Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2017(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0034/2015

Predložena besedila :

A8-0034/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2015 - 10.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0049

Sprejeta besedila
PDF 317kWORD 79k
Torek, 10. marec 2015 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit – Belgija
P8_TA(2015)0049A8-0034/2015
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2015 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit iz Belgije) (COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0009 – C8-0011/2015),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0034/2015),

A.  ker je Evropska unija uvedla zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, izrazito zaostrene zaradi gospodarske, finančne in socialne krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce primerna ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je to zadnja vloga, ki se bo obravnavala v okviru uredbe iz leta 2006;

D.  pozdravlja razširitev ciljev in meril v uredbi o ESPG iz decembra 2013, ki regijam in državam z manjšo gostoto prebivalstva omogoča in olajšuje oddajo vlog;

E.  pozdravlja dejstvo, da se vloge za sredstva ESPG v Komisiji ter Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje, in sicer s skrajšanjem postopka ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

F.  ker je Belgija predložila vlogo EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit za finančni prispevek iz ESPG za 257 presežnih delavcev zaradi zaprtja proizvodnega obrata skupine Saint-Gobain Sekurit (SGS) s sedežem v Auvelaisu, ki je proizvajal varnostno steklo za avtomobilsko industrijo; ker je do odpuščanja prišlo v referenčnem obdobju od 31. avgusta 2013 do 31. decembra 2013, povezano pa je z zmanjšanjem proizvodnje avtomobilskega varnostnega stekla v Uniji;

G.  ker zahtevani finančni prispevek iz ESPG znaša 1 339 928 EUR (50 % celotnega proračuna);

H.  ker kljub temu, da vloga ne izpolnjuje meril iz členov 2(a) in 2(b) uredbe o ESPG, spada v kategorijo izjemnih okoliščin, ki dovoljuje uporabo sredstev ESPG;

1.  se strinja s sklepom Komisije, da je vloga za finančni prispevek iz ESPG, ki jo je Belgija predložila 19. decembra 2013, upravičena do finančnega prispevka iz člena 2(c), ki zahteva, da se izjemne okoliščine dokažejo, kljub dejstvu, da pogoji iz členov 2(a) in 2(b) uredbe o ESPG niso bili izpolnjeni; vendar poudarja, da bi bilo treba sklicevanje na člen 2(c) ocenjevati za vsak primer posebej in ne bi smelo postati splošna metoda za uporabo sredstev ESPG, kadar osnovni pogoji niso izpolnjeni;

2.  poudarja, da je ESPG poseben instrument, ki Uniji omogoča, da se odzove na posebne nepredvidene okoliščine, in da bi moral ohraniti svoj glavni namen, torej zagotoviti podporo, kadar v referenčnem obdobju veliko število delavcev (najmanj 500) postane presežnih zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije ter svetovnih finančnih in gospodarskih kriz; poudarja, da ESPG ne sme postati zamenjava za druge evropske strukturne in naložbene sklade, kot je Evropski socialni sklad, in se mora uporabljati za dopolnitev takšnih skladov; poudarja, da izredne okoliščine, ki omogočajo uporabo sredstev ESPG, ne smejo preusmerjati od zgoraj omenjenega področja uporabe;

3.  ugotavlja, da so belgijski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 19. decembra 2013, v skladu z uredbo o ESPG, ki ne določa rokov za posredovanje informacij, Komisija pa je svojo oceno dala na voljo 21. januarja 2014; obžaluje, da v zvezi z navedenimi izjemnimi okoliščinami niso bile zagotovljene zadostne informacije; poudarja, da je treba takšne izjemne okoliščine ustrezno oceniti, da bi zagotovili odstopanje od pogojev iz člena 2(a) in 2(b) uredbe o ESPG;

4.  je zaskrbljen, saj je bil postopek od dneva, ko je bil odpuščen prvi presežni delavec, do ocene vloge precej dolg; opozarja, da je cilj ESPG čim prejšnja možna pomoč presežnim delavcem;

5.  države članice in vse udeležene institucije poziva, naj naredijo vse potrebno za izboljšanje postopkovnih in proračunskih ureditev, da bi pospešile uporabo sredstev ESPG; v zvezi s tem je seznanjen z izboljšanim postopkom, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev, in po katerem Evropskemu parlamentu in Svetu skupaj s predlogom za uporabo sredstev ESPG posreduje tudi oceno Komisije o utemeljenosti vloge za sredstva ESPG; ugotavlja, da je bila sprejeta nova uredba o ESPG (Uredba (EU) št. 1309/2013), ki omogoča večjo učinkovitost, preglednost, odgovornost in prepoznavnost ESPG;

6.  poziva države članice, naj izkoristijo možnosti za izmenjavo najboljših praks in se učijo zlasti od tistih držav članic ter regionalnih in lokalnih organov, ki so že vzpostavili nacionalne informacijske mreže o ESPG, v katere so vključeni tudi socialni partnerji ter deležniki na lokalni in regionalni ravni, da bo v razmerah, ko bi bilo mogoče uporabiti ESPG, že vzpostavljena dobra struktura za pomoč;

7.  pozdravlja dejstvo, da so se belgijski organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 31. avgusta 2013, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem zagotovili hitro pomoč;

8.  ugotavlja, da je sektor proizvodnje varnostnega stekla za avtomobilsko industrijo doživel hude gospodarske motnje zaradi številnih dejavnikov, kot je zmanjšanje proizvodnje avtomobilskega varnostnega stekla v Uniji, povečanje tržnega deleža konkurentov iz držav nečlanic ter povečanje uvoza teh proizvodov v Unijo; ugotavlja, da so bile dejavnosti podjetja SGS Benelux tesno povezane s proizvodnimi trendi v avtomobilski industriji, kjer se je proizvodnja osebnih avtomobilov med letoma 2007 in 2012 zmanjšala z 21,9 milijonov enot na 19,5 milijonov enot, v ostalih državah sveta pa se je v istem obdobju povečala s 47,5 milijonov enot na 60,6 milijonov enot; poleg tega ugotavlja, da je med proizvajalci in dobavitelji v avtomobilski industriji obstajal splošni trend za selitev proizvodnje znotraj Unije, iz zahodne Evrope (zlasti iz Francije, Belgije in Španije) v vzhodno Evropo;

9.  ugotavlja, da ni bilo drugih vlog za ESPG, ki bi se nanašale na sektor avtomobilskega stekla(4), je bilo pa nekaj vlog, ki so zadevale proizvajalce motornih vozil oziroma dobavitelje avtomobilske opreme(5);

10.  ugotavlja, da se odpuščanje delavcev v podjetju SGS nanaša predvsem na proizvodne delavce (83 % prizadetega osebja ima status „ouvrier“); meni, da bo treba v okviru razmer na trgu dela v prizadeti regiji odpuščene delavce prekvalificirati, da bodo lahko dobili zaposlitev v drugih poklicih in/ali sektorjih;

11.  obžaluje, da imajo glede na družbeno-gospodarski položaj zadevnega območja in sosednjih območjih (Charleroi, Namur) delavci, ki so bili odpuščeni iz podjetja SGS Benelux, omejene možnosti zaposlovanja na teh območjih, saj za omejeno število delovnih mest v steklarskem sektorju konkurirajo z mnogimi drugimi uslužbenci s podobnimi kvalifikacijami in izkušnjami; opozarja, da je za regijo značilna relativno visoka stopnja strukturne brezposelnosti z relativno velikim deležem dolgotrajne brezposelnosti ter nizkimi ravnmi kvalifikacij in spretnosti; poudarja, da je pri odpuščanju presežnih delavcev v podjetju SGS Benelux treba upoštevati težko lokalno socialno-ekonomsko ozadje;

12.  ugotavlja, da so prilagojene storitve, navedene v vlogi, sestavljene iz številnih ukrepov, namenjenih spodbujanju vrnitve delavcev na trg dela in pomoči tem delavcem pri upravnih postopkih, večina teh ukrepov pa naj bi podprla vse odpuščene delavce;

13.  ugotavlja, da usklajeni sveženj prilagojenih storitev, ki se bodo sofinancirale, vsebuje naslednje ukrepe za ponovno vključitev 257 odpuščenih delavcev v postopek zaposlovanja (po kategorijah): (1) individualna pomoč pri iskanju zaposlitve, vodenje primerov in storitve splošnega obveščanja, (2) usposabljanje in prekvalifikacija ter (3) spodbujanje samostojnega podjetništva;

14.  pozdravlja dejstvo, da so pri splošnem usklajevanju in izvajanju ukrepov sodelovali različni socialni partnerji in organizacije: sindikati (FGTB, CSC), FOREM (javna služba za zaposlovanje in usposabljanje regije Valonija), sektorski centri za poklicno in tehnološko usposabljanje, ki delujejo v regiji Valonija, agencija za Evropski socialni sklad (ESS) Francoske skupnosti v Belgiji in valonska vlada; pozdravlja tudi dejstvo, da so sindikati neposredno vključeni v upravljanje dveh enot za pomoč pri prezaposlovanju, ki sta bili posebej ustanovljeni za vsako posamezno podjetje;

15.  vztraja, da je treba okrepiti in spodbujati pomoč, ki bo dopuščala samostojnost, in preprost dostop na regionalni ravni, da bo mogoče uveljaviti etično ravnanje od spodaj navzgor in lokalne rešitve na regionalni ravni, kjer lahko pride do situacij, ki sodijo na področje uporabe ESPG;

16.  pozdravlja predlagane ukrepe, ki so namenjeni izboljševanju zaposljivosti presežnih delavcev; opozarja, da nadomestila niso med prilagojenimi storitvami, za katere bodo porabljena sredstva ESPG;

17.  ugotavlja, da ukrepi, ki so v okviru belgijske zvezne zakonodaje obvezni v skladu s postopki kolektivnega odpuščanja in se izvajajo kot del standardnih dejavnosti enote za pomoč pri prezaposlovanju (npr. podpora pri iskanju nadomestne zaposlitve, usposabljanje, pomoč pri iskanju zaposlitve ter poklicno svetovanje itd.), niso vključeni v to vlogo za pomoč iz ESPG;

18.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v okviru usklajenega svežnja, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

19.  pozdravlja dejstvo, da sta se načeli enakosti med ženskami in moškimi ter nediskriminacije uporabljali med različnimi fazami izvajanja ukrepov iz ESPG in dostopa do njih ter se bosta še naprej uporabljali;

20.  pozdravlja, da so bili socialni partnerji vključeni v pripravo socialnega načrta ter izvajanje ukrepov;

21.  poudarja, da se lahko s pomočjo iz ESPG sofinancirajo le aktivni ukrepi na trgu dela, ki vodijo do stalne in dolgoročne zaposlitve; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

22.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

23.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo, skupaj s prilogo, posreduje Svetu in Komisiji.

(1)UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
(2)UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3)UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4)Glej podatkovno bazo ESPG, ki je na voljo na http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.
(5)Glej osnutke predlogov Komisije o zadevah EGF/2007/001 FR/Peugeot suppliers (sklep COM(2007)0415 z dne 12. julija 2007), EGF/2007/010 PT/Lisoa-Alentejo (sklep COM(2008)0094 z dne 20. februarja 2008), EGF/2008/002 ES/Delphi (sklep COM(2008)0547 z dne 9. septembra 2008), EGF/2008/004 ES/Castilla y Léon / Aragon automoción (sklep COM(2009)0150 z dne 20. marca 2009), EGF/2009/007 SE/Volvo in EGF/2009/009 AT/Steiermark (sklep COM(2009)0602 z dne 27. oktobra 2009), EGF/2009/013 DE/Karmann (sklep COM(2010)0007 z dne 22. januarja 2010), EGF/2009/019 FR/Renault (sklep COM(2011)0420 z dne 11. julija 2011), EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción (sklep COM(2010)0453 z dne 2. septembra 2010), EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive (sklep COM(2010)0616 z dne 29. oktobra 2010), EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium (sklep COM(2011)0212 z dne 14. aprila 2011), EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive (sklep COM(2011)0447 z dne 20. julija 2011), EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive (sklep COM(2011)0664 z dne 13. oktobra 2011), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (sklep COM(2014)0116 z dne 5. marca 2014), EGF/2012/005 SE/Saab (sklep COM(2012)0622 z dne 19. oktobra 2012), EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland (sklep COM(2014)0699 z dne10. novembra 2014), EGF/2013/012 BE/Ford Genk (sklep COM(2014)0532 z dne 22. avgusta 2014).


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju

(vloga EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit iz Belgije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/470.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov