Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2158(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0019/2015

Indgivne tekster :

A8-0019/2015

Forhandlinger :

PV 09/03/2015 - 14
CRE 09/03/2015 - 14

Afstemninger :

PV 10/03/2015 - 10.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0051

Vedtagne tekster
PDF 205kWORD 110k
Tirsdag den 10. marts 2015 - Strasbourg
Årsberetning om EU's konkurrencepolitik
P8_TA(2015)0051A8-0019/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2015 om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik (2014/2158(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens rapport af 6. maj 2014 om konkurrencepolitikken 2013 (COM(2014)0249) og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionen (SWD(2014)0148),

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 101-109,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 169/2009 af 26. februar 2009 om anvendelse af konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/104/EU af 26. november 2014 om visse bestemmelser om søgsmål i henhold til national ret angående erstatning for overtrædelser af medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceregler(3),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. juni 2013 om tabsopgørelse i erstatningssøgsmål efter overtrædelser af artikel 101 eller 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C(2013)3440)(4),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 4. februar 2011 med titlen "Offentlig høring: På vej mod en sammenhængende EU-strategi for kollektive retsmidler" (SEC(2011)0173),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. juni 2013 med titlen "På vej mod en europæisk horisontal ramme for kollektive retsmidler" (COM(2013)0401),

–  der henviser til Kommissionens henstilling 2013/396/EU af 11. juni 2013 om fælles principper for påbud og kompenserende kollektive retsmidler i medlemsstaterne vedrørende krænkelser af rettigheder i henhold til EU-retten(5),

–  der henviser til undersøgelsen fra Temaafdelingen i Generaldirektoratet for Interne Politikker med titlen "Collective redress in Antitrust", der blev offentliggjort i juni 2012,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse offentliggjort den 11. juni 2013 i henhold til artikel 27, stk. 4. i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 i sag AT.39740 - Google(6),

–  der henviser til tilsagnene til Kommissionen i henhold til artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 i sag COMP/39.398 - Visa MIF,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser ("EF-fusionsforordningen")(7),

–  der henviser til Kommissionens høring af 27. marts 2013 om EU-fusionskontrol – udkast til revision af den forenklede procedure og fusionsgennemførelsesforordningen,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. oktober 2008 om statsstøttereglernes anvendelse på foranstaltninger truffet over for pengeinstitutter i forbindelse med den aktuelle globale finanskrise(8) (bankmeddelelsen),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. december 2008 med titlen "Rekapitalisering af pengeinstitutter under den aktuelle finanskrise: Støttens begrænsning til det nødvendige minimum og sikkerhedsforanstaltninger mod uforholdsmæssige konkurrencefordrejninger"(9) (rekapitaliseringsmeddelelsen),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. februar 2009 om behandlingen af værdiforringede aktiver i Fællesskabets banksektor(10) (værdiforringelsesmeddelelsen),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. juli 2009 om genoprettelse af rentabiliteten i finanssektoren under den nuværende krise og vurdering af omstruktureringsforanstaltninger på grundlag af statsstøttereglerne(11) (omstruktureringsmeddelelsen),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. december 2008 om midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette adgangen til finansiering under den nuværende finansielle og økonomiske krise(12) (de oprindelige midlertidige rammebestemmelser),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. december 2010 om midlertidige EU-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette adgangen til finansiering under den nuværende finansielle og økonomiske krise(13) (de nye midlertidige rammebestemmelser til erstatning af de bestemmelser, der udløb den 31. december 2010),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om statsstøttereglernes anvendelse fra den 1. august 2013 på støtteforanstaltninger til fordel for banker i forbindelse med finanskrisen (bankmeddelelsen)(14),

–  der henviser til oplæg fra Kommissionen til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg om revisionen af retningslinjerne for statsstøtte til omstrukturering af banker,

–  der henviser til undersøgelsen fra juni 2011 fra Temaafdelingen i Generaldirektoratet for Interne Politikker med titlen "Statsstøtte – Kriseregler for den finansielle sektor og realøkonomien",

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse(15),

–  der henviser til Kommissionens afgørelse 2012/21/EU af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse(16),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Den Europæiske Unions rammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste (2011)"(17),

–  der henviser til Kommissionens forordning (EU) nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse(18),

–  der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om reform af EU's statsstøtteregler for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse(19),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. februar 2012 med titlen "Modernisering af EU's statsstøttepolitik" (COM(2012)0209),

–  der henviser til sin beslutning af 17. januar 2013 om modernisering af EU's statsstøttepolitik(20),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 30. juli 2012 til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej (COM(2012)0730),

–  der henviser til Kommissionen forslag af 5. juli 2012 til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (COM(2012)0725),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte til jernbaneselskaber(21),

–  der henviser til sin beslutning af 12. juni 2013 om regionalpolitikken som en del af en bredere statsstøtteordning(22),

–  der henviser til rammeaftalen af 20. oktober 2010 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(23) (herefter "rammeaftalen"), navnlig punkt 9, 12, 15 og 16,

–  der henviser til sine beslutninger af 22. februar 2005 om Kommissionens 23. beretning om konkurrencepolitikken – 2003(24), af 4. april 2006 om Kommissionens beretning om konkurrencepolitikken 2004(25), af 19. juni 2007 om Kommissionens beretning om konkurrencepolitikken 2005(26), af 10. marts 2009 om beretningerne om konkurrencepolitikken 2006 og 2007(27), af 9. marts 2010 om beretningen om konkurrencepolitikken 2008(28), af 20. januar 2011 om beretningen om konkurrencepolitikken 2009(29), af 2. februar 2012 om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik(30), af 12. juni 2013 om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik(31) og af 11. december 2013 om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik(32),

–  der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 20. juni 2013 med titlen "En mere effektiv fusionskontrol i EU",

–  der henviser til Kommissionens hvidbog af 9. juli 2014 med titlen "En mere effektiv fusionskontrol i EU",

–  der henviser til sin beslutning af 5. februar 2014 om EU-samarbejdsaftaler om håndhævelse af konkurrencepolitikken - vejen frem(33),

–  der henviser til erklæringen fra kommissær Margrethe Vestager den 6. november 2014 om undersøgelser af skattemæssig statsstøtte,

–  der henviser til Europa-Kommissionens digitale resultattavle 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52 og artikel 132, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0019/2015),

A.  der henviser til, at nogle sektorer på det indre marked fortsat adskilles af nationale grænser og kunstige hindringer, og at foruroligende praksisser, f.eks. social dumping eller misbrug af strukturfondsmidler, samtidig vækker bekymring og også bør behandles inden for rammerne af EU's konkurrencepolitik; der henviser til, at konkurrencen ikke fungerer på samme tilfredsstillende måde i alle medlemsstater;

B.  der henviser til, at konkurrencepolitikken i sig selv er et instrument til at sikre det europæiske demokrati, idet den forhindrer en uforholdsmæssig stor koncentration af økonomisk og finansiel magt på få hænder, hvilket udgør en risiko for at underminere Europas politiske myndigheders evne til at handle uafhængigt af store industri- og bankkoncerner;

C.  der henviser til, at en konkurrencepolitik baseret på ens spilleregler i alle sektorer er en hjørnesten i EU's sociale markedsøkonomi og spiller en central rolle for at sikre et dynamisk, effektivt, bæredygtigt og innovativt indre marked, der fungerer ordentligt, for at fremme økonomisk vækst og jobskabelse og for at konkurrere på verdensmarkedet; der henviser til, at den økonomiske og finansielle krise ikke må blive et påskud for at lempe håndhævelsen af konkurrencereglerne;

D.  der henviser til, at der hvert år går mellem 181 og 320 mia. EUR - cirka 3 % af BNP i EU – tabt på grund af forekomsten af karteller;

E.  der henviser til, at der blev ydet et beløb svarende til 1,6 billioner EUR i statsstøtte til banker i EU i perioden 2008 til udgangen af ​​2011;

F.  der henviser til, at skatteunddragelse, skattesvig og skattely skønnes at koste EU's skatteborgere omkring 1 billion EUR pr. år i tabt indkomst og forvrænger konkurrencen på det indre marked mellem de selskaber, der betaler skat, og dem, der ikke gør det;

G.  der henviser til, at de europæiske borgere ønsker en økonomisk overkommelig levering af offentlige tjenesteydelser af høj kvalitet;

H.  der henviser til, at en streng anvendelse af konkurrenceretlige principper frem for alt kommer forbrugerne til gode, men at manglende konkurrence resulterer i dårlig ressourceallokering og lavere produktivitet;

I.  der henviser til, at EU's indre marked klarer sig ringere end USA's, hvad angår energiomkostninger, idet prisforskellen i EU udgør 31 % sammenlignet med 22 % i USA;

J.  der henviser til, at indførelse af et "forvaltningspas for det indre marked" ville mindske konkurrenceforvridning og fragmentering af det indre marked og dermed øge EU-økonomiens vækstpotentiale;

K.  der henviser til, at SMV'ernes mulighed for at udfolde sig under frie konkurrencevilkår er en af de væsentligste forudsætninger for jobskabelse, bæredygtig vækst, innovation og investeringer; der henviser til, at de alvorlige kreditstramninger i mange medlemsstater rammer SMV'erne, der udgør 98 % af virksomhederne i EU;

L.  der henviser til, at fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital er afgørende for væksten; der henviser til, at protektionisme kan begrænse de indenlandske virksomheders langsigtede vækstmuligheder;

M.  der henviser til, at afslørede karteller har eksisteret i mellem 6 og 14 år, og at de derfor har påført kunder og i sidste ende forbrugerne større byrder;

N.  der henviser til, at EU-enhedspatentet er et skridt fremad i fuldførelsen af det indre marked, og at alle medlemsstaterne bør deltage i det;

O.  der henviser til, at konsortiet International Consortium of Investigative Journalists' offentliggørelse af de såkaldte LuxLeaks-dokumenter har vist, at der er brug for en grundig og uafhængig undersøgelse af medlemsstaternes praksis med hensyn til skatteafgørelser og deres overholdelse af EU's statsstøttekontrolregler; der henviser til, at GD Konkurrences uafhængighed er af største betydning for, at det kan nå dette og sine andre mål på en vellykket måde;

Generelle betragtninger

1.  glæder sig over, at EU's økonomiske dimension bygger på traktaternes ord om "en åben markedsøkonomi med fri konkurrence"; understreger, at styrket fokus på at fremme konkurrencen er en nødvendighed for at nå de ambitiøse mål for beskæftigelse, vækst, investeringer og global konkurrenceevne i den europæiske økonomi, eftersom det er bæredygtig og effektiv konkurrence, som er drivkraften bag investeringer og fordele for slutforbrugeren og sætter gang i økonomien; fremhæver den væsentlige rolle, som en håndhævelse af konkurrencepolitikken spiller med hensyn til at skabe lige konkurrencevilkår, hvilket fremmer innovation, produktivitet jobskabelse og investeringer på hele det indre marked og på tværs af alle forretningsmodeller, herunder SMV'er, under fuld hensyntagen til nationale forskelle; opfordrer Kommissionen til at håndhæve reglerne om kontrol med karteldannelse, statsstøtte og fusioner for at skabe et velfungerende indre marked og sociale fremskridt;

2.  mener, at sikring af lige konkurrencevilkår for virksomhederne på det indre marked også indebærer bekæmpelse af social dumping og gennemførelse af EU's social- og miljølovgivning; opfordrer Kommissionen til at tage de sociale og arbejdsmæssige følger af dens indgreb på området for statsstøtte i betragtning, især følgerne i regioner med stor arbejdsløshed, og at integrere analysen heraf i dens beslutninger;

3.  understreger behovet for gennem passende konkurrence- og skattemæssige foranstaltninger at støtte de europæiske industrikoncerner og SMV'er i deres bestræbelser på at tackle globaliseringen;

4.  opfordrer Kommissionen til at identificere mulige ubalancer mellem medlemsstater, som kan føre til konkurrenceforvridninger, såvel som årsagerne dertil og de økonomiske følger deraf;

5.  understreger, at konkurrencepolitikken spiller en nøglerolle med hensyn til at styrke den samlede tilgang til det indre marked for at imødegå Europas økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer; opfordrer Kommissionen til effektivt at respektere borgernes, forbrugernes og SMV'ernes behov ved at sætte deres bekymringer i centrum for beslutningsprocessen, så de foreslåede konkurrencepolitikker kan give merværdi for de europæiske borgere;

6.  gentager, at Kommissionen bør overveje en omfordeling af midler fra udgåede eller underudnyttede budgetposter til GD Konkurrence; understreger, at Kommissionen skal tilføres tilstrækkelige personaleressourcer for at kunne gå betydeligt mere i både bredden og dybden med dens undersøgelser af skattemæssig statsstøtte, f.eks. skatteafgørelser og skatteunddragelser, for at give GD Konkurrence en tilstrækkelig proaktiv tilgang; mener, at Kommissionen også skal råde over dygtige juridiske kræfter til yderligere at identificere huller, som vi er blevet gjort bekendt med på grund af afsløringen af de målrettede skatteordninger, som forskellige medlemsstater i EU har benyttet sig af; anbefaler i betragtning af LuxLeaks-afsløringerne i denne henseende især en styrkelse af GD Konkurrences enhed for skattemæssige statsstøtteordninger;

7.  forventer snarligt Kommissionens statusopgørelse efter et årti med forordning (EF) nr. 1/2003 om gennemførelse af konkurrencereglerne og opfordrer Kommissionen til at inddrage Europa-Parlamentet i alle deraf følgende initiativer; opfordrer Kommissionen til at træffe egnede foranstaltninger til at tilpasse forordningen til de nye retlige grundvilkår især som følge af vedtagelsen af direktivet vedrørende erstatningssøgsmål;

8.  minder Kommissionen om, at spørgsmålet om de nationale konkurrencemyndigheders uafhængighed fortjener største opmærksomhed;

9.  fastholder, at konkurrencepolitikkens instrumenter ikke må misbruges med henblik på at muliggøre skattemæssige indgreb; opfordrer Kommissionen til tydeligt at give udtryk for sine bekymringer på skatteområdet;

10.  er af den opfattelse, at grundlaget og vigtige retningslinjer for konkurrencepolitikken fremover bør udarbejdes i et tættere samarbejde med Europa-Parlamentet for således at øge konkurrencemyndighedens demokratiske legitimering;

11.  støtter i betragtning af det finanspolitiske råderum i de medlemsstater, som er hårdest ramt af krisen, den fælles strategi, der følges som et led i moderniseringen af statsstøttereglerne, og som senere tager sigte på at fremme effektiviteten af de offentlige udgifter;

12.  anerkender, at effektiv gennemførelse af konkurrencepolitikken kræver en sammenhængende og konsekvent juridisk fortolkning heraf;

13.  bemærker, at Kommissionen i stadig større grad forlader sig på forpligtelsesbeslutninger; mener imidlertid, at det er nødvendigt med mere gennemsigtighed om påstandenes egentlige indhold og etablering af flere præcedenssager; mener, at dette især gælder for sager, der omhandler kartelspørgsmål inden for nye områder, f.eks. markeder for digitale varer, hvor virksomhederne kan finde det vanskeligt at vurdere, hvorvidt en given adfærd udgør en overtrædelse af konkurrencereglerne;

14.  mener, at samtlige oplysninger vedrørende de klagepunkter, som Kommissionen har fremført over for sagsøgte bør offentliggøres med henblik på at sikre større gennemsigtighed og for at afbøde nogle af ulemperne i forbindelse med forpligtelsesafgørelserne, samtidig med at man bevarer de væsentligste fordele herved;

Statsstøtte & tjenesteydelser af almen økonomisk interesse

15.  bemærker, at statsstøtte og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse udgør en væsentlig del af den samlede levering af tjenesteydelser i medlemsstaterne, og fastholder, at en mere effektiv levering af disse ydelser (sammenlignet med andre tjenesteydelser) kan bringe betydelige gevinster; bekræfter atter vigtigheden af, at tjenesteydelser af almen økonomisk interesse udpeges som universalt tilgængelige tjenesteydelser, som er af afgørende betydning for europæiske borgere – fra levering af sundhedsydelser til socialsikring til boligbyggeri – samtidig med at det understreges, at det er Kommissionens ansvar at sikre, at kompensation til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse er forenelig med EU's statsstøtteregler;

16.  bekræfter på ny, at EU's strukturfonde ikke må anvendes på en måde, som direkte eller indirekte støtter udflytning af tjenesteydelser eller produktion til andre medlemsstater;

17.  mener, at der bør iværksættes yderligere undersøgelser af idrætsforeninger, navnlig fodboldklubber, som skylder millionbeløb til socialsikringsmyndigheder, som ikke bliver betalt, og som ej heller opkræves af det offentlige, eftersom dette i realiteten kan udgøre statsstøtte;

18.  understreger muligheden for at vurdere de samlede virkninger af skattebyrden på virksomhederne og af bistanden;

Konkurrenceregler og kartellovgivninger

19.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge medlemsstaternes gennemførelse af dette direktiv og sikre en ensartet anvendelse af bestemmelserne i hele EU;

20.  gentager sin bekymring over, at anvendelsen af bøder som eneste sanktionsmulighed muligvis ikke er tilstrækkeligt effektiv; anmoder endnu en gang om, at der udvikles mere avancerede instrumenter til at øge effektiviteten af sanktionssystemet; opfordrer på ny Kommissionen til at overveje en generel revision af dens bøderetningslinjer fra 2006, og opfordrer til, at bestemmelserne om bøderetningslinjer integreres i forordning (EF) nr. 1/2003; opfordrer Kommissionen til at vurdere muligheden for at supplere kartelbøder med personlige sanktioner, såsom individuelle bøder og afskedigelse af direktører; opfordrer Kommissionen til at sikre, at lovovertræderne ikke udsættes for negative konsekvenser, som er uforholdsmæssige i forhold til den begåede forseelse;

21.  opfordrer Kommissionen til at oprette særlige taskforcer på tværs af generaldirektoraterne, som har til formål at overvåge sektorer, hvor strukturelle kendetegn (som f.eks. betydelige adgangsbarrierer eller store omstillingsomkostninger for kunderne) gør det mere sandsynligt, at kartellovgivningen ikke overholdes;

22.  opfordrer Kommissionen til at bidrage til indførelsen af en institutionel mekanisme, som – når en national myndighed træffer en kartelretlig afgørelse – ville gøre det muligt for Kommissionen ved hjælp af en automatisk opfølgende kontrol at overvåge, hvorvidt forskellige geografiske markeder i hele Europa, hvor de sanktionerede virksomheder ligeledes er aktive, er berørt af lignende problemer;

23.  støtter det nuværende samarbejde inden for Det Europæiske Konkurrencenetværk, som sikrer en kohærent håndhævelse af konkurrencereglerne i hele EU, og tilskynder til, at det videreudvikles;

24.  opfordrer Kommissionen til at fastsætte entydige procedurer og tidsplaner med henblik på at fremskynde efterforskningsprocessen og undgå uberettigede forlængelser; opfordrer til, at der indføres formelle rettigheder for alle ofre og parter, der er involveret i antitrust- og kartellovgivningssager, under behørig hensyntagen til princippet om uskyldsformodning;

25.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre en omfattende retlig og økonomisk vurdering af antitrust- og kartellovgivningssager, navnlig inden for markeder i hastig udvikling, for at opnå en klar forståelse af markedsstrukturen og -tendenserne og træffe passende foranstaltninger for at beskytte forbrugerne;

26.  bemærker, at konkurrencepolitikken navnlig bør fokusere på at beskytte forbrugerne, forbedre forbrugervelfærden, fremme innovation og stimulere den økonomiske vækst;

27.  opfordrer i denne forbindelse til, at der fastsættes betingelser for, hvornår moderselskaber, som har en afgørende indflydelse på et datterselskab, men som ikke direkte medvirker til at tilsidesætte lovgivningen, kan pålægges at hæfte solidarisk for deres datterselskabers krænkelser af kartellovgivningen;

28.  gentager, at det, for så vidt angår gentagne lovovertrædelser, er nødvendigt at skabe en tydelig sammenhæng mellem på den ene side den overtrædelse, der efterforskes, og på den anden side den pågældende virksomheds tidligere overtrædelser;

29.  fastslår, at antallet af anmodninger om bødenedsættelse er vokset som følge af manglende betalingsevne, navnlig fra monoproduktvirksomheder og SMV'er; gentager nødvendigheden af, at bøderetningslinjerne tilpasses monoproduktvirksomheder og SMV'er;

30.  er af den opfattelse, at en dominerende markedsposition, som er opnået gennem vækst, innovation og succes, som sådan ikke udgør et konkurrencemæssigt problem; anser misbrug af en dominerende markedsposition for at være et alvorligt konkurrencemæssigt problem; opfordrer derfor Kommissionen til fortsat at bevare uafhængigheden og objektiviteten i retssagerne;

31.  opfordrer Kommissionen til at gøre en målrettet indsats for at behandle alle de spørgsmål, som er identificeret i forbindelse med de igangværende kartelretlige undersøgelser og træffe alle nødvendige foranstaltninger til at bringe den skadelige praksis til ophør og på ny sikre fair konkurrence;

Fusionskontrol

32.  er enig i, at en effektiv fusionskontrol er et vigtigt instrument til håndhævelse af konkurrencepolitikken, eftersom den bidrager til at opretholde konkurrencepresset på markedsaktørerne;

33.  anmoder Kommissionen om at være særlig opmærksom på sager, hvor stigende forbrugerpriser eller faldende produktkvalitet følger i kølvandet på en gennemført fusion;

34.  glæder sig over Kommissionens forslag om fusionsforenkling af 5. december 2013 og forslagene i den aktuelle hvidbog(34); kræver dog markant forbedrede definitioner af hhv. markedsandele, markedsposition og markedsafgrænsning;

35.  understreger nødvendigheden af at kontrollere, om den praksis, der gælder for øjeblikket vedrørende fusionskontrol, tager hensyn til internationaliseringen af markederne, navnlig med hensyn til den geografiske afgrænsning af markederne; er af den opfattelse, at Kommissionen bør tage højde for resultaterne af en sådan kontrol ved revisionen af bestemmelserne for fusionskontrol;

36.  opfordrer Kommissionen til nøje at undersøge, om der rent faktisk findes lovgivningsmæssige smuthuller for så vidt angår Kommissionens beføjelse til at efterprøve ikke-kontrollerende mindretalsposter;

Udviklingen i enkelte sektorer

Energi og miljø

37.  påpeger vigtigheden af en overkommelig, bæredygtig og sikker energiforsyning for den europæiske økonomi og dens konkurrenceevne; mener, at konkurrencepolitikken skal tage højde for denne trekantsmålsætning, hvis den skal tilskynde til en opdeling af og have indvirkning på fragmenteringen af markedet, sikre en korrekt og rettidig gennemførelse af den tredje liberaliseringspakke for gas og elektricitet, tilskynde til en opdeling af engros- og detailtjenester for at forhindre en konkurrencehæmmende praksis, og bidrage til en overkommelig energiforsyning for forbrugerne og virksomhederne; anerkender, at Kommissionens nye retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi risikerer at begrænse visse medlemsstaters bestræbelser på at fremme vedvarende energi; understreger, at reguleringen af statsstøtte til bæredygtige energikilder i videst muligt omfang skal gennemføres i samme ånd som på alle andre sektorer, samtidig med at der tages hensyn til EU's 2030-mål for klima og energi samt nationale forskelle;

38.  påpeger betydningen af at undgå en monopolistisk praksis for at opnå et helt igennem fair og konkurrencedygtigt europæisk energimarked; opfordrer i denne henseende til at eliminere monopolleverandører og diskriminerende praksisser over for forbrugerne; mener, at det europæiske gasmarked skal tilstræbe at realisere en energiunion med fair og stabile priser ved at forbedre diversificeringen af dens energikilder og udvide adgangen til strategiske infrastrukturer;

39.  opfordrer Kommissionen til at undersøge og tage de nødvendige skridt til at sikre, at transmissionssystemoperatørerne (TSO'erne) stiller de nuværende samkøringslinjer for elektricitet fuldt ud til rådighed for elektricitetsmarkedet for at forbedre måden, hvorpå det indre marked for elektricitet fungerer, og støtte opfyldelsen af EU's 2030-mål for klima og energi med færrest mulige socioøkonomiske omkostninger på EU-niveau;

40.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sørge for, at der aflægges rapport om fossile brændstofsreserver og potentielle CO2-emissioner fra børsnoterede virksomheder og virksomheder, der anmoder om at blive børsnoteret på det indre marked, samt at gennemføre et korrekt og pålideligt miljøregnskab med angivelse af de samlede tal og offentliggørelse af reserve- og emissionsniveauer ved hjælp af passende regnskabsretningslinjer, da dette er afgørende for at sikre lige konkurrencevilkår på markedet for bæredygtige investeringer;

41.  anmoder Kommissionen om at undersøge, i hvilket omfang koncentrationen af leverandører af kritiske råmaterialer kan skabe ulige konkurrencevilkår og have skadelig indvirkning på kundesektorers aktiviteter og på en mere miljøeffektiv økonomi; bemærker, at visse af disse er af afgørende betydning for at kunne anvende de miljøeffektive teknologier og innovationer, som er nødvendige for at opfylde miljømålene;

42.  gentager, at konkurrencepolitikken bør bidrage til at fremme gennemsigtighed, åbne standarder og interoperabilitet med henblik på at undgå, at en markedsaktør i energisektoren binder forbrugere og kunder teknologisk; opfordrer indtrængende Kommissionen til nøje at overvåge konkurrenceniveauet, eftersom de tre største markedsaktører stadig udgør ca. 75 % af elektricitetsmarkedet og mere end 60 % af gasmarkedet trods den gradvise åbning af markederne siden midten af 1990'erne; opfordrer Kommissionen til at sikre passende konkurrence på energimarkedet for at forbedre statsstøtten til innovation og adgangen til vedvarende energikilder;

43.  anmoder Kommissionen om at sikre, at energiforordninger og -direktiver gennemføres og anvendes korrekt i alle medlemsstater; opfordrer Kommissionen til at være særligt agtpågivende, når priserne overstiger EU-gennemsnittet, da høje priser forvrider konkurrencen og skader forbrugerne;

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og medier

44.  mener, at det digitale indre marked skal sikres en central plads i EU's bestræbelser på at opnå resultater inden for målsætningerne om jobskabelse, vækst og investeringer; anerkender konkurrencepolitikkens rolle i bestræbelserne på at opnå et digitalt indre marked; er af den opfattelse, at den europæiske lovgivningsmæssige ramme hurtigt skal tilpasses markedsudviklingen; opfordrer Kommissionen til at kontrollere, hvorvidt de tilgængelige konkurrenceretlige instrumenter er hensigtsmæssige i den digitale tidsalder; er af den opfattelse, at prioriteringerne i rapporten "Priorities towards a Digital Single Market in the Baltic Sea Region" kunne blive ambitioner, der gør sig gældende for hele EU;

45.  glæder sig over meddelelsen fra konkurrencekommissæren om fra Kommissionens side at foretage yderligere undersøgelser af Googles praksis i mobilsektoren og på det digitale marked generelt; beklager, at Kommissionen trods fire års forhandlinger og tre sæt forpligtelsesforslag ikke har opnået nogen påviselige resultater i håndteringen af den største bekymring på konkurrenceområdet i sin monopol-sag mod Google, dvs. Googles særbehandling af sine egne tjenester i visningen af søgeresultater; påpeger, at det er nødvendigt, at Kommissionen hurtigt løser sagen mod Google for at sikre lige konkurrencevilkår, hvis den ønsker at bevare sin troværdighed i forbindelse med sin strategi om en digital dagsorden; opfordrer indtrængende Kommissionen til at handle beslutsomt på alle bekymringer, der er blevet identificeret, til at træffe effektive foranstaltninger baseret på princippet om ikke-forskelsbehandling mod konkurrenceovertrædelser på hurtige og dynamiske digitale markeder som online-søgning og reklamemarkeder og finde en langsigtet løsning på en afbalanceret, fair og åben internetsøgningsstruktur;

46.  anmoder Kommissionen om at fokusere på at mobilisere redskaber for konkurrencepolitikken og markedsekspertise, således at disse, hvor det er relevant, kan bidrage til dagsordenen for beskæftigelse og vækst, herunder på området for det digitale indre marked; anser det i denne forbindelse for vigtigt at fortsætte med at udvikle en økonomisk og juridisk tilgang til vurderingen af konkurrencespørgsmål og videreudvikle markedsovervågning til støtte for Kommissionens bredere aktiviteter;

47.  understreger, at de tidligere monopoler råder over en overvældende markedsandel på mere end 80 % inden for sektoren for næste generations bredbånd; minder om, at en effektiv konkurrence er den bedste drivkraft bag effektive investeringer og sikrer flest mulige forbrugerfordele med hensyn til udvalg, pris og kvalitet; opfordrer derfor Kommissionen til at håndhæve EU's konkurrenceregler på behørig vis, såvel i forudgående som i fremadrettet henseende, for at forebygge en for stor markedskoncentration og misbrug af en dominerende stilling, eftersom konkurrencepres er nøglen til at sikre, at forbrugerne i størst muligt omfang kan drage nytte af tjenester af høj kvalitet til overkommelige priser;

48.  påpeger, at en begrænsning af konkurrencen ikke kan forventes at føre til yderligere bredbåndsinvesteringer, selv ikke i afsidesliggende områder, idet der er opnået fuld dækning med grundlæggende bredbåndstjenester i Europa gennem et regelsæt, der sikrer adgang til dominerende markedsaktørers netværk;

49.  mener, at investeringer i næste generations bredbåndsinfrastrukturer tydeligvis er af central betydning for at opnå en digital økonomi og et digitalt samfund, men at politikkerne hos telekommunikationsudbydere med sigte på at øge investeringerne bør sætte alle markedsaktører i stand til at foretage effektive investeringer ved at sikre dem effektiv adgang til netværksaktiver, som ikke kan duplikeres, og hensigtsmæssige engrosadgangsprodukter;

50.  anmoder Kommissionen om at basere sine afgørelser og politiske forslag på en omhyggelig og upartisk analyse af korrekte, relevante og uafhængige datasæt; fremhæver navnlig den tvivl, der næres om rigtigheden af de data, der er blevet forelagt om EU's utilstrækkelige resultater inden for højhastighedsbredbånd, herunder hastighederne hos slutbrugerne, investeringer i infrastruktur og sektorens finansielle status i et globalt perspektiv;

51.  erindrer om, at netneutralitet er meget vigtigt for at sikre, at der ikke forekommer forskelsbehandling af internettjenester, og at konkurrencen garanteres fuldt ud;

52.  understreger, at det for at skabe konkurrence og fremme vækst og konkurrenceevne samt forbrugertillid inden for den digitale sektor er afgørende at gribe ind over for opsplitningen af det digitale indre marked, herunder ved at undersøge arten af de nuværende hindringer for centrale sektorer på markedet, og garantere et åbent internet samt sikre netneutralitet i EU-lovgivningen for at sikre, at al internettrafik behandles ens, uden forskelsbehandling, begrænsning eller indblanding; har den holdning, at åbne standarder og interoperabilitet bidrager til en fair konkurrence; understreger nødvendigheden af, at konkurrencepolitikken er fremtidssikret, og at der tages hensyn til nye metoder til onlinesalg;

53.  understreger, at bestræbelser på at fremme fri og fair konkurrence, herunder gennem udvikling af det digitale indre marked såvel som andre aspekter af servicesektoren, bør være i forbrugernes og SMV'ernes interesse; gentager, at sådanne bestræbelser vil fremme forbrugernes valgmuligheder og udvikle et miljø, hvor SMV'er og mikrovirksomheder kan udvise større innovation og kreativitet; mener, at en hurtig indgriben fra lovgiveres og håndhævelsesmyndigheders side imod vildledende og urimelig praksis er væsentlig for gennemførelsen af konkurrencepolitikken;

Deleøkonomi

54.  opfordrer Kommissionen til at analysere, hvordan der i den europæiske lovgivning kan tages hensyn til den voksende deleøkonomi; mener, at det er nødvendigt at foretage en sådan tilpasning for at skabe lige konkurrencevilkår, der sikrer fair konkurrence blandt alle involverede aktører;

55.  mener, at virksomheder med relation til den såkaldte deleøkonomi skal betale afgifter og overholde reglerne på samme måde som traditionelle virksomheder, da det ellers ikke blot ville udgøre en forvridning af konkurrencen, men også ville have negative finanspolitiske konsekvenser for medlemsstaternes økonomi;

56.  understreger, at det er særligt vigtigt med en effektiv kontrol af dominerende firmaers adfærd samt en hurtig indgriben i tilfælde af misbrug, eftersom en ulovlig praksis kan medføre, at små og innovative konkurrenter tidligt må forlade markedet;

57.  bemærker, at manglende regler inden for deleøkonomi giver visse virksomheder en urimelig fordel og samtidig mindsker incitamenterne til at foretage investeringer i de berørte sektorer;

Offentlige udbud

58.  opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre de nye EU-regler for offentlige indkøb rettidigt, herunder bestemmelserne vedrørende kriterier, der knytter sig til kontraktens genstand, inklusiv sociale, miljømæssige og innovative karakteristika, samt kriterier vedrørende e-forvaltning, e-udbud og opdeling i delkontrakter, med henblik på at fremme en fair konkurrence og sikre den bedste værdi for pengene for de offentlige myndigheder; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre deres anvendelse i videst muligt omfang med henblik på at gribe ind over for konkurrenceforvridninger som følge af samordning af tilbudsgivning, misbrug af dominerende stillinger, forskelsbehandling og manglende adgang for SMV'er; opfordrer Kommissionen til at lade sin indsats indgå i en global ramme ved at sammenkæde Unionens konkurrencepolitik i Europa med bestræbelser på at åbne markeder for offentlige indkøb uden for EU;

59.  understreger betydningen af detaljerede og klare retningslinjer fra Kommissionen for virksomheder, især SMV'er, og offentlige myndigheder for at lette deres forståelse af den nyligt vedtagne lovgivning for offentlige indkøb og især den nye fleksibilitet, den giver;

60.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge centraliseringen af indkøb på markedet for offentlige indkøb for at undgå uforholdsmæssig stor koncentration af købekraft og ulovlig samordning og for at bevare mulighederne for markedsadgang for SMV'er i overensstemmelse med Small Business Act for Europa;

61.  opfordrer Kommissionen til, når den gennemfører procedurer for offentlige indkøb gennem sine generaldirektorater og agenturer, til at tildele flere kontrakter med lav værdi og kontrakter over 193 000 EUR i stedet for udelukkende at bruge rammekontrakter, der udgør en hindring for åbning af markedet for offentlige indkøb for europæiske SMV'er, eftersom de kun gavner store virksomheder og konsortier, der befinder sig tæt på beslutningstagningscentrene;

Finansielle tjenesteydelser

62.  opfordrer for fjerde gang i træk til, at kriseordningen for statsstøtte til banksektoren hurtigt bringes til ophør; anerkender, at Kommissionens meddelelse om banker fra august 2013 ikke er tilstrækkelig til at beskytte de europæiske skatteydere og begrænse de støttebeløb, som bankerne kan modtage; understreger, at statsstøtten til banksystemet hverken har øget kreditgivningen eller genoprettet tilliden; opfordrer indtrængende Kommissionen til fortsat at holde nøje øje med banksektoren med henblik på at øge konkurrencen på de europæiske bankmarkeder og dermed skabe størst mulige fordele for unionsborgerne; påpeger nødvendigheden af at vende tilbage til den oprindelige anvendelse af statsstøttekontrollen, så snart dette er muligt for banksektoren;

63.  fremhæver, at en håndhævelse af kartellovgivningen bidrager til en mere gennemsigtig sektor for finansielle tjenesteydelser;

64.  finder det beklageligt, at Kommissionen ikke traf foranstaltninger over for misbruget i forbindelse med omstruktureringen af private banker, herunder i de tilfælde, som berørte småindskydere og småejere af finansielle instrumenter, såsom præferenceaktier, som i mange tilfælde er blevet markedsført uden fuldt ud at overholde EU-lovgivningen;

65.  anmoder Kommissionen om nøje at overvåge den finansielle sektor med henblik på at styrke konkurrencen og beskyttelsen af investorer og forbrugere på det europæiske bank- og investeringsmarked; noterer sig, at konsolideringen af banksektoren har medført en øget markedsandel hos flere finansielle institutioner, som har vokset sig større end før krisen, og at den finansielle investeringssektor er vokset i takt hermed, uden at realøkonomien i Unionen har draget fordel heraf; mener, at det for at opretholde et fuldt ud velfungerende indre marked er nødvendigt at bibeholde lige konkurrencevilkår for aktørerne i den finansielle sektor og træffe foranstaltninger til at undgå en formindsket gennemsigtighed samt udvikling af kartellignende strukturer;

66.  anerkender statsstøttekontrollens vigtige rolle siden krisens begyndelse som en omstrukturerings- og afviklingsmekanisme for nødlidende banker;

67.  mener, at kontrollen med statsstøtte under krisen bør fokusere både på at stabilisere banksystemet og på bekæmpelse af urimelig segmentering af kreditvilkårene og forskelsbehandling, der påvirker SMV'er på det indre marked;

68.  er af den opfattelse, at Kommissionen bør overveje muligheden for at forbinde statsstøtte til banker med lånebetingelser for SMV'er;

69.  mener, at bankforordninger bør tage højde for, at mindre institutioner har færre ressourcer til at sikre overholdelse af lovgivningen, og derfor bør være så enkelt udformede som muligt for at undgå, at der skabes forvridninger til fordel for større banker;

70.  opfordrer indtrængende Kommissionen til nøje at føre tilsyn med de markeder i banksektoren, hvor der er en stor eller stigende koncentration, især som følge af omstruktureringer som reaktion på krisen; minder om, at oligopolistiske markeder er særligt tilbøjelige til at anvende en konkurrencebegrænsende praksis; frygter, at denne koncentration i sidste ende vil skade forbrugerne;

71.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at banker sælger deres aktieposter i andre selskaber, før de modtager nogen statsstøtte, og dermed reducerer byrden for skatteyderne;

72.  mener, at der skal lægges særlig vægt på opsplitningen af markedet for elektroniske kortbetalinger, herunder problemer med servicetab, når forbrugere flytter til en anden medlemsstat;

73.  glæder sig over EU-Domstolens dom af 11. september 2014 om konkurrencebegrænsende kreditkortgebyrer samt de vellykkede tiltag fra Kommissionen side til at sikre, at standardiseringsprocesser inden for betalingssektoren ikke påvirker markedsadgang og innovation; gentager Parlamentets holdning om, at der skal indføres et loft over gebyrerne for betaling med kreditkort for at nedbringe unødvendige omkostninger for forbrugerne; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at fremskynde processen med kortlægning af standardiseringsarbejdet for mobilbetalinger og samtidig sikre, at eventuelle foranstaltninger ikke udelukker nytilkomne aktører eller favoriserer dominerende aktører, og at lovrammen er teknologisk neutral for at lette fremtidig teknologisk udvikling;

74.  mener, at udviklingsomkostningerne i denne sektor bør overvåges nøje; udtrykker bekymring over udarbejdelsen af forskellige standarder blandt konkurrenter på lige fod som en konsekvens af standardiseringen af finansielle bestemmelser;

75.  bemærker de betydelige fremskridt, der er blevet gjort siden 2008 med hensyn til bedre at regulere den finansielle sektor; påpeger nødvendigheden af at tage yderligere hånd om problemet med de finansielle institutioner, som er for store til at krakke og som følge heraf fortsat drager fordel af implicitte tilskud; er af den holdning, at en omfattende analyse af de konkurrencemæssige aspekter i EU's nye finansforordning bør indgå i ECON's kommende betænkning om "impact assessment and stocktaking of the financial services legislation" for at sikre, at EU-aktører er konkurrencedygtige i alle konkurrencesituationer i forhold til internationale institutter;

Skattemæssige statsstøtteordninger

76.  udtrykker sin bekymring over en mulig anvendelse af en ulovlig selskabsskattepraksis i medlemsstaterne og anmoder Kommissionen om at afslutte sine igangværende undersøgelser af skatteafgørelser hurtigst muligt ved at anvende alt tilgængeligt bevismateriale; kræver, at undersøgelser om skattelettelser, som muligvis udgør en form for ulovlig statsstøtte, prioriteres; understreger, at fair konkurrence på skatteområdet er bydende nødvendig for integriteten på det indre marked, de offentlige finansers bæredygtighed og lige konkurrencevilkår;

77.  fremhæver de såkaldte "Luxleaks-dokumenter", som det internationale konsortium af undersøgende journalister offentliggjorde; glæder sig over tilsagnet fra kommissæren for konkurrence om grundigt og uafhængigt at undersøge medlemsstaternes praksis for skatteafgørelser og deres overholdelse af EU's konkurrencelovgivning; bemærker, at visse virksomheders skatteundgåelse forvrider konkurrencen på det indre marked; opfordrer Kommissionen til nøje at håndhæve EU's statsstøtteregler;

78.  opfordrer Kommissionens formand til at sikre uafhængighed af de igangværende og kommende undersøgelser af medlemsstaternes praksis for skatteafgørelser, som ledes af kommissæren for konkurrence; insisterer på, at Parlamentet holdes underrettet om den brede udvikling i disse undersøgelser for at sikre, at disse foretages på en gennemsigtig og uafhængig måde; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fremlægge en rapport om sine resultater; minder om, at kommissæren for konkurrence gav tilsagn om at overveje, hvilke videre konsekvenser det har for konkurrencen, at virksomheder udøver en praksis for aggressiv skatteundgåelse, og at medlemsstaterne fremmer denne praksis, og udvide sin undersøgelse, hvis det blev skønnet nødvendigt, når de faktiske omstændigheder var klarlagt;

Agrofødevareindustri

79.  opfordrer Kommissionen til, at den i dens kommende revision af reformen af den fælles landbrugspolitik undersøger samfinansieringen af overførte midler, og opfordrer til en forenkling af EFA-foranstaltninger med fokus på konkurrenceevne samt en konkurrenceneutral revision af EFA-faktorer for mellemafgrøder og kvælstofbindende afgrøder;

80.  opfordrer Kommissionen til efter dens nylige gennemgang af de økonomiske følger af moderne detailhandel for udvalg og innovation inden for EU's fødevaresektor at undersøge de potentielle konsekvenser af, at store supermarkeder dominerer markedet i en sådan grad, at deres kollektive købekraft såvel i Europa som i udviklingslandene forvrider konkurrencen i leverandørkæderne;

Medicinalindustrien og sundhedssektoren

81.  bemærker, at denne sektor er fragmenteret som følge af nationale bestemmelser; bifalder det bidrag, som EU's konkurrencepolitik yder til at bekæmpe kunstige adgangsbarrierer;

82.  kræver, at der tages særligt hensyn til innovative lægemidler og procedurer ved vurderingen af midlertidig prisfastsættelse;

83.  bemærker, at konkurrencepolitikken kan spille en rolle med hensyn til at forbedre adgangen til generiske lægemidler;

Transport- og posttjenester

84.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre lige konkurrencevilkår, hvilket giver mulighed for fri, men også fair konkurrence inden for alle transportformer; er imidlertid af den opfattelse, at der i den forbindelse skal tages passende højde for mange forskellige særbestemmelser i de nationale transportlovgivninger; fremhæver, at transportinfrastruktur er afgørende for fysiske og juridiske personers overlevelse og trivsel, navnlig i tyndtbefolkede regioner og på fjerntliggende øer;

85.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at sikre rimelige konkurrencevilkår og bedre kvalitet af tjenesterne inden for jernbanesektoren samt forvaltning af havne og lufthavne, navnlig hvis deres ledelse er monopoliseret af staten; understreger, at konkurrence ikke nødvendigvis medfører privatisering af eksisterende tjenester; opfordrer desuden Kommissionen til at sikre, at luftfartsselskaber ikke misbruger deres dominerende stilling i visse lufthavne;

86.  mener, at Kommissionen bør styrke forbindelserne mellem konkurrence- og transportpolitikken yderligere for at forbedre konkurrenceevnen i den europæiske transportsektor og fortsætte fremskridtene i retning mod at gennemføre det indre marked for transport;

87.  opfordrer Kommissionen til at fuldføre virkeliggørelsen af det fælles europæiske jernbaneområde, sikre fuld åbenhed i pengestrømmen mellem infrastrukturselskaber og jernbanevirksomheder, og kontrollere, at hver enkelt medlemsstat har en stærk og uafhængig national tilsynsmyndighed;

88.  understreger, at det indre marked i jernbanegodssektoren påvirkes af ukorrekt eller ufuldstændig gennemførelse af EU-lovgivningen i medlemsstaterne og af flaskehalse i den grænseoverskridende mobilitet, som skader konkurrencen og væksten; opfordrer Kommissionen til at undersøge, om de tekniske eller markedsmæssige barrierer, der varierer fra den ene medlemsstat til den anden, såsom sporvidde, energiforsyning og signalanlæg, kan betragtes som overtrædelser af konkurrencereglerne;

89.  opfordrer Kommissionen til at fremkomme med en begrundet oversigt for at fastslå, hvilke luftfartsselskaber, der har fordele i forhold til andre udbydere gennem særlige betingelser eller påstået misbrug af deres dominerende stilling i visse lufthavne;

90.  udtrykker sin bekymring over varierende gennemførelse og håndhævelse i medlemsstaterne af forordningerne inden for international vejtransport, f.eks. forordningen om cabotage og hviletider i vejtransport, og over den mulige sociale dumping inden for transportydelser i en bredere forstand og mener, at der skal tages hånd om disse problemer;

91.  glæder sig over Kommissionens initiativ over for internationale biludlejningsselskaber for at få dem til at holde op med at hindre forbrugere i at få adgang til de mest fordelagtige priser på grund af deres bopælsland; understreger, at forbrugere ikke skal hindres i at gøre brug af den bedst mulige pris, når de køber varer eller tjenesteydelser inden for det indre marked.

92.  anmoder Kommissionen om at træffe foranstaltninger med henblik på at mindske fragmenteringen af biludlejningssektoren, eftersom nationale bestemmelser for øjeblikket i høj grad øger omkostningerne i forbindelse med grænseoverskridende transport og dermed er til skade for det indre marked;

93.  påpeger, at bestræbelser på at tilskynde til et konkurrencedygtigt EU altid skal tjene offentlighedens interesser; anerkender forbindelserne mellem en effektiv konkurrencepolitik i EU og behovet for massive investeringer inden for livsvigtige offentlige tjenesteydelser, herunder transportydelser;

Kultur og sport

94.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge internationale idrætsforbunds restriktive og uretmæssige praksis, såsom at fratage deres medlemmer retten til at deltage i alternative sportsbegivenheder, som ikke godkendes af de pågældende forbund, og idømme sportsudøvere, ledere og trænere en livslang karantæne fra deltagelse i konkurrencer, som f.eks. De Olympiske Lege og VM, hvis ikke de følger deres regler;

Den internationale dimension

95.  opfordrer til medtagelse af et kapitel om konkurrence, bestemmelser om konkurrenceregler, fusioner, statsejede virksomheder, tilskud og ulige markedsadgang i den transatlantiske handels- og investeringspartnerskabsaftale; kræver, at der udarbejdes en neutral rapport om foranstaltninger, problemer og fremskridt i disse aftaler;

96.  anerkender og støtter Kommissionens behov for at styrke konkurrencepolitikkens rolle inden for det internationale økonomiske samarbejde, også gennem samarbejde med konkurrencemyndigheder på globalt niveau; minder om, at et sådant lovgivnings- og håndhævelsesmæssigt samarbejde bidrager til at sikre lige konkurrencevilkår for europæiske virksomheder, der er aktive på globale markeder;

97.  understreger, at internationalt samarbejde er bydende nødvendigt for at opnå en effektiv anvendelse af de konkurrenceretlige principper i en global tidsalder; opfordrer derfor Kommissionen til at optrappe det internationale samarbejde i konkurrencespørgsmål;

98.  opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at indgå konkurrenceaftaler med flere tredjelande, som giver mulighed for udveksling af oplysninger mellem efterforskningsmyndighederne i konkurrencesager; understreger i denne forbindelse, at den konkurrenceaftale, som for nylig blev indgået med Schweiz, kan tjene som skabelon for flere lignende aftaler;

Europa-Parlamentets rolle

99.  fremhæver bestemmelsen i rammeaftalen, som foreskriver ligebehandling af Parlamentet og Rådet vedrørende adgang til møder og forelæggelse af oplysninger ved udarbejdelsen af lovgivning eller blød lovgivning inden for konkurrencepolitik;

100.  fremhæver Europa-Parlamentets afgørende rolle med hensyn til at repræsentere de europæiske forbrugeres interesser gennem en korrekt håndhævelse af konkurrencereglerne;

101.  glæder sig over Parlamentets rolle som medlovgiver i forbindelse med direktivet om erstatningssøgsmål for overtrædelse af konkurrencereglerne og anser arbejdet med direktivet om skadeserstatning for at være skabelon for det fremtidige institutionelle samarbejde inden for konkurrenceretlige spørgsmål;

102.  minder på ny om, at Kommissionen i udformningen af konkurrencepolitikken skal være fuldt ansvarlig og følge op på Parlamentets beslutninger;

103.  anmoder kommissæren om at forpligte sig til at afholde hyppige møder med det eller de relevante udvalg i Parlamentet samt med arbejdsgruppen om konkurrencepolitikken i Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg;

104.  mener, at EP bør have medbestemmelsesret i konkurrencepolitikken; beklager, at artikel 103 og 109 i TEUF kun fastsætter bestemmelser om høring af Parlamentet; mener, at dette demokratiske underskud er uacceptabelt; foreslår, at dette underskud afhjælpes hurtigst muligt ved hjælp af interinstitutionelle ordninger inden for konkurrencepolitik, og at det korrigeres ved den næste traktatændring;

Kommissionens konkurrencepolitiske prioriteringer

105.  understreger den rolle, som kommissæren for konkurrence skal spille med hensyn til at fremme arbejdspladser og vækst samt det digitale indre marked, energipolitik, finansielle tjenesteydelser, industripolitik og bekæmpelse af skattesvig;

106.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde retningslinjer og procedurer inden for rammerne af Det Europæiske Konkurrencenetværk, hvilket skal sikre, at der føres effektivt tilsyn med, om medlemsstaternes skatteafgørelser overholder statsstøttereglerne;

107.  bifalder Kommissionens tilsagn om en effektiv håndhævelse af konkurrencereglerne på områderne antitrust- og kartellovgivningen, fusioner og statsstøtte, hvorved de konkurrenceinstrumenter, der er tilpasset markedsudviklingerne, bibeholdes, samtidig med at der fremmes en innovativ konkurrencekultur både i EU og på globalt niveau;

108.  opfordrer Kommissionen til at vurdere dens håndtering af nylige sager om konkurrenceregler og tage hånd om de formalistiske bekymringer, der er blevet rejst;

109.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde koordinerede forslag om skattekonkurrence og forelægge dem for Rådet;

110.  opfordrer Kommissionen til fortsat årligt at aflægge beretning til Parlamentet om udviklingen i og følgerne af konkurrencepolitikkens anvendelse;

111.  glæder sig over de tilsagn fra kommissæren, navnlig hvad angår det fremtidige samarbejde og styrkelse af forbindelserne med Europa-Parlamentet, som fremkom under dennes høring;

112.  opfordrer Kommissionen til at styrke indsatsen for at fremme en aktiv konkurrencepolitik som grundstenen i den sociale markedsøkonomi;

113.  er af den opfattelse, at en resultattavle på konkurrenceområdet i form af en case-book bør stilles til rådighed for forbrugerne og virksomhederne i nær fremtid;

114.  bemærker den fortsatte mangel på klarhed i mange medlemsstater, om hvorvidt finansiering af europæiske forbrugercentre skal betragtes som ulovlig statsstøtte; er bekymret over, at finansieringen af sådanne centre som følge heraf kommer i fare; opfordrer Kommissionen til snarest muligt at underrette medlemsstaterne om nødvendigheden af at give meddelelse om en sådan finansiering med henblik på at sikre, at de europæiske forbrugercentre kan fortsætte deres understøttelsestjenester;

115.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at myndighederne på alle politiske niveauer overholder bestemmelserne om statsstøtte fuldt ud;

116.  anmoder om, at der nedsættes et fælles udvalg bestående af repræsentanter fra Parlamentet, Rådet, Kommissionen og den akademiske verden, som skal analysere den langsigtede udformning og videreudvikling af konkurrencepolitikken i fremtidens sektorer, såsom den digitale økonomi eller energisektoren;

117.  anmoder om en kompromisløs analyse af den skattepolitik, som henhører under det nationale ansvarsområde, navnlig for så vidt angår illoyale skattepolitikker og konkurrenceforvridende skatteregler og -undtagelser, således at der i fremtiden kan træffes effektive foranstaltninger imod dette;

o
o   o

118.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder.

(1) EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.
(2) EUT L 61 af 5.3.2009, s. 1.
(3) EUT L 349 af 5.12.2014, s. 1.
(4) EUT C 167 af 13.6.2013, s. 19.
(5) EUT L 201 af 26.7.2013, s. 60.
(6) EUT C 120 af 26.4.2013, s. 22.
(7) EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.
(8) EUT C 270 af 25.10.2008, s. 8.
(9) EUT C 10 af 15.1.2009, s. 2.
(10) EUT C 72 af 26.3.2009, s. 1.
(11) EUT C 195 af 19.8.2009, s. 9.
(12) EUT C 16 af 22.1.2009, s. 1.
(13) EUT C 6 af 11.1.2011, s. 5.
(14) EUT C 216 af 30.7.2013, s. 1.
(15) EUT C 8 af 11.1.2012, s. 4.
(16) EUT L 7 af 11.1.2012, s. 3.
(17) EUT C 8 af 11.1.2012, s. 15.
(18) EUT L 114 af 26.4.2012, s. 8.
(19) EUT C 153 E af 31.5.2013, s. 51.
(20) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0026.
(21) EUT C 184 af 22.7.2008, s. 13.
(22) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0267.
(23) EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
(24) EUT C 304 E af 1.12.2005, s. 114.
(25) EUT C 293 E af 2.12.2006, s. 143.
(26) EUT C 146 E af 12.6.2008, s. 105.
(27) EUT C 87 E af 1.4.2010, s. 43.
(28) EUT C 349 E af 22.12.2010, s. 16.
(29) EUT C 136 E af 11.5.2012, s. 60.
(30) EUT C 239 E af 20.8.2013, s. 97.
(31) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0268.
(32) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0576.
(33) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0079.
(34) COM(2014)0449 af 9. juli 2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik