Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0168(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0014/2015

Předložené texty :

A8-0014/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/03/2015 - 9.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0053

Přijaté texty
PDF 365kWORD 52k
Středa, 11. března 2015 - Štrasburk Konečné znění
Společná pravidla dovozu z některých třetích zemí ***I
P8_TA(2015)0053A8-0014/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (přepracované znění) (COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0323),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0014/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. prosince 2014(1),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–  s ohledem na dopis, který dne 13. listopadu 2014 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro mezinárodní obchod podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0014/2015),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
(2) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. března 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (přepracované znění)
P8_TC1-COD(2014)0168

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2015/755.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí