Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2017(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0034/2015

Texte depuse :

A8-0034/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2015 - 10.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0049

Texte adoptate
PDF 401kWORD 83k
Marţi, 10 martie 2015 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit - Belgia
P8_TA(2015)0049A8-0034/2015
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 10 martie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit din partea Belgiei) (COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0009 – C8-0011/2015),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0034/2015),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, agravate într-o măsură deosebită de criza economică, financiară și socială, și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie adecvată și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât aceasta este ultima cerere care va fi tratată în temeiul regulamentului din 2006;

D.  salută extinderea obiectivelor și criteriilor din Regulamentul privind FEG, operată în decembrie 2013, pentru a integra și a facilita cererile din țările și regiunile cu o densitate demografică mai scăzută;

E.  salută tratarea mai eficientă a cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, extinderea gamei de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și finanțarea stimulentelor pentru înființarea unor afaceri proprii;

F.  întrucât Belgia a depus cererea EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit pentru o contribuție financiară din partea FEG în urma a 257 de disponibilizări legate de închiderea unei uzine a grupului Saint-Gobain Sekurit (SGS), amplasată în Auvelais, care fabrica geamuri securizate pentru industria automobilelor; întrucât disponibilizările au avut loc în perioada de referință 31 august 2013 - 31 decembrie 2013 și după această perioadă și au legătură cu scăderea producției de geamuri securizate pentru automobile în Uniune;

G.  întrucât contribuția financiară solicitată din FEG se ridică la 1 339 928 EUR (50% din costurile totale);

H.  întrucât, deși nu îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 2 literele (a) și (b) din Regulamentul privind FEG, cererea se încadrează în categoria circumstanțelor excepționale, care permite totuși mobilizarea FEG,

1.  susține decizia Comisiei conform căreia cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG depusă la 19 decembrie 2013 de Belgia poate să fie onorată în temeiul articolului 2 litera (c), conform căruia trebuie să se demonstreze prezența unor circumstanțe excepționale, deși nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 literele (a) și (b) din Regulamentul privind FEG; subliniază însă faptul că ar trebui să se evalueze de la caz la caz dacă se justifică invocarea articolului 2 litera (c) și aceasta nu ar trebui să devină o metodă generală pentru mobilizarea FEG în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de bază;

2.  subliniază că FEG este un instrument special cu ajutorul căruia Uniunea poate să reacționeze în anumite circumstanțe neprevăzute și că ar trebui să își îndeplinească în continuare scopul său principal, și anume acela de a oferi sprijin în cazul în care, într-o perioadă de referință, un număr mare de lucrători (minimum 500) sunt disponibilizați ca urmare a unor modificări structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, generate de globalizare și de criza economică și financiară mondială; subliniază că FEG nu trebuie să devină un înlocuitor pentru alte fonduri structurale și de investiții europene, cum ar fi Fondul social european, ci trebuie să vină în completarea lor; subliniază că circumstanțele excepționale care permit mobilizarea FEG nu trebuie să ducă la abateri de la obiectivul menționat mai sus;

3.  ia act de faptul că autoritățile belgiene au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 19 decembrie 2013 în temeiul Regulamentului privind FEG, care nu impune un termen pentru evaluare, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 21 ianuarie 2014; regretă faptul că informațiile furnizate cu privire la circumstanțele excepționale invocate au fost insuficiente; subliniază că circumstanțele excepționale invocate trebuie să fie evaluate în mod corespunzător pentru a obține o derogare de la condițiile prevăzute la articolul 2 literele (a) și (b) din Regulamentul privind FEG;

4.  își exprimă preocuparea în legătură cu durata procedurii începând de la data efectuării primelor disponibilizări și până la evaluarea cererii; reamintește că obiectivul FEG este de a oferi asistență lucrătorilor disponibilizați cât mai rapid posibil;

5.  solicită statelor membre și tuturor instituțiilor implicate să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale și bugetare cu scopul de a accelera mobilizarea FEG; ia act, în acest sens, de procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului evaluarea referitoare la eligibilitatea unei cereri de asistență din partea FEG împreună cu propunerea de mobilizare a FEG; ia act, de asemenea, de adoptarea noului Regulament privind FEG [Regulamentul (UE) nr. 1309/2013], care prevede o mai mare eficiență, transparență, răspundere și vizibilitate a FEG;

6.  îndeamnă statele membre să profite de schimburile de bune practici și să învețe mai ales de la statele membre și autoritățile regionale și locale care au instituit deja rețele naționale de informare cu privire la FEG la care participă partenerii sociali și părțile interesate de la nivel local și regional, pentru a dispune de o bună structură de asistență atunci când s-ar produce o situație care intră în sfera FEG;

7.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile belgiene au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 31 august 2013, cu mult înainte de decizia și chiar de cererea de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

8.  constată că sectorul de fabricare a geamurilor securizate destinate industriei automobilelor a suferit perturbări economice grave determinate de o serie de factori, cum ar fi scăderea producției de geamuri securizate pentru automobile în Uniune, creșterea cotei de piață a concurenților din țări terțe și creșterea importurilor de aceste produse în Uniune; constată că activitățile întreprinderii SGS Benelux erau strâns legate de evoluția producției din sectorul automobilelor, care a suferit o scădere a producției de autoturisme de la 21,9 milioane de unități la 19,5 milioane de unități în perioada 2007-2012, în timp ce, în restul lumii, producția din acest sector a crescut în aceeași perioadă de la 47,5 milioane de unități la 60,6 milioane de unități; constată, de asemenea, o tendință generală în rândul producătorilor și al furnizorilor din sectorul automobilelor de a transfera producția în cadrul Uniunii, din Europa Occidentală (în special din Franța, Belgia și Spania) în Europa de Est;

9.  observă că, deși nu au fost alte cereri de contribuții din partea FEG depuse anume de sectorul geamurilor pentru automobile(4), au fost depuse o serie de cereri din partea producătorilor de autovehicule și a furnizorilor de echipamente pentru autovehicule(5);

10.  ia act de faptul că disponibilizările din cadrul SGS au vizat în principal lucrătorii de la liniile de producție (83 % din personalul în cauză are statutul de „muncitor”); consideră că, în contextul situației pieței muncii din regiunea afectată, va fi necesară reconversia profesională a lucrătorilor disponibilizați pentru ca aceștia să poată găsi locuri de muncă în alte domenii și/sau în alte sectoare;

11.  regretă faptul că, având în vedere situația socioeconomică din regiunea vizată și din regiunile învecinate (Charleroi, Namur), lucrătorii disponibilizați de la SGS Benelux au posibilități limitate de integrare pe piața muncii din aceste regiuni, deoarece vor concura, probabil, cu mulți alți lucrători care au calificări și experiență similare pentru un număr limitat de locuri de muncă în sectorul fabricării geamurilor; reamintește că această regiune se caracterizează printr-un nivel relativ ridicat al șomajului structural, cu un procent ridicat al șomajului pe termen lung și cu niveluri scăzute ale calificărilor și competențelor; subliniază faptul că disponibilizările operate în cadrul SGS Benelux au avut loc, așadar, într-un context socioeconomic local dificil;

12.  constată că serviciile personalizate menționate în cerere constau într-o serie de măsuri care au drept scop să stimuleze reintegrarea lucrătorilor pe piața muncii și să îi ajute cu procedurile administrative; cea mai mare parte dintre acestea ar trebui să vină în sprijinul tuturor lucrătorilor disponibilizați;

13.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțat conține următoarele măsuri pentru reintegrarea în muncă a 257 lucrători disponibilizați (grupați pe categorii): (1) asistență individuală pentru căutarea unui loc de muncă, servicii de gestionare a dosarelor și servicii generale de informare, (2) formare și reconversie profesională, precum și (3) promovarea spiritului antreprenorial;

14.  salută faptul că diverși parteneri sociali și organizații au fost implicate în coordonarea generală și punerea în aplicare a măsurilor, incluzând: sindicatele (FGTB, CSC), FOREM (serviciul public de ocupare a forței de muncă și de formare profesională din regiunea Valonia), centrele sectoriale de formare profesională și tehnologică care își desfășoară activitatea în regiunea valonă, Agenția Fondului social european din Belgia francofonă și guvernul valon; apreciază și faptul că sindicatele sunt direct implicate în gestionarea celor două unități de reconversie, înființate în mod special pentru fiecare întreprindere în parte;

15.  subliniază necesitatea de a încuraja și consolida asistența pentru autonomie și de a facilita accesul la nivel regional pentru a dezvolta un etos ascendent, promovând capacitatea de a găsi soluții locale la nivel regional atunci când ar putea să apară situații care intră în domeniul de aplicare al FEG;

16.  salută măsurile propuse pentru a ameliora capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor disponibilizați; reamintește că alocațiile nu sunt enumerate printre serviciile personalizate care urmează să fie sprijinite de FEG;

17.  ia act de faptul că măsurile obligatorii în temeiul legislației federale belgiene privind procedurile de disponibilizare colectivă care sunt luate în cadrul activităților standard desfășurate de unitățile de reconversie (de exemplu, sprijin în vederea plasării personalului disponibilizat, formare, asistență pentru căutarea unui loc de muncă și orientare profesională etc.) nu sunt incluse în prezenta cerere FEG;

18.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate de aceștia în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

19.  salută faptul că, pe parcursul diferitelor etape ale executării FEG și în cursul accesării acestuia, au fost și vor fi aplicate în continuare principiile egalității și nediscriminării între femei și bărbați;

20.  salută faptul că partenerii sociali au fost implicați atât în pregătirea planului social, cât și în aplicarea măsurilor;

21.  subliniază că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea sustenabilă, pe termen lung, a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

22.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

23.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4)A se consulta baza de date FEG, la adresa http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.
(5)A se vedea proiectele de propuneri ale Comisiei cu privire la cererile EGF/2007/001 FR/Peugeot furnizori [Decizia COM(2007)0415 din 12.7.2007], EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo [Decizia COM(2008)0094 din 20.2.2008], EGF/2008/002 ES/Delphi [Decizia COM(2008)0547 din 9.9.2008], EGF/2008/004 ES/Castilla y León / Aragón automoción [Decizia COM(2009)0150 din 20.3.2009], EGF/2009/007 SE/Volvo și EGF/2009/009 AT/Steiermark [Decizia COM(2009)0602 din 27.10.2009), EGF/2009/013 DE/Karmann [Decizia COM(2010)0007 din 22.1.2010], EGF/2009/019 FR/Renault [Decizia COM(2011)0420 din 11.7.2011], EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción [Decizia COM(2010)0453 din 2.9.2010], EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive [Decizia COM(2010)0616 din 29.10.2010], EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium [Decizia COM(2011)0212 din 14.4.2011], EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive [Decizia COM(2011)0447 din 20.7.2011], EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive [Decizia COM(2011)0664 din 13.10.2011], EGF/2012/004 ES/Grupo Santana [Decizia COM(2014)0116 din 5.3.2014], EGF/2012/005 SE/Saab [Decizia COM(2012)0622 din 19.10.2012], EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland [Decizia COM(2014)0699 din 10.11.2014], EGF/2013/012 BE/Ford Genk [Decizia COM(2014)0532 din 22.8.2014].


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară

(cererea EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit din partea Belgiei)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2015/470.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate