Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2158(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0019/2015

Внесени текстове :

A8-0019/2015

Разисквания :

PV 09/03/2015 - 14
CRE 09/03/2015 - 14

Гласувания :

PV 10/03/2015 - 10.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0051

Приети текстове
PDF 634kWORD 190k
Вторник, 10 март 2015 г. - Страсбург
Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията
P8_TA(2015)0051A8-0019/2015

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията (2014/2158(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 6 май 2014 г. за политиката в областта на конкуренцията за 2013 г. (COM(2014)0249) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD (2014)0148),

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално членове 101—109 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 169/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно прилагане на правилата на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт(2),

—  като взе предвид Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията(3),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2013 г. относно количествено определяне на вредата при искове за обезщетения на основание нарушение на член 101 или член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз(4),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 4 февруари 2011 г., озаглавен „Обществено допитване: към съгласуван европейски подход за колективна защита”(SEC(2011)0173),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2013 г., озаглавено „Към европейска хоризонтална рамка за колективна защита“ (COM(2013)0401),

—  като взе предвид Препоръка на Комисията 2013/396/ЕС от 11 юни 2013 г. за общи принципи на механизмите за колективни искове за преустановяване на нарушения и колективни искове за обезщетение в държавите членки, свързани с нарушения на правата, предоставени съгласно правото на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проучването от юни 2012 г., публикувано от Тематичния отдел на Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, озаглавено „Колективна защита при антитръстови въпроси“ („Collective redress in Antitrust“),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2013 г., публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета по дело AT.39740 — Google(6),

—  като взе предвид ангажиментите, предложени на Комисията в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета по дело COMP/39.398 — Visa MIF,

—  като взе предвид Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията на ЕО)(7),

—  като взе предвид консултациите, проведени от Комисията на 27 март 2013 г. относно контрола върху сливанията в ЕС — проект за преразглеждане на опростената процедура и на регламента за прилагане на Регламента за сливанията,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 октомври 2008 г. относно прилагането на правила за държавна помощ към мерки, взети във връзка с финансовите институции в контекста на настоящата световна финансова криза(8) (съобщението относно банковия сектор),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 декември 2008 г., озаглавено „Рекапитализация на финансовите институции в условията на настоящата финансова криза: ограничаване на помощта до необходимите минимални равнища и предпазни мерки срещу излишното нарушаване на конкуренцията”(9) (съобщението относно рекапитализацията),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 февруари 2009 г. относно обработването обезценените активи в банковия сектор на Общността(10) (съобщението относно обезценените активи),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 юли 2009 г. относно връщане на жизнеспособността и оценка на мерките за преструктуриране във финансовия сектор според правилата за държавна помощ в настоящата криза(11) (съобщението относно преструктурирането),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 декември 2008 г. относно временна общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза(12) (първоначалната „временна рамка“),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 1 декември 2010 г., озаглавено „Временна общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза“(13) (нова временна рамка, която замества рамката, чийто срок изтече на 31 декември 2010 г.),

—  като взе предвид съобщението на Комисията относно прилагането от 1 август 2013 г. на правилата за държавните помощи към мерките за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза („Съобщение относно банковия сектор“)(14),

—  като взе предвид документа на Комисията, на вниманието на Икономическия и финансов комитет, относно преразглеждането на насоките за държавна помощ за преструктуриране на банки,

—  като взе предвид проучването на Тематичния отдел на Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС от юни 2011 г., озаглавено „Държавна помощ — правила по време на криза за финансовия сектор и реалната икономика“ (State aid — Crisis rules for the financial sector and the real economy),

—  като взе предвид съобщението на Комисията за прилагането на правилата на Европейския съюз към компенсацията, предоставена за предоставянето на услуги от общ икономически интерес(15),

—  като взе предвид Решение 2012/21/ЕС на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес(16),

—  като взе предвид решението на Комисията, озаглавено „Рамка на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги (2011 г.)“(17),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. за прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, предоставяна на предприятия, предоставящи УОИИ(18),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно реформата на правилата на ЕС за държавните помощи относно услугите от общ икономически интерес(19),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 февруари 2012 г., озаглавено „Модернизиране на държавната помощ на ЕС“ (СOM(2012)0209),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2013 г. относно модернизиране на държавната помощ на ЕС(20),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 30 юли 2012 г. за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. по прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ и на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт (COM(2012)0730),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 5 юли 2012 г. за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 659/1999 за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (COM(2012)0725),

—  като взе предвид ръководните насоки на Комисията за държавните помощи за железопътните предприятия(21),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2013 г. относно регионалната политика в по-общия контекст на схемите за държавни помощи(22),

—  като взе предвид Рамковото споразумение от 20 октомври 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(23) (наричано по-долу „Рамковото споразумение“), и по-специално параграфи 9, 12, 15 и 16 от него,

—  като взе предвид своите резолюции от 22 февруари 2005 г. за 23-тия доклад на Комисията относно политиката в областта на конкуренцията за 2003 г.(24), от 4 април 2006 г. за доклада на Комисията относно политиката в областта на конкуренцията за 2004 г.(25), от 19 юни 2007 г. за доклада относно политиката в областта на конкуренцията за 2005 г.(26), от 10 март 2009 г. относно докладите относно политиката в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 г.(27), от 9 март 2010 г. относно доклада за политиката на конкуренция за 2008 г.(28), от 20 януари 2011 г. относно доклада за политиката на конкуренция за 2009 г.(29), от 2 февруари 2012 г. относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията(30), от 12 юни 2013 г. относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията(31) и от 11 декември 2013 г. относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията(32),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 20 юни 2013 г., озаглавен „Към по-ефективен контрол върху сливанията“,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 9 юли 2014 г., озаглавен „Към по-ефективен контрол върху сливанията“,

—  като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2014 г. относно споразуменията на ЕС за сътрудничество относно прилагането на политиката в областта на конкуренцията — пътят напред(33),

—  като взе предвид изявлението на члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, г-жа Маргрете Вестегер, от 6 ноември 2014 г. относно разследването на държавна помощ в данъчната област,

—  като взе предвид таблицата на Комисията с ключовите показатели за Програмата в областта на цифровите технологии за 2014 г.,

—  като взе предвид член 52 и член 132, параграф 2 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8‑0019/2015),

A.  като има предвид, че в някои сектори в рамките на единния пазар продължава да е налице разпокъсаност, породена от националните граници и изкуствено създадени пречки, а същевременно обезпокоителни икономически практики като социалния дъмпинг или злоупотребите със структурните фондове пораждат загриженост и трябва също да бъдат разгледани в рамките на политиката на ЕС в областта на конкуренцията; като има предвид, че конкуренцията не действа еднакво задоволително във всички държави членки;

Б.  като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията е сама по себе си инструмент за опазване на европейската демокрация, доколкото възпрепятства прекомерната концентрация на икономическа и финансова власт в ръцете на малко на брой лица, което представлява риск за независимостта на европейската политическа власт от големите промишлени и банкови групи;

В.  като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията, основаваща се на условия на равнопоставеност във всички отрасли, е крайъгълен камък на европейската социална пазарна икономика, както и основно средство за гарантиране на правилното функциониране на един динамичен, ефективен, устойчив и иновативен вътрешен пазар, за стимулиране на икономическия растеж и на създаването на работни места, както и за гарантирането на конкурентоспособността на световно равнище; като има предвид, че икономическата и финансова криза не трябва да бъде използвана като претекст, за да не се прилагат в необходимата степен разпоредбите в областта на конкуренцията;

Г.  като има предвид, че всяка година поради наличието на картели се натрупват загуби в размер на 181—320 милиарда евро, което представлява около 3% от БВП на ЕС;

Д.  като има предвид, че на банките в ЕС беше предоставена държавна помощ, равняваща се на 1,6 трилиона евро, през периода от 2008 г. до края на 2011 г.;

Е.  като има предвид, че отклонението от данъчно облагане, данъчните измами и данъчните убежища струват на данъкоплатците в ЕС приблизително 1 трилион евро годишно под формата на изгубени приходи, с което се нарушава конкуренцията в рамките на единния пазар между дружествата, които плащат данъци, и тези, които не плащат данъци;

Ж.  като има предвид, че европейските граждани искат висококачествено и достъпно предоставяне на обществени услуги;

З.  като има предвид, че стриктното прилагане на принципите на конкурентното право е преди всичко в полза на потребителя, докато липсата на конкуренция води до неправилно разпределение на ресурсите и по-ниска производителност;

И.  като има предвид, че по отношение на разходите за енергия показателите на европейския единен пазар са по-лоши от тези на САЩ, като статистическото разсейване на цените възлиза на 31% спрямо 22% в САЩ;

Й.  като има предвид, че със създаването на „паспорт за управление в единния пазар“ ще се намалят случаите на нарушаване на конкуренцията и разпокъсаността на единния пазар, с което ще се повиши потенциалът за растеж на европейската икономика;

К.  като има предвид, че успешното развитие на малките и средните предприятия (МСП) в условията на свободна конкуренция е една от основните предпоставки за създаване на работни места, устойчив растеж, иновации и инвестиции; като има предвид, че в много държави членки МСП, които представляват 98 % от предприятията в ЕС, са засегнати от сериозно ограничаване на кредитирането;

Л.  като има предвид, че свободното движение на стоки, услуги, лица и капитали е от съществено значение за растежа; като има предвид, че протекционизмът може да ограничи дългосрочните перспективи за растеж на националните отрасли;

М.  като има предвид, че периодът на съществуване на картелите, преди да бъдат разкрити, е между 6 и 14 години след като те започнат да действат, което се отразява негативно на икономиката, като създава по-голяма тежест за клиентите и в крайна сметка за потребителите;

Н.  като има предвид, че единният патент на ЕС е стъпка към доизграждането на единния пазар и всички държави членки следва да участват в него;

О.  като има предвид, че публикуването на документите, свързани със случая „Люкслийкс“, от Международния консорциум на разследващите журналисти показва необходимостта от провеждането на цялостно и независимо разследване на данъчните практики на държавите членки и на тяхното съответствие с разпоредбите на ЕС относно контрола на държавната помощ; като има предвид, че самостоятелността на ГД „Конкуренция“ е от първостепенно значение за успешното постигане на тази цел, както и на другите нейни цели;

Общи бележки

1.  Приветства факта, че икономическото измерение на ЕС е установено в Договорите като „отворена пазарна икономика и свободна конкуренция“; подчертава, че е необходим засилен акцент върху насърчаването на конкуренцията за постигането на амбициозните цели за работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност в световен мащаб на европейската икономика, тъй като именно устойчивата и ефективна конкуренция насърчава инвестициите и ползите за крайните потребители и задвижва икономиката; изтъква основната роля на гарантирането на прилагането на политиката в областта на конкуренцията за създаването на условия на равнопоставеност, които насърчават новаторството, производителността, създаването на работни места и инвестициите от страна на всички участници в рамките на единния пазар и за всички бизнес модели, включително МСП, при пълно зачитане на националните особености; изисква от Комисията да осигури прилагането на антитръстовото законодателство и на законодателството в областта на държавната помощ и на контрола върху сливанията с цел да се изгради един добре функциониращ вътрешен пазар и да се постигне напредък в социалната сфера;

2.  Счита, че осигуряването на условия на равнопоставеност за дружествата на вътрешния пазар е свързано също така и с борбата срещу социалния дъмпинг и с прилагането на европейското законодателство в социалната сфера и в областта на околната среда; призовава Комисията да разгледа отраженията в социалната сфера и върху труда на нейната намеса в областта на държавната помощ, особено в регионите с високи равнища на безработица, като интегрира резултатите от този анализ в решенията си;

3.  Подчертава необходимостта от предприемане на подходящи мерки в областта на конкуренцията и данъчното облагане с цел да се помогне на европейските промишлени групи и на МСП да се справят в условията на глобализацията;

4.  Призовава Комисията да установи евентуалните дисбаланси между държавите членки, които могат да доведат до нарушаване на конкуренцията, както и причините за тях и тяхното икономическо въздействие;

5.  Подчертава факта, че политиката в областта на конкуренцията играе основна роля за укрепване на цялостния подход към единния пазар, насочен към справяне с икономическите, социалните и екологичните предизвикателства пред Европа; призовава Комисията действително да зачита потребностите на гражданите, на потребителите и на МСП, като постави техните тревоги в центъра на процеса на вземане на решения, така че предложените политики да могат да осигурят добавена стойност за европейските граждани;

6.  Отново заявява, че Комисията следва да разгледа възможността за преразпределяне на средства от излишни или недостатъчно използвани бюджетни редове към ГД „Конкуренция“; посочва, че на Комисията трябва да бъдат предоставени подходящи човешки ресурси, за да може тя да разшири и да задълбочи в значителна степен своите разследвания относно фискалната държавна помощ, например данъчни решения и избягване на данъчно облагане, така че да се осигури на политиката в областта на конкуренцията достатъчно проактивна позиция; счита, че Комисията трябва също така да разполага с експертни правни ресурси, за да продължи да открива несъответствията, към които беше насочено вниманието ни посредством разкритията за целенасочените данъчни схеми, прилагани от различни държави членки; препоръчва, по-специално, укрепването на отдела за фискална държавна помощ на ГД „Конкуренция“ с оглед на разкритията по случая „Люкслийкс“;

7.  Очаква предстоящото оповестяване на резултатите от извършения от Комисията преглед на изпълнението десет години след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1/2003 относно изпълнението на разпоредбите на законодателството в областта на конкуренцията и призовава Комисията да включи Парламента във всички последващи инициативи; призовава Комисията да предприеме подходящи мерки, за да приведе регламента в съответствие с новата правна действителност, особено след приемането на Директивата за исковете за обезщетение за вреди;

8.  Напомня на Комисията, че на въпроса за независимостта на националните органи за защита на конкуренцията следва да се обърне специално внимание;

9.  Подчертава, че инструментите на политиката в областта на конкуренцията не трябва да се използват погрешно като средство за прилагането на мерки с данъчен характер; насърчава Комисията ясно да формулира съображенията си в областта на данъчното облагане;

10.  Счита, че принципите и ръководните насоки на политиката в областта на конкуренцията в бъдеще следва да се разработват и приемат в тясно сътрудничество с Парламента, за да се укрепи демократичната легитимност на органите за защита на конкуренцията;

11.  Приветства общия подход, прилаган по отношение на процеса на модернизиране на държавните помощи, насочен към насърчаването на една по-висока степен на ефективност на публичните разходи в условията на ограничени бюджетни маржове, особено в държавите-членки, засегнати в най-голяма степен от кризата;

12.  Признава, че ефикасното прилагане на политиката в областта на конкуренцията изисква съгласувано и последователно съдебно тълкуване;

13.  Отбелязва, че Комисията във все по-голяма степен разчита на решения за поемане на ангажимент; счита обаче, че е необходима повече прозрачност относно съществото на твърденията, както и установяване на по-голям брой правни прецеденти; това се отнася по-специално за случаите, когато се предприемат антитръстови мерки в нови области, например на пазара за цифрови стоки, в които дружествата могат да се окажат затруднени да преценят дали определен тип поведение представлява нарушение на разпоредбите в областта на конкуренцията;

14.  Счита, че с цел да се гарантира повече прозрачност и да се смекчат някои от недостатъците по отношение на решенията за поемане на ангажименти, като същевременно се запазят основните ползи от тях, следва да се публикуват подробно възраженията, отправени от Комисията към ответниците;

Държавна помощ и услуги от общ икономически интерес (УОИИ)

15.  Отбелязва, че УОИИ представляват значителен дял от общото предоставяне на услуги в държавите членки и отстоява позицията, че по-ефикасното им предоставяне (в сравнение с другите услуги) може да осигури значителни ползи; отново потвърждава значението на определянето на УОИИ като услуги с универсален достъп, които са от жизненоважно значение за европейските граждани, като се започне от здравеопазването и се стигне до социалното осигуряване и жилищното настаняване, като същевременно подчертава отговорността на Комисията да гарантира съвместимостта на компенсациите, предоставяни за УОИИ, с разпоредбите на ЕС в областта на държавната помощ;

16.  Отново заявява, че европейските структурни фондове не могат да бъдат използвани по начин, по който пряко или непряко се подпомага преместването на услуги или на производства в други държави членки;

17.  Счита, че следва да продължи разследването на спортните клубове (особено футболните клубове), които дължат милиони на органите за социално осигуряване, без тези суми да се изплащат от тях или да се събират от държавното управление, тъй като това може да представлява de facto държавна помощ;

18.  Подчертава целесъобразността на извършването на оценка на кумулативното въздействие на корпоративното данъчно облагане и на държавната помощ;

Антитръстово законодателство и картелиране

19.  Призовава Комисията да следи внимателно прилагането на посочената директива от страна на държавите членки и да гарантира еднаквото прилагане на нейните разпоредби в рамките на ЕС;

20.  Отново изразява загриженост, че използването на глоби като единствена възможна санкция може да се окаже недостатъчно ефективно; отново призовава за разработването на по-усъвършенствани инструменти за увеличаване на ефективността на системата от санкции; отново отправя призив към Комисията да разгледа възможността за извършване на общ преглед на нейния метод за определяне на санкции от 2006 г. и призовава тези насоки да бъдат включени в Регламент (ЕО) № 1/2003; приканва Комисията да направи оценка на възможността за допълване на глобите за картелиране с индивидуални санкции, например индивидуални глоби или лишаване от права на директори; призовава Комисията да гарантира, че дружествата, които нарушават законодателството, не търпят отрицателни последици, които надхвърлят рамките на пропорционалното обезщетение за извършеното нарушение;

21.  Призовава Комисията да създаде специални работни групи, обхващащи различни генерални дирекции, с цел да се наблюдават секторите, в които поради някои структурни особености (като например високи бариери за навлизане на пазара или високи разходи за потребителите при смяна на оператора) е налице по-голяма вероятност от извършване на нарушения на антитръстовото законодателство;

22.  Призовава Комисията да помогне за създаването на институционален механизъм, който да гарантира, че всеки път, когато национален орган вземе решение в областта на антитръстовото законодателство, автоматично се провежда последваща проверка, в рамките на която Комисията проучва дали подобни проблеми засягат различни географски пазари в Европа, на които санкционираното дружество също развива дейност;

23.  Подкрепя продължаващото сътрудничество в рамките на Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК), което позволява последователно прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията от публичните органи в целия ЕС, и насърчава неговото по-нататъшно развитие;

24.  Призовава Комисията да определи ясни процедури за графици и срокове, с цел да се ускори процесът на разследване и да се избегне неоправдано удължаване; призовава за официални права за всички страни по антитръстови дела и по дела за картелиране, като се наблегне по подобаващ начин върху принципа на презумпцията за невинност;

25.  Призовава Комисията да извърши цялостна правна и икономическа оценка на антитръстовите дела и на делата за картелиране, особено на бързо развиващите се пазари, с цел да се придобие ясна представа за пазарната структура и пазарните тенденции, както и да се предприемат подходящи мерки за защита на потребителите;

26.  Отбелязва, че политиката в областта на конкуренцията следва да бъде насочена по-специално към защита на потребителите, подобряване на тяхното благосъстояние, насърчаване на новаторството и стимулиране на икономическия растеж;

27.  В тази връзка призовава да бъдат определени подробно условията, при които дружествата майки, които упражняват определено влияние върху своите дъщерни дружества, могат да бъдат подведени под солидарна отговорност за нарушения на антистръстовото законодателство от страна на дъщерните им дружества, дори и ако не са участвали пряко в нарушението;

28.  Отново призовава, във връзка с повторните нарушения, за установяването на ясна връзка между нарушението на законодателството, което се разследва, и предишни нарушения, извършени от засегнатото предприятие;

29.  Отбелязва, че броят на исканията за намаляване на глобите на основание невъзможност за извършване на плащанията е нараснал, по-специално от страна на предприятията, произвеждащи само един продукт, и от страна на МСП; подчертава необходимостта от коригиране на насоките за определяне на санкциите, за да се вземе предвид особеното положение на предприятията, произвеждащи само един продукт, и на МСП;

30.  Счита, че господстващото положение на пазара, постигнато чрез разрастване, иновации и успехи само по себе си не представлява проблем по отношение на конкуренцията; счита обаче злоупотребата с господстващо положение на пазара за безспорно сериозен проблем по отношение на конкуренцията; поради това призовава Комисията и занапред да спазва принципите за независимост и обективност в рамките на процедурите в областта на конкуренцията;

31.  Призовава Комисията да действа решително по отношение на всички установени проблеми в рамките на текущите разследвания на нарушения на антитръстовото законодателство и да предприеме всички необходими мерки, за да сложи край на вредните практики и да възстанови лоялната конкуренция;

Контрол върху сливанията

32.  Изразява съгласие по въпроса, че контролът върху сливанията е важно средство за прилагане на законодателството в областта на конкуренцията, тъй като допринася за поддържането на конкурентен натиск върху участниците на пазара;

33.  Призовава Комисията да се отнася внимателно към случаите, в които веднага, след като сливането е било одобрено, цените за потребителите нарастват или е налице съответно влошаване на качеството на даден продукт;

34.  Приветства предложението на Комисията за „опростяване на сливанията“ от 5 декември 2013 г. и предложенията, изложени в нейната последна Бяла книга(34), но призовава за съставянето на значително по-добри определения за „пазарен дял“, „пазарна мощ“ и „определяне на пазара“;

35.  Подчертава необходимостта от извършване на преглед с цел да се установи дали при действащата практика за контрол върху сливанията се отчита интернационализирането на пазарите, особено по отношение на географското определяне на пазарите; счита, че Комисията следва да отчете констатациите от този преглед при преработването на разпоредбите в областта на контрола върху сливанията;

36.  Призовава Комисията да провери внимателно дали действително са налице пропуски в законодателството по отношение на нейните правомощия за надзор на миноритарни дялови участия, които не неосигуряват контрол над придобиваното предприятие;

Отраслови тенденции

Енергия и околна среда

37.  Подчертава значението на достъпността, устойчивостта и сигурността на енергийните доставки за европейската икономика и за нейната конкурентоспособност; счита, че политиката в областта на конкуренцията следва да вземе под внимание тази тройна цел, когато се предприемат мерки във връзка с настоящата разпокъсаност на пазара, когато се цели правилно и навременно прилагане на третия пакет за либерализация на пазара на газ и електроенергия, когато се насърчава отделянето на услугите на едро от услугите на дребно с цел предотвратяване на антиконкурентни практики, както и когато се допринася за осигуряването на енергия на достъпни цени за домакинствата и предприятията; признава, че новите „Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода“ на Комисията биха могли да ограничат усилията на някои държави членки за насърчаване на енергията от възобновяеми източници; подчертава, че регулирането на държавната помощ за устойчиви източници на енергия трябва във възможно най-голяма степен да се извършва по същия начин както във всеки друг отрасъл, като същевременно се вземат предвид целите на ЕС в областта на климата и енергетиката за 2030 г., както и националните особености;

38.  Подчертава колко е важно да се избягват монополистични практики, за да се постигне целта за напълно справедлив и конкурентоспособен европейски енергиен пазар; във връзка с това призовава за премахването на доставчиците монополисти и на дискриминиращите практики, засягащи ползвателите; счита, че европейският пазар на газ следва да се развива в посока на изграждане на енергиен съюз със справедливи и стабилни цени, като се подобряват диверсифицирането на неговите енергийни източници и достъпът до стратегически инфраструктури;

39.  Призовава Комисията да започне разследвания и да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че съществуващите междусистемни връзки за електроенергия се предоставят изцяло на разположение на пазара на електроенергия от операторите на електропреносната система с цел да се подобри функционирането на вътрешния пазар на електроенергия и да се подпомогне постигането на целите на ЕС за 2030 г. по отношение на климата и на енергетиката на възможно най-ниската в социално-икономическо отношение цена на равнище ЕС;

40.  Настоятелно призовава Комисията да предвиди отчети за резервите от изкопаеми горива и потенциалните емисии на CO2 от страна на дружествата, допуснати до борсова търговия, и на тези, които кандидатстват за публично предлагане в рамките на единния пазар, както и да се извършва правилно и надеждно отчитане в областта на околната среда, като се обобщят и публикуват равнищата на резервите и емисиите, с използване на подходящи счетоводни насоки, тъй като това е от съществено значение за гарантирането на равнопоставеност на пазара за устойчиви инвестиции;

41.  Призовава Комисията да проучи до каква степен концентрацията на доставчици на суровини с критично значение може да създаде условия на неравнопоставеност и да бъде вредна за дейността на отраслите-клиенти и неблагоприятна за изграждането на една по-ефективна по отношение на околната среда икономика; счита, че някои от тези суровини са от първостепенно значение за разгръщането на ефективни по отношение на околната среда технологии и иновации, които са необходими за постигането на целите по отношение на околната среда;

42.  Отново заявява, че политиката в областта на конкуренцията следва да допринася за насърчаването на прозрачността, отворените стандарти и оперативната съвместимост с цел предотвратяване на технологична зависимост на потребителите и на клиентите от който и да било от участниците на пазара в сектора на енергетиката; настоятелно призовава Комисията да следи отблизо равнището на конкуренцията предвид факта, че тримата най-големи играчи все още държат около 75 % от пазара на електроенергия и над 60 % от пазара на газ въпреки постепенното отваряне на тези пазари от средата на 90-те години на миналия век насам; призовава Комисията да гарантира подходящо ниво на конкуренция на енергийния пазар с оглед подобряването на държавната подкрепа за иновациите и достъпа до възобновяеми източници на енергия;

43.  Изисква от Комисията да гарантира, че регламентите и директивите в областта на енергетиката се транспонират и прилагат правилно във всички държави членки; призовава Комисията да бъде особено бдителна, когато цените надхвърлят средното за ЕС равнище, тъй като високите цени нарушават конкуренцията и вредят на потребителите;

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и медии

44.  Счита, че цифровият единен пазар трябва да продължи да бъде в основата на усилията на ЕС за постигане на резултати по отношение на целите за създаване на работни места, растеж и инвестиции; признава ролята на политиката в областта на конкуренцията в рамките на стремежа към изграждане на цифров единен пазар; счита, че нормативната уредба на ЕС трябва бързо да се адаптира към промените на пазара; призовава Комисията да извърши преглед на пригодността на наличните инструменти на законодателството в областта на конкуренцията, за да установи дали те отговарят на изискванията на цифровата ера; счита, че приоритетите, определени в доклада „Приоритети по пътя към изграждане на цифров единен пазар в региона на Балтийско море“, биха могли да се превърнат в цели за ЕС като цяло;

45.  Приветства обявените от члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, разследвания на Комисията относно практиките на „Гугъл“ в сектора на мобилните услуги и на цифровия пазар като цяло; изразява съжаление, че въпреки четирите години на разследване и три набора от предложения за ангажименти, Комисията не е постигнала видими резултати при справянето с основния проблем във връзка с конкуренцията в своето антитръстово дело срещу „Гугъл“, т.е. преференциалното третиране от страна на „Гугъл“ на неговите собствени услуги при показването на резултатите от заявки за търсене; подчертава необходимостта Комисията спешно да реши случая с „Гугъл“ с цел да се гарантира равнопоставеност, за да може нейната програма в областта на цифровите технологии да продължи да се ползва с доверие; настоятелно призовава Комисията да действа решително по отношение на всички установени поводи за безпокойство, да предприеме строги мерки, основани на принципа на недискриминация, срещу нарушенията на конкуренцията в бързо развиващите се и динамични цифрови пазари, като например онлайн пазарите за търсене и реклама, и да намери дългосрочно решение на въпроса за балансирана, справедлива и отворена структура за търсене в интернет;

46.  Изисква от Комисията да се съсредоточи върху мобилизирането на инструментите на политиката в областта на конкуренцията и на експертните знания за пазара, така че, ако е целесъобразно, те да допринесат за изпълнението на програмата за работни места и растеж, включително в областта на цифровия единен пазар; в тази връзка счита, че е важно да се продължи да се разработва икономически и правен подход за оценка на въпросите, свързани с конкуренцията, и да се продължи развитието на наблюдението на пазара в подкрепа на дейностите на Комисията в по-широк план;

47.  Подчертава, че по отношение на сектора за широколентов достъп от следващо поколение бившите монополи притежават изумителен пазарен дял от над 80 %; припомня, че реалната конкуренция е най-добрият стимул за ефикасни инвестиции и осигурява максимални ползи за потребителите по отношение на избора, цените и качеството; поради това призовава Комисията да гарантира правилното прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията, както ex-post, така и ex-ante, с цел да се предотврати прекомерна пазарна концентрация и злоупотреба с господстващо положение, тъй като конкурентният натиск е от ключово значение, за да се гарантира, че потребителите могат в най-голяма степен да се възползват от висококачествени услуги на достъпни цени;

48.  Подчертава, че е малко вероятно ограничаването на конкуренцията да доведе до повече инвестиции в широколентов достъп, дори и в отдалечените райони, тъй като пълното покритие с основни услуги за широколентов достъп беше постигнато в Европа посредством нормативна уредба, гарантираща достъп до мрежите на операторите с господстващо положение;

49.  Счита, че инвестициите в широколентова инфраструктура от следващо поколение несъмнено са от основно значение за изграждането на цифрова икономика и общество, но, за да се постигнат максимално големи инвестиции, политиките на далекосъобщителните дружества следва да дават възможност на всички участници да извършват ефективни инвестиции, като им предоставят реален достъп до неподлежащи на дублиране мрежови активи и подходящи продукти за достъп на едро;

50.  Призовава Комисията да основава решенията си и своите предложения за политики на задълбочен и безпристрастен анализ на точни, значими и независими набори от данни; подчертава по-специално съмненията относно точността на представените данни относно слабите резултати на ЕС при високоскоростния широколентов достъп, включително относно скоростта на връзката за крайните потребители, инвестициите в инфраструктура и финансовото положение на сектора в световен план;

51.  Припомня, че мрежовата неутралност е от първостепенно значение, за да се гарантира отсъствието на дискриминация между интернет услугите и да се осигури изцяло наличието на конкуренцията;

52.  Подчертава, че борбата срещу фрагментирането на цифровия единен пазар, включително чрез проучване на характера на съществуващите бариери пред достъпа до ключови сектори на този пазар, гарантиране на отворен интернет и включване на мрежовата неутралност в правото на Съюза, така че да се гарантира, че целият интернет трафик се третира еднакво, без проява на дискриминация, ограничение или намеса, е от съществено значение за стимулирането на конкуренцията и насърчаването на растежа и конкурентоспособността, както и на доверието на потребителите в цифровия сектор; счита, че отворените стандарти и оперативната съвместимост допринасят за лоялната конкуренция; подчертава необходимостта от това политиката в областта на конкуренцията да бъде съобразена с бъдещото развитие и да отчита новите начини за продажби онлайн;

53.  Подчертава, че усилията за насърчаване на свободната и лоялна конкуренция, включително чрез развитието на цифровия единен пазар, както и на други аспекти на сектора на услугите, следва да работят в интерес на потребителите и на МСП; отново изтъква, че чрез тези усилия ще се увеличи изборът за потребителите и ще се създаде среда, в която МСП и микропредприятията могат да проявят в по-голяма степен новаторство и творчество; счита, че бързите действия от страна на регулаторните органи и органите по прилагането срещу заблуждаващите и нелоялните практики са от основно значение за прилагането на политиките в областта на конкуренцията;

Съвместно потребление

54.  Призовава Комисията да анализира начините, по които нарастващата роля на съвместното потребление може да бъде отразена в европейското законодателство; счита, че това адаптиране е необходимо с цел създаване на условия на равнопоставеност, които да гарантират лоялна конкуренция между всички участващи страни;

55.  Счита, че дружествата, свързани с т.нар. „съвместно потребление“, трябва да плащат данъци и да спазват разпоредбите по същия начин като традиционните предприятия, тъй като в противен случай това не само ще представлява нарушаване на конкуренцията, но ще има и отрицателни фискални последствия за финансите на държавите членки;

56.  Подчертава, че ефективният надзор на поведението на дружествата с господстващо положение и бързата реакция в случай на злоупотреби са от особено значение, тъй като незаконните практики могат да причинят ранното напускане на пазара от страна на малки и иновативни конкуренти;

57.  Отбелязва, че липсата на регулиране по отношение на съвместното потребление несправедливо облагодетелства някои дружества, като същевременно намалява стимулите за инвестиции в засегнатите сектори;

Обществени поръчки

58.  Призовава държавите членки да прилагат новите правила на ЕС относно обществените поръчки своевременно, включително разпоредбите относно критериите, свързани с предмета на договора, в това число социалните, екологичните и новаторските характеристики, и относно електронното управление, електронните обществени поръчки и разделянето на обособени позиции, за да се стимулира лоялната конкуренция и да осигури най-доброто съотношение цена–качество за държавните органи; настоятелно призовава Комисията да гарантира тяхното прилагане във възможно най-голяма степен с цел борба с нарушенията на конкуренцията, възникващи в резултат на тръжна манипулация, злоупотреби с господстващо положение, дискриминация и липса на достъп за МСП; призовава Комисията да определи своите действия в рамките на глобална рамка чрез свързване на политиката на Съюза в областта на конкуренцията в рамките на Европа със застъпничество за отварянето на пазарите на обществени поръчки извън ЕС;

59.  Подчертава, че е важно Комисията да предостави подробни и ясни насоки за предприятията, особено за МСП, и за държавните органи, за да им помогне да разберат по-добре наскоро приетото законодателство в областта на обществените поръчки, и по-специално на новите възможности за гъвкавост, които то предлага;

60.  Призовава Комисията внимателно да наблюдава централизирането на покупките на пазара на обществени поръчки с цел да се избегнат прекомерна концентрация на покупателната сила и колюзия, както и да се запазят възможностите за достъп до пазара за МСП в съответствие със Законодателния акт за малкия бизнес в Европа (Small Business Act for Europe);

61.  Призовава Комисията, когато провежда процедури за възлагане на обществени поръчки чрез своите генерални дирекции и изпълнителни агенции, да възлага повече поръчки с ниска стойност и поръчки на стойност над 193 000 EUR, вместо почти изключително да използва рамкови договори, които представляват пречка за отварянето на пазара на обществените поръчки за европейските МСП, тъй като облагодетелстват единствено големите дружества и консорциуми, разположени в близост до центровете за вземане на решения;

Финансови услуги

62.  Призовава за четвърти пореден път за бързо прекратяване на кризисния режим на държавни помощи за банковия сектор; отчита, че съобщението на Комисията относно банковия сектор от август 2013 г. не е достатъчно, за да бъдат защитени европейските данъкоплатци и да се ограничи размерът на средствата, които могат да бъдат предоставяни като помощ на банките; подчертава, че държавната помощ за банковата система не е довела нито до засилване на кредитирането, нито до възстановяване на доверието; настоятелно призовава Комисията да продължи да следи отблизо банковия сектор с цел да се засили конкуренцията на европейските банкови пазари, като по този начин се извлекат максимално големи ползи за гражданите на Съюза; подчертава необходимостта от връщане към обичайния начин на прилагане на контрола върху държавната помощ веднага щом това стане възможно за банковия сектор;

63.  Подчертава приноса на прилагането на законодателството в областта на картелирането за постигането на по-голяма степен на прозрачност в сектора на финансовите услуги;

64.  Счита за достоен за съжаление факта, че не са предприети действия от страна на Комисията за справяне със злоупотребите, извършени при преструктурирането на частни банки, включително тези, които засягат дребните вложители и дребните собственици на финансови инструменти, като например привилегировани акции, които в редица случаи са били предлагани на пазара, без да е налице пълно съответствие със законодателството на ЕС;

65.  Призовава Комисията да следи отблизо финансовия сектор, за да се засилят конкуренцията и защитата на инвеститорите и потребителите на европейския банков и инвестиционен пазар; отбелязва, че консолидацията в банковия сектор увеличи пазарния дял на няколко финансови институции, така че този дял в момента е по-голям, отколкото в периода преди кризата, и че секторът на финансовите инвестиции се разрасна паралелно, без това да донесе никакви ползи за реалната икономика в рамките на Съюза; счита, че за да се поддържа един напълно функциониращ финансов пазар, трябва да са налице условия на равнопоставеност за участниците от финансовия сектор и да се предприемат мерки за избягване на намаляването на прозрачността и на възникването на сходни с картелите структури;

66.  Признава важната роля, която контролът върху държавната помощ играе от началото на кризата в качеството си на механизъм за преструктуриране на банки в затруднено положение;

67.  Счита, че контролът върху държавната помощ по време на кризата следва да се съсредоточи върху стабилизирането на банковата система, както и върху решаването на проблема с несправедливата сегментация на условията за кредитиране и дискриминацията, засягаща МСП на единния пазар;

68.  Счита, че Комисията следва да разгледа възможността държавната помощ за банките да бъде обвързана с условия за кредитиране на МСП;

69.  Счита, че в разпоредбите относно банковия сектор следва да се отчита фактът, че малките институции разполагат с по-малко ресурси за гарантиране на съответствието и поради това разпоредбите следва да са възможно най-опростени с цел да се избегнат нарушения на конкуренцията в полза на големите банки;

70.  Настоятелно призовава Комисията да наблюдава отблизо пазарите в банковия сектор с висока или нарастваща концентрация, която произтича по-специално от преструктурирането като реакция на кризата; припомня, че олигополните пазари са особено предразположени към нарушаващи конкуренцията практики; изразява опасения, че тази концентрация може в крайна сметка да навреди на потребителите;

71.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира, че преди да получат държавна помощ, банките продават дяловете си в други дружества, като по този начин намаляват тежестта за данъкоплатците;

72.  Счита, че следва да се обърне специално внимание на разпокъсаността на пазара на разплащанията с електронни карти, включително на ситуации като тази, при която потребителят губи услугата при преместването си в друга държава членка;

73.  Приветства решението на Съда на Европейския съюз от 11 септември 2014 г. относно нарушаващите конкуренцията такси по кредитни карти, както и успешните действия, предприети от Комисията, за да гарантира, че процесът на стандартизация в сектора на плащанията не засяга навлизането на пазара и иновациите; отново заявява позицията на Парламента, че следва да бъдат въведени тавани за таксите за разплащателни карти с цел да се намалят ненужните разходи за потребителите; в този контекст изисква от Комисията да ускори процеса на картографиране на дейностите, свързани със стандартизацията, в областта на мобилните плащания, като същевременно гарантира, че нито едно предприето действие не изключва новите участници, нито благоприятства участниците с господстващо положение, и че нормативната уредба е технологично неутрална, за да се улеснят бъдещите технологични промени;

74.  Счита, че вторичните ефекти от развитието в този сектор следва да бъдат следени внимателно; изразява загриженост относно разработването на различни стандарти сред равнопоставени конкуренти вследствие на стандартизирането на финансовите разпоредби;

75.  Отбелязва постигнатия значителен напредък от 2008 г. насам в регулирането на финансовия сектор; подчертава необходимостта от предприемане на допълнителни мерки във връзка с проблема с финансовите институции, които са „твърде големи, за да фалират“ и в резултат на това продължават да се ползват от косвени субсидии; счита, че един цялостен анализ на конкурентните аспекти на новия финансов регламент на ЕС следва да бъдат включени в предстоящия доклад на комисията по икономически и парични въпроси (ECON) относно оценката на въздействието и преглед на законодателството в областта на финансовите услуги, с цел да се гарантира, че банките в ЕС са конкурентоспособни спрямо международните финансови институции при всякакви обстоятелства;

Фискална държавна помощ

76.  Изразява загриженост относно евентуалните незаконни практики за корпоративно данъчно облагане в държавите членки и призовава Комисията да приключи текущите си разследвания във връзка с данъчни решения възможно най-бързо, като използва всички налични доказателства; призовава да се ползват с приоритет разследванията на случаи на намаляване на данъците, които е възможно да представляват форма на незаконна държавна помощ; подчертава, че наличието на по-висока степен на лоялна конкуренция в данъчната област е от жизненоважно значение за целостта на вътрешния пазар, aбсорбaционния капацитет на държавните финанси и условията на равнопоставеност при конкуренцията;

77.  Подчертава публикуването на документите по т.нар. „Люкслийкс“ от Международния консорциум на разследващите журналисти; приветства ангажимента на члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, да се проведе цялостно и независимо разследване на практиките на данъчни решения в държавите членки и на тяхното съответствие със законодателството на ЕС в областта на конкуренцията; отбелязва, че избягването на данъци от някои предприятия нарушава конкуренцията в рамките на единния пазар; насърчава Комисията да прилага бдително разпоредбите на ЕС за контрол на държавната помощ;

78.  Призовава председателя на Комисията да гарантира независимостта на текущото и на бъдещите разследвания на практиките на данъчни решения в държавите членки, извършвани под ръководството на члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията; настоява Парламентът да бъде информиран за напредъка при тези разследвания в по-общ план с цел да се гарантира, че те се извършват по прозрачен и независим начин; призовава Комисията да представи доклад относно констатациите си възможно най-скоро; припомня ангажимента, поет от члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, да се вземат предвид последиците в по-широк план за конкуренцията от практиките на агресивно избягване на данъци, прилагани от дружествата и насърчавани от държавите, и да се удължи срокът на разследването, ако това бъде счетено за необходимо, след като фактите бъдат събрани;

Хранително-вкусова промишленост

79.  Призовава Комисията, в рамките на предстоящия преглед на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), който ще извърши, да проучи съфинансирането за прехвърлените средства, призовава за опростяване на мерките относно приоритетните екологични площи, съсредоточени върху конкурентоспособността, и за неутрален по отношение на конкуренцията преглед на факторите за приоритетните екологични площи за междинните култури и за културите, които обогатяват почвата с азот;

80.  Призова Комисията, след извършения от нея наскоро преглед на икономическото въздействие на съвременната търговия на дребно върху избора и иновациите в сектора на храните в ЕС, да разгледа потенциалното въздействие на големите супермаркети, които господстват на пазара до такава степен, че колективната им покупателна способност нарушава конкуренцията сред веригите за доставка както в Европа, така и в развиващия се свят;

Фармацевтичен сектор и сектор на здравните услуги

81.  Отбелязва, че този сектор е фрагментиран вследствие на националните разпоредби; приветства приноса на политиката на ЕС в областта на конкуренцията в борбата срещу изкуствено създадените бариери за навлизане на пазара;

82.  Призовава да се обърне специално внимание на новаторските лекарствени продукти и медицински процедури при оценката на случаи, включващи текущо ценообразуване;

83.  Отбелязва, че политиката в областта на конкуренцията може да играе роля за подобряване на достъпа до генерични фармацевтични продукти;

Транспортни и пощенски услуги

84.  Призовава Комисията и държавите членки да гарантират условия на равнопоставеност, които дават възможност не само за свободна, но и за лоялна конкуренция във всички видове транспорт; отбелязва обаче, че в тази връзка надлежно трябва да се вземат предвид също така множество конкретни национални правни разпоредби в областта на транспорта; подчертава, че транспортната инфраструктура е от основно значение за оцеляването и благосъстоянието на физическите и юридическите лица, особено в слабо населените региони и най-отдалечените острови;

85.  Призовава Комисията и държавите членки да положат повече усилия, за да гарантират лоялна конкуренция и по-добро качество на услугите в сектора на железопътния транспорт, както и при управлението на пристанищните и летищните мрежи, особено когато са управлявани от централен държавен монопол; подчертава, че конкуренцията не води непременно до приватизация на съществуващите услуги; призовава също така Комисията да гарантира, че превозвачите не злоупотребяват със своето господстващо положение на определени летища;

86.  Счита, че Комисията следва да укрепи допълнително връзките между политиките в областта на конкуренцията и на транспорта с цел да подобри конкурентоспособността на европейския транспортен сектор и следва да продължи да постига напредък в посока доизграждането на единния пазар в сектора на транспорта;

87.  Настоятелно призовава Комисията да завърши прилагането на Единното европейско железопътно пространство, да гарантира пълна прозрачност в паричните потоци между управляващите инфраструктурата лица и железопътните предприятия и да се увери, че всяка държава членка има силен и независим национален регулаторен орган;

88.  Подчертава, че единният пазар в сектора на железопътните товарни превози е засегнат от неправилно или непълно транспониране на законодателството на ЕС от държавите членки и от пречките пред трансграничната мобилност, които вредят на конкуренцията и на растежа; призовава Комисията да провери дали техническите или пазарните бариери, които са от различно естество в различните държави членки, като например междурелсие, енергоснабдяване и сигнални системи, могат да се считат за нарушения на разпоредбите в областта на конкуренцията;

89.  Приканва Комисията да предостави обоснован преглед с цел да установи кои въздушни превозвачи се ползват от предимства спрямо други доставчици на услуги посредством специални условия или предполагаеми злоупотреби с тяхното господстващо положение на определени летища;

90.  Изразява загриженост във връзка с различното прилагане и изпълнение от страна на държавите членки на разпоредбите, свързани с международния автомобилен транспорт, например регулирането на каботажа и на периодите на почивка в автомобилния транспорт, както и във връзка с евентуалните практики на социален дъмпинг в рамките на транспортните услуги в по-широк смисъл, и счита, че трябва да се предприемат мерки по отношение на тези проблеми;

91.  Приветства инициативата на Комисията по отношение на международните дружества за даване на автомобили под наем, насочена към това дружествата да прекратят практиките, които пречат на потребителите да получат най-добрите налични цени въз основа на тяхната държава на пребиваване; подчертава, че потребителите не следва да бъдат възпрепятствани да се възползват от най-добрите налични цени при закупуването на стоки или на услуги на единния пазар;

92.  Призовава Комисията да предприеме действия за намаляване на разпокъсаността в сектора за автомобили под наем, тъй като понастоящем националните разпоредби увеличават в значителна степен разходите за трансгранично придвижване, като по този начин вредят на единния пазар;

93.  Подчертава, че усилията за насърчаване на конкурентоспособността на ЕС във всички случаи трябва да действат в обществен интерес; признава връзката между наличието на ефективна политика на ЕС в областта на конкуренцията и необходимостта от мащабни инвестиции в жизненоважни обществени услуги, в това число транспортни услуги;

Култура и спорт

94.  Настоятелно призовава Комисията да проучи рестриктивните и представляващи злоупотреби практики на международни спортни федерации, като например отказът да предоставят на своите членове правото да участват в алтернативни спортни прояви, които не са одобрени от съответните федерации, както и налагането на спортисти, на длъжностни лица и на треньори на доживотна забрана за участие в състезания като Олимпийските игри и световните първенства в случай на неспазване на тези изисквания;

Международно измерение

95.  Призовава за включването на глава относно конкуренцията, съдържаща разпоредби от областта на антитръстовото законодателство, на сливанията, на държавните предприятия, на субсидиите и на неравния достъп до пазара, в рамките на Трансатлантическото споразумение за партньорство в областта на търговията и инвестициите; призовава за неутрално отразяване в медиите на мерките, съдържащи се в подобни споразумения, както и на проблемите и постигнатия напредък във връзка с тях;

96.  Признава и подкрепя необходимостта Комисията да засили ролята на политиката в областта на конкуренцията в рамките на международното икономическо сътрудничество, включително чрез сътрудничество с органите за защита на конкуренцията в световен мащаб; припомня, че подобно сътрудничество при регулирането и правоприлагането помага за гарантирането на условия на равнопоставеност за европейските дружества, които развиват дейност на световните пазари;

97.  Подчертава, че международното сътрудничество е безусловно необходимо за ефективното прилагане на принципите на законодателството в областта на конкуренцията в ерата на глобализацията; поради това призовава Комисията да насърчава по-тясното международно сътрудничество по въпроси, свързани с конкуренцията;

98.  Призовава Европейската комисия да проучи възможностите за сключване на споразумения и с други трети държави в областта на конкуренцията, които улесняват обмена на информация между разследващите органи; подчертава, че в тази връзка наскоро сключеното споразумение в областта на конкуренцията с Швейцария може да служи като образец за бъдещите споразумения от този вид;

Роля на Европейския парламент

99.  Изтъква, че в Рамковото споразумение се предвижда еднакво третиране на Парламента и на Съвета по отношение на достъпа до заседанията и на предоставянето на информация при подготовката на законодателство или на разпоредби с незадължителен характер в сферата на политиката в областта на конкуренцията;

100.  Изтъква основната роля на Европейския парламент като представител на интересите на европейските потребители по отношение на правилното прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията;

101.  Приветства ролята на Парламента като съзаконодател по Директивата за исковете за обезщетения при нарушение на антитръстовото законодателство и разглежда работата по посочената директива като образец за бъдещото междуинституционално сътрудничество по въпросите, свързани със законодателството в областта на конкуренцията;

102.  Отново заявява, че при разработването на политиката в областта на конкуренцията Комисията трябва да подлежи на пълна отчетност и да следва резолюциите на Парламента;

103.  Призовава члена на Комисията да се ангажира с провеждането на чести срещи със съответните парламентарни комисии, както и с работната група по въпросите на конкуренцията на парламентарната комисия по икономически и парични въпроси;

104.  Счита, че ЕП следва да има правомощия за съвместно вземане на решения относно политиката в областта на конкуренцията; изразява съжаление, че членове 103 и 109 от ДФЕС предвиждат единствено консултация с Парламента; счита, че този демократичен дефицит не може да бъде толериран; предлага този дефицит да бъде преодолян в най-кратък срок посредством междуинституционални споразумения относно политиката в областта на конкуренцията и да бъде поправен при следващата промяна в Договора;

Приоритети на политиката в областта на конкуренцията на Комисията

105.  Изтъква ролята на члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, за насърчаването на създаването на работни места и на растежа, както и на цифровия единен пазар, на енергийната политика, на финансовите услуги, на промишлената политика и на борбата срещу отклонението от данъчно облагане;

106.  Настоятелно призовава Комисията да разработи насоки и процедури в рамките на Европейската мрежа по конкуренция, като гарантира ефикасен надзор на съответствието на данъчните решения на държавите членки с разпоредбите относно държавната помощ;

107.  Приветства ангажимента на Комисията за ефективно прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията в сферата на антитръстовото законодателство и картелирането, сливанията и държавната помощ, като се поддържат инструменти за стимулиране на конкуренцията, които съответстват на пазарните тенденции, и същевременно се насърчава култура на иновативна конкуренция – както в ЕС, така и в световен мащаб;

108.  Призовава Комисията да извърши оценка на действията си във връзка с делата от областта на антитръстовото законодателство в последно време и да предприеме действия във връзка с изразените опасения от формален характер;

109.  Призовава Комисията да изготви координирани предложения в областта на данъчната конкуренция и да ги представи на Съвета;

110.  Призовава Комисията да продължава да докладва ежегодно пред Парламента във връзка с развитието и отражението на прилагането на политиката в областта на конкуренцията;

111.  Приветства ангажиментите, поети от члена на Комисията по време на нейното изслушване, особено по отношение на бъдещото сътрудничество и на укрепването на отношенията с Европейския парламент;

112.  Призовава Европейската комисия да насърчава по-решително провеждането на активна политика в областта на конкуренцията като основен стълб на социалната пазарна икономика;

113.  Счита, че в близко бъдеще на потребителите и на предприятията следва да се предостави таблица с резултатите под формата на сборник със случаи;

114.  Отбелязва продължаващата липса на яснота в много държави членки по въпроса дали финансирането за европейските потребителски центрове се счита за незаконна държавна помощ; изразява загриженост поради факта, че в резултат на това е застрашено финансирането за тези центрове; призовава Комисията да информира държавите членки във възможно най-кратък срок за необходимостта да уведомят относно такова финансиране, за да се гарантира непрекъснатостта на дейностите за подпомагане на европейските потребителски центрове;

115.  Призовава Европейската комисия и държавите членки да гарантират, че органите на всички политически равнища се ангажират да спазват по-стриктно разпоредбите относно държавната помощ;

116.  Призовава за създаването на общ орган с участието на представители на Парламента, на Съвета, на Комисията и на научните среди, който да анализира дългосрочните тенденции и бъдещите промени при политиката в областта на конкуренцията в секторите на бъдещето, като например цифровата икономика или енергийният сектор;

117.  Призовава за безкомпромисен анализ по въпроса какво всъщност представлява отговорната данъчна политика на национално равнище, по-специално във връзка с нелоялните данъчни политики и данъчните режими и освобождавания, които нарушават конкуренцията, за да може в бъдеще да се предприемат ефективни мерки срещу тях;

o
o   o

118.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на националните органи за защита на конкуренцията.

(1) ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 61, 5.3.2009 г., стр. 1.
(3) OВ L 349, 5.12.2014 г., p. 1.
(4) OВ C 167, 13.6.2013 г., стр. 19.
(5) OВ L 201, 26.7.2013 г., стр. 60.
(6) OВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 22.
(7) ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.
(8) ОВ C 270, 25.10.2008 г., стр. 8.
(9) ОВ C 10, 15.1.2009 г., стр. 2.
(10) ОВ C 72, 26.3.2009 г., стр. 1.
(11) ОВ C 195, 19.8.2009 г., стр. 9.
(12) ОВ C 16, 22.1.2009 г., стр. 1.
(13) OВ C 6, 11.1.2011 г., стр. 5.
(14) ОВ C 216, 30.7.2013 г., стр. 1.
(15) ОВ C 8, 11.1.2012 г., стр. 4.
(16) ОВ L 7, 11.1.2012 г., стр. 3.
(17) ОВ C 8, 11.1.2012 г., стр. 15.
(18) ОВ L 114, 26.4.2012 г., стр. 8.
(19) OВ C 153 E, 31.5.2013 г., стр. 51.
(20) Приети текстове, P7_TA(2013)0026.
(21) ОВ С 184, 22.7.2008 г., стр. 13.
(22) Приети текстове, P7_TA(2013)0267.
(23) ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
(24) OВ C 304 E, 1.12.2005 г., стр. 114.
(25) OВ C 293 E, 2.12.2006 г., стр. 143.
(26) OВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 105.
(27) OВ C 87 E, 1.4.2010 г., стр. 43.
(28) OВ C 349 E, 22.12.2010 г., стр. 16.
(29) OВ C 136 E, 11.5.2012 г., стр. 60.
(30) ОВ C 239 E, 20.8.2013 г., стр. 97.
(31) Приети текстове, P7_TA(2013)0268.
(32) Приети текстове, P7_TA(2013)0576.
(33) Приети текстове, P7_TA(2014)0079.
(34) COM(2014)0449, 9 юли 2014 г.

Правна информация - Политика за поверителност