων που επιτρέπουν παρόλα αυτά την κινητοποίηση του ΕΤΠ·

1.  συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής ότι το Βέλγιο που υπέβαλε αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 19 Δεκεμβρίου 2013 δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του άρθρου 2 στοιχείο γ), το οποίο απαιτεί να αιτιολογούνται δεόντως οι εξαιρετικές περιστάσεις, παρά το γεγονός ότι οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού για το ΕΤΠ δεν πληρούνται· υπογραμμίζει ωστόσο ότι η επίκληση του άρθρου 2 στοιχείο γ) θα πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση και δεν θα πρέπει να γενικευθεί ως μέθοδος για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όταν δεν πληρούνται βασικές προϋποθέσεις·

2.  τονίζει ότι το ΕΤΠ είναι ειδικός μηχανισμός που επιτρέπει στην Ένωση να αντιδρά σε συγκεκριμένες απρόβλεπτες περιστάσεις και θα πρέπει να διατηρήσει τον κύριό του σκοπό, ο οποίος είναι να παρέχει στήριξη στην περίπτωση όπου στη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς μεγάλος αριθμός των εργαζομένων (κατ’ ελάχιστον 500) απολύονται ως αποτέλεσμα μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει ότι το ΕΤΠ δεν πρέπει να καταστεί υποκατάστατο άλλων ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πρέπει δε να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά προς αυτά τα ταμεία· δηλώνει με έμφαση ότι οι εξαιρετικές περιστάσεις που επιτρέπουν την κινητοποίηση του ΕΤΠ δεν πρέπει να παρεκκλίνουν από το ως άνω πεδίο·

3.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 19 Δεκεμβρίου 2013 δυνάμει του κανονισμού ΕΤΠ, ημερομηνία που αφήνει χρονικά περιθώρια για την εξέταση και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 21 Ιανουαρίου 2014· εκφράζει τη λύπη του διότι είναι ανεπαρκείς οι πληροφορίες που παρέχονται όσον αφορά τις εξαιρετικές περιστάσεις των οποίων γίνεται επίκληση· υπογραμμίζει ότι αυτές οι εξαιρετικές περιστάσεις πρέπει να αποτιμώνται δεόντως για να χορηγηθεί παρέκκλιση από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού ΕΤΠ·

4.  εκφράζει ανησυχίες για τη διάρκεια της διαδικασίας από την ημερομηνία των πρώτων απολύσεων έως την αξιολόγηση της αίτησης· υπενθυμίζει ότι ο στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια στους απολυθέντες εργαζομένους το συντομότερο δυνατόν·

5.  προτρέπει τα κράτη μέλη και όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για τη βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών κινητοποίησης του ΕΤΠ· επισημαίνει επ’ αυτού τη βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων, διαδικασία με την οποία η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ· λαμβάνει υπό σημείωση τη θέσπιση του νέου κανονισμού για το ΕΤΠ (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013) που επιτρέπει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, λογοδοσία και προβολή του ΕΤΠ·

6.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να αξιοποιήσουν ιδίως την πείρα των κρατών μελών και περιφερειακών και τοπικών αρχών που έχουν ήδη δημιουργήσει εθνικά δίκτυα πληροφοριών για το ΕΤΠ, στα οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και οι ενδιαφερόμενοι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να υπάρχει μια καλή υποδομή παροχής βοήθειας σε περίπτωση που ανακύψουν οποιεσδήποτε συνθήκες δικαιολογούν την εφαρμογή του ΕΤΠ·

7.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους την 31η Αυγούστου 2013, πολύ πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

8.  σημειώνει ότι ο τομέας της παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία έχει υποστεί σοβαρή οικονομική διαταραχή, η οποία οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι η μείωση της παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ένωση, η αύξηση των μεριδίων αγοράς των ανταγωνιστών από κράτη που δεν είναι μέλη της Ένωσης και η αύξηση των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων στην Ένωση· σημειώνει ότι οι δραστηριότητες της SGS Benelux ήταν στενά συνδεδεμένες με τις τάσεις παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία, δηλαδή επηρεάσθηκε από το γεγονός ότι η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων μειώθηκε από 21,9 εκατομμύρια μονάδες σε 19,5 εκατομμύρια μονάδες μεταξύ 2007 και 2012, ενώ η αντίστοιχη παραγωγή στον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκε από 47,5 εκατομμύρια μονάδες σε 60,6 εκατομμύρια μονάδες στο ίδιο χρονικό διάστημα· διαπιστώνει ακόμη ότι παρατηρήθηκε γενική τάση των κατασκευαστών και των προμηθευτών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας να μεταφέρουν την παραγωγή εντός της Ένωσης, από τη Δυτική Ευρώπη (ιδίως από τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ισπανία) στην Ανατολική Ευρώπη·

9.  σημειώνει ότι ενώ δεν έχουν υποβληθεί άλλες αιτήσεις ΕΤΠ οι οποίες να αφορούν ειδικά τον τομέα των υαλοπινάκων για την αυτοκινητοβιομηχανία(4), έχουν υποβληθεί πολλές αιτήσεις που αφορούν κατασκευαστές της αυτοκινητοβιομηχανίας ή προμηθευτές εξοπλισμού για την αυτοκινητοβιομηχανία(5)·

10.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στην επιχείρηση SGS αφορούν κυρίως εργάτες στη γραμμή παραγωγής (83 % του προσωπικού που επλήγη από τις απολύσεις έχουν καθεστώς ‘εργάτη’)· θεωρεί ότι δεδομένης της κατάστασης της αγοράς εργασίας στην πληγείσα περιοχή οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν θα πρέπει να επανακαταρτιστούν για να βρουν εργασία σε άλλα επαγγέλματα και/ή άλλους τομείς·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι λόγω της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και των γειτονικών της περιοχών (Charleroi, Namur), οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν από την SGS Benelux έχουν περιορισμένες δυνατότητες απασχόλησης στις περιοχές αυτές, καθώς υπάρχει ανταγωνισμός με πολλούς άλλους ακόμη εργαζομένους, οι οποίοι διαθέτουν ανάλογα προσόντα και ανάλογη πείρα για πολύ περιορισμένο αριθμό θέσεων εργασίας στον τομέα των υαλοπινάκων· υπενθυμίζει ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλό επίπεδο διαρθρωτικής ανεργίας, με σχετικά υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας και χαμηλό επίπεδο προσόντων και δεξιοτήτων· τονίζει ότι οι απολύσεις στην SGS Benelux εντάσσονται σε ένα δύσκολο τοπικό κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο·

12.  σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που απαριθμούνται στην αίτηση συνίστανται σε διάφορα μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της επιστροφής των εργαζομένων στην αγορά εργασίας και την παροχή βοήθειας προς αυτούς για τις διοικητικές διαδικασίες, αναμένεται δε ότι η πλειονότητα αυτών των υπηρεσιών θα παράσχει στήριξη προς όλους τους απολυθέντες εργαζομένους·

13.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί περιλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη των 257 απολυθέντων στην αγορά εργασίας (ομαδοποιημένα ανά κατηγορία): (1) εξατομικευμένη βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, διαχείριση ατομικών περιπτώσεων και γενικές υπηρεσίες πληροφόρησης, (2) κατάρτιση και επαγγελματικός αναπροσανατολισμός και (3) προώθηση της επιχειρηματικότητας·

14.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι διάφοροι κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις συμμετείχαν στον γενικό συντονισμό και την υλοποίηση των μέτρων μεταξύ άλλων: τα συνδικάτα (FGTB, CSC), η FOREM (η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και κατάρτισης της περιφέρειας της Βαλονίας), τα τομεακά κέντρα επαγγελματικής και τεχνολογικής κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια της Βαλονίας, ο οργανισμός της Γαλλικής Κοινότητας Βελγίου που είναι αρμόδιος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η κυβέρνηση της Βαλονίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα συνδικάτα συμμετέχουν απευθείας στη διαχείριση των δύο γραφείων αναπροσανατολισμού που δημιουργήθηκαν ειδικά για κάθε μια επιχείρηση χωριστά·

15.  επιμένει στην ανάγκη να ενισχυθεί και να προαχθεί η παροχή βοήθειας που θα χαρακτηρίζεται από αυτονομία και ευκολία πρόσβασης σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να εφαρμοστεί μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, η οποία να ενισχύει την αναζήτηση τοπικών λύσεων σε περιφερειακό επίπεδο, σε περίπτωση που ανακύπτουν συνθήκες που δικαιολογούν την εφαρμογή του ΕΤΠ·

16.  λαμβάνει υπό σημείωση τα μέτρα που προτάθηκαν για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων που απολύθηκαν· υπενθυμίζει ότι τα επιδόματα δεν περιλαμβάνονται στις εξειδικευμένες υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ·

17.  σημειώνει ότι τα μέτρα που είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τη βελγική ομοσπονδιακή νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις και τα οποία εφαρμόζονται ως μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων από τα Γραφεία Αναπροσανατολισμού (π.χ. βοήθεια για την επανένταξη στην αγορά εργασίας, κατάρτιση, υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας και παροχή συμβουλών σε θέματα σταδιοδρομίας κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ΕΤΠ·

18.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

19.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και η πολιτική κατά των διακρίσεων εφαρμόστηκαν και θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται κατά τα διάφορα στάδια της εφαρμογής του ΕΤΠ και κατά την πρόσβαση στο ΕΤΠ·

20.  χαιρετίζει το ότι οι κοινωνικοί εταίροι συμμετείχαν στην εκπόνηση του κοινωνικού σχεδίου καθώς και στην υλοποίηση των μέτρων·

21.  τονίζει ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

22.  εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με την Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4)Βάση δεδομένων ΕΤΠ, διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.
(5)Βλ.σχέδια προτάσεων της Επιτροπής στις περιπτώσεις EGF/2007/001 FR/προμηθευτές της Peugeot [απόφαση COM(2007)0415 της 12.7.2007], EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo [απόφαση COM(2008)0094 της 20.2.2008], EGF/2008/002 ES/Delphi [απόφαση COM(2008)0547 της 9.9.2008], EGF/2008/004 ES/Castilla y León / Aragón automoción [απόφαση COM(2009)0150 της 20.3.2009], EGF/2009/007 SE/Volvo και EGF/2009/009 AT/Steiermark [απόφαση COM(2009)0602 της 27.10.2009], EGF/2009/013 DE/Karmann [απόφαση COM(2010)0007 της 22.1.2010], EGF/2009/019 FR/Renault [απόφαση COM(2011)0420 της 11.7.2011], EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción [απόφαση COM(2010)0453 της 2.9.2010], EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive [απόφαση COM(2010)0616 της 29.10.2010], EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium [απόφαση COM(2011)0212 της 14.4.2011], EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive [απόφαση COM(2011)0447 της 20.7.2011], EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive [απόφαση COM(2011)0664 της 13.10.2011], EGF/2012/004 ES/Grupo Santana [απόφαση COM(2014)0116 της 5.3.2014], EGF/2012/005 SE/Saab [απόφαση COM(2012)0622 της 19.10.2012], EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland [απόφαση COM(2014)0699 της 10.11.2014], EGF/2013/012 BE/Ford Genk [απόφαση COM(2014)0532 της 22.8.2014].


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 , μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, από το Βέλγιο)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/470.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου