Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2017(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0034/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0034/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/03/2015 - 10.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0049

Elfogadott szövegek
PDF 251kWORD 82k
2015. március 10., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit referenciaszámú kérelem – Belgium
P8_TA(2015)0049A8-0034/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. március 10-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit” referenciaszámú kérelme) (COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0009 – C8‑0011/2015),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2), és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás), és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8‑0034/2015),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak a gazdasági, pénzügyi és szociális válság miatt drámaian súlyosbodó következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak elegendőnek kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel ez a 2006-os rendelet hatálya alá tartozó utolsó kérelem;

D.  üdvözli az EGAA-rendelet célkitűzéseinek és feltételeinek 2013 decemberében bevezetett kiterjesztését az alacsonyabb népsűrűségű térségekből és országokból érkező kérelmek integrálása és megkönnyítése érdekében;

E.  üdvözli, hogy az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

F.  mivel a Saint-Gobain Sekurit (SGS) csoport Sambreville közelében lévő Auvelais-ben található, a gépjárműipar számára biztonsági üveget gyártó üzemének bezárásával összefüggő 257 elbocsátást követően Belgium EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt; mivel az elbocsátásokra a 2013. augusztus 31. és 2013. december 31. közötti referencia-időszakban és azt követően került sor, és mivel azok a gépjárműiparban használatos biztonsági üvegek gyártásának uniós csökkenésével függenek össze;

G.  mivel az EGAA-ból igényelt pénzügyi hozzájárulás összege 1 339 928 EUR (a teljes költségvetés 50%-a);

H.  mivel bár a kérelem nem tesz eleget az EGAA-rendelet 2. cikkének a) és b) pontjában foglalt feltételeknek, a kivételes körülmények kategóriájának megfelel, így lehetővé válik az EGAA felhasználása;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy bár a kérelem nem tesz eleget az EGAA-rendelet 2. cikkének a) és b) pontjában foglalt feltételeknek, a Belgium által 2013. december 19-én benyújtott kérelem jogosult az EGAA-rendelet 2. cikkének c) pontjában meghatározott − kivételes körülmények fennállásának bizonyítását előíró − feltételek szerinti pénzügyi támogatásra; hangsúlyozza azonban, hogy a 2. cikk c) pontjára való hivatkozást eseti alapon kell értékelni, és az nem válhat az EGAA igénybevételének szokásos módszerévé abban az esetben, ha az alapfeltételek nem teljesülnek;

2.  hangsúlyozza, hogy az EGAA olyan különleges eszköz, amely lehetővé teszi az Unió számára, hogy egyes előre nem látható helyzetekben reagálni tudjon, és rámutat, hogy annak fő célkitűzését fenn kell tartani, nevezetesen hogy támogatást nyújtson abban az esetben, ha a globalizáció, illetve a globális pénzügyi és gazdasági válság miatt a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások nyomán egy referencia-időszak alatt adott területen jelentős számú (legalább 500) munkavállalót bocsátanak el; hangsúlyozza, hogy az EGAA nem helyettesítheti a többi európai strukturális és beruházási alapot, például az Európai Szociális Alapot, és hogy azt ezen alapok kiegészítéseként kell használni; rámutat, hogy az EGAA igénybevételét lehetővé tévő rendkívüli körülmények nem terelhetik el a figyelmet a fent említett célkitűzésről;

3.  megállapítja, hogy a belga hatóságok 2013. december 19-én nyújtották be az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, amelynek vizsgálatát az EGAA-rendelet nem köti határidőhöz, és hogy a kérelem értékelését a Bizottság 2014. január 21-én közzétette; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem közöltek elegendő információt a kérelem alapját képező rendkívüli körülményekről; hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 2. cikkének a) és b) pontjában meghatározott feltételektől való eltérés csak a rendkívüli körülmények alapos megvizsgálását követően engedélyezhető;

4.  aggodalmának ad hangot az első elbocsátások és a kérelem elbírálása között eltelt idő hosszúsága miatt; emlékeztet arra, hogy az EGAA célja az, hogy minél hamarabb segítséget nyújtson az elbocsátott munkavállalók részére;

5.  kéri a tagállamokat és az összes érintett intézményt, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az eljárási és költségvetési intézkedések javítására az EGAA igénybevételének felgyorsítása érdekében; tudomásul veszi ezzel összefüggésben a Parlamentnek a támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérelme nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást, amelynek célja, hogy az Európai Parlament és a Tanács számára az EGAA-kérelem támogathatóságáról szóló bizottsági értékelést az alap igénybevételére irányuló javaslattal együtt nyújtsák be, és tudomásul veszi az új EGAA-rendelet (1309/2013/EU rendelet) elfogadását, amely az EGAA nagyobb fokú hatékonyságát, átláthatóságát, elszámoltathatóságát és láthatóságát teszi lehetővé;

6.  sürgeti a tagállamokat, hogy hasznosítsák a bevált gyakorlati megoldások cseréjét, és tanuljanak különösen azoktól a tagállamoktól, valamint regionális és helyi hatóságoktól, amelyeknél az EGAA-ra vonatkozóan már működnek a szociális partnereket és az érintett feleket helyi és regionális szinten bevonó nemzeti tájékoztató hálózatok annak érdekében, hogy amennyiben az EGAA hatáskörébe tartozó helyzet állna elő, megfelelő segítségnyújtó struktúra álljon készenlétben;

7.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a belga hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2013. augusztus 31-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat megszületése, sőt, még még a kérelem benyújtása előtt megkezdik;

8.  tudomásul veszi, hogy a gépjárműipar számára biztonsági üveget gyártó ágazat súlyos gazdasági csapást szenvedett el több tényező miatt; ilyen tényező például, hogy az EU-ban csökkent a gépjárműipari biztonsági üveg gyártása, nőtt a nem uniós tagállamokból származó versenytársak piaci részesedése és növekedett e termékek EU-a irányuló behozatala; megjegyzi, hogy az SGS Benelux vállalat tevékenysége szorosan összefüggött a gépjárműipar termelési tendenciáival, amely 2007 és 2012 között 21,9 millió darabról 19,5 millió darabra esett vissza, míg világ többi részén ugyanakkor 47,5 millió darabról 60,6 millió darabra nőtt; rámutat továbbá, hogy megfigyelhető volt az az általános tendencia, hogy az autóipari gyártók és beszállítók az EU-n belül Nyugat-Európából (különösen Franciaországból, Belgiumból és Spanyolországból) Kelet-Európába helyezték át a gyártást;

9.  megállapítja, hogy bár eddig nem nyújtottak be más olyan EGAA-kérelmet, amely kifejezetten a járműipari üveget előállító ágazatot érintette volna(4), de számos olyan kérelmet nyújtottak be, amelyek gépjárműgyártókra vagy autóipari felszerelések szállítóira vonatkoztak(5);

10.  megállapítja, hogy az SGS-nél történt elbocsátások főként a gyártósori munkavállalókat érintették (az érintett munkavállalók 83%-a „ouvrier” [munkás] jogállású); úgy véli, hogy az érintett régió munkaerő-piaci helyzetének tükrében az elbocsátott munkavállalókat át kell képezni ahhoz, hogy más munkakörökben és/vagy más ágazatokban találjanak munkát;

11.  sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az érintett térség és a vele szomszédos térségek (Charleroi, Namur) társadalmi-gazdasági helyzetét figyelembe véve az SGS Benelux vállalattól elbocsátott munkavállalók elhelyezkedési lehetőségei ezekben a térségekben korlátozottak, mivel valószínűleg számos más hasonló képzettséggel és tapasztalattal rendelkező munkavállalóval állnak versenyben korlátozott számú üvegipari munkalehetőségért. emlékeztet arra, hogy ezt a régiót aránylag magas strukturális munkanélküliség jellemzi, továbbá magas a hosszú távú munkanélküliség aránya, és a lakosság képzettsége és készségei alacsony szintűek; rámutat, hogy ennélfogva az SGS Benelux-nál történt elbocsátásokra kedvezőtlen helyi társadalmi-gazdasági környezetben került sor;

12.  megjegyzi, hogy a kérelemben felsorolt személyre szabott szolgáltatások több olyan intézkedést tartalmaznak, amelyek a munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésének előmozdítására és az adminisztratív eljárásokban való segítségnyújtásra irányulnak, és hogy az intézkedések többsége az összes elbocsátott munkavállalónak segítségére lesz;

13.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások társfinanszírozandó, összehangolt csomagja az alábbi intézkedéseket foglalja magában 257 elbocsátott munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedése érdekében (kategória szerinti csoportosításban): (1) egyéni álláskeresési segítségnyújtás, ügykezelési és általános tájékoztatási szolgáltatás, (2) képzés és átképzés, valamint (3) vállalkozásösztönzés;

14.  üdvözli, hogy a különböző szociális partnereket és szervezeteket is bevonták az intézkedések általános koordinációjába és végrehajtásába, köztük a szakszervezeteket (FGTB, CSC), a FOREM-et (a vallon régió állami foglalkoztatási és képzési szolgálata), a vallon régióban működő ágazati szakmai és technológiai képzési központokat, az Európai Szociális Alapot (ESZA), a belgiumi francia közösség ügynökségét és a vallon kormányt; üdvözli továbbá, hogy a szakszervezetek közvetlenül részt vesznek a két vállalat részére külön felállított két újrafoglalkoztatási egység irányításában;

15.  ragaszkodik ahhoz, hogy nyomatékosítani és ösztönözni kell, hogy a segítségnyújtás autonóm módon és regionális szinten könnyen hozzáférhetően történjen az alulról szerveződés elképzelésének megvalósítása érdekében, regionális szinten helyi megoldások előtérbe helyezésével, ahol az EGAA hatálya alá tartozó bármilyen helyzet előfordulhat;

16.  tudomásul veszi az elbocsátott munkavállalók foglalkoztathatóságának javítására szolgáló javasolt intézkedéseket; emlékeztet arra, hogy a járadékfizetés nem tartozik az EGAA által támogatott személyre szabott szolgáltatások közé;

17.  megjegyzi, hogy a csoportos létszámcsökkentés esetén a belga szövetségi jog által előírt és az újrafoglalkoztatási egységek szokásos tevékenységeinek részeként végrehajtott intézkedések (pl. az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása érdekében nyújtott támogatás, képzés, álláskereséshez nyújtott segítség és karrier-tanácsadás stb.) nem szerepelnek ebben az EGAA-kérelemben;

18.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

19.  örömmel látja, hogy az EGAA végrehajtása és az EGAA-hoz való hozzáférés egyes fázisai során a nők és a férfiak egyenlőségét szem előtt tartó politikát és a megkülönböztetésmentesség elvét alkalmazták és fogják alkalmazni;

20.  üdvözli, hogy a szociális partnerek részt vettek a szociális terv elkészítésében, valamint az intézkedések végrehajtásában;

21.  hangsúlyozza, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

22.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

23.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

24.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4)Lásd az EGAA-adatbázist: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.
(5)Lásd a következő ügyekről készült bizottsági határozattervezeteket: EGF/2007/001 FR/Peugeot-beszállítók (2007.7.12-i COM(2007)0415 határozat), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo (2008.2.20-i COM(2008)0094 határozat), EGF/2008/002 ES/Delphi (2008.9.9-i COM(2008)0547 határozat), EGF/2008/004 ES/Castilla y León / Aragón automoción (2009.3.20-i COM(2009)0150 határozat), EGF/2009/007 SE/Volvo és EGF/2009/009 AT/Steiermark (2009.10.27-i COM(2009)0602 határozat), EGF/2009/013 DE/Karmann (2010.1.22-i COM(2010)0007 határozat), EGF/2009/019 FR/Renault (2011.7.11-i COM(2011)0420 határozat), EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción (2010.9.2-i COM(2010)0453 határozat), EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive (2010.10.29-i COM(2010)0616 határozat), EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium (2011.4.14-i COM(2011)0212 határozat), EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive (2011.7.20-i COM(2011)0447 határozat), EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive (2011.10.13-i COM(2011)0664 határozat), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (2014.3.5-i COM(2014)0116 határozat), EGF/2012/005 SE/Saab (2012.10.19-i COM(2012)0622 határozat), EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland (2014.11.10-i COM(2014)0699 határozat), EGF/2013/012 BE/Ford Genk (2014. 8.22-i COM(2014)0532 határozat).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(Belgium „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/470 határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat