Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2158(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0019/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0019/2015

Συζήτηση :

PV 09/03/2015 - 14
CRE 09/03/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0051

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 624kWORD 191k
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ
P8_TA(2015)0051A8-0019/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (2014/2158(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2014, επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2013 (COM(2014)0249) και το συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (SWD(2014)0148),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως τα άρθρα 101 έως 109,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EK) αριθ. 169/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, περί εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στους τομείς των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, για την ποσοτικοποίηση της ζημίας σε αγωγές αποζημίωσης που στηρίζονται σε παράβαση των άρθρων 101 ή 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2011, με τίτλο «Δημόσια διαβούλευση: Προς μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση των μέσων συλλογικής έννομης προστασίας» (SEC(2011)0173),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, με τίτλο «Προς ένα ευρωπαϊκό οριζόντιο πλαίσιο για τα μέσα συλλογικής ένδικης προστασίας» (COM(2013)0401),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2013/396/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές αρχές εφαρμοστέες στους μηχανισμούς συλλογικών αγωγών παράλειψης και αποζημίωσης στα κράτη μέλη όσον αφορά παραβιάσεις αναγνωριζόμενων από το ενωσιακό δίκαιο δικαιωμάτων(5),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που δημοσίευσε το θεματικό τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών με τίτλο «Η συλλογική ένδικη προστασία στην αντιμονοπωλιακή νομοθεσία», τον Ιούνιο του 2012,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, που δημοσιεύτηκε δυνάμει του άρθρου 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου στην Υπόθεση AT.39740 – Google(6),

–  έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που προσφέρονται στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου στην υπόθεση COMP/39.398 – Visa ΠΔΠ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («κοινοτικός κανονισμός περί συγκεντρώσεων»)(7),

–  έχοντας υπόψη τη διαβούλευση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον έλεγχο συγχωνεύσεων εκ μέρους της ΕΕ – σχέδιο αναθεώρησης της απλουστευμένης διαδικασίας και εκτελεστικός κανονισμός για τις συγκεντρώσεις,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης(8) (ανακοίνωση για τον τραπεζικό τομέα),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, με τίτλο «H ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης: περιορισμός των ενισχύσεων στο ελάχιστο απαραίτητο και διασφαλίσεις έναντι αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού»(9) («Ανακοίνωση για την ανακεφαλαιοποίηση»),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την αντιμετώπιση των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων στον κοινοτικό τραπεζικό τομέα(10) (ανακοίνωση για τα απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2009, περί της αποκατάστασης της βιωσιμότητας και αξιολόγησης των μέτρων αναδιάρθρωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων(11) (ανακοίνωση για την αναδιάρθρωση),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2008, με τίτλο «Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης»(12) (το αρχικό προσωρινό πλαίσιο),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Προσωρινό πλαίσιο της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης»(13) («Το νέο προσωρινό πλαίσιο, που αντικαθιστά εκείνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010»),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, μετά την 1η Αυγούστου 2013, των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης(14) («Τραπεζική ανακοίνωση»),

–  έχοντας υπόψη το θεματικό έγγραφο της Επιτροπής προς την ΟΔΕ σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά την αναδιάρθρωση των τραπεζών,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιουνίου του 2011, που εκπόνησε το θεματικό τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών με τίτλο «κρατικές ενισχύσεις – κανόνες για την κρίση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την πραγματική οικονομία»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος(15),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/21/EE της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, για την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος(16),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας (2011)»(17),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος(19),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2012, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις» (COM(2012)0209),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις(20),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2012, για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές (COM(2012)0730),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (COM(2012)0725),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την περιφερειακή πολιτική ως μέρος ευρύτερων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων(22),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(23) (εφεξής «συμφωνία πλαίσιο»), και ιδίως τις παραγράφους 9, 12, 15 και 16,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 22ας Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την 23η έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού το 2003(24), της 4ης Απριλίου 2006 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού το 2004(25), της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού το 2005(26), της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις εκθέσεις για την πολιτική ανταγωνισμού το 2006 και το 2007(27), της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού το 2008(28), της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού το 2009(29), της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού(30), της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού(31) και της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού(32),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2013, με τίτλο «Για αποτελεσματικότερο έλεγχο των συγχωνεύσεων»,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Για αποτελεσματικότερο έλεγχο των συγχωνεύσεων»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού - μελλοντικές προοπτικές(33),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτρόπου Ανταγωνισμού Margrethe Vestager, στις 6 Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις έρευνες των φορολογικών κρατικών ενισχύσεων,

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα επιδόσεων του ψηφιακού θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 52 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0019/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τομείς της ενιαίας αγοράς παραμένουν διαιρεμένοι από εθνικά σύνορα και τεχνητά εμπόδια, ενώ, παράλληλα, ανησυχητικές πρακτικές όπως το κοινωνικό ντάμπινγκ ή η διασπάθιση των διαρθρωτικών ταμείων, προκαλούν ανησυχίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για τον ανταγωνισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί το ίδιο ικανοποιητικά σε όλα τα κράτη μέλη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί αυτή καθεαυτή εργαλείο για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, στο μέτρο που αποτρέπει την υπερβολική συγκέντρωση οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ισχύος στα χέρια λίγων, η οποία θα υπονόμευε την ικανότητα των πολιτικών αρχών της Ευρώπης να ενεργούν με ανεξαρτησία από τους μεγάλους βιομηχανικούς και τραπεζικούς ομίλους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική ανταγωνισμού βασισμένη σε ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο μιας ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και απαραίτητο εργαλείο για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας μιας δυναμικής, αποτελεσματικής, βιώσιμης και καινοτόμου εσωτερικής αγοράς, που να προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα· λαμβάνοντα υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση δεν πρέπει συνεπώς να αποτελέσει πρόσχημα για τη χαλάρωση των κανόνων ανταγωνισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε έτος σημειώνονται συνολικές απώλειες 181 έως 320 δισεκατομμυρίων EUR – περίπου 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης – λόγω της ύπαρξης συμπράξεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνολικές κρατικές ενισχύσεις προς τις τράπεζες στην ΕΕ κατά την περίοδο από το 2008 μέχρι τα τέλη του 2011 ισοδυναμούν με 1,6 τρισεκατομμύρια EUR·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή, η φορολογική απάτη και οι φορολογικοί παράδεισοι εκτιμάται ότι στοιχίζουν στους φορολογούμενους της ΕΕ 1 τρισεκατομμύριο EUR το έτος λόγω απώλειας εσόδων, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά μεταξύ των εταιρειών που πληρώνουν φόρους και αυτών που δεν πληρώνουν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θέλουν δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτές·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυστηρή εφαρμογή των αρχών του δικαίου του ανταγωνισμού ωφελεί κυρίως τον καταναλωτή, ενώ η έλλειψη ανταγωνισμού οδηγεί σε διασπάθιση πόρων και χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από άποψη ενεργειακού κόστους οι επιδόσεις της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς είναι χαμηλότερες από αυτές της αγοράς των ΗΠΑ, καθόσον η διασπορά των τιμών ανέρχεται σε 31% έναντι 22% στις ΗΠΑ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ενός «διοικητικού διαβατηρίου για την ενιαία αγορά» θα μπορούσε να περιορίσει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς, ενισχύοντας έτσι το αναπτυξιακό δυναμικό της ευρωπαϊκής οικονομίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχημένη ανάπτυξη των ΜΜΕ σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού είναι μια από τις ουσιαστικότερες προϋποθέσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη οι ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 98 % των εταιρειών της ΕΕ, πλήττονται από έντονη πιστωτική ασφυξία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίου είναι ουσιαστική για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προστατευτισμός μπορεί να περιορίσει τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια ζωής των συμπράξεων, μέχρι την αποκάλυψή τους, κυμαίνεται από 6 έως 14 έτη από τη δημιουργία τους, με αποτέλεσμα να πλήττεται η οικονομία λόγω της υψηλότερης επιβάρυνσης των πελατών και, τελικά, των καταναλωτών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ συνιστά βήμα προς τα εμπρός για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και θα πρέπει όλα τα κράτη μέλη να το υιοθετήσουν·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσίευση των επονομαζόμενων εγγράφων «LuxLeaks» από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων αναδεικνύει την ανάγκη για τη διεξαγωγή μιας διεξοδικής και ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τις πρακτικές φορολογικών συμφωνιών των κρατών μελών και τη συμμόρφωσή τους προς τους ενωσιακούς κανόνες ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία της ΓΔ Ανταγωνισμού είναι ύψιστης σημασίας για την επίτευξη τόσο του στόχου αυτού όσο και των άλλων στόχων της·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επικροτεί το γεγονός ότι η οικονομική διάσταση της ΕΕ θεμελιώνεται στις Συνθήκες ως «ανοιχτή αγορά με ελεύθερο ανταγωνισμό»· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προώθηση του ανταγωνισμού προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι όσον αφορά την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, δεδομένου ότι ο βιώσιμος και αποτελεσματικός ανταγωνισμός φέρνει τις επενδύσεις, προσφέρει οφέλη για τους τελικούς χρήστες και κινεί την οικονομία· υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που έχει η εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού στη δημιουργία ενός πλαισίου ισοτιμίας που προωθεί την καινοτομία, την παραγωγικότητα, την απασχόληση και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά και για όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, με πλήρη σεβασμό της εθνικής ποικιλομορφίας· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τον έλεγχο των συγχωνεύσεων, για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της κοινωνικής προόδου·

2.  εκτιμά ότι η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά εξαρτάται επίσης από την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα του περιβάλλοντος· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάζει τον κοινωνικό και εργασιακό αντίκτυπο των παρεμβάσεών της στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, ιδίως στις περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας, και να ενσωματώνει αυτή την ανάλυση στις αποφάσεις της·

3.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται να ληφθούν κατάλληλα μέτρα στους τομείς του ανταγωνισμού και της φορολογίας, για να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκοί βιομηχανικοί όμιλοι και οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να εντοπίσει τις πιθανές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού, όπως επίσης τα αίτια και τον οικονομικό αντίκτυπο των ανισοτήτων αυτών·

5.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ενίσχυση της ολιστικής προσέγγισης της ενιαίας αγοράς με στόχο να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή να σέβεται στην πράξη τις ανάγκες των πολιτών, των καταναλωτών και των ΜΜΕ θέτοντας τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ώστε οι προτεινόμενες πολιτικές ανταγωνισμού να μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία για τους ευρωπαίους πολίτες·

6.  επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την ανακατεύθυνση πόρων από παρωχημένες ή υποχρησιμοποιούμενες θέσεις του προϋπολογισμού στη ΓΔ Ανταγωνισμού· επισημαίνει ότι πρέπει να διατεθεί στην Επιτροπή κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να διευρύνει και να εμβαθύνει τις έρευνές της στον τομέα των φορολογικών κρατικών ενισχύσεων όπως οι φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και η φοροαποφυγή, έτσι ώστε να ακολουθηθεί πιο ενεργή στάση στην άσκηση της πολιτικής ανταγωνισμού· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει επίσης επαρκή νομική ικανότητα για τον περαιτέρω εντοπισμό κενών όπως αυτά που διαπιστώθηκαν μέσω των αποκαλύψεων για τα στοχευμένα φορολογικά καθεστώτα που εφάρμοζαν διάφορα κράτη μέλη· συνιστά, ιδιαίτερα, την ενίσχυση μονάδας της ΓΔ Ανταγωνισμού που είναι υπεύθυνη για τις κρατικές ενισχύσεις, υπό το φως των αποκαλύψεων LuxLeaks·

7.  αναμένει την επικείμενη δημοσιοποίηση του απολογισμού της Επιτροπής, μια δεκαετία από τη θέσπιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 για την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλες τις πρωτοβουλίες που θα προκύψουν· καλεί την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή του κανονισμού στα νέα νομικά δεδομένα που έχουν προκύψει, ιδίως σε συνέχεια της έγκρισης της οδηγίας για τις αγωγές αποζημίωσης·

8.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι πρέπει να παρακολουθείται στενά η ανεξαρτησία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού·

9.  υπογραμμίζει ότι τα μέσα της πολιτικής ανταγωνισμού δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για την εφαρμογή φορολογικών μέτρων· καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει με σαφήνεια τους προβληματισμούς της στον τομέα της φορολογίας·

10.  θεωρεί ότι οι βασικές αρχές και οι σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής ανταγωνισμού θα πρέπει στο μέλλον να εκπονούνται και να συμφωνούνται σε στενότερη συνεργασία με το Κοινοβούλιο, προκειμένου να αυξηθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση των αρχών ανταγωνισμού·

11.  επικροτεί την κοινή προσέγγιση που ακολουθείται στη διαδικασία εκσυγχρονισμού των κρατικών ενισχύσεων με στόχο την προώθηση αποτελεσματικότερων δημοσίων δαπανών σε ένα πλαίσιο περιορισμένων δημοσιονομικών περιθωρίων, ιδίως στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση·

12.  αναγνωρίζει ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού απαιτείται οι δικαστικές ερμηνείες να διέπονται από συνέπεια και συνεκτικότητα·

13.  επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται διαρκώς περισσότερο σε αποφάσεις περί δεσμεύσεων· πιστεύει, εντούτοις, ότι απαιτείται περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά την ουσία των ισχυρισμών, όπως επίσης ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότερα νομικά προηγούμενα. θεωρεί ότι τούτο ισχύει ιδίως σε υποθέσεις που αφορούν μονοπώλια σε νέους τομείς, όπως οι αγορές ψηφιακών αγαθών, στους οποίους οι εταιρείες δυσκολεύονται ενδεχομένως να προσδιορίσουν κατά πόσο μια συμπεριφορά συνιστά παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού·

14.  πιστεύει ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και να μετριαστούν κάποια από τα μειονεκτήματα των αποφάσεων περί δεσμεύσεων ενώ παράλληλα να διατηρηθούν τα βασικά οφέλη τους, πρέπει να δημοσιεύεται ο πλήρης κατάλογος των αιτιάσεων που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους εναγόμενους·

Κρατικές ενισχύσεις και υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (SGEI)

15.  επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών στα κράτη μέλη, και πιστεύει ότι η αποτελεσματικότερη παροχή τους (σε σύγκριση με άλλες υπηρεσίες) μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη· επιβεβαιώνει τη σημασία του χαρακτηρισμού SGEI για τις υπηρεσίες καθολικής πρόσβασης που έχουν ζωτική σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες, από την υγειονομική περίθαλψη έως την κοινωνική ασφάλιση και τη στέγαση, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την ευθύνη της Επιτροπής όσον αφορά την εξασφάλιση της συμβατότητας των αντισταθμίσεων που χορηγούνται στις υπηρεσίες αυτές με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις·

16.  επαναλαμβάνει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με τρόπο που υποστηρίζει αμέσως ή εμμέσως τη μετεγκατάσταση υπηρεσιών ή της παραγωγής σε άλλα κράτη μέλη·

17.  πιστεύει ότι απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για τα αθλητικά σωματεία (ιδιαίτερα τις ποδοσφαιρικές ομάδες) που ενώ χρωστούν εκατομμύρια στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν εξοφλούν τις οφειλές τους ούτε το κράτος εγείρει σχετική απαίτηση, δεδομένου ότι αυτό μπορεί στην πράξη να συνιστά κρατική ενίσχυση·

18.  τονίζει ότι είναι σκόπιμο να αξιολογηθούν οι σωρευτικές επιπτώσεις της φορολογίας των επιχειρήσεων και των ενισχύσεων·

Αντιμονοπωλιακά μέτρα και συμπράξεις

19.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας από τα κράτη μέλη και να μεριμνά για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεών της σε ολόκληρη την Ένωση·

20.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η χρησιμοποίηση των προστίμων ως της μοναδικής διαθέσιμης κύρωσης δεν είναι αρκετά αποτελεσματική· ζητεί εκ νέου την ανάπτυξη πιο σύνθετων μέσων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος κυρώσεων· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να εξετάσει τη σκοπιμότητα μιας γενικής αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα, του 2006, και ζητεί την ενσωμάτωση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα συμπλήρωσης των προστίμων που επιβάλλονται για τη δημιουργία συμπράξεων με κυρώσεις σε προσωπικό επίπεδο, όπως ατομικά πρόστιμα και απαγόρευση άσκησης καθηκόντων σε διευθυντές· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι επιχειρήσεις που παραβαίνουν τον νόμο να μην υφίστανται επιπτώσεις που υπερβαίνουν την αναλογική αποκατάσταση της παράβασής τους·

21.  καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει ειδικές ομάδες στελεχωμένες με προσωπικό από διάφορες ΓΔ, για την παρακολούθηση τομέων οι οποίοι, λόγω των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών τους (όπως υψηλά εμπόδια στην πρόσβαση ή υψηλό κόστος αλλαγής παρόχου για τους πελάτες), είναι επιρρεπέστεροι σε παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει στη θέσπιση ενός θεσμικού μηχανισμού που να εξασφαλίζει ότι κάθε φορά που λαμβάνεται μια αντιμονοπωλιακή απόφαση από κάποια εθνική αρχή θα διεξάγεται αυτόματα έλεγχος επακολούθησης μέσω του οποίου η Επιτροπή θα εξετάζει αν υφίστανται παρόμοια ζητήματα στις αγορές σε άλλα μέρη στην Ευρώπη, όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκαν οι κυρώσεις·

23.  υποστηρίζει την τρέχουσα συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ΕΔΑ), που προσδίδει συνοχή στην επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού από τις δημόσιες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ, και παροτρύνει για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει σαφείς διαδικασίες για τα χρονοδιαγράμματα και τις προθεσμίες, προκειμένου να επιταχυνθεί η διεξαγωγή των ερευνών και να αποφεύγονται αδικαιολόγητες παρατάσεις· ζητεί να θεσμοθετηθούν τα δικαιώματα όλων των θιγομένων και εμπλεκομένων μερών σε υποθέσεις που αφορούν μονοπώλια και συμπράξεις, και να δοθεί η απαιτούμενη έμφαση στην αρχή του τεκμηρίου αθωότητας·

25.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει διεξοδική νομική και οικονομική αξιολόγηση των υποθέσεων που αφορούν μονοπώλια και συμπράξεις, ιδίως στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα της δομής και των τάσεων της αγοράς, και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών·

26.  επισημαίνει ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να εστιάζεται κυρίως στην προστασία των καταναλωτών, στη βελτίωση της ευημερίας τους, στην ενίσχυση της καινοτομίας και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης·

27.  ζητεί στο πλαίσιο αυτό να δοθούν λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους οι μητρικές επιχειρήσεις που ασκούν σε κάποιο βαθμό επιρροή στις θυγατρικές τους μπορεί να θεωρούνται εις ολόκληρον υπεύθυνες για παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από τις τελευταίες, ακόμη κι αν οι ίδιες δεν έχουν άμεση ανάμιξη·

28.  σε σχέση με την υποτροπή, επαναλαμβάνει το αίτημα για σαφή σύνδεση της παράβασης που αποτελεί το αντικείμενο έρευνας με τις παραβάσεις που διαπράχτηκαν κατά το παρελθόν από την εμπλεκόμενη επιχείρηση·

29.  επισημαίνει ότι ο αριθμός αιτήσεων για μείωση των προστίμων λόγω αδυναμίας πληρωμής έχει αυξηθεί, ιδίως εκ μέρους επιχειρήσεων παραγωγής ενός μόνο προϊόντος («mono-product»), και ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη για προσαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν τα πρόστιμα ώστε να ληφθούν υπόψη οι επιχειρήσεις που παράγουν ένα μόνο προϊόν και οι ΜΜΕ·

30.  φρονεί ότι η κατοχή δεσπόζουσας θέσης στην αγορά μέσω ανάπτυξης, καινοτομίας και επιτυχίας δεν αποτελεί αυτή καθαυτή πρόβλημα για τον ανταγωνισμό· θεωρεί, ωστόσο, αναμφίβολα την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά σοβαρό πρόβλημα για τον ανταγωνισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διαφυλάξει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα των διαδικασιών των διαγωνισμών·

31.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα όλες τις υποθέσεις που ήρθαν στο φως στο πλαίσιο των τρεχουσών ερευνών για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να τεθεί τέλος στις επιζήμιες πρακτικές και να αποκατασταθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός·

Έλεγχος συγχωνεύσεων

32.  συμφωνεί ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος συγχωνεύσεων αποτελεί σημαντικό μέσο επιβολής του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι συμβάλλει στη διατήρηση της ανταγωνιστικής πίεσης για τους συμμετέχοντες στην αγορά·

33.  ζητεί από την Επιτροπή να επιδείξει προσοχή στις περιπτώσεις όπου αμέσως μετά την έγκριση μιας συγχώνευσης αυξάνονται οι τιμές για τους καταναλωτές ή παρατηρείται σχετική πτώση της ποιότητας ενός προϊόντος·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση που έλαβε η Επιτροπή στις 5 Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την απλούστευση των συγχωνεύσεων, και για τις προτάσεις της πρόσφατης Λευκής Βίβλου(34), ζητεί ωστόσο σαφώς βελτιωμένους ορισμούς για το μερίδιο της αγοράς, όπως επίσης για την ισχύ και τον προσδιορισμό της αγοράς·

35.  τονίζει την ανάγκη να εξεταστεί αν η ισχύουσα πρακτική του ελέγχου συγχωνεύσεων λαμβάνει υπόψη τη διεθνοποίηση των αγορών, ιδίως σε σχέση με τον γεωγραφικό προσδιορισμό της αγοράς· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα μιας τέτοιας εξέτασης στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κανόνων για τον έλεγχο συγχωνεύσεων·

36.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει αναλυτικά μήπως υπάρχουν κενά στις εξουσίες της για εξέταση μεριδίων μειοψηφίας χωρίς δυνατότητα ελέγχου·

Εξελίξεις ανά τομέα

Ενέργεια και περιβάλλον

37.  υπογραμμίζει τη σημασία του προσιτού, βιώσιμου και ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού για την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανταγωνιστικότητά της· θεωρεί ότι ο τριπλός αυτός στόχος πρέπει να ληφθεί υπόψη στην πολιτική ανταγωνισμού, για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού που επικρατεί στην αγορά, για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση της τρίτης δέσμης μέτρων ελευθέρωσης της αγοράς αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, για την προώθηση της αποδεσμοποίησης των υπηρεσιών χονδρικής από τις υπηρεσίες λιανικής προκειμένου να προλαμβάνονται πρακτικές αντίθετες προς τον ανταγωνισμό, και ως συμβολή στην παροχή οικονομικά προσιτής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις· αναγνωρίζει ότι οι νέες «Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας», της Επιτροπής, μπορεί να περιορίσουν τις προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· υπογραμμίζει ότι η ρύθμιση των κρατικών ενισχύσεων για βιώσιμους ενεργειακούς πόρους πρέπει, στον βαθμό του δυνατού, να γίνει με το ίδιο πνεύμα όπως και στους άλλους τομείς, και με συνεκτίμηση των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 και των εθνικών ιδιαιτεροτήτων·

38.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποφευχθούν οι μονοπωλιακές πρακτικές προκειμένου να επιτευχθούν οι συνθήκες για πλήρως θεμιτή δραστηριότητα και πλήρη ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την εξάλειψη των μονοπωλιακών προμηθευτών και των πρακτικών που συνεπάγονται διακρίσεις επιζήμιες για τους καταναλωτές· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου θα πρέπει να εξελιχτεί σε Ενεργειακή Ένωση με δίκαιες και σταθερές τιμές, μέσω της καλύτερης διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και της πρόσβασης σε στρατηγικές υποδομές·

39.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει τη διεξαγωγή ερευνών και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι υφιστάμενες γραμμές διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι πλήρως διαθέσιμες στην αγορά ενέργειας μέσω των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 με το χαμηλότερο δυνατό κοινωνικοοικονομικό κόστος σε επίπεδο Ένωσης·

40.  καλεί την Επιτροπή να προβλέψει την υποχρέωση των εισηγμένων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτηση εισαγωγής στο χρηματιστήριο στην εσωτερική αγορά, να γνωστοποιούν τα αποθέματα ορυκτών καυσίμων και τις δυνητικές εκπομπές CO2 και να υποβάλλουν ακριβείς και αξιόπιστες συγκεντρωτικές περιβαλλοντικές εκθέσεις, όπως επίσης να δημοσιοποιούν τα επίπεδα αποθεμάτων και εκπομπών χρησιμοποιώντας κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές λογιστικής, δεδομένου ότι αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε μια βιώσιμη επενδυτική αγορά·

41.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τον βαθμό στον οποίο η συγκέντρωση προμηθευτών κρίσιμων πρώτων υλών μπορεί να οδηγήσει σε άνισους όρους ανταγωνισμού και να ζημιώσει τη δραστηριότητα των κλάδων των πελατών τους, και να δημιουργήσει εμπόδια στην επίτευξη μιας οικολογικά αποδοτικότερης οικονομίας· θεωρεί ότι ορισμένα από τα υλικά αυτά έχουν καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη των οικολογικά αποδοτικών τεχνολογιών και καινοτομιών που απαιτούνται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων·

42.  επαναλαμβάνει ότι η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση της διαφάνειας, των ανοικτών προτύπων και της διαλειτουργικότητας, προκειμένου να αποτραπεί ο τεχνολογικός εγκλωβισμός των καταναλωτών και των πελατών από εμπορικούς παράγοντες του ενεργειακού τομέα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το επίπεδο του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι οι τρεις μεγαλύτεροι συμμετέχοντες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άνω του 60% της αγοράς φυσικού αερίου, παρά το σταδιακό άνοιγμα των αγορών στα μέσα της δεκαετίας του 1990· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας, προκειμένου να βελτιωθεί η κρατική στήριξη στην καινοτομία και την πρόσβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

43.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίζει ότι οι κανονισμοί και οι οδηγίες στον τομέα της ενέργειας μεταφέρονται και εφαρμόζονται σωστά σε όλα τα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να επαγρυπνά ιδιαίτερα όταν οι τιμές υπερβαίνουν τον μέσο όρο της ΕΕ, δεδομένου ότι οι υψηλές τιμές στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και ζημιώνουν τους καταναλωτές·

Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και μέσα

44.  πιστεύει ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των προσπαθειών της ΕΕ για την επίτευξη προόδου ως προς τους στόχους της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανάπτυξης και των επενδύσεων· αναγνωρίζει τον ρόλο της πολιτικής του ανταγωνισμού στην επιδίωξη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ χρειάζεται να προσαρμόζεται γρήγορα στις εξελίξεις της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να ελέγξει τα υφιστάμενα μέσα στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού προκειμένου να διαπιστώσει αν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής· πιστεύει ότι οι προτεραιότητες που καθορίζονται στην έκθεση «Προτεραιότητες για μια ψηφιακή ενιαία αγορά στην περιοχή της Βαλτικής» θα μπορούσαν να καταστούν φιλοδοξίες για ολόκληρη την ΕΕ·

45.  επικροτεί την ανακοίνωση της αρμόδιας για τον ανταγωνισμό Επιτρόπου σχετικά με περαιτέρω έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αντιανταγωνιστικές πρακτικές της Google στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας και στην ψηφιακή αγορά γενικότερα· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι παρά τις έρευνες τεσσάρων ετών και τρεις δέσμες προτάσεων για δεσμεύσεις, η Επιτροπή δεν έχει επιτύχει απτά αποτελέσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση του βασικού προβλήματος για τον ανταγωνισμό στην υπόθεση μονοπωλιακής συμπεριφοράς της Google, δηλαδή την προτιμησιακή αντιμετώπιση που προσφέρει η Google στις δικές της υπηρεσίες στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων των αναζητήσεων· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διευθετήσει επειγόντως το θέμα της Google, προκειμένου να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού, έτσι ώστε να διατηρηθεί η αξιοπιστία της στρατηγικής της για το ψηφιακό θεματολόγιο· καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει αποφασιστικά για να εξαλείψει όλα τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί, να λάβει ισχυρά μέτρα, στη βάση της αρχής της ισοτιμίας, κατά των παραβιάσεων της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και δυναμικές ψηφιακές αγορές όπως η αγορά αναζητήσεων στον Ιστό και οι αγορές διαφημίσεων, και να βρει μια μακροπρόθεσμη λύση για μια ισόρροπη, δίκαιη και ανοιχτή δομή αναζητήσεων στο Διαδίκτυο·

46.  ζητεί από την Επιτροπή να επικεντρωθεί στην επιστράτευση μέσων πολιτικής ανταγωνισμού και εμπειρογνωσίας της αγοράς για την κατάλληλη υποστήριξη του θεματολογίου απασχόλησης και ανάπτυξης, μεταξύ άλλων και στον τομέα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· στο πλαίσιο αυτό, κρίνει σημαντικό να συνεχίσει να αναπτύσσει μια οικονομική και νομική προσέγγιση στην αξιολόγηση των ζητημάτων ανταγωνισμού, και να αναπτύξει περαιτέρω την παρακολούθηση της αγοράς για την υποστήριξη των ευρύτερων δραστηριοτήτων της Επιτροπής·

47.  υπογραμμίζει ότι στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων της επόμενης γενιάς τα πρώην μονοπώλια διαθέτουν κραυγαλέο μερίδιο της αγοράς που υπερβαίνει το 80%· υπενθυμίζει ότι ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός συνιστά τη μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη αποδοτικών επενδύσεων και παρέχει τα μέγιστα οφέλη στους καταναλωτές όσον αφορά την ποικιλία, την τιμή και την ποιότητα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εφαρμόζει κατάλληλα τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, τόσο εκ των υστέρων όσο και εκ των προτέρων, ώστε να αποφεύγονται η υπερβολική συγκέντρωση της αγοράς και η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, δεδομένου ότι η ανταγωνιστική πίεση είναι καθοριστική προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να επωφελούνται όσο το δυνατόν περισσότερο από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές·

48.  τονίζει ότι ο περιορισμός του ανταγωνισμού δεν είναι πιθανό να οδηγήσει στην αύξηση των επενδύσεων σε ευρυζωνικά δίκτυα, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς στην Ευρώπη έχει επιτευχθεί πλήρης κάλυψη των βασικών ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω ενός ρυθμιστικού πλαισίου που διασφαλίζει την πρόσβαση στα δίκτυα των κυρίαρχων φορέων εκμετάλλευσης·

49.  πιστεύει ότι οι επενδύσεις σε ευρυζωνική υποδομή της επόμενης γενεάς διαδραματίζουν σαφώς κεντρικό ρόλο για την επίτευξη μιας ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας· εντούτοις, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι επενδύσεις, οι πολιτικές τηλεπικοινωνιών πρέπει να επιτρέπουν σε όλους τους παράγοντες της αγοράς να πραγματοποιούν αποδοτικές επενδύσεις παρέχοντάς τους ουσιαστική πρόσβαση σε μη αναπαραγώγιμα στοιχεία ενεργητικού δικτύων και σε κατάλληλα προϊόντα πρόσβασης χονδρικής·

50.  ζητεί από την Επιτροπή να βασίζει τις αποφάσεις της και τις προτάσεις πολιτικής της στη διεξοδική και αντικειμενική ανάλυση ορθών, αξιόπιστων και ανεξάρτητων συνόλων δεδομένων· υπογραμμίζει, ειδικότερα, τις αμφιβολίες του όσον αφορά την ορθότητα των δεδομένων που παρουσιάστηκαν σε σχέση με τις χαμηλές επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένων των ταχυτήτων για τους τελικούς χρήστες, των επενδύσεων υποδομής και της οικονομικής κατάστασης του κλάδου σε σύγκριση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές του·

51.  υπενθυμίζει ότι η ουδετερότητα του δικτύου είναι υψίστης σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν γίνονται διακρίσεις στις διαδικτυακές υπηρεσίες και ότι ο ανταγωνισμός είναι πλήρως εγγυημένος·

52.  υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του κατακερματισμού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, μεταξύ άλλων με τη διερεύνηση της φύσης των υπαρχόντων εμποδίων σε καίριους τομείς της αγοράς, τη διασφάλιση του ανοιχτού χαρακτήρα του Διαδικτύου και την παγίωση της ουδετερότητας του δικτύου στη νομοθεσία της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία στη διαχείριση της κυκλοφορίας των δεδομένων στο Διαδίκτυο, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβάσεις, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την προαγωγή του ανταγωνισμού και την ώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, και για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον ψηφιακό τομέα· θεωρεί ότι τα ανοικτά πρότυπα και η διαλειτουργικότητα συμβάλλουν στον θεμιτό ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές ανάγκες και να λαμβάνει υπόψη τους νέους τρόπους διαδικτυακών πωλήσεων·

53.  υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες για την προώθηση ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού μέσα από την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, καθώς και άλλων πτυχών του τομέα των υπηρεσιών, θα πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των καταναλωτών και των ΜΜΕ· επαναλαμβάνει ότι οι προσπάθειες αυτές θα διευρύνουν το φάσμα επιλογών των καταναλωτών και θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι ΜΜΕ και οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να επιδεικνύουν μεγαλύτερη καινοτομία και δημιουργικότητα· πιστεύει ότι η άμεση αντίδραση των ρυθμιστικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση παραπλανητικών και αθέμιτων πρακτικών είναι καθοριστική για την εφαρμογή της πολιτικής του ανταγωνισμού·

Συνεργατική οικονομία

54.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους για να ενταχθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας η παρατηρούμενη ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας· πιστεύει ότι η προσαρμογή αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να υπάρχουν ίσοι όροι και να εξασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ όλων των συμμετεχόντων·

55.  πιστεύει ότι οι εταιρείες που σχετίζονται με τη λεγόμενη συνεργατική οικονομία πρέπει να πληρώνουν φόρους και να συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς όπως και οι κανονικές επιχειρήσεις, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν προκαλείται απλώς νόθευση του ανταγωνισμού, αλλά και υπάρχουν και αρνητικές δημοσιονομικές συνέπειες για την οικονομία των κρατών μελών·

56.  τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ελέγχεται αποτελεσματικά η συμπεριφορά εταιρειών που κατέχουν δεσπόζουσα θέση, και να υπάρχει άμεση αντίδραση σε περίπτωση αθέμιτης συμπεριφοράς, δεδομένου ότι οι παράνομες πρακτικές μπορεί να προκαλέσουν την πρόωρη έξοδο μικρών και καινοτόμων ανταγωνιστών τους από την αγορά·

57.  επισημαίνει ότι η έλλειψη ρύθμισης στη συνεργατική οικονομία προσφέρει αθέμιτο πλεονέκτημα σε ορισμένες εταιρείες, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα κίνητρα για επενδύσεις στους αντίστοιχους τομείς·

Δημόσιες συμβάσεις

58.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν έγκαιρα σε εφαρμογή τους νέους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τα κριτήρια που αφορούν αφενός το αντικείμενο της σύμβασης, όπως τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά, και αφετέρου την ηλεκτρονική διοίκηση, τις ηλεκτρονικές προμήθειες και τη διαίρεση σε παρτίδες, προκειμένου να ευνοείται ο θεμιτός ανταγωνισμός και να εξασφαλίζεται η βέλτιστη οικονομική απόδοση για τις δημόσιες αρχές· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πληρέστερη δυνατή εφαρμογή τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκαλούν η νόθευση διαγωνισμών, η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και οι διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση των ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να εντάξει τη δράση της σε ένα γενικό πλαίσιο, συνδέοντας την ενωσιακή πολιτική ανταγωνισμού στην Ευρώπη με την υποστήριξη του ανοίγματος αγορών δημόσιων συμβάσεων εκτός ΕΕ·

59.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να δίνει η Επιτροπή αναλυτικές και σαφείς οδηγίες στις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και στις δημόσιες αρχές, προκειμένου να τις διευκολύνουν στην κατανόηση της νομοθεσίας που θεσπίστηκε πρόσφατα για τις δημόσιες συμβάσεις και, ειδικότερα, των νέων περιθωρίων ευελιξίας που προσφέρει·

60.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τη συγκέντρωση των αγορών στις αγορές δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να προλαμβάνει την υπερβολική συγκέντρωση αγοραστικής δύναμης και τις αθέμιτες συμπράξεις, και να διατηρεί τις ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά για τις MMΕ σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Small Business Act»·

61.  καλεί την Επιτροπή, κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέσω των Γενικών Διευθύνσεων και εκτελεστικών φορέων της, να αναθέτει περισσότερες συμβάσεις χαμηλής αξίας και συμβάσεις που υπερβαίνουν τα 193 000 EUR αντί να χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά συμβάσεις-πλαίσια που εμποδίζουν το άνοιγμα της αγοράς δημόσιων συμβάσεων στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, καθώς ευνοούν μόνο τις μεγάλες εταιρείες και συμπράξεις που είναι εγκατεστημένες κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων·

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

62.  ζητεί για τέταρτη συνεχή φορά να δοθεί σύντομα τέλος στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων λόγω κρίσης για τον τραπεζικό τομέα· αναγνωρίζει ότι η ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή τον Αύγουστο του 2013 σχετικά με τον τραπεζικό τομέα δεν επαρκεί για την προστασία των ευρωπαίων φορολογουμένων και τον περιορισμό της ενίσχυσης που μπορούν να λάβουν οι τράπεζες· υπογραμμίζει ότι η κρατική ενίσχυση προς το τραπεζικό σύστημα ούτε αύξησε την πιστοδότηση ούτε αποκατέστησε την εμπιστοσύνη· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τον τραπεζικό τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στις ευρωπαϊκές τραπεζικές αγορές και ως εκ τούτου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τους πολίτες της Ένωσης· τονίζει τη σημασία της επιστροφής στη συμβατική εφαρμογή του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, μόλις αυτό καταστεί συμβατό με τη βιωσιμότητα του τραπεζικού τομέα·

63.  υπογραμμίζει τη συμβολή της επιβολής των κανόνων για τις συμπράξεις στην αύξηση της διαφάνειας του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

64.  θεωρεί αποδοκιμαστέο το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των καταχρήσεων που διαπράχθηκαν στην αναδιάρθρωση των ιδιωτικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζημίωσαν μικροκαταθέτες και μικροϊδιοκτήτες χρηματοοικονομικών μέσων όπως προνομιούχων μετοχών, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είχαν πωληθεί χωρίς πλήρη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της ΕΕ·

65.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, προκειμένου να ενισχύει τον ανταγωνισμό και την προστασία των επενδυτών και των καταναλωτών στην ευρωπαϊκή αγορά τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών· επισημαίνει ότι η εξυγίανση του τραπεζικού τομέα έχει οδηγήσει στην αύξηση του μεριδίου αγοράς ορισμένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που διέθεταν πριν από την κρίση, ενώ παράλληλα έχει μεγεθυνθεί ο κλάδος των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, χωρίς κανένα όφελος για την πραγματική οικονομία της Ένωσης· πιστεύει ότι για τη διατήρηση μιας πλήρως λειτουργικής ενιαίας αγοράς πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους παράγοντες του χρηματοπιστωτικού κλάδου και να ληφθούν μέτρα ώστε να αποφευχθούν η μείωση της διαφάνειας και η ανάπτυξη δομών τύπου σύμπραξης·

66.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει από την αρχή της κρίσης ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων ως μηχανισμός αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών·

67.  πιστεύει ότι ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης θα πρέπει να επικεντρωθεί τόσο στην σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος όσο και στην αντιμετώπιση της αθέμιτης κατάτμησης των πιστωτικών όρων καθώς και των διακρίσεων εις βάρος των ΜΜΕ στην ενιαία αγορά·

68.  πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο της εξάρτησης των κρατικών ενισχύσεων προς τις τράπεζες από την παροχή πίστωσης σε ΜΜΕ·

69.  πιστεύει ότι οι τραπεζικοί κανόνες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι μικροί οργανισμοί διαθέτουν λιγότερους πόρους για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους, και χρειάζεται συνεπώς να είναι όσο το δυνατόν απλούστεροι προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία στρεβλώσεων προς όφελος των μεγάλων τραπεζών·

70.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις αγορές του τραπεζικό τομέα στις οποίες η συγκέντρωση είναι υψηλή ή αυξάνεται, ιδίως λόγω αναδιάρθρωσης που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κρίσης· υπενθυμίζει ότι οι ολιγοπωλιακές αγορές είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε πρακτικές αντίθετες προς τον ανταγωνισμό· φοβάται ότι η συγκέντρωση αυτή μπορεί τελικά να αποβεί εις βάρος των καταναλωτών·

71.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίζει ότι οι τράπεζες, πριν λάβουν οιαδήποτε κρατική ενίσχυση, πωλούν τις συμμετοχές τους σε άλλες εταιρίες, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το βάρος για τον φορολογούμενο·

72.  θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον κατακερματισμό της αγοράς ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων όπως η απώλεια υπηρεσίας όταν ο καταναλωτής μετακινείται σε άλλο κράτος μέλος·

73.  επιδοκιμάζει την απόφαση του ΔΕΕ της 11ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τα τέλη των πιστωτικών καρτών που ζημιώνουν τον ανταγωνισμό, καθώς και για τις επιτυχημένες δράσεις που ανέλαβε η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία τυποποίησης στον τομέα των πληρωμών δεν θα επηρεάσει την είσοδο στην αγορά και την καινοτομία· επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου ότι πρέπει να θεσπιστούν ανώτατα όρια στα τέλη των καρτών πληρωμής προκειμένου να μειωθεί το περιττό κόστος για τους καταναλωτές· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία της χαρτογράφησης των εργασιών τυποποίησης για τις κινητές πληρωμές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα λαμβανόμενα μέτρα δεν θα αποκλείουν τους νεοεισερχόμενους ούτε θα ευνοούν τους κυρίαρχους συμμετέχοντες, και ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο θα είναι τεχνολογικά ουδέτερο ώστε να διευκολύνει μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις·

74.  πιστεύει ότι θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά οι εξωτερικές πτυχές των εξελίξεων στον συγκεκριμένο τομέα· εκφράζει την ανησυχία του για την ανάπτυξη διαφορετικών προτύπων μεταξύ ίσων ανταγωνιστών ως συνέπεια της τυποποίησης των κανόνων του χρηματοπιστωτικού τομέα·

75.  επισημαίνει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2008 στη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω αντιμετώπισης του προβλήματος των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που είναι υπερβολικά μεγάλοι για να καταρρεύσουν και ως εκ τούτου εξακολουθούν να επωφελούνται από σιωπηρές επιδοτήσεις· πιστεύει ότι η αναμενόμενη έκθεση της επιτροπής ECON σχετικά με την εκτίμηση αντικτύπου και την αποτίμηση της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνει διεξοδική ανάλυση των ανταγωνιστικών πτυχών των νέων ρυθμίσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται σε όλες τις περιπτώσεις η ανταγωνιστικότητα των τραπεζών της ΕΕ με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

Κρατικές ενισχύσεις μέσω της φορολογίας

76.  εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή ύπαρξη παράνομων πρακτικών φορολογίας εταιρειών στα κράτη μέλη και ζητεί από την Επιτροπή να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατόν τις διεξαγόμενες έρευνες για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία· ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στις έρευνες σχετικά με φορολογικές ελαφρύνσεις που ενδέχεται να συνιστούν μορφή παράνομης κρατικής ενίσχυσης· τονίζει ότι ο δικαιότερος φορολογικός ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού·

77.  επισημαίνει τη δημοσίευση των λεγόμενων εγγράφων «LuxLeaks» από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων· επικροτεί τη δέσμευση της Επιτρόπου Ανταγωνισμού να διερευνήσει διεξοδικά και ανεξάρτητα τις πρακτικές φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» εκ μέρους κρατών μελών και τη συμμόρφωση προς την ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα του ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή ορισμένων επιχειρήσεων στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά· ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιβάλλει ανελλιπώς τους ενωσιακούς κανόνες για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων·

78.  καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να διασφαλίσει την ανεξαρτησία των υπό εξέλιξη και των μελλοντικών ερευνών της Επιτρόπου Ανταγωνισμού σχετικά με πρακτικές φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» εκ μέρους κρατών μελών· επιμένει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τηρείται ενήμερο για τη γενικότερη πρόοδο των ερευνών αυτών, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι διεξάγονται με διαφάνεια και ανεξαρτησία· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν έκθεση με τα πορίσματά της· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτρόπου Ανταγωνισμού, ότι θα εξετάσει τις ευρύτερες επιπτώσεις που έχουν στον ανταγωνισμό οι επιθετικές πρακτικές φοροαποφυγής που εφαρμόζονται από επιχειρήσεις και ενθαρρύνονται από κράτη, και θα επεκτείνει τις έρευνες όπου κριθεί σκόπιμο, μετά τη συλλογή των στοιχείων·

Κλάδος γεωργικών ειδών διατροφής

79.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στην προσεχή αναθεώρηση της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης των μεταφερόμενων κονδυλίων, να μεριμνήσει για την απλούστευση των μέτρων της EAT που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, και να αναθεωρήσει με τρόπο ουδέτερο από πλευράς ανταγωνισμού τους συντελεστές της ΕΑΤ για τις εμβόλιμες καλλιέργειες και τις καλλιέργειες που δεσμεύουν άζωτο·

80.  ζητεί από την Επιτροπή, σε συνέχεια της πρόσφατης έκθεσής της για την εξέταση του οικονομικού αντικτύπου του σύγχρονου λιανικού εμπορίου στην ποικιλία και την καινοτομία του τομέα των τροφίμων στην ΕΕ, να εξετάσει τον πιθανό αντίκτυπο των μεγάλων σουπερμάρκετ τα οποία δεσπόζουν στην αγορά σε βαθμό που η συλλογική αγοραστική δύναμή τους στρεβλώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων εφοδιασμού, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο·

Φαρμακευτικός τομέας και υπηρεσίες υγείας

81.  επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος τομέας είναι κατακερματισμένος λόγω της ρύθμισης σε εθνικό επίπεδο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ στην υπέρβαση των τεχνητών εμποδίων για την πρόσβαση·

82.  ζητεί να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη στην εξέταση υποθέσεων προσωρινής τιμολόγησης τα καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικές διαδικασίες·

83.  επισημαίνει ότι η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της πρόσβασης σε γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα·

Μεταφορές και ταχυδρομικές υπηρεσίες

84.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού, που να επιτρέπουν ελεύθερο αλλά θεμιτό ανταγωνισμό σε όλα τα μέσα μεταφοράς· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι πρέπει επίσης να ληφθεί επαρκώς υπόψη μια πληθώρα ειδικών διατάξεων που προβλέπονται στις εθνικές νομοθεσίες για τις μεταφορές· τονίζει ότι η υποδομή των μεταφορών είναι ουσιαστική για την επιβίωση και την ευημερία των φυσικών και των νομικών προσώπων, ιδίως σε αραιοκατοικημένες περιφέρειες και σε απομακρυσμένα νησιά·

85.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να εγγυηθούν θεμιτό ανταγωνισμό και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών στον σιδηροδρομικό τομέα καθώς και στη διαχείριση των δικτύων λιμένων και αεροδρομίων, ιδιαίτερα όπου η διαχείρισή τους γίνεται μονοπωλιακά από την κεντρική κυβέρνηση· υπογραμμίζει ότι ο ανταγωνισμός δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη την ιδιωτικοποίηση των υπαρχουσών υπηρεσιών· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι μεταφορείς δεν θα κάνουν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους σε ορισμένα αεροδρόμια·

86.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ της πολιτικής ανταγωνισμού και της πολιτικής στον τομέα των μεταφορών, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα των μεταφορών και να συνεχιστεί η πρόοδος για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των μεταφορών·

87.  καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια στις ροές χρήματος μεταξύ των διαχειριστών υποδομών και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, και να βεβαιωθεί ότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν ισχυρή και ανεξάρτητη εθνική ρυθμιστική αρχή·

88.  τονίζει ότι η ενιαία αγορά στον τομέα των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών πάσχει λόγω της εσφαλμένης ή ελλιπούς μεταφοράς της νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη καθώς και από σημεία συμφόρησης στην διασυνοριακή κινητικότητα, που βλάπτουν τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να εξακριβώσει κατά πόσο τα τεχνικά εμπόδια ή τα εμπόδια της αγοράς, τα οποία διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, όπως το διαφορετικό εύρος των σιδηροτροχιών, η παροχή ενέργειας και τα συστήματα σήμανσης, μπορούν να θεωρηθούν παραβιάσεις των κανόνων του ανταγωνισμού·

89.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αιτιολογημένη επισκόπηση ώστε να εξακριβωθεί ποιες αεροπορικές εταιρίες επωφελούνται από πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους παρόχους υπηρεσιών μέσω ειδικών όρων ή ενδεχόμενων καταχρήσεων της δεσπόζουσας θέσης τους σε ορισμένους αερολιμένες·

90.  εκφράζει ανησυχία σχετικά με τις διαφορές στην εφαρμογή και την επιβολή των ρυθμίσεων που αφορούν τις διεθνείς οδικές μεταφορές από τα κράτη μέλη, π.χ. των ρυθμίσεων για τις οδικές ενδομεταφορές και τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, καθώς και για το ενδεχόμενο πρακτικών ευρύτερου κοινωνικού ντάμπιγκ στον τομέα των μεταφορών, και πιστεύει ότι τα προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν·

91.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής εναντίον των διεθνών εταιρειών ενοικίασης οχημάτων προκειμένου να σταματήσουν τις πρακτικές που δεν επιτρέπουν στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στις καλύτερες διαθέσιμες τιμές με κριτήριο τη χώρα διαμονής τους· τονίζει ότι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να εμποδίζονται να επωφελούνται από την καλύτερη διαθέσιμη τιμή όταν αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς·

92.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για τη μείωση του κατακερματισμού στον τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτων, δεδομένου ότι σήμερα οι εθνικοί κανονισμοί αυξάνουν σημαντικά το κόστος των διασυνοριακών μετακινήσεων και τούτο είναι επιζήμιο για την ενιαία αγορά·

93.  τονίζει ότι οι προσπάθειες ενθάρρυνσης του ανταγωνισμού στην ΕΕ πρέπει πάντοτε να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον· αναγνωρίζει τη συνάρτηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ με την ανάγκη για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε δημόσιες υπηρεσίες ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών·

Πολιτισμός και αθλητισμός

94.  καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί με τις περιοριστικές και καταχρηστικές πρακτικές των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, όπως η άρνηση του δικαιώματος των μελών τους να λαμβάνουν μέρος σε εναλλακτικές αθλητικές εκδηλώσεις που δεν αναγνωρίζονται από τις αντίστοιχες ομοσπονδίες, και η δια βίου απαγόρευση στους αθλητές, τους υπαλλήλους και τους προπονητές να συμμετέχουν σε αγώνες όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα παγκόσμια πρωταθλήματα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·

Η διεθνής διάσταση

95.  ζητεί να προστεθεί στη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων κεφάλαιο για τον ανταγωνισμό, με διατάξεις που να καλύπτουν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, τις συγχωνεύσεις, τις επιχειρήσεις κρατικής ιδιοκτησίας, τις επιδοτήσεις και την άνιση πρόσβαση στην αγορά· ζητεί ουδετερότητα στην ειδησεογραφική κάλυψη των μέτρων που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες αυτές, των σχετικών προβλημάτων και της προόδου που σημειώνεται·

96.  αναγνωρίζει και υποστηρίζει την ανάγκη να ενισχύσει η Επιτροπή τον ρόλο της πολιτικής ανταγωνισμού στη διεθνή οικονομική συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο με οργανισμούς αρμόδιους για τον ανταγωνισμό· υπενθυμίζει ότι αυτή η συνεργασία σε ρυθμιστικό επίπεδο και σε επίπεδο επιβολής συμβάλλει στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις παγκόσμιες αγορές·

97.  τονίζει ότι, για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών του δικαίου του ανταγωνισμού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, είναι απαραίτητη η διεθνής συνεργασία· καλεί, συνεπώς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τη στενότερη διεθνή συνεργασία σε ζητήματα σχετικά με τον ανταγωνισμό·

98.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα σύναψης συμφωνιών στον τομέα του ανταγωνισμού με περισσότερες τρίτες χώρες, οι οποίες θα διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που διεξάγουν έρευνες· τονίζει ότι η πρόσφατη συμφωνία με την Ελβετία στο τομέα του ανταγωνισμού μπορεί να αποτελέσει εν προκειμένω υπόδειγμα για μελλοντικές συμφωνίες αυτού του είδους·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

99.  τονίζει ότι η συμφωνία πλαίσιο προβλέπει την ίση μεταχείριση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με την πρόσβαση σε συνεδριάσεις και την παροχή πληροφοριών κατά την προετοιμασία νομοθεσίας ή μη δεσμευτικών κανόνων στον τομέα της πολιτικής για τον ανταγωνισμό·

100.  υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εκπροσώπηση των συμφερόντων των Ευρωπαίων καταναλωτών για την κατάλληλη επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού·

101.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρόλο του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη στην οδηγία σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις της αντιµονοπωλιακής νομοθεσίας και θεωρεί ότι οι εργασίες που έγιναν για την οδηγία αυτή αποτελούν υπόδειγμα για τη μελλοντική διοργανική συνεργασία σε ζητήματα ανταγωνισμού·

102.  επαναλαμβάνει ότι κατά τη χάραξη της πολιτικής για τον ανταγωνισμό η Επιτροπή πρέπει να είναι πλήρως υπόλογη και να δίνει συνέχεια στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου·

103.  καλεί την Επίτροπο να δεσμευτεί για τη διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων με τις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου, καθώς και με την ομάδα εργασίας για τον ανταγωνισμό, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής·

104.  θεωρεί ότι το ΕΚ θα πρέπει να διαθέτει εξουσίες συναπόφασης στην πολιτική ανταγωνισμού· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι τα άρθρα 103 και 109 ΣΛΕΕ προβλέπουν μόνο διαβούλευση με το Κοινοβούλιο· πιστεύει ότι αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό· προτείνει να εξαλειφθεί το συντομότερο αυτό το έλλειμμα, μέσω διοργανικών ρυθμίσεων στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού και να διορθωθεί με την επόμενη τροποποίηση της Συνθήκης·

Προτεραιότητες της νέας Επιτροπής στον τομέα της πολιτικής για τον ανταγωνισμό

105.  υπογραμμίζει τον ρόλο της αρμόδιας για τον ανταγωνισμό Επιτρόπου στην προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, της ενεργειακής πολιτικής, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της βιομηχανικής πολιτικής και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής·

106.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες στο πλαίσιο του ΕΔΑ, οι οποίες να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία της συμμόρφωσης των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» των κρατών μελών προς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις·

107.  επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής για ουσιαστική επιβολή των κανόνων του ανταγωνισμού στους τομείς της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και των συμπράξεων, των συγχωνεύσεων και των κρατικών ενισχύσεων, με τη διαρκή προσαρμογή των μέσων ελέγχου του ανταγωνισμού στις εξελίξεις της αγοράς και την παράλληλη προώθηση μιας νέας νοοτροπίας ανταγωνισμού, τόσο μέσα στην ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο·

108.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις πρόσφατες υποθέσεις μονοπωλιακής συμπεριφοράς και να δώσει απάντηση στις ανησυχίες που προκλήθηκαν όσον αφορά το τυπικό επίπεδο·

109.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει με συντονισμένο τρόπο προτάσεις στον τομέα του φορολογικού ανταγωνισμού και να τις υποβάλει στο Συμβούλιο·

110.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποβάλλει εκθέσεις στο Κοινοβούλιο, σε ετήσια βάση, σχετικά με τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις της εφαρμογής της πολιτικής ανταγωνισμού·

111.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά την ακρόασή της η Επίτροπος, ιδίως αναφορικά με τη μελλοντική συνεργασία και τη σύσφιγξη των σχέσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

112.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει ισχυρότερα μια ενεργό πολιτική ανταγωνισμού ως πυλώνα της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

113.  θεωρεί ότι πρέπει να συγκεντρωθούν περιπτώσεις που θα χρησιμοποιούνται ως δείκτες για τον ανταγωνισμό και να τεθούν σύντομα στη διάθεση καταναλωτών και επιχειρήσεων·

114.  υπογραμμίζει την ασάφεια που εξακολουθεί να υπάρχει σε πολλά κράτη μέλη, σχετικά με το αν η ενίσχυση των κέντρων για την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών θεωρείται παράνομη κρατική ενίσχυση· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι έτσι τίθεται σε κίνδυνο η χρηματοδότηση των κέντρων αυτών· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει σύντομα τα κράτη μέλη σχετικά με την αναγκαιότητα της κοινοποίησης της χρηματοδότησης αυτής, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των υπηρεσιών στήριξης των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών·

115.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αυστηρή συμμόρφωση των αρχών σε όλα τα πολιτικά επίπεδα προς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις·

116.  ζητεί τη συγκρότηση κοινού φορέα που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, έργο του οποίου θα είναι η ανάλυση των μακροπρόθεσμων τάσεων και η μελλοντική ανάπτυξη πολιτικής για τον ανταγωνισμό σε μελλοντοστραφείς τομείς, όπως η ψηφιακή οικονομία και ο ενεργειακός τομέας·

117.  ζητεί να αναλυθεί με αμεροληψία τι συνιστά υπεύθυνη εθνική φορολογική πολιτική, ιδιαίτερα σε σχέση με αθέμιτες φορολογικές πρακτικές και με φορολογικές ρυθμίσεις και εξαιρέσεις που νοθεύουν τον ανταγωνισμό, ώστε να μπορεί μελλοντικά να αναληφθεί αποτελεσματική δράση για την αντιμετώπιση τέτοιων πρακτικών·

o
o   o

118.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις εθνικές αρμόδιες αρχές.

(1) ΕΕ L 1, 4.1.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 61, 5.3.2009, σ. 1.
(3) ΕΕ L 349, 5.12.2014, σ. 1.
(4) ΕΕ C 167, 13.6.2013, σ. 19.
(5) ΕΕ L 201, 26.7.2013, σ. 60.
(6) ΕΕ C 120, 26.4.2013, σ. 22.
(7) ΕΕ L 24, 29.1.2004, σ. 1.
(8) ΕΕ C 270, 25.10.2008, σ. 8.
(9) ΕΕ C 10, 15.1.2009, σ. 2.
(10) ΕΕ C 72, 26.3.2009, σ. 1.
(11) ΕΕ C 195, 19.8.2009, σ. 9.
(12) ΕΕ C 16, 22.1.2009, σ. 1.
(13) ΕΕ C 6, 11.1.2011, σ. 5.
(14) ΕΕ C 216, 30.7.2013, σ. 1.
(15) ΕΕ C 8, 11.1.2012, σ. 4.
(16) ΕΕ L 7, 11.1.2012, σ. 3.
(17) ΕΕ C 8, 11.1.2012, σ. 15.
(18) ΕΕ L 114, 26.4.2012, σ. 8.
(19) ΕΕ C 153 Ε, 31.5.2013, σ. 51.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0026.
(21) ΕΕ C 184, 22.7.2008, σ. 13.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0267.
(23) ΕΕ L 304, 20.11.2010, σ. 47.
(24) ΕΕ C 304 Ε, 1.12.2005, σ. 114.
(25) ΕΕ C 293 Ε, 2.12.2006, σ. 143.
(26) ΕΕ C 146 Ε, 12.6.2008, σ. 105.
(27) ΕΕ C 87 Ε, 1.4.2010, σ. 43.
(28) ΕΕ C 349 Ε, 22.12.2010, σ. 16.
(29) ΕΕ C 136 Ε, 11.5.2012, σ. 60.
(30) ΕΕ C 239 Ε, 20.8.2013, σ. 97.
(31) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0268.
(32) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0576.
(33) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0079.
(34) COM(2014)0449, 9 Ιουλίου 2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου