Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0168(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0014/2015

Indgivne tekster :

A8-0014/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/03/2015 - 9.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0053

Vedtagne tekster
PDF 214kWORD 48k
Onsdag den 11. marts 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande ***I
P8_TA(2015)0053A8-0014/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande (omarbejdning) (COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0323),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0014/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 10. december 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(2),

–  der henviser til skrivelse af 13. november 2014 fra Retsudvalget til Udvalget om International Handel, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0014/2015),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår kodificeringen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. marts 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/... om fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande (omarbejdning)
P8_TC1-COD(2014)0168

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2015/755).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik