Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0168(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0014/2015

Внесени текстове :

A8-0014/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/03/2015 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0053

Приети текстове
PDF 440kWORD 53k
Сряда, 11 март 2015 г. - Страсбург
Oбщ режим за внос от някои трети държави ***I
P8_TA(2015)0053A8-0014/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общия режим за внос от някои трети държави (преработка) (COM(2014)0323 — C8‑0014/2014 — 2014/0168(COD))

(Обикновена законодателна процедура: преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0323),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0014/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 10 декември 2014 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

—  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 13 ноември 2014 г. до комисията по международна търговия съгласно член 104, параграф 3 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8‑0014/2015),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликуванo в Официален вестник.
(2) ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 март 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (EС) 2015/... на Европейския парламент и на съвета относно общия режим за внос от някои трети държави (преработка)
P8_TC1-COD(2014)0168

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/755.)

Правна информация - Политика за поверителност